Respiratory Protection

All about Respiratory Protection


Odoo CMS - a big picture

Alt om åndedrætsværn

Find åndedrætsværn ud fra dit behov og situationen her.

I alle situationer hvor der forekommer risiko for skadelige partikler eller gasser, skal der anvedes et egnet åndedrætsværn.

Få hjælp til at vælge det rette her.

Trin 1. Overvejelser åndedrætsværn

Når man skal vælge det rigtige åndedrætsværn skal man gøre sig overvejelser om følgende:

 • Hvilke farlige stoffer og materialer er der i luften? 
  Er det støv, væsketåger, dampe, gasser eller en kombination? Findes der filtre, der beskytter mod de aktuelle luftforureninger fx lavtkogende væsker med kogepunkt under 65 grader C (fx acetone), eller stoffer der optages dårligt på kulfilter (fx benzen)?

 • Hvor stor er koncentrationen?

 • Er det indendørs eller udendørs arbejde?
  Er der høj luftfugtighed, bør luftforsynet åndedrætsværn anvendes. Er der høje temperaturer vil fordampningen af organiske opløsningsmidler øges væsentligt.

 • Hvor giftige er stofferne? (Er der en grænseværdi).

 • Kan stofferne lugtes?
  Hvis de ikke kan lugtes, kan filtrerende åndedrætsværn ikke anvendes, for så ved man ikke, hvornår filtret er opbrugt.

 • Hvor lang tid varer arbejdet?
  Er det mere end 3 timer skal man anvende luftforsynet- eller turboåndedrætsværn.

 • Hvor fysisk belastende er arbejdet?
  Er brugeren egnet til at bære åndedrætsværn? (Skæg, skægstubbe, briller, atypisk ansigtsform).

 • Er der fare for iltmangel?
  Her gælder særlige regler om sikkerhedsforanstaltninger, og det er ikke alle luftforsynede åndedrætsværn, der er egnede.

 • Gælder der særlige regler for arbejdet?
  (Fx kodenummerede produkter).

Trin 2. Valg af åndedrætsværn

Herunder følger en guide til valg af type åndedrætsværn ud fra situation.

 

Situation
Anbefaling
 • Ved mindre koncentrationer af faste og væskeformige partikler til kortvarigt arbejde

Filtrerende ansigtsmasker
 • Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0,1

Filtrerende halvmasker
m/udskiftelige filtre
 • Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0,5

 • Når beskyttelse af øjne er påkrævet

Filtrerende helmasker
m/udskiftelige filtre
 • Når arbejde med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer, og der i øvrigt må anvendes filtrerende åndedrætsværn

Filtrerende åndedrætsværn
m / turboenhed
 • Der er iltmangel (under 17 volumenprocent ilt) i indåndingsluften

 • Forurening forekommer i høje koncentrationer

 • Arbejdet med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer

 • Forureningens koncentration eller sammensætning er ukendt

 • Der ikke findes egnede filtre

 • Brugeren har skæg eller en speciel ansigtfacon

 • Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed ikke kan anvendes

Luftforsynet åndedrætsværn

Friskluftforsynet åndedrætsværn

 • Luftforsynet/frisklufts åndedrætsværn forsyner arbejderen med frisk luft hentet udenfor det forurende arbejdsområde.

 • Luftforsyningen er ikke tidsbegrænset og værnet er let.

 • Derfor anses denne type åndedrætsværn også for at beskytte bedst.

 • Dog begrænses arbejderens bevægelighed af luftslangen.

Du kan læse mere om luftforsynet åndedrætsværn i vores artikel om trykluft her.

Filtrerende åndedrætsværn

 • Ved et filtrerende åndedrætsværn passerer luften gennem et gas/dampfilter, partikelfilter eller en kombination af disse.

 • Filtrerende åndedrætsværn kan anvendes til arbejde under 3 timer hvor forureningen er kendt med dertil passende filter.

 

Mod partikler
Mod gasser og dampe
Mod både partikler, gasser og dampe
 • Ansigtsmaske m/partikelfilter

 • Filtrerene ansigtsmaske mod partikler

 • Filterturbo m/partikelfilter

 • Ansigtsmaske m/gasfilter

 • Filtrerende ansigtsmaske mod gasser og dampe

 • Filterturbo m/gasfilter

 • Ansigtsmaske m/kombineret filter

 • Filtrerende ansigtsmaske mod partikler, gasser og dampe

 • Filterturbo m/kombineret filter

Husk at partikelfiltre ikke beskytter imod gasser og dampe - og omvendt!
Odoo image and text block

Halvmaske

Halvmasker dækker hage, mund og næse og giver derved bedre udsyn. Til gengæld er risikoen for utætheder større, og halvmasker må ikke benyttes af personer med skæg.

Filtrerende åndedrætsværn fås som både hel eller halvmasker med udskiftelige og fast monterede filtre.

Helmaske

Der fås også filtrerende ansigtsmasker hvor filteret er indbygget i masken. F.eks. engangsmasker. Det er dog her vigtigt at vælge en godkendt maske med justerbare hovedstropper,

Helmasker dækker både øjne, næse, mund og hage og har mindre risiko for utætheder. Til gengæld kan de være tungere at bære og begrænse udsyn.udåndingsventil og tætningsring langs kanten.

Odoo image and text block

Turboudstyr

Turboudstyrede masker er masker hvor luften tilføres masken fra en turbo- eller fra trykluftsenhed.

Filtrerende åndedrætsværn med turbo anvendes hvor filtre er godkendt og når arbejdstiden med masken overstiger 3 timer, men maksimalt 8 (deruodver friskluftforsynet).

Bemærk at turboudstyret åndedrætsværn ikke tilfører frisk luft men gennem filtre tilfører renset fourenet luft.

Filtre til åndedrætsværn

Det er afgørende for brugerens beskyttelse at vælge den rigtige filtertype. Derfor kan du herunder læse om de forskelliger filtertyper samt mærkning af disse.

Bemærk desuden at de enkelte filtertyper fremstilles i forskellige klasser fra 1-3 efter størrelse (kapacitet).


Ved du præcis hvilke kemikalier, partikler eller gasser du arbejder med, kan du med fordel besøge vores D-S DataGuide for at finde præcis det filter som anbefales til at beskytte mod det du arbejder med.

 

Farvekode

Filtertype
Anvendelse mod
Hvid:

P1

Støv (i begrænset omfang)

Har den laveste udskillelsesgrad og beskytter derfor kun i begrænset omfang mod støv (faste partikler). Er filteret afprøvet efter EN149:2009, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Filteret må ikke bruges, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m3.

Eksempler på støvarter som filtret ikke beskytter imod, og derfor ikke må anvendes imod, er asbest fibre og kvartsstøv.

Hvid:

P2

Har en større udskillelsesgrad end P1 og beskytter derfor i større omgang.

Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og vira. Disse filtre kan beskytte mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filteret afprøvet efter EN149:2009, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Hvid:

P3
Har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 samt mod radioaktivt støv, bakterier og vira. Filtret er normalt ikke til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filteret afprøvet efter EN149:2009, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.
Brun:

A
Dampe fra organiske opløsningsmidler med kopepunkt over 65° C, fx mineralsk terpentin, toluen, xylen og butylacetat samt gasser efter levarandørens oplysninger.
Brun:

AX

Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på/eller under 65° C efter leverandørens oplysninger.

Filtrene er engangsfiltre og skal kasseres samme dag, de har været i brug.

Grå:

B
Uorganiske gasser og dampe, fx chlor og cyanbrinte samt gasser efter leverandørens oplysninger.
Gul:

E
Sure gasser og dampe, fx svovldioxid samt gasser efter leverandørens oplysninger.
Grøn:

K
Ammoniak o.l. gasser efter leverandørens oplysninger.
Hvid/rød:

HgP3
Dampe fra kviksølv og mod partikler.

Yderligere mærkninger:

NR = (Non re-useable / må ikke genanvendes)

R = (Re-useable / kan genanvendes)

D = Betyder at filtret er testet efter filtermæthedstesten (Dolomit), hvilket betyder lavere indåndningsmodstand og længere levetid.

Skiltning åndedrætsværn

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsområder, hvor åndedrætsværn skal bruges, afmærkes med skiltning.

Skiltene er blå med hvide symboler.

Husk:

 • Der findes ikke filtre til beskyttelse mod enhver type gas/damp. Såfremt du ikke kan finde et egnet filter, skal luftforsynet filter bruges.

 • Læs altid brugsanvisningen

 • Filtre beskytter aldrig mod iltmangel (under 17% ilt)

 • Husk at opbevare filtre hygiejnisk efter brugsanvisningen.

Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block

Pas på din maske - så passer din maske på dig!