Spørgsmål og svar om Åndedrætsværn

Ofte stillede spørgsmål og svar for Åndedrætsværn

Hvordan finder jeg nemmest ud af om mit filter kan modstå de dampe/gasser jeg arbejder med?

Prøv først vores academy artikel om Åndedrætsværn og bliv vejledt.

Artikel om åndedrætsværn

Eller prøv vores D-S Dataguide hvor du nemt kan søge på præcis de dampe/gasser du arbejder med, hvor du derefter får vist egnede beskyttende produkter.

D-S Dataguide for filtre

Kan mit filter modstå de dampe/gasser jeg arbejder med?

Engangs- og støvmasker, der er testet iht. EN149:2001, er godkendt til at blive anvendt til en arbejdsdag. Den effektive brugstid afhænger af flere faktorer:

 • Kontamineringsniveau

 • Indåndingshastighed

 • Varme

 • Luftfugtighed

 • Hygiejniske faktorer

Disse faktorer varierer fra den ene arbejdsplads til den anden. For eksempel: en medarbejder, der udfører opgaver i et meget varmt og støvet miljø, kan vælge at skifte åndedrætsværn sidst på morgenen, frem for at bruge det samme åndedrætsværn hele dagen.

Hvor længe holder mine filtre? (filterlevetid)

At svare på hvor lang tid et givet filter kan bruges, svarer lidt til at svare på hvor lang tid det tager at fylde en spand med vand.

Hvor lang tid et filter holder, afhænger nemlig af en hel række faktorer, fx:

 • Filterkapaciteten (afhængig af overfladeareal, kultype og -mængde, coating etc.).

 • Forureningens sammensætning og koncentration.

 • Daglig brugstid.

 • Åndedrætsfrekvens..

 • Temperatur og luftfugtighed.

 • Opbevaringsforhold.

Partikelfiltre

Når et partikelfilter optager f.eks. støv fra luften, øges modstanden i filtermaterialet. Jo flere partikler der opsamles jo større modstand i filteret, men des mere effektiv bliver filteret også. Det er størrelsen af den forøgede modstand der er bestemmende for hvornår filteret/støvmasken skal skiftes. Når man som bruger synes, at vejrtrækningsmodstanden bliver for stor skal filteret skiftes. På turboudstyr kan der være en indikator for filtertilstopning, alarm hvis luftmængden ikke kan opretholdes og/eller batteriets drifttid bliver utilfredsstillende kort.

Gas-/dampfiltre

Med gas-/dampfiltre forholder det sig lidt anderledes. Disse filtres effektivitet bliver mindre, efterhånden som de bruges. Men modstanden i filteret ændrer sig ikke. Det er derfor afgørende, hvornår filterets effektivitet er faldet til et kritisk niveau. Dette har brugeren hidtil kun haft mulighed for at vurdere ved hjælp af lugte- evt. smagssansen. Læs dog mere om 3M nye gas-/dampfiltre med filterindikator i et kommende nyhedsbrev.

Rutine for filterskift

Da der ikke kan laves et simpelt regnestykke, der fortæller hvor lang et filters brugstid er bør der i stedet for laves en rutine for filterskift ud fra egne erfaringer. Disse erfaringer må nødvendigvis bygge på, hvornår man kan lugte at noget trænger gennem (gas)filteret eller åndingsmodstanden bliver for stor (partikelfilter). Erfaringerne skal bygge på en så realistisk arbejdssituation som muligt.

Når et nyt filter tages i brug noteres, fx med speedmarker på selve filteret, hvornår det tages i brug. Herefter føres dagbog over dagligt brug, og det noteres hvor lang tid der går inden vejrtrækningsmodstanden bliver for stor (partikelfilter) eller der optræder lugt/smag i masken (gasfilter). Når man frem til fx 16 timer, bør der indlægges en sikkerhedsmargen på ca. 25%, dvs. filteret kan (i sammenlignelige arbejdssituationer) bruges ca. 16-4 timer = 12 timer.

Bemærk at filteret under alle omstændigheder, uanset den opnåede rutine, skal skiftes hvis der opstår lugt i masken eller åndedrætsmodstanden er utilfredsstillende. Bemærk også (som beskrevet ovenfor), at visse stoffer kan have lave advarselsegenskaber (f.eks. hvis lugtgrænsen er over eller i nærheden grænse-værdien (GV)).

Tilpasning af åndedrætsværn

Selvom man har valgt den rigtige type åndedrætsværn, kan man kun opnå en effektiv beskyttelse, hvis masken slutter tilstrækkelig tæt til ansigtet. Gør den ikke det, vil der trænge falsk luft ind fra omgivelserne, og den indeholder selvfølgelig de forureninger, som man netop skulle undgå at indånde. Derfor er det vigtigt, at foretage en tæthedsprøve som angivet i brugsanvisningen for åndedrætsværnet. Alle ansatte bør få foretaget en tæthedsprøve, og 3M leverer specifikt udstyr til dette formål (FT-30 3M Fit-test system).

Opbevaring og vedligeholdelse

Brugsanvisningen til åndedrætsværnet/filteret fortæller bla. om korrekt opbevaring, rengøring og vedligeholdelse. Når en maske har været brugt, skal den, hvis den skal bruges igen, rengøres og kontrolleres for fejl eller mangler. Eventuelle defekte dele skal udskiftes (medmindre der er tale om en vedligeholdelsesfri maske, der blot kan kasseres i tilfælde af defekte dele). Særligt vigtig er det, at membranerne i ind- og udåndingsventilerne er rene, smidige, hele og ikke deformerede.

Er mit åndedrætsværn i stykker hvis jeg kan smage/lugte?

Nej ikke nødvendigvis, det er et tegn på at der enten ikke er sat det korrekte filter på, du intet filter har, eller du har opbrugt filteret.

Jeg arbejder i et lukket rum, med god ventilation, skal jeg bruge åndedrætsværn?

Hvis der svejses i trange rum eller på mere eller mindre uventilerede steder som i tanke, rør eller lukkede rum, skal der anvendes et trykluftforsynet ånbedrætsværn, uanset svejsemetode.

Hvordan ved jeg hvornår mit filter ikke holder længere?

Lige så snart du kan lugte eller smage er det tegn på at filtret er opbrugt. Dog bemærk, at kan du lugte eller smage så har man allerede overtrådt grænsen. Så derfor som hovedregel, brug ikke et filter mere end de 3 timer iht. Arbejdstilsynes vejledning.

Hvorfor oplyses APF- og NPF-værdier? Hvad betyder APF / NPF værdier?

Et åndedrætsværns NPF-værdi (Nominal Protection Factor) (nominel beskyttelsesfaktor) er det teoretiske beskyttelsesniveau baseret på laboratoriemålte ydelsesdata.

En APF-værdi (Assigned Protection Factor) (tildelt beskyttelsesfaktor), som beskrevet i BS4275, er åndedrætsværnets beskyttelsesniveau, der realistisk set kan opnås på arbejdspladsen af en 95 % korrekt uddannet og undervist bruger.

Når du vælger åndedrætsværn, bør du anvende APF-værdien.

Giver en halvmaske med partikelfilter en højere APF-værdi end en lignende specifikation for åndedrætsværn til engangsbrug?

Udelukkende baseret på beskyttelsesfaktoren - og uden at iberegne andre faktorer som brugeraccept og kosteffektivitet - er der ingen forskel i APF-værdier mellem engangs- og støvmasker og en halvmaske, der er udstyret med samme specificerede filtre.

Der er en forskel mellem APF-værdier tilknyttet brug af samme filter på en halvmaske og en helmaske, fx giver et P3-filter på halvmaske en APF-værdi på 20, mens det samme filter på en helmaske giver en APF-værdi på 40.

Afgiver MDF (Medium Density Fibreboard) (fiberplade af middel densitet) formaldehyd, når de skæres eller bearbejdes?

Arbejdstilsynet (HSE = Health and Safety Executive) har konkluderet, at maskinel bearbejdning af MDF er hverken mere eller mindre skadeligt end at arbejde med andre former for træ. Kort sagt, betragtes formaldehyd ikke som et problem.

HSE har tidligere antydet, at det kan overvejes at anvende et FFP2 åndedrætsværn til skæring og bearbejdning af MDF på ventilerede værksteder, fx 8822/9322 åndedrætsværn fra 3M. Som et alternativ kan du prøve 3M™ turbo- og luftforsynede åndedrætsværn, der kan have den ekstra fordel, at de også yder beskyttelse af øjne og hoved, alt efter den valgte model.

Hvilket åndedrætsværn skal jeg bruge til beskyttelse mod biludstødning?

Der er intet enkelt svar på dette spørgsmål, da der normalt forekommer karbon- og nitrogenoxider iblandet udstødningsgasserne, som ikke kan filtreres bort.

Den eneste måde at beskytte sig mod alle kontaminanter i biludstødning er vha. enten et luftforsynet åndedrætssystem eller selvstændige vejrtrækningsapparater (SCBA). Denne løsning er ofte ikke praktisk, så det er nødvendigt at finde et holdbart kompromis. En mulighed kunne være 3M™ halvmaske udstyret med et 2128 3M™ filter. Disse filtre fjerner fine partikler og aflaster generende niveauer af syregas og organiske dampe i udstødningen.

Kan jeg anvende filtre til organiske dampe til isocyanat-baserede forbindelser?

De niveauer, hvor isocyanat kan registreres vha. lugt eller smag, er væsentligt højere end WEL-værdien (Workplace Exposure Limit) (arbejdspladsens eksponeringsgrænse) fastsat af HSE. Der vil ikke være nogen smags-/lugtindikation på, at der er forekommet en 'gennemtrængning', før eksponeringen er højere end WEL.

Da isocyanater er stærkt virkende arbejdsmæssige astma-allergener, er det sikre valg og HSE-anbefalingen at anvende et luftforsynende system, der forsyner brugeren med luft af åndbar kvalitet frem for at filtrere luftbårne kontaminanter. 3M™ Visionair, 3M™ Flowstream eller 3M™ S-200 luftforsynende systemer kan overvejes til denne type anvendelser.

Hvad kan P3 filtre i forhold til P2 filtre?

Udskillingsgraden er en faktor 50 højere for P3 filtre end for P2. Forskellen er derfor markant mellem et P2 og P3. P2 er velegnet til støvrige område hvor støvet i sig selv kun er farligt pga. partiklens størrelse, men ikke egenskab. F.eks. imod skimmelsvamp skal et P3 anvendes.

Findes der et AX ABEK Filter?

Nej, dette filter findes ikke. Der findes ikke AX filtre der også har modstandsdygtighed overfor ABEK.

 • Når man har behov for AX filtre findes de som AX, AXP2 eller AXP3. Har man også behov for ABEK skal man bruge et separat filter.

 • Grunden til at AX filtre altid er "for sig selv" er at de er behandlet væsentligt anderledes end almindelig A filtre og BEK filtre.

Står man i en situation hvor det absolut er nødvendigt, skal man benytte friskluftforsynet åndedrætsværn.

Hvad er turboudstyr?

Turboudstyr består af en tilslutningsdel og en forsyningsdel i form af udskiftelige filtre, med en blæser eller pumpe, der suger luften gennem filtrene. Turboudstyr må aldrig forveksles med luftforsynet åndedrætsværn, da det ikke beskytter mod iltmangel. Turboudstyr beskytter, som andet udstyr med filtre, kun mod de forureninger i luften, som filtrene kan fjerne.

Turboudstyret består af:

 • En ansigtsdel, der kan være en hel- eller halvmaske, en hætte eller en stiv hætte, fx en hoveddel med tætsluttende visir

 • En turboenhed (batteridrevet blæser)

 • Luftslange

 • Egnede filtre

Er turboudstyr det samme som luftforsynet åndedrætsværn?

Turboudstyr må aldrig forveksles med luftforsynet åndedrætsværn, da det ikke beskytter mod iltmangel. Turboudstyr beskytter, som andet udstyr med filtre, kun mod de forureninger i luften, som filtrene kan fjerne.

Hvilket åndedrætsværn skal jeg anvende, når jeg maler?

Da der findes mange forskellige typer maling til almindelig brug, er det meget svært at foreslå et enkelt produkt til alle anvendelser.

Det største problem ved malearbejde er dampe fra organiske opløsningsmidler og partikler i form af pigmenter og væskestøv. I de fleste tilfælde er maling med pensel eller rulle mindre skadelig end sprøjtemaling, da der forekommer mindre mængder luftbårne pigmenter eller damp. Vi anbefaler følgende filtervalg til mere almindelige maleropgaver inddelt efter malingstypen:

 • Pulverbelægning - partikelfiltre eller luftforsynede systemer, afhængig af kontamineringsniveauet.

 • Vandbaseret - partikelfiltre, ofte kombineret med beskyttelse mod generende niveauer af organiske dampe i tilfælde af lave niveauer af opløsningsmidler.

 • Baseret på opløsningsmidler med gode advarselstegn - filtre der fjerner organiske dampe og partikler.

 • Baseret på 2-pack isocyanat - et minimum af luftforsynet visir.

Kan jeg godt male mindre flader som f.eks. vindueskarme- og rammer uden åndedrætsværn?

Ja, du må som udgangspunkt godt arbejde uden åndedrætsværn på mindre overflader. Bemærk dog at det samtidig afhænger af arbejdstiden. Så hvis du er 3 timer om at male en lille overflade, skal du stadig anvende passende åndedrætsværn.

Dette gælder ligeledes ved:

 • Kortvarigt arbejde med spartelmasse, f.eks. spartelmasse. (Maksimalt 1 time pr. dag)

 • Pletning og efterreparation af mindre flader (Maksimalt forbrug på 1 liter pr. dag)

 • Arbejde på overflade uden store sammenhængende overflader MED god ventilation, f.eks. gitter.

Hvornår skal jeg bruge luftforsynet åndedrætsværn til malerarbejde?

Luftforsynet åndedrætsværn skal anvendes så snart en af følgende faktorer finder sted.

 • Iltmangel (under 17%)

 • Hvis egnet filter ikke findes.

 • Forureningen i luften er ukendt

 • Produkterne man arbejder med indeholder lavtkogende væsker.