Asbestarbejde: sådan beskytter du dig imod asbest

Vejledning og beskrivelse for udførelse af asbestsanering

Asbest

Hvorfor er asbest farligt?

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som fine nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struktur kan fibrene ved påvirkning hele tiden spaltes på langs og blive meget tynde. Ved indånding er der derfor fare for at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger,

hvor de kan aflejre sig. Udsættelse for asbestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge og mavetarmkræft. Asbest og tobaksrygning kan forstærke hinandens skadelige virkning og dermed øge risikoen for lungekræft.

Asbest

Hvor finder man asbest?

Asbest består af tusindvis af bittesmå enkeltfibre som kan spindes til tråde, sammenvæves eller findeles. Da asbest ikke kan brænde og tåler temperaturer op til 900 C er det velegnet til armering, isolering og brandsikring og har derfor i mange år været anvendt i en lang række bygningsmaterialer.

Asbesten vil typisk findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter som eternitkanaler, fugemasser, fliseklæbere og pudsmaterialer. I 1972 blev det forbudt at anvende asbest til isolering af tekniske installationer; men i tiden før har det været anvendt i stor udstrækning.

Det gælder isolering af rør, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger og flangesamlinger m.m. Isoleringen er ofte udført med kiselgur (en lerart blandet med asbest), men også isolering med næsten ren asbest kan forekomme, bl.a. i form af hvide asbestplader. Asbestholdige tag-, facade- og loftplader er benyttet frem til slutningen af ´80-erne.

Asbest

Asbest skal registreres

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. dec. 1986 er det ved lov pålagt bygherrer, ejere eller brugere at registrere alle asbestforekomster indvendig i bygninger, skibe m.m.

Registreringen gælder ikke for udvendige asbestmaterialer og for ”ikke-erhvervsmæssig” byggeri, hvorfor man som arbejdsgiver ikke kan gå ud fra at der foreligger oplysninger om alt asbest i bygningen.

Er der den mindste mistanke om, at der er asbest i materiale eller i en bygning, skal asbestreglerne følges!

Sikkerhedsudstyr ved asbestsanering

Meget støvende indvendigt asbestarbejde

Ved meget støvende nedrivningsarbejde skal der altid anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn, der er tilsluttet kompressor.

Der må max. arbejdes i 4 timer pr. dag med friskluftforsynet åndedrætsværn, og der holdes passende hvilepauser.

Specialdragter og -fodtøj benyttes under hele saneringen. Flergangsdragter vaskes med en hyppighed afhængig af arbejdets art. Engangsdragter kasseres efter brug og deponeres som asbestholdigt affald.

Benyttede engangsdragter skal være godkendte til asbestsanering.

Asbest

Mindre støvende indvendigt asbestarbejde

Ved mindre støvende arbejde, som f.eks. rengøring kan benyttes helmaske, som luftforsynes fra batteridrevet turboenhed.

Masken forsynes med P3 filtre. Der må max. arbejdes i 6 timer pr. dag, afbrudt af passende hvilepauser.

Brugen af filtrerende åndedrætsværn skal begrænses til 3 timer, med mindre der benyttes filtrerende åndedrætsværn forsynet med turboenhed.

Specialdragter og -fodtøj benyttes under hele saneringen.

Asbest indvendig

Indvendige reparationer/indkapslinger af asbest

Ved meget lidt støvudviklende arbejde, f.eks. indvendige reparationer, benyttes halvmaske påmonteret P3 filtre samt godkendt engangsdragt.

Asbestsanering

Udvendig nedrivning af asbest

Ved meget lidt støvudviklende udvendigt arbejde, demontering/nedrivning, kan halvmaske påmonteret P3 filter og godkendt engangsdragt benyttes.

Ved stærkt støvende udvendigt arbejde, skal skærpede forholdsregler iagttages.

Sikkerhedsudstyr (dragter, masker, maskiner m.v.) må ikke fjernes fra saneringsområdet og sluserne uden at være grundigt rengjort eller pakket i lufttætte plastsække.

udvendig asbest

Rettigheder for billeder og uddrag går til Dansk Asbestforening's vejledning for asbestarbejde og sanering.