Kemikaliehandsker

Kemikaliehandsker

  Kemikalieresistent PVA handske, Ansell PVA® 15-554

  Vare nr: 12-15-554

  261,80 DKK / Par

  Tynd butyl kemikaliehandske, AlphaTec 38-514

  Vare nr: 12-38-514

  375,00 DKK / Par

  Tynd butyl kemikaliehandske, AlphaTec 38-520

  Vare nr: 12-38-520

  440,00 DKK / Par

  Tynd butyl kemikaliehandske, AlphaTec 38-628

  Vare nr: 12-38-628

  499,00 DKK / Par