21-p-0815_0818_plulac_datablad

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

8. Erstatter dato: 23-11-2012 Revisionsdato: 04-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plulac Dokumentsprog: DK 8 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

3. Erstatter dato: 23-11-2012 Revisionsdato: 04-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plulac overensstemmelse med Forordningens Artikel 23 kan opfyldes. Alvorlige uønskede virkninger bør altid indberettes til den kompetente myndighed i den stat, hvor virkningen er opstået. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ikke relevant, da produktet er et kosmetisk produkt. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. Behandl symptomer. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand. Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved brand spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid. 5.3. Anvisninger for brandmandskab Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel: Ingen særlige krav. For indsatspersonel: Ingen særlige krav. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå unødig udslip til omgivelserne. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Stænk og sprøjt tørres op med en klud. 6.4. Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Ingen særlige krav. 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringstemperatur: 0-30°C. 3 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

6. Erstatter dato: 23-11-2012 Revisionsdato: 04-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plulac Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Aspirationsfare: Ingen farer. Andre toksikologiske virkninger: Produktet er sikkerhedsvurderet i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter, artikel 10. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1. Toksicitet Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 12.2. Persistens og nedbrydelighed Forventes at være biologisk nedbrydeligt. 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering forventes ikke. 12.4. Mobilitet i jord Testdata foreligger ikke. 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 12.6. Andre negative virkninger Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1. Metoder til affaldsbehandling Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer. Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. 07 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1. UN-nummer: Ikke relevant. 14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant. 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant. 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant. 14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant. 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen. 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant. 6 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

5. Erstatter dato: 23-11-2012 Revisionsdato: 04-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plulac Viskositet 25000 - 50000 cps Lugttærskel Ingen data 9.2 Andre oplysninger Parameter Værdi/enhed Bemærkninger Massefylde 1000 - 1150 kg/m³ PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ikke reaktivt. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 10.3. Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte. 10.4. Forhold, der skal undgås Ingen kendte. 10.5. Materialer, der skal undgås Ingen kendte. 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Akut toksicitet - hud: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Hudætsning/-irritation: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Alvorlig øjenskade/-irritation: Forbigående irritation. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kræftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Enkel STOT-eksponering: Der er ingen farlige dampe over produktet. 5 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Plulac Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr 1223/2009 om kosmetiske produkter. Produktet kræver derfor ikke et sikkerhedsdatablad. Derfor opfylder dette datablad ikke fuldstændig de lovmæssige krav til et sikkerhedsdatablad. Vare nr. Vare nr. Beskrivelse 0800 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Håndrensemiddel til brug ved stærk tilsmudsning. Kosmetisk produkt 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 Assens Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 1.4. Nødtelefon 82 12 12 12 (Giftlinjen). Nødtelefonen er åben hele døgnet. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen DPD-klassificering: Iht. til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke klassificeres som farligt. CLP-klassificering: Iht. til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke klassificeres som farligt. 2.2. Mærkningselementer Supplerende oplysninger Produktet er et kosmetisk produkt og er derfor ikke omfattet af reglerne for klassificering og mærkning af kemiske produkter. 2.3. Andre farer Erstatter dato: 23-11-2012 Revisionsdato: 04-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plulac 1 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

7. Erstatter dato: 23-11-2012 Revisionsdato: 04-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plulac PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, Særlige bestemmelser: Produktet er omfattet Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter. Produktet er derfor ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, jf. dennes Artikel 1, stk. 5c). Desuden indeholder produktet ingen af stofferne, som er nævnt i Forordning 1907/2006 EC Artikel 31, stk. 1b) og c) eller stk. 3 a), b) og c). Som følge af dette er produktet ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), som i artikel 31 angiver krav til sikkerhedsdatablade. Der er derfor ikke krav om, at der for ovennævnte produkt udarbejdes et sikkerhedsdatablad, som opfylder forordningens krav. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Øvrig Information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. Produktet er sikkerhedsvurderet i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter, artikel 10. PUNKT 16: Andre oplysninger Versionshistorik og ændringsangivelser Version Revisionsdato Ansvarlig Ændringer 2.0.0 16-02-2015 SKP 453/2010 Forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity Øvrig Information: Holdbarhed: 30 måneder. Forhandlerbemærkninger: Plulac er specielt egnet til tilsmudsninger som lak, klæber, harpiks og farver - også 2-komponent produkter, som ikke er helt afhærdede (Polyester, Epoxy, Polyurethan m.m.) Fugt hænderne og tilføj produktet. Fordel produktet på hænderne og tilfør en smule vand. Skyl og tør hænderne omhyggeligt. Dato: 04-02-2015 SDS er lavet af Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 Assens Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 7 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

4. Erstatter dato: 23-11-2012 Revisionsdato: 04-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plulac 7.3. Særlige anvendelser Ingen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdi: Indeholder ikke stoffer, som er underlagt rapporteringskrav Øvrig Information: Produktet kræver ingen speciel eksponeringskontrol. 8.2. Eksponeringskontrol Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, hudbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Miljøeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Parameter Værdi/enhed Produktets tilstand Pasta Farve Hvid Lugt Parfumeret lugt Opløselighed Opløseligt i følgende: Vand. Eksplosive egenskaber N/A Oxiderende egenskaber N/A Parameter Værdi/enhed Bemærkninger pH i opløsning Ingen data pH koncentrat 7 - 8 Smeltepunkt Ingen data Frysepunkt Ingen data Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ~ 100 °C Flammepunkt Ingen data Fordampningshastighed Ingen data Antændelighed (fast stof, luftart) Ingen data Antændelsesgrænser Ingen data Eksplosionsgrænser Ingen data Damptryk Ingen data Dampmassefylde Ingen data Relativ massefylde Ingen data Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data Selvantændelsestemperatur Ingen data Dekomponeringstemperatur Ingen data 4 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

2. Erstatter dato: 23-11-2012 Revisionsdato: 04-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plulac Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Stof CAS-nummer EC-nr REACH- registreringsnr. Koncentration Bemærkninger DSD- klassificering CLP- klassificering AQUA 7732-18-5 30 - 50% SODIUM LAURETH SULFATE 9004-82-4 10 - 20% DIMETHYL GLUTARATE 1119-40-0 10 - 20% POLYURETHA NE 9009-54-5 5 - 10% DIMETHYL SUCCINATE 106-65-0 5 - 10% CI 77004 1302-78-9 1 - 5% OLUS OIL 68956-68-3 1 - 5% COCAMIDOP ROPYL BETAINE 61789-40-0 1 - 5% TITANIUM DIOXIDE CI 77891 13463-67-7 1 - 5% STEARALKON IUM HECTORITE 71011-26-2 1 - 5% STEARALKON IUM BENTONITE 130501-87-0 1 - 5% DIMETHYL ADIPATE 627-93-0 1 - 5% SODIUM CHLORIDE 7647-14-5 < 1% PARFUM Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Der er ingen farlige dampe over produktet. Søg frisk luft. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag. Hudkontakt: Ikke relevant, da produktet er et kosmetisk produkt. Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. I tilfælde af svie i sår skylles med vand. Øjenkontakt: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. Generelt: I tvivlstilfælde eller ved vedvarende ubehag bør søges læge. Produktet er sikkerhedsvurderet i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter, artikel 10. Hvis der trods den gennemførte sikkerhedsvurdering alligevel opleves gener eller ubehag ved anvendelse af produktet, bedes dette indberettet til Plum A/S, info@plum.dk eller på tlf. +45 6471 2112, så nødvendige afhjælpende foranstaltninger kan igangsættes og forpligtelsen til indberetning af alvorlige uønskede virkninger i overensstemmelse med Forordningens Artikel 23 kan opfyldes. Alvorlige uønskede virkninger bør altid indberettes til den kompetente myndighed i den stat, hvor virkningen er opstået. 2 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

Views

 • 416 Total Views
 • 361 Website Views
 • 55 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+