21-p-1733_1737_nature_hair&body_datablad

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

8. Erstatter dato: 05-11-2012 Revisionsdato: 09-02-2015 Sikkerhedsdatablad Nature Hair & Body Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 Dokumentsprog: DK 8 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

3. Erstatter dato: 05-11-2012 Revisionsdato: 09-02-2015 Sikkerhedsdatablad Nature Hair & Body sikkerhedsvurderet i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter, artikel 10. Hvis der trods den gennemførte sikkerhedsvurdering alligevel opleves gener eller ubehag ved anvendelse af produktet, bedes dette indberettet til Plum A/S, info@plum.dk eller på tlf. +45 6471 2112, så nødvendige afhjælpende foranstaltninger kan igangsættes og forpligtelsen til indberetning af alvorlige uønskede virkninger i overensstemmelse med Forordningens Artikel 23 kan opfyldes. Alvorlige uønskede virkninger bør altid indberettes til den kompetente myndighed i den stat, hvor virkningen er opstået. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ikke relevant, da produktet er et kosmetisk produkt. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand. Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 5.3. Anvisninger for brandmandskab Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel: Hold uvedkommende væk. For indsatspersonel: Udover ovenstående: Ingen specielle tiltag er nødvendige. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Skyl efter med vand. Mindre spild tørres op med en klud. 6.4. Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Ingen særlige krav. 3 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

6. Erstatter dato: 05-11-2012 Revisionsdato: 09-02-2015 Sikkerhedsdatablad Nature Hair & Body Kræftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Andre toksikologiske virkninger: Produktet er sikkerhedsvurderet i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter, artikel 10. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1. Toksicitet Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 12.2. Persistens og nedbrydelighed Forventes at være biologisk nedbrydeligt. 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering forventes ikke. 12.4. Mobilitet i jord Testdata foreligger ikke. 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 12.6. Andre negative virkninger Ingen kendte. Øvrig Information Produktet er svanemærket. Se kriterier på http://www.ecolabel.dk/kriterier. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1. Metoder til affaldsbehandling Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer. Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. 07 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1. UN-nummer: Ikke relevant. 14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant. 6 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Nature Hair & Body Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr 1223/2009 om kosmetiske produkter. Produktet kræver derfor ikke et sikkerhedsdatablad. Derfor opfylder dette datablad ikke fuldstændig de lovmæssige krav til et sikkerhedsdatablad. Vare nr. Vare nr. Beskrivelse 1730 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Mild cremesæbe til hår- og kropsvask. 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 Assens Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 1.4. Nødtelefon 82 12 12 12 (Giftlinjen). Nødtelefonen er åben hele døgnet. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen DPD-klassificering: Iht. til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke klassificeres som farligt. CLP-klassificering: Iht. til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke klassificeres som farligt. 2.2. Mærkningselementer Supplerende oplysninger Produktet er et kosmetisk produkt og er derfor ikke omfattet af reglerne for klassificering og mærkning af kemiske produkter. 2.3. Andre farer Erstatter dato: 05-11-2012 Revisionsdato: 09-02-2015 Sikkerhedsdatablad Nature Hair & Body 1 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

5. Erstatter dato: 05-11-2012 Revisionsdato: 09-02-2015 Sikkerhedsdatablad Nature Hair & Body Dampmassefylde Ingen data Relativ massefylde Ingen data Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data Selvantændelsestemperatur Ingen data Dekomponeringstemperatur Ingen data Viskositet 2000 - 4000 cps Lugttærskel Ingen data 9.2 Andre oplysninger Parameter Værdi/enhed Bemærkninger Massefylde 1000 - 1100 kg/m³ PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ikke reaktivt. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 10.3. Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte. 10.4. Forhold, der skal undgås Ingen kendte. 10.5. Materialer, der skal undgås Ingen kendte. 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Akut toksicitet - hud: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Hudætsning/-irritation: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Alvorlig øjenskade/-irritation: Forbigående irritation. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 5 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

7. Erstatter dato: 05-11-2012 Revisionsdato: 09-02-2015 Sikkerhedsdatablad Nature Hair & Body 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant. 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant. 14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant. 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen. 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, Særlige bestemmelser: Produktet er omfattet Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter. Produktet er derfor ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, jf. dennes Artikel 1, stk. 5c). Desuden indeholder produktet ingen af stofferne, som er nævnt i Forordning 1907/2006 EC Artikel 31, stk. 1b) og c) eller stk. 3 a), b) og c). Som følge af dette er produktet ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), som i artikel 31 angiver krav til sikkerhedsdatablade. Der er derfor ikke krav om, at der for ovennævnte produkt udarbejdes et sikkerhedsdatablad, som opfylder forordningens krav. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Øvrig Information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. Produktet er sikkerhedsvurderet i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter, artikel 10. PUNKT 16: Andre oplysninger Versionshistorik og ændringsangivelser Version Revisionsdato Ansvarlig Ændringer 3.0.0 09-02-2015 SKP 453/2010 Forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity Øvrig Information: Holdbarhed: 30 måneder. Yderligere information kan rekvireres på info@plum.dk eller telefon +45 64712112. Dato: 09-02-2015 SDS er lavet af Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 Assens 7 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

4. Erstatter dato: 05-11-2012 Revisionsdato: 09-02-2015 Sikkerhedsdatablad Nature Hair & Body 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringstemperatur: 0-30°C. 7.3. Særlige anvendelser Ingen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdi: Indeholder ikke stoffer, som er underlagt rapporteringskrav Øvrig Information: Produktet kræver ingen speciel eksponeringskontrol. 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor. Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, hudbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Miljøeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Parameter Værdi/enhed Produktets tilstand Viskøs væske. Farve Klar Lugt Parfumeret lugt Opløselighed Opløseligt i følgende: Vand. Eksplosive egenskaber Ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber N/A Parameter Værdi/enhed Bemærkninger pH i opløsning Ingen data pH koncentrat 4,5 - 6,0 Smeltepunkt Ingen data Frysepunkt Ingen data Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Ingen data Flammepunkt Ingen data Fordampningshastighed Ingen data Antændelighed (fast stof, luftart) Ingen data Antændelsesgrænser Ingen data Eksplosionsgrænser Ingen data Damptryk Ingen data 4 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

2. Erstatter dato: 05-11-2012 Revisionsdato: 09-02-2015 Sikkerhedsdatablad Nature Hair & Body Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Stof CAS-nummer EC-nr REACH- registreringsnr. Koncentration Bemærkninger DSD- klassificering CLP- klassificering AQUA 7732-18-5 70 - 90% SODIUM LAURETH SULFATE 9004-82-4 10 - 25% LAURETH-7 CITRATE 565429-75-6 1 - 5% PEG-7 GLYCERYL COCOATE 68201-46-7 1 - 5% PEG-4 RAPESEEDA MIDE 85536-23-8 1 - 5% COCAMIDOP ROPYL BETAINE 61789-40-0 1 - 5% SODIUM CHLORIDE 7647-14-5 < 1% GLYCERIN 56-81-5 < 1% DECYL GLUCOSIDE 68515-73-1 < 1% BENZOIC ACID 65-85-0 < 1% SODIUM BENZOATE 532-32-1 < 1% DISODIUM COCOAMPHO DIACETATE 68650-39-5 < 1% GLYCERYL OLEATE 111-03-5 < 1% CITRIC ACID 77-92-9 < 1% DICAPRYLYL ETHER 629-82-3 < 1% PARFUM Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. Hudkontakt: Vask huden med vand. Øjenkontakt: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. Generelt: I tvivlstilfælde eller ved vedvarende ubehag bør søges læge. Produktet er sikkerhedsvurderet i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter, artikel 10. Hvis der trods den gennemførte sikkerhedsvurdering alligevel opleves gener eller ubehag ved anvendelse af produktet, bedes dette indberettet til Plum A/S, info@plum.dk eller på tlf. +45 6471 2112, så nødvendige afhjælpende foranstaltninger kan igangsættes og forpligtelsen til indberetning af alvorlige uønskede virkninger i overensstemmelse med Forordningens Artikel 23 kan opfyldes. Alvorlige uønskede virkninger bør altid indberettes til den kompetente myndighed i den stat, hvor virkningen er opstået. 2 / 8 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

Views

 • 472 Total Views
 • 404 Website Views
 • 68 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+