21-p-3855_3857_desinfektion_85%_datablad

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

10. Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% Dato: 26-02-2015 Klassificeringsmetode: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele. Testdata Liste med relevante R-sætninger R11 Meget brandfarlig. R36 Irriterer øjnene. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Liste med relevante H-sætninger H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. SDS er lavet af Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 Assens Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 Dokumentsprog: DK 10 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

3. Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. Behandl symptomer. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved brand spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid. 5.3. Anvisninger for brandmandskab Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel: Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. For indsatspersonel: Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud. Sørg for god udluftning. 6.4. Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Træf foranstaltninger imod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Rygning og brug af åben ild forbudt. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet. 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 3 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hånddesinfektion 85% Gruppenavn: Disinfection products Vare nr. Vare nr. Beskrivelse 3850 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Biocid. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Produktet anvendes til desinficering af hud/hænder. Frarådede anvendelser: Produktet er ikke velegnet til overfladedesinfektion. 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 Assens Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 1.4. Nødtelefon 82 12 12 12 (Giftlinjen). Nødtelefonen er åben hele døgnet. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen DPD-klassificering: F;R11 CLP-klassificering: Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 Væsentligste skadevirkninger: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. 2.2. Mærkningselementer Piktogrammer Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% 1 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

5. Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 78 °C Flammepunkt < 21 °C Fordampningshastighed Ingen data Antændelighed (fast stof, luftart) Ingen data Antændelsesgrænser Ingen data Eksplosionsgrænser Ingen data Damptryk Ingen data Dampmassefylde Ingen data Relativ massefylde Ingen data Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data Selvantændelsestemperatur Ingen data Dekomponeringstemperatur Ingen data Viskositet Ingen data Lugttærskel Ingen data 9.2 Andre oplysninger Parameter Værdi/enhed Bemærkninger Massefylde 0,8 - 0,9 g/cm³ PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler. Ved ophedning/brand kan dannes eksplosive blandinger med luft. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 10.3. Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte. 10.4. Forhold, der skal undgås Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. 10.5. Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler. 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - indtagelse Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Rotte LD50 > 2000mg/kg OECD TG 401 Leverandør propan-2-ol 5 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

8. Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% Alger eller andre vandplanter Scenedesmus subspicatus 72 h > 100mg/l Leverandør 12.2. Persistens og nedbrydelighed Forventes at være biologisk nedbrydeligt. Testdata foreligger ikke. 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering forventes ikke. Testdata foreligger ikke. 12.4. Mobilitet i jord Testdata foreligger ikke. 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 12.6. Andre negative virkninger Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1. Metoder til affaldsbehandling Undgå unødig udslip til omgivelserne. Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. Klude med organiske opløsningsmidler: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer. Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. 16 03 05* Organisk affald indeholdende farlige stoffer PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport (ADR/RID) 14.1. UN-nummer: 1987 14.4. Emballagegruppe: II 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ALKOHOLER, N.O.S. Ethanol propan-2-ol 14.5. Miljøfarer: Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 14.3. Transportfareklasse(r): 3 Fareetiket(ter): 3 Farenummer: 33 Tunnel restriktionskode: D/E Øvrig Information: Transport via indre vandveje (ADN) 14.1. UN-nummer: 1987 14.4. Emballagegruppe: II 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ALCOHOLS, N.O.S. Ethanol propan-2-ol 14.5. Miljøfarer: Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 14.3. Transportfareklasse(r): 3 Fareetiket(ter): 3 Miljøfarligt i tankskibe: Ikke relevant. Øvrig Information: 8 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

4. Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevaringstemperatur: 0-30°C. Brandfareklasse I-2, oplagsenhed 1 liter. 7.3. Særlige anvendelser Ingen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdi Stofnavn Periode ppm mg/m3 Kommentar Bemærkninger Ethanol 8h 1000 1900 propan-2-ol 8h 200 490 Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011 med senere ændringer. 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor. Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: Ikke påkrævet. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166. Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. Ved længerevarende arbejde i forbindelse med oprydning efter spild af større mængder af produktet, kan der anvendes beskyttelseshandsker af f.eks. nitrilgummi. Det anbefales at skifte handsken efter brug. Personlige værnemidler, hudbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Miljøeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Parameter Værdi/enhed Produktets tilstand Flydende Farve Klar Lugt Alkohol Opløselighed Opløseligt i følgende: Vand. Eksplosive egenskaber Dampe og luft kan danne eksplosive blandinger. Oxiderende egenskaber N/A Parameter Værdi/enhed Bemærkninger pH i opløsning Ingen data pH koncentrat 7 - 10 Smeltepunkt Ingen data Frysepunkt Ingen data 4 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

9. Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% Søtransport (IMDG) 14.1. UN-nummer: 1987 14.4. Emballagegruppe: II 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ALCOHOLS, N.O.S. Ethanol propan-2-ol 14.5. Miljøfarer: Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). 14.3. Transportfareklasse(r): 3 Navne på miljøfarlige stoffer: Fareetiket(ter): 3 EmS: F-E, S-D IMDG Code segregation group: Øvrig Information: Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1. UN-nummer: 1987 14.4. Emballagegruppe: II 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ALCOHOLS, N.O.S. Ethanol propan-2-ol 14.5. Miljøfarer: 14.3. Transportfareklasse(r): 3 Fareetiket(ter): 3 Øvrig Information: 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen. 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, PR-nr.: 2082282 Særlige bestemmelser: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. Produktet er underlagt bekendtgørelserne under biociddirektivet (1998/8) og på sigt biocidforordningen (528/2012) ved dennes implementering. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Øvrig Information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Versionshistorik og ændringsangivelser Version Revisionsdato Ansvarlig Ændringer 2.0.0 26-02-2015 SKP 453/2010 + 1272/2008 Forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration STOT: Specific Target Organ Toxicity PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative Øvrig Information: Holdbarhed: 30 måneder. Yderligere information kan rekvireres på info@plum.dk eller telefon +45 64712112. Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 9 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

2. Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% Signalord: Fare Farebetegnelse H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedssætninger P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. 2.3. Andre farer Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Stof CAS-nummer EC-nr REACH- registreringsnr. Koncentration Bemærkninger DSD- klassificering CLP- klassificering Ethanol 64-17-5 200-578-6 01- 2119457610- 43-xxxx 40 - 80% 1, 13, 15 F;R11 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 Vand 7732-18-5 231-791-2 10 - 20% propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 01- 2119457558- 25-xxxx 5 - 10% 1, 13 F;R11 Xi;R36 ;R67 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 1,2, 3-Propanetriol 56-81-5 1 - 5% Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger. 1 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. 15 = REACH-registreret med en anden klassificering end i forordning 1272/2008 Bilag VI. 13 = Stoffet har en national grænseværdi. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag. Hudkontakt: Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. I tilfælde af svie i sår skylles med vand. Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Forbrændinger: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. Generelt: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 2 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

7. Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Marsvin Ikke sensibiliserende OECD TG 406 Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Marsvin Buehler-Test Ikke sensibiliserende Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Kræftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Enkel STOT-eksponering: Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. Testdata foreligger ikke. Gentagne STOT-eksponeringer: Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Testdata foreligger ikke. Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata kan teknisk ikke fremskaffes. Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1. Toksicitet Ethanol Organisme Arter Eksponeringsti d Testtype Værdi Konklusion Testmetode Kilde Fisk Leuciscus idus melanotus 48 h LC50 > 100mg/l OECD TG 203 Leverandør Alger eller andre vandplanter Chlorella pyrenoidosa EC50 5000 mg/l OECD TG 201 Leverandør Krebsdyr Daphnia magna 24 h EC50 > 100mg/l OECD TG 202 Leverandør Bakterier Pseudomonas putida 16 h EC0 6500 mg/l Leverandør propan-2-ol Organisme Arter Eksponeringsti d Testtype Værdi Konklusion Testmetode Kilde Fisk Leuciscus idus melanotus 48 h LC50 > 100mg/l Leverandør Krebsdyr Daphnia magna 48 h EC50 > 100mg/l Leverandør 7 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

6. Erstatter dato: 07-01-2013 Revisionsdato: 26-02-2015 Sikkerhedsdatablad Hånddesinfektion 85% Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Rotte LD50 > 2000mg/kg Leverandør Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Akut toksicitet - hud Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin LD50 > 2000mg/kg OECD TG 402 Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin LD50 > 2000mg/kg Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Akut toksicitet - indånding Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Mus LC50 4 h > 20mg/l Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Rotte LC50 8 h > 20mg/l Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Hudætsning/-irritation Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Irritation Ingen hudirritation OECD TG 404 Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Ikke irriterende Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Alvorlig øjenskade/-irritation Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Irritation Moderat øjenirritation OECD TG 405 Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Irriterende Leverandør Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. 6 / 10 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

Views

 • 465 Total Views
 • 398 Website Views
 • 67 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+