21-p-5330_5331_5332_plumwipes_datablad

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

4. 21 12. Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet Data fra Plums råvareleverandører. Arbejdstilsynets vejledning ang. grænseværdier for stoffer og materialer (Aug. 2007). Klassificeringsbekendgørelsen (329/2002). Bureau Veritas ift. transport. Bekendtgørelse om brandfarlige væsker (17/2010). Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret Ændret i forhold til version 1.0 (12.09.2008): Punkt 1, 3, 4, 8, 9, 15 og 16 er opdateret. Brugerbemærkninger Produktet anvendes til fjernelse af olie, dieselolie, fedt, maling, lim og andet kraftigt snavs uden brug af vand. Produktet kan både anvendes til rengøring af hænder og overflader. Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Plum A/S PlumWipes Side 4 af 4 Revisionsdato 27.04.2011

2. European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vægt%, vol% FS/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt brandfarlig, F = Meget brandfarlig, N = Miljøskadelig Komponentkommentarer Bemærk klassificeringen og R-sætningerne er angivet for de rene stoffer. Se punkt 16 for R-sætningernes ordlyd. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generelt I tvivlstilfælde eller ved vedvarende ubehag bør læge søges. Medbring dette sikkerhedsdatablad. Indånding Ved ildebefindende søg ud i frisk luft. Hudkontakt Produktet er beregnet til at komme i kontakt med hud. I tilfælde af svie i sår skylles med vand. Øjenkontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyl grundigt med vand. Spil øjet godt op. Indtagelse Ikke relevant 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler Brand kan slukkes med kulsyre, pulver, skum eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Anden information Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Generelle tiltag Ingen specielle tiltag er nødvendige. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Håndtering skal afspejle at væsken i sig selv er brandfarlig. Rygning og brug af åben ild forbudt. Opbevaring Opbevares i original emballage, helst ved 0-30°C. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Administration Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år Ethanol CAS-nr.: 64-17-5 EF-nr.: 200-578-6 8 t.: 1000 ppm 8 t.: 1900 mg/m3 Isopropyl alcohol CAS-nr.: 67-63-0 EF-nr.: 200-661-7 8 t.: 200 ppm 8 t.: 490 mg/m3 Eksponeringskontrol Anden information om grænseværdier Grænseværdierne er i henhold til At-vejledning C.0.1, august 2007, "Grænseværdier for stoffer og materialer". 9. Fysisk-kemiske egenskaber Tilstandsform Rensevæsken: klar, gennemsigtig Lugt Sprit Opløselighedsbeskrivelse Rensevæsken: Opløselig i vand PlumWipes Side 2 af 4 Revisionsdato 27.04.2011

3. Vægtfylde Værdi: 945-1025 kg/m³ Kommentarer: Værdi for rensevæsken pH (som det leveres) Værdi: 7,0-9,0 Kommentarer: Værdi for rensevæsken Flammepunkt Værdi: 31 °C Kommentarer: Værdi for rensevæsken 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal undgås Direkte sollys/antændelseskilder/ekstrem varme. Stabilitet Produktet er under normale brugsbetingelser stabilt. 11. Toksikologiske oplysninger Andre oplysninger om sundhedsfare Indånding Ikke relevant. Hudkontakt Kan medføre forbigående svie. Øjenkontakt Direkte kontakt kan forårsage irritation. Indtagelse Ikke relevant. 12. Miljøoplysninger Andre miljøoplysninger Persistens og nedbrydelighed Alle indholdsstoffer opfylder kravene om nedbrydelighed. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse EAK-kode nr. EAK: 150202 Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer, Avfallsfraksjon: 05.11, Kjemikalie avfallsgruppe: H Anden information Produktet kan gå i dagsrenovationen. 14. Transportoplysninger Andre relevante oplysninger. Produktet er ikke farligt gods. Der kræves ingen specielle oplysninger vedr. transport. 15. Oplysninger om regulering Andre bemærkninger Produktet er ikke klassificeret og kræver derfor ingen mærkning. Dog skal det bemærkes, at rensevæsken i sig selv er brandfarlig. Referencer (love/forskrifter) Dette sikkerhedsdatablad er fremstillet i henhold til "Bekendtgørelsen om særlige pligter for fremstillere og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø (559/2002)" og med udgangspunkt i "At-vejledning C.0.12, maj 2003 (nr. 9860) om Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad for stoffer og materialer". Love og regulativer Produktet er underlagt både kosmetikbekendtgørelsen (422/2006) og vaske- og rengøringsmiddelforordningen (648/2004). 16. Andre oplysninger Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3). R11 Meget brandfarlig. R22 Farlig ved indtagelse. R36 Irriterer øjnene. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Yderligere oplysninger Holdbarhed: 24 måneder Yderligere information kan rekvireres på info@plum.dk eller telefon 0045 64 71 PlumWipes Side 3 af 4 Revisionsdato 27.04.2011

1. SIKKERHEDSDATABLAD PlumWipes 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.09.2008 Revisionsdato 27.04.2011 Kemikaliets navn PlumWipes Artikel nr. DK registreringsnummer: PR2082311 Indeksnr. Version 1.1 Produktgruppe 3770 Anvendelse af stoffet eller præparatet Renseserviet til rengøring af hænder og overflader Producent Firmanavn Plum A/S Postadresse Frederik Plums Vej 2 Postnr. 5610 Poststed ASSENS Land DANMARK Telefon 0045 6471 2112 Telefax 0045 6471 2125 E-mail info@plum.dk Web-adresse http://www.plum.dk Udarbejdet af Randi Boldsen Fisker Nødtelefon Giftlinien: 82 12 12 12 2. Fareidentifikation Farebeskrivelse Rensevæsken i sig selv er brandfarlig. Hele renseservietten er ikke brandfarlig. Ved normal brug er der ingen sundhedsrisici ved produktet. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold Aqua CAS-nr.: 7732-18-5 EF-nr.: 231-791-2 40 - 80 % Ethanol CAS-nr.: 64-17-5 EF-nr.: 200-578-6 F; R11 20 - 40 % Dimethyl glutarate CAS-nr.: 1119-40-0 EF-nr.: 214-277-2 5 - 15 % Glycerin CAS-nr.: 56-81-5 EF-nr.: 200-289-5 5 - 15 % Dimethyl succinate CAS-nr.: 106-65-0 EF-nr.: 203-419-9 1 - 5 % Isopropyl alcohol CAS-nr.: 67-63-0 EF-nr.: 200-661-7 Xi,F; R11, R36, R67 1 - 5 % Dimethyl adipate CAS-nr.: 627-93-0 EF-nr.: 211-020-6 1 - 5 % Trideceth-6 CAS-nr.: 24938-91-8 Xn; R22, R41 1 - 5 % Parfum Kolonneoverskrifter CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = PlumWipes Side 1 af 4 Revisionsdato 27.04.2011

Views

 • 504 Total Views
 • 437 Website Views
 • 67 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+