31-p-4600_plum_øjenskyl_sikkerhedsdatablad

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

7. Erstatter dato: 10-08-2012 Revisionsdato: 02-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plum Øjenskyller Target Organ Toxicity Øvrig Information: Holdbarhed af uåbnede forseglede flasker: Mindst 3 år fra produktionsdato. Yderligere information kan rekvireres på info@plum.dk eller telefon +45 64712112. Forhandlerbemærkninger: Plum Øjenskyller anbefales til bortskylle fremmedlegemer (f.eks. støv, snavs, metal- og træsplinter) og kemikalier (f.eks. opløsningsmidler og olie) fra øjnene. Ved kontakt med syrer eller baser anbefales pH Neutral med en skylletid på mindst 2 minutter. Fortsæt skylningen frem til lægen med Plum Øjenskyller. Drej låget for at bryde forseglingen og åbne flasken. Ved at trykke let på flasken rammer væsken øjet i en blød stråle. Klem aldrig hårdt. Dato: 02-02-2015 SDS er lavet af Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 Assens Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 Dokumentsprog: DK 7 / 7 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

5. Erstatter dato: 10-08-2012 Revisionsdato: 02-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plum Øjenskyller Ingen kendte. 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Akut toksicitet - hud: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Hudætsning/-irritation: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Alvorlig øjenskade/-irritation: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kræftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Enkel STOT-eksponering: Der er ingen farlige dampe over produktet. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1. Toksicitet Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 12.2. Persistens og nedbrydelighed Forventes at være biologisk nedbrydeligt. 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering forventes ikke. 12.4. Mobilitet i jord Testdata foreligger ikke. 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Vurdering er ikke nødvendig, da produktet kun indeholder uorganisk stof. 12.6. Andre negative virkninger 5 / 7 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Plum Øjenskyller Øvrig Information: Produktet er et Medicinsk udstyr, som er omfattet af Rådets Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Produktet kræver derfor ikke et sikkerhedsdatablad. Dette sikkerhedsdatablad opfylder derfor ikke de lovmæssige krav til et sikkerhedsdatablad. Vare nr. Vare nr. Beskrivelse 4600 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Øjenskyl. Bortskylning af fremmedlegemer og kemikalier fra øjnene. 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 Assens Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 1.4. Nødtelefon 82 12 12 12 (Giftlinjen). Nødtelefonen er åben hele døgnet. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen DPD-klassificering: Iht. til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke klassificeres som farligt. CLP-klassificering: Iht. til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke klassificeres som farligt. 2.2. Mærkningselementer Supplerende oplysninger I henhold til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke mærkes som farligt. 2.3. Andre farer Erstatter dato: 10-08-2012 Revisionsdato: 02-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plum Øjenskyller 1 / 7 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

3. Erstatter dato: 10-08-2012 Revisionsdato: 02-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plum Øjenskyller For ikke-indsatspersonel: Hold uvedkommende væk. For indsatspersonel: Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå unødig udslip til omgivelserne. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud. 6.4. Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering For at sikre at produktet forbliver sterilt, skal forsejlingen holdes intakt indtil brug. 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringstemperatur: 5-35°C. Risiko for infektion ved genanvendelse af anbrudte flasker. 7.3. Særlige anvendelser Ingen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdi: Indeholder ikke stoffer, som er underlagt rapporteringskrav Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011 med senere ændringer. Øvrig Information: Produktet kræver ingen speciel eksponeringskontrol. 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor. Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, hudbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Miljøeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. 3 / 7 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

2. Erstatter dato: 10-08-2012 Revisionsdato: 02-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plum Øjenskyller Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Stof CAS-nummer EC-nr REACH- registreringsnr. Koncentration Bemærkninger DSD- klassificering CLP- klassificering AQUA 7732-18-5 99,1 % SODIUM CHLORIDE 7647-14-5 0,9 % Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Der er ingen farlige dampe over produktet. Indtagelse: Søg læge ved ubehag. Hudkontakt: Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjenkontakt: Ikke relevant. Generelt: Produktet er beregnet til førstehjælp, og anvendelsen bør altid straks følges op af et lægebesøg. Hvis der ved anvendelsen konstateres fejlfunktion eller uønskede bivirkninger, skal dette meddeles til Plum A/S, info@plum.dk eller på tlf. +45 6471 2112, så nødvendige afhjælpende foranstaltninger kan igangsættes og forpligtelsen til indberetning af alvorlige uønskede virkninger i Direktivets bilag VII pkt. 4 gennemføres. Alvorlige uønskede virkninger bør altid indberettes til den Sundhedsstyrelsen i den stat, hvor virkningen er opstået. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen farer. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. Behandl symptomer. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ingen farer. 5.3. Anvisninger for brandmandskab Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 2 / 7 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

6. Erstatter dato: 10-08-2012 Revisionsdato: 02-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plum Øjenskyller Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1. Metoder til affaldsbehandling Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer. Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02. Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. 15 01 02 Plastemballage 16 10 02 Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01 PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1. UN-nummer: Ikke relevant. 14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant. 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant. 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant. 14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant. 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen. 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, Særlige bestemmelser: Produktet er omfattet Rådets Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Produktet er derfor ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. jf. dennes Artikel 1, stk. 5d). Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006 EF om registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsning af kemikalier (REACH) angiver i artikel 2, stk. 6c, at afsnit IV vedrørende krav til sikkerhedsdatablade ikke er gældende for medicinsk udstyr. Der er derfor ikke krav om, at der for ovennævnte produkt udarbejdes et sikkerhedsdatablad, som opfylder denne forordnings krav. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Øvrig Information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Versionshistorik og ændringsangivelser Version Revisionsdato Ansvarlig Ændringer 2.0.0 02-02-2015 SKP 453/2010 Forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity 6 / 7 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

4. Erstatter dato: 10-08-2012 Revisionsdato: 02-02-2015 Sikkerhedsdatablad Plum Øjenskyller PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Parameter Værdi/enhed Produktets tilstand Flydende Farve Klar Farveløs Lugt Neutral Opløselighed Opløseligt i følgende: Vand. Eksplosive egenskaber Ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber N/A Parameter Værdi/enhed Bemærkninger pH i opløsning Ingen data pH koncentrat 5 - 7 Smeltepunkt Ingen data Frysepunkt Ingen data Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 100 °C Flammepunkt Ingen data Fordampningshastighed Ingen data Antændelighed (fast stof, luftart) Ingen data Antændelsesgrænser Ingen data Eksplosionsgrænser Ingen data Damptryk Ingen data Dampmassefylde Ingen data Relativ massefylde Ingen data Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data Selvantændelsestemperatur Ingen data Dekomponeringstemperatur Ingen data Viskositet Ingen data Lugttærskel Ingen data 9.2 Andre oplysninger Parameter Værdi/enhed Bemærkninger Massefylde 1002,5kg/m³ PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ikke reaktivt. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 10.3. Risiko for farlige reaktioner Ingen risiko for farlige reaktioner. 10.4. Forhold, der skal undgås Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). 10.5. Materialer, der skal undgås 4 / 7 Copyright © 1995 - 2015 DGOffice A/S, www.DGDoc.net

Views

 • 492 Total Views
 • 415 Website Views
 • 77 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+