35-3m-105_datablad3

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

10. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 10 af 10 15.2. Kem ik aliesikkerhedsvurdering Ikke anvendelig 16: Andre oplysninger Liste af relevante H Sætninger H225 Meget brandfarlig væske og dampe. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Revisions information: Ingen revisionsinformation til rådighed DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gø res ansvarlig for direkte, indirekte, generelle eller specifikke, hændelige eller tilfældige tab eller skader eller følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab eller påvirkning af indtægter, avance eller omsætning ) relateret til eller som følge af o ply sninger i dette dokument herunder som følge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationen gælder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af p roduktet i kom bination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. 3M Danm ark SDS'er er tilgængelige på www.3M.com/dk

8. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 8 af 10 Isopropanol 67 - 63 - 0 Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Konc. 30 mg/l Isopropanol 67 - 63 - 0 Crustacea(kreb sdy r) eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 50% 1.400 mg/l 12.2 Persistens og nedbrydelighed Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Isopropanol 67 - 63 - 0 eksperimentel Bionedbrydnin g 14 dage Biological Oxygen Dem and (BOD) 86 vægt % OECD 301C - MITI (I) 12.3 Bioakkumulationspotentiale Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Isopropanol 67 - 63 - 0 eksperimentel Biokoncentrati on Log of Octanol/H2O part. coeff 0.05 Andre metoder 12.4 Mobilitet i jord Kontakt producent for yderligere information. 12.5 Resultater af PBT - vurdering Ingen tilgængelig information på nuværende tidspunkt. Kontakt produ cent for yderligere information. 12.6 Andre negative virkninger Materiale CAS Nr. Ozonnedbrydningspotenti ale Globalt opvarmningspotentiale 3M Electronics Markets Material Division (EMMD) vil ikke forsætligt teste, understøtte eller sæ lge dens produkter til inkorporering i medicinske og farmaceutiske produkter og applikationer, hvor 3M produkter vil blive midlertidigt eller permanent im planteret i mennesker eller dyr. Kunden er ansvarlig for at evaulere og fastsætte, at et 3M EMMD produ kt er egnet og hensigtmæssig for den bestemte anvendelse og den beregnede applikation. Forholdene til evaluering, valg og anvendelse af et 3M produkt kan variere bredt og påvirke anvendelsen og den beregnede applikation af et 67 - 63 - 0 0

9. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 9 af 10 3M produkt. Da mange af disse forhold er unikke indenfor brugerens viden og kontrol, er det afgørende, at brugeren evaluerer og fastsætter, hvorvidt 3M produktet er egnet og hensigtmæssigt til den bestemte anvendelse og beregnede applikation, samt er i overensstemmelse med alle gælden de lokale lovgivninger, reguleringer, standarder og vejledninger. De overfladeaktive stoffer, som indgår i dette produkt er i overensstemmelse med EU's kriterier for bionedbrydelighed iht. EC nr. 648/2004 om vaske - og rengøringsmidler. 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder for affaldsbehandling se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter Dette produkt er klassificeret som ufarligt affald i henhold til gæ ldende regulativer. Konsulter relevante myndigheder og lovgivning for sikker håndtering, før bortskaffelse. Bortskaf affaldsproduktet som kemikalieaffald. Tomme og rene produktbeholdere kan bortskaffes som ufarligt affald. Konsulter specifik lovgivning o g service udbydere for at fastsætte muligheder i henhold til gældende lovkrav. Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbrugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. De r refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges. EU affaldskode (produkt som solgt) 150202 Em ballageaffald, absorbtionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret. 14: Transportoplysninger UU - 0016 - 2245 - 3 Ikke - transportfarlig. 15: Oplysninger om regulering 15.1. Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen Global beholdningstatus Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Australia National I ndustrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Særlige restriktioner kan være gældende. Kontakt den sælgende division for supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med new substance notification requir ements of CEPA. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med chemical notification requirements of TSCA. Særlige restriktioner kan være gældende. Kontakt den sælgende division for supplerende information.

7. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 7 af 10 tilstræ kkelig til klassificering. erioden / svangerskabs perioden Mål - Organ(er) Specifik Mål - Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål - Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Ek sponerings varighed Isopropanol Indånding Påvirkning af centranervesysteme t Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed Mennesk e NOAEL I kke til rådighed Isopropanol Indånding Irritation af åndedrætsorganerne Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Mennesk e NOAEL I kke til rådighed Isopropanol Indånding Høresystemet Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Guinea pig NOAEL 13,4 mg/l 24 timer Isopropanol Indtagelse Påvirkning af centranervesysteme t Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed Mennesk e NOAEL I kke til rådighed Giftig og/eller misbrug Specifik Må l - Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål - Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Ek sponering svarighed Isopropanol Indånding Nyre og/eller Blære Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Rotte NOAEL 12,3 mg/l 24 måneder Isopropanol Indånding nervesystemet Alle data er negative Rotte NOAEL 12 mg/l 13 uger Isopropanol Indtagelse Nyre og/eller Blære Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Rotte NOAEL 400 mg/kg/day 12 uger Udsugningsfare For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstr ækkelig til klassificering. Venligst kontakt adresse, E - mail eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk inform ation om dette materiale og/eller dets bestanddele. 12: Miljøoplysninger Inform ationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæri nger og data, der er præsenteret i afsnit 12, baseret på UN GHS beregningsregler og klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger. 12.1 Økotoksicitet Ingen produkt testdata til rådighed Materiale Cas # Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt Test Resultat Isopropanol 67 - 63 - 0 Fathead Minnow eksperimentel 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) 6.120 mg/l Isopropanol 67 - 63 - 0 Alge eksperimentel 24 timer Effekt Koncentration 50% >1.000 mg/l

5. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 5 af 10 Dette materiale kan være reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette punk 10.2 Kem isk stabilitet Stabil. 10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke forekomme. 10.4 Forhold, der skal undgås Ikke bestemt 10.5 Uforenelige m aterialer Acceleratorer Al eller Mg pulver og høje/(shear) temperatur forhold. Alkali og alkaliske jord metaller. Findelte aktive metaller Reaktioner med metal i pulverform forekommer fra 370 grader C og opefter. Reaktive metaller Reduktionsmidler Stærke syrer Stærke baser Stærke oxidationsmidler 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter S tof Forhold Ingen kendte. Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbrænding. 11: Tok sik ologisk e oplysninger Inform ationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeri ngen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 11, baseret på UN GHS beregningsregler og kl assificeringer er afledt fra 3M vurderinger. 11.1 Inform ation om Toksikologiske egenskaber Tegn og Sym ptomer på Eksponering Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette m ateriale producere følgende sundhedsfarer: Indånding: Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Hudkontakt: Kontakt med huden ved brug af produktet, forventes ikke at kunne medføre væsentlig irritation. Øjenkontakt: Kontakt med øjnene und er brug af produktet forventes ikke at kunne medføre væsentlig irritation. Indtagelse:

2. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 2 af 10 EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Noter vedrørende etikettering: Opdateret per Regulation (EC) No. 648/2004 om rengøringsmidler. Ingredienser påkrævet pr 648/2004 (ikke påkræ vet industrielle labels): <5%: anioniske overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer. Indeholder: Parfume, DMDM Hydantoin, iodopropynylbutylcarbamat. 2.3 Andre farer Ingen kendte Punk t 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Ufarlige Indholdsstofferu Ingen 60 - 100 Isopropanol 67 - 63 - 0 EINECS 200 - 661 - 7 1 - 5 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 (CLP) Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H sætninger refereret i dette afsnit. Der henvises til sektion 15 for anvendelsesnoter, der har været anvendt for ovenstående komponenter. For information om erhvervsmæssige eksponerings begræ nsninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad Punk t 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Hudkontakt: Der forventes ikke at være behov for førstehjælp. Øjenkontakt: Der forventes ikke at være behov for førstehjælp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl og rens munden. Hvis du føler dig utilpas - søg lægehjælp. 4.2 Mest vigtige sym ptomer og effekter, både akutte og forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling Ikke relevant. 5: Brandbek æmpelse 5.1 Slukningsmidler Materialet vil ikke brænde. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen Ingen naturlige i dette produkt. Farlig nedbrydning eller Bi - Produkter

3. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 3 af 10 Stof Forhold Kulilte Ved Forbrænding Kuldioxid Ved Forbrænding Irriterende Dampe eller Gasser Ved Forbrænding 5.3 Råd til brandslukningspersonale Ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger for brandmænd er forventet 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Ventiler området. Se forholdsregler nævnt andetsteds i dokumentet. 6.2 Miljøm æssige forholdsregler Undgå udledning til miljøet. 6.3 Metoder og m aterialer til indeslutning og oprensning S pild opsamles. Dæk med uorganisk absorberende materiale. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Ventilér området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsforanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Fjern d et opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Referer til afsnit 8 og aftsnit 13 for mere information 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå indånding af pulver/røg/gas/tå ge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Holdes væk fra reaktive metaller (f.eks. Aluminum, Zink osv.) for at undgå d annelse af Hydrogengas, som kan forårsage en eksplosionsfare. 7.2 Forhold for sikker opbevaring sam t enhver uforenelighed Holdes væk fra syrer. Opbevares væk fra stærke baser. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se i nformation under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. 8: Ek sponeringsk ontrol / Personlige værnemidler 8.1 Kontrol param etre Erhvervsmæssige grænsevæ rdier Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstående tabel, er en erhvervmæssig eksponeringsværdi ikke tilgængelig for dette komponent. Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bem yndiget organ/ myndighed Begrænsningstype Supplerende ko mmen tarer Isopropanol 67 - 63 - 0 Danmark OEL'er: TWA(8 timer):490 mg/m3(200 ppm ) Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time - Weighted - Average STEL: Short Term Exposure Limit CEIL: Loftsværdi

6. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 6 af 10 Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Toksikologisk Data Hvis en komponent er offen tliggjort i sektion 3, men ikke fremgår i tabellen herunder, så er data enten ikke tilgængelig for den grænseværdi eller data er ikke tilstrækkelig for klassificering. Ak ut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til rådighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg Isopropanol Dermal Kanin LD50 12.870 mg/kg Isopropanol Indånding - Dampe (4 timer) Rotte LC 50 72,6 mg/l Isopropanol Indtagelse Rotte LD50 4.710 mg/kg AT E = Akut Toksicitets Estimat Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Isopropanol Mange dyrearter Ingen særlig irritation Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Isopropanol Kanin Medfører alvorlig irritation Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Væ rdi Isopropanol Guinea pig Ikke sensibiliserende Sensibilisering af åndedrætsorganerne For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering. Kim celle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Isopropanol In Vitro Ikke mutagent Isopropanol In Vivo Ikke mutagent kr æftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Isopropanol Indånding Rotte Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstræ kkeligt til en klassificering Reproduktionstoksicitet Reproduktions - og/eller Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Resultat Ek sponering svarighed Isopropanol Indtagelse Der eksisterer nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Rotte NOAEL 400 mg/kg/day under organogenesis Isopropanol Indånding Der eksisterer nogle positive udviklingsdata, men data er ikke Rotte LOAEL 9 mg/l under drægtighedsp

1. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 1 af 10 Sikkerhedsdatablad Copy right, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller dow nloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindr e der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: 33 - 9522 - 5 Versionsnummer: 1.00 Revisionsdato: 30/07/2015 Erstatter Dato: Første udgave Transport versions nummer: 1.00 (30/07/2015) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifik ation af stoffet / det k em isk e produk t og af selsk abet / virk somheden 1.1 Identifikation af stof eller ke misk produkt 3M Face Seal Cleaner 105 (new) Produkt identifikationsnumre UU - 0016 - 2245 - 3 1.2 Anvendelse af stoffet/det ke miske produkt Identificeret anvendelser Ren PPE 1.3. Detaljer fra leverandøren af sikkerhedsdatabladet. Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) 43480100 e - ma il: dkm iljo@mmm.com Hjemmesid e: www.3M.com/dk 1.4 Nødtelefon Giftlinien 82 12 12 12 Punk t 2: Fareidentifik ation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Dette materiale er ikke klassificeret som farligt i henhold til Regulation (EC) Nr. 1272/2008, som ændret, på klassifikation, etikettering og pakning af stoffer og blandinger. (CLP) 2.2 Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Ikke anvendelig S UPPLERENDE INFORMATION Supplerende Faresætninger:

4. 3M Face Seal Cleaner 105 (new) __________________________________________________________________________________________ Side: 4 af 10 8.2 Eksponeringskontrol 8.3 m ask inm æssig kontrol Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation for at kontrollere at eksponeringen via luftvejene er under relevante grænseværdier og/eller kontrollerre støv/røg/gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrækkeligt, så anve nd åndedrætsværn. 8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Ingen påkrævet. Hud/hånd beskyttelse Ingen kemikaliebeskyttende handsker er nødvendige. Beskyttelse af åndedrætsorganer Ved normal brug forventes luftbårne udsæ ttelser ikke at nå en størrelsesorden, som kræver åndedrætsværn. 9: Fysisk - ke miske egenskaber 9.1 Inform ation om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske (Serviet mættet i væske) Specifik Fysisk Form : Serviet mættet i væske Udseende/Lugt Lugt af alkohol, klar, farveløs væske i hvid serviet Lugttærskel Ingen data til rådighed pH 6 Kogepunkt/kogepunktsinterval 100 ºC Smeltepunkt Ingen data til rådighed Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke Anvendelig Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt Ingen data til rådighed Selvantændelig temperatur Ingen data til rådighed Brandfarlige Begrænsninger (LEL) Ingen data til rådighed Brandfarlige Begrænsninger (UEL) Ingen data til rådighed Damptryk Ingen data til rådighed Relativ Densitet Ingen data til rådighed Vandopløselighed Ingen data til rådighed Ikke vandopløselig Ingen data til rådighed Fordelingskoefficient: n - oktanol/vand Ingen data til rådighed Fordam pningshastighed Ingen data til rådighed Dampmassefylde Ingen data til rådighed Dekomponeringstemperatur Ingen data til rådighed Viskositet Ingen data til rådighed Densitet Ingen data til rådighed 9.2 Anden inform ation Data er ikke tilgæ ngelig for andre fysiske og kemiske parametre 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet

Views

 • 462 Total Views
 • 400 Website Views
 • 62 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 1 185.181.116.155