True

3M indicator of filter life, to help more reliable protection

ID: 1129
Views
125 Total Views
0 Members Views
125 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

1. 3M TM 6051i og 6055i seriens fi ltre mod organiske gasser og dampe med indikator for fi lterlevetid. Disse innovative fi ltre fra 3M har en unik ESLI-indikator (End of Service Life Indicator). Denne indikator hjælper med til at fastslå, hvornår du skal skifte fi ltre i forskellige miljøer.* 3M ™ ’s indikator for fi lter- levetid, en hjælp til mere pålidelig beskyttelse *Se venligst brugsanvisningen for 6051i og 6055i eller 3M TM Select and Service Life Software (3M.eu/SLS) for at se, om disse fi ltre er egnede til dit arbejdsmiljø.

2. Styrke tilliden til beskyttelsesevnen • ǩMōC 9>49;1D?B 6?B ɥ <D5B<5F5D94 ;1> 25>IDD5C C?= CE@@<5=5>D D9< ?7 9 F9CC5 D9<6ˆ<45 85<D 5BCD1DD5 49> >EFˆB5>45 @B?354EB5 6?B ɥ <D5BC;96D ?7 45B=54 FˆB5 =54 D9< 1D 79F5 =5B5 B? 9 C9>45D • 5>>5 D5;>?<?79 ;1> =54F9B;5 D9< 5> ™75D ?F5B5>CCD5==5<C5 =54 49D ɥ B=1C @?<9D9; F54B ‡>454BˆDCFˆB> C1=D =54 7ˆ<45>45 1B25:4C=9<:™;B1F • 9CC5 ɥ <D5B 5B

7?4;5>4D5 C?= ǧ

ǬǦǫǧ9 ?7 Ǩ

ǬǦǫǫ9 ɥ <DB5 =?4 ?B71>9C;5 71CC5B ?7 41=@5 ?7 81B 45CE45> 1<<5 45 6E>;D9?>5B C?= =1> 9 ™FB97D ɥ >45B 9 ǩMōC CD1>41B4ɥ <DB5 =?4 ?B71>9C;5 71CC5B ?7 41=@5 Aftagelig label 5> 75><E;;5<975 <125< 5B =54 D9< 1D 25C;IDD5 9>49;1D?B5> =?4 C>1FC Enkel indikatorbjælke Når sikkerheden er i højsædet, er tidspunk- tet for udskiftning kritisk 3M TM ǬǦǫǧ9 ?7 ǬǦǫǫ9 C5B95>C ɥ <DB5 =?4 ?B71>9C;5 71CC5B ?7 41=@5 =54 9>49;1D?B 6?B ɥ <D5B<5F5D94 3M TM ōC ɥ <DB5 =?4 ?B71>9C;5 71CC5B ?7 41=@5 =54 9>49;1D?B 6?B ɥ <D5B<5F5D94 81B 45> B5F?<ED9?>5B5>45 #

D5;>?<?79 >4 ?6 #5BF935 965 >4931D?B 9>42I775D >49;1D?B5> 8:ˆ<@5B =54 1D 25CF1B5 45D C@™B7C=‡< C?= 1<<5 2BE75B5 16 ‡>45

4BˆDCFˆB> C™75B CF1B5D @‡ Ŋ ŐF?B>‡B 2™B :57 C;96D5 ɥ <DB5Ő ;D9FD ;E< ǩMōC 9>49;1D?B 6?B ɥ <D5B<5F5D94 5>>5=C97D97 ɥ <D5BFˆ7 Sådan virker 3M TM ’s indikator for fi lter- levetid 3M TM ǬǦǫǧ9 ?7 ǬǦǫǫ9 C5B95C ɥ <DB5 =?4 ?B71>9C;5 71CC5B ?7 41=@5 5B E4CDIB5D =54 ǩMōC 9>49;1D?B 6?B ɥ <D5B<5F5D94 5> F9CE5< # 6?B 25CD5=D5 ?B71>9C;5 41=@5 ?7 5;C@?>5B9>7C>9F51E5B # 5B @<135B5D 9>45 9 ɥ <D5B5D F54 C945> 16 45D 1;D9F5 ;E< ‡B ?B71>9C;5 41=@5 @1CC5B5B 75>>5= ɥ <D5B5D 14C?B25B5C 45 ?7C‡ D9< # 5> 75>>5=C97D975 ɥ <D5BFˆ7 7™B 45D =E<97D 1D ?F5BF‡75 E4F9;<9>75> 16 9>49;1D?B2:ˆ<;5> ‡B ɥ <D5B5D 5;C@?>5B5C 6?B C@539ɥ ;;5 41=@;?>35>DB1D9?>5B ;1> =1> ?2C5B

F5B5 5> ˆ>4B9>7 9 9>49;1D?B5> &54 ;?BB5;D 2BE7 9 85BD9< 57>545 =9<

:™5B F9< 45B 41>>5C 5> 9>49;1D?B2:ˆ<;5 C?= 5B 5> 8:ˆ<@ D9< 61CD<ˆ775<C5 16 ɥ <D5B5DC B5CD5B5>45 <5F5D94 Inddrage arbejdsstyrken i egen sikkerhed 5DD5 5>;<5 F9CE5<<5 FˆB;D™: ;1> 8:ˆ<@5 2BE75B>5 =54 1D 167™B5 8F?B>‡B ɥ <DB5>5 C;1< C;96D5C Optimere brugen af fi ltre B 45C97>5D D9< 1D =1B;5B5 <5F5D945> 21C5B5D @‡ 9>49F94E5< 5;C@?>5B9>7 ?7 ‡>454BˆDC6B5;F5>CF?<E=5> 85BD9< 57>545 =9<:™5B ;1> ǩM TM ōC 9>49;1D?B 6?B ɥ <D5B<5F5D94 #5 ōBE7 16 9>49;1D?Bō @‡ >ˆCD5 C945

4. #5 F5><97CD 2BE7C1>F9C>9>75> 6?B ǬǦǫǧ9 ?7 ǬǦǫǫ9 5<<5B ǩM TM #5<53D 1>4 #5BF935 965 #?6DG1B5 ǩM5E## 6?B 1D C5 ?= 49CC5 ɥ<DB5 5B 57>545 9 >5D?@ 49D 1B25:4C=9<:™ Det er vigtigt at skifte gas- og dampfiltre på det rigtige tidspunkt; at bruge filteret for længe kan medføre, at skadelige stoffer kan trænge ind i masken. Levetid er en betegnelse, der benyttes til at beskrive, hvor længe et sæt filtre kan benyttes, før det er nødvendigt at udskifte dem. ‡B 49>5 =541B25:45BC C9;;5B854 5B 9 8™:Cˆ45D ;1> 4E 9>4CˆDD5 5D C9;;5B854C>5D =54 3M TM ōC ɥ<DB5 =?4 ?B71>9C;5 71CC5B ?7 41=@5 =54 9>49;1D?B 6?B ɥ<D5B<5F5D94 F9CC5 1B25:4C=9<:™5B ;1> ǩM TM ōC 9>49;1D?B 6?B ɥ<D5B<5F5D94 F54 8:ˆ<@ 16 5D 5>;5<D FˆB;D™: D9< 61CD<ˆ775<C5 16 D94C@E>;D5D 6?B ɥ<D5BC;96D5 25DI45 CD™BB5 D9<<94 D9< 25C;IDD5<C5C5F>5> ?C ǩM 1B25:45B F9 <™25>45 @‡ 1D E4F9;<5 @B?4E;D5B ?7 D5;>?<?795B D9< 1D 6?B254B5 C9;;5B8545> 9 1B25:4C=9<:™5D 8F?B ;B1F5>5 ;?>CD1>D ˆ>4B5B C97 ?B I45B<975B5 9>6?B=1D9?>5B 7‡ 9>4 @‡ www.3Msikkerhed.dk Nanoteknologi. Nu er tidspunktet for filterskifte ikke længere baseret på gætværk. B?4E;D>B 5C;B9F5<C5 BD>B <1CC9ɥ;1D9?> >D1< 6051i ǩMūōC ɥ<D5B =54 9>49;1D?B 6?B ɥ<D5BC;96D =?4 ?B71>9C;5 <E6D1BD5B ǧ ǭǦǦǭǧǬǨǪǦǭǯ A1 ǬǪˆC;5 6055i ǩMūōC ɥ<D5B =54 9>49;1D?B 6?B ɥ<D5BC;96D =?4 ?B71>9C;5 <E6D1BD5B Ǩ ǭǦǦǭǧǬǨǪǦǮǭ Ǩ ǬǪˆC;5 5=ˆB; 1> 1>F5>45C C1==5> =54 ǩM TM ōC ǬǦǦǦ ǭǦǦǦ C5B95>C 81<F

?7 85<=1C;5B Personal Safety Division Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Tlf.: 43 48 01 00 E-mail: 3Msikkerhed@mmm.com www.3Msikkerhed.dk 5>2BE7 F5><97CD "Ǭǫ ǦǨǪǦ

ǧ ǧǬǦǨǧǯ T ǩM ǨǦǧǬ <<5 B5DD978545B 6?B258?<45C ǩM 5B 5D F1B5=ˆB;5 45B D9<8™B5B ǩM

3. Brug af indikator ǩMōC 9>49;1D?B 6?B ɥ <D5B<5F5D94 ;1> 25>IDD5C C?= CE@@<5=5>D D9< 49> >EFˆB5>45 @B?354EB5 6?B ɥ <D5BC;96D E C;1< 5>D5> C;96D5 ɥ <D5B =54 45D >?B=1<5 C;5=1<17D5 9>D5BF1< 5<<5B >‡B # =1B;5B5B 45D 168ˆ>797D 16 8F14 45B 9>4DBˆɢ 5B 6™BCD >?7<5 D9<6ˆ<45 ;1> # 25>IDD5C C?= 45> @B9=ˆB5 =5D?45 D9< F1<7 16 D94C@E>;D 6?B E4C;96D>9>7 16 ɥ <DB5 ?7 45B=54 5BCD1DD5 45D >EFˆB5>45 D94CC;5=1 #‡41> C5B 4E ?= 9>49;1D?B5> 6?B ɥ <D5B<5F5D94 ;1> 25>IDD5C C?= 45> @B9=ˆB5 =5D?45 D9< 25CD5==5<C5 16 8F?B>‡B ɥ <D5B5D C;1< E4C;96D5C ǧ "579CDB5B 5;C@?>5B9>75> 6?B 1D 25CD5==5 ;?>35>DB1D9?>5> 16 45D ?B71>9C;5 41=@>9F51E @‡ 1B25:4C@<14C5> ‡ 9>4 @‡ GGGǩM5E =?>9D?B21475C 6?B 9>6?B=1D9?> ?= ǩM TM ōC =?>9D?B5B 6?B ?B71>9C;5 71CC5B ?7 41=@5 Ǩ >4D1CD 45 B579CDB5B545 B5CE<D1D5B 9 ǩM TM #5<53D 1>4 #5BF935 965 #?6DG1B5 ǩM5E## #5<F?= # 9;;5 ;1> 25>IDD5C C?= @B9=ˆB =5D?45 ;1> 6E>;D9?>5> 1<<975F5< 25>IDD5C C?= CE@@<5=5>D D9< 49> >EFˆB5>45 @B?354EB5 6?B E4C;96D>9>7 16 ɥ <D5B Almindeligt forekommende organiske dampe og minimumsindikationsniveau (MIL) Forbindelse CAS-nr. MIL i milliontedele (ppm) D8I<25>J5> ǧǦǦ

Ǫǧ

Ǫ Ǩ #DIB5> ǧǦǦ

ǪǨ

ǫ 1 B?@I<2B?=94 ǧǦǬ

ǯǪ

ǫ ǧǪǭ ǧ Ǩ

938<?B5D81> ǧǦǭ

ǦǬ

Ǩ ǧǪǫ M5DI<@B?@I<;5D?> ǧǦǭ

Ǯǭ

ǯ Ǩǩ B?@I<5>7<I3?<=5D8I<5D85B ǧǦǭ

ǯǮ

Ǩ ǨǪ M5DI<9C?2EDI<;5D?> ǧǦǮ

ǧǦ

ǧ 5 C?@B?@I<135D1D ǧǦǮ

Ǩǧ

Ǫ 30 M5D8?HI@B?@I<135D1D ǧǦǮ

Ǭǫ

Ǭ 3 99C?2EDI<;5D?> ǧǦǮ

Ǯǩ

Ǯ 10 T?<E5> ǧǦǮ

ǮǮ

ǩ Ǯ Ǫ

=5D8I<@IB949> ǧǦǮ

Ǯǯ

Ǫ Ǩ 8<?B25>J5> ǧǦǮ

ǯǦ

ǭ Ǫ I3<?85H1>?> ǧǦǮ

ǯǪ

ǧ 11 ǩ

=5D8I<@IB949> ǧǦǮ

ǯǯ

Ǭ Ǩ >

@B?@I<135D1D ǧǦǯ

ǬǦ

Ǫ Ǩǫ Ǩ

=5D8?HI5D81>?< ǧǦǯ

ǮǬ

Ǫ ǫǯ T5DB18I4B?6EB1> ǧǦǯ

ǯǯ

ǯ ǨǮǦ C?2EDI<135D1D ǧǧǦ

ǧǯ

Ǧ 5 M5D8I<1=I<;5D?> ǧǧǦ

Ǫǩ

Ǧ 3 >

85H1> ǧǧǦ

ǫǪ

ǩ ǯǩ Ǩ

5D8?HI5D81>?< ǧǧǦ

ǮǦ

ǫ ǨǦ D8?HI5D8I<135D1D ǧǧǧ

ǧǫ

ǯ Ǩ >

?;D1> ǧǧǧ

Ǭǫ

ǯ Ǩ Ǩ

2ED?HI5D81>?< ǧǧǧ

ǭǬ

Ǩ 1 >

>?>1> ǧǧǧ

ǮǪ

Ǩ 1 C?1=I<1<;?8?< ǧǨǩ

ǫǧ

ǩ 5 >

2EDI<135D1D ǧǨǩ

ǮǬ

Ǫ Ǩ ǧ Ǫ

49?H1> ǧǨǩ

ǯǧ

ǧ 60 C?1=I<135D1D ǧǨǩ

ǯǨ

Ǩ Ǩ T5DB138<?B5D8I<5> ǧǨǭ

ǧǮ

Ǫ ǨǦ (I<5> ǧǩǩǦ

ǨǦ

ǭ Ǩ 9=?>5> 4

ǧǩǮ

ǮǬ

ǩ Ǩ D8I<135D1D ǧǪǧ

ǭǮ

Ǭ 161 >

85@D1> ǧǪǨ

ǮǨ

ǫ ǧǨ TB9=5D8I<25>J5> 2<1>49>7 Ǩǫǫǫǧ

ǧǩ

ǭ Ǩ ǩ

=5D8I<

Ǩ

2ED1>?> ǫǬǩ

ǮǦ

Ǫ ǪǬ B?@9?>CIB5

>

2EDI<5CD5B ǫǯǦ

Ǧǧ

Ǩ 3 Ǩ

85H1>?> ǫǯǧ

ǭǮ

Ǭ 3 ǧ

85H5> ǫǯǨ

Ǫǧ

Ǭ ǯǨ >

@5>DI<135D1D ǬǨǮ

Ǭǩ

ǭ 3 C?@B?@1>?< Ǭǭ

Ǭǩ

Ǧ 650 ǧ

@B?@1>?< ǭǧ

Ǩǩ

Ǯ 300 >

2EDI<1<;?8?< ǭǧ

ǩǬ

ǩ ǩǪ 5>J5> ǭǧ

Ǫǩ

Ǩ 65 C?2ED1>?< ǭǮ

Ǯǩ

ǧ ǬǪ #53

2EDI<1<;?8?< ǭǮ

ǯǨ

Ǩ Ǯǩ M5D8I<5D8I<;5D?> ǭǮ

ǯǩ

ǩ ǧǭǫ TB938<?B5D8I<5> ǭǯ

Ǧǧ

Ǭ 66 M5D8I<135D1D ǭǯ

ǨǦ

ǯ ǯǫǦ M9>5B1<C; D5B@5>D9> ǮǦǫǨ

Ǫǧ

ǩ 1 M5D8I<=5D813BI<1D ǮǦ

ǬǨ

Ǭ 16 95D8I<;5D?> ǯǬ

ǨǨ

Ǧ ǨǬ M5D8I<13BI<1D ǯǬ

ǩǩ

ǩ ǧǦǪ 8<?B25>J?DB9ɦ E?B94 Ǫ

ǯǮ

ǫǬ

Ǭ 5 C?@B?@I<25>J5> 3E=?< ǯǮ

ǮǨ

Ǯ 3 BEMÆRK: Dette er IKKE en fortegnelse over, hvad 6051i og 6055i kan benyttes til. For at kunne benytte 3M ™ ’s indikator for fi lterlevetid som en sikker primær metode til bestemmelse af, hvornår fi ltrene skal skiftes, skal begge de følgende betingelser være opfyldt: Brugerens eksponeringsniveauer større end eller lig MIL, OG MIL mindre end eller lig de fastsatte grænseværdier for eksponering. Se venligst 3M’s ESLI-software på 3M.eu/SLS som hjælp til at afgøre, om indikatoren giver tilstrækkelig sikkerhed.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.