True

3M Jupiter battery

ID: 1132
Views
123 Total Views
0 Members Views
123 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

4. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 4 af 15 Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til almindelge brandbare materialer, såsom vand eller skum til brandslukning. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen Ingen naturlige i dette produkt. 5.3 Råd til brandslukningspersonale Ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger for brandmænd er forventet 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Ikke omfattet / ingen særlige regler/krav. 6.2 Miljømæssige forholdsregler Ikke omfattet / ingen særlige regler/krav. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning Ikke omfattet / ingen særlige regler/krav. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Referer til afsnit 8 og aftsnit 13 for mere information 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Dette produkt betragtes som værende en artikel, der ikke frigiver stoffer eller på anden måde resulterer i sundhedsfare ved normal brug. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) 7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra syrer. Opbevares væk fra stærke baser. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssige grænseværdier Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstående tabel, er en erhvervmæssig eksponeringsværdi ikke tilgængelig for dette komponent. Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ myndighed Begrænsningstype Supplerende kommentarer Kaliumhydroxid 1310-58-3 Danmark OEL'er: CEIL:2 mg/m3 Natriumhydroxid 1310-73-2 Danmark OEL'er: CEIL:2 mg/m3 Aluminium 7429-90-5 Danmark OEL'er: TWA(som Al røg)(8 timer):5 mg/m3;TWA(som respirabelt støv og røg)(8 timer):5 mg/m3;TWA(som respirabelt

14. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 14 af 15 Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbrugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges. EU affaldskode (produkt som solgt) 160605 Andre batterier eller akkumulatorer Produktet indeholder kræftfremkaldende stoffer - skal bortskaffes i specielle containere mærket med en gul etiket med sort tekst: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko". 14: Transportoplysninger 52-0000-4379-5, 52-0000-4380-3, 52-0000-4457-9 ADR/RID: UN3496, NOT RESTRICTED FOR ADR, (--). IMDG-KODE UN3496, NOT RESTRICTED, AS PER SPECIAL PROVISION 963, IMDG-Code segregation code: NONE. ICAO/IATA: NOT RESTRICTED, AS PER SPECIAL PROVISION A199. 15: Oplysninger om regulering 15.1. Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen kræftfremkaldende Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Klassifikation Lovgivning Cobalt 7440-48-4 Carc. 1B 3M klassificeret i henhold til Regulering (EC) Nr 1272/2008 Nikkel 7440-02-0 Carc. 2 Forordning (EF) Nr. 1272/2008, Tabel 3.1 Nikkel 7440-02-0 Grp. 2B: Stoffer mistænkt for at være humane carcinogener. International Agency for Research on Cancer Nikkeldihydroxid 12054-48-7 Carc. 1A Forordning (EF) Nr. 1272/2008, Tabel 3.1 Global beholdningstatus Kontakt 3M for yderligere oplysninger. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Ikke anvendelig 16: Andre oplysninger Liste af relevante H Sætninger EUH014 Reagerer voldsomt med vand H228 Brandfarlig fast stof. H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde. H261 Ved kontakt med vand frigives brandfarligt gas. H290 Kan ætse metaller. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

3. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 3 af 15 Chronic 4, H413 Acute Tox. 1, H330; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Carc. 1B, H350; Repr. 2, H361f Natriumhydroxid 1310-73-2 215-185-5 1 - 5 Skin Corr. 1A, H314 Met. Corr. 1, H290 Mangan 7439-96-5 231-105-1 0 - 2 Stof med en EF- eksponeringsgrænseværdi på arbejdspladsen Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H sætninger refereret i dette afsnit. For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad Cobalt (7440-48-4) Er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer (Grænseværdilisten, Bilag 3.6) Nikkel (7440-02-0) Er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer (Grænseværdilisten, Bilag 3.6) Nikkeldihydroxid (12054-48-7) Er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer (Grænseværdilisten, Bilag 3.6) For begrænsinger ved brug se: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget på kræftlisten og nævnt i dette afsnit. Cobalt (7440-48-4) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljøstyrelse Nikkel (7440-02-0) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljøstyrelse Nikkeldihydroxid (12054-48-7) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljøstyrelse Nikkel (7440-02-0) Er nævnt på den Danske liste over uønskede stoffer. Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Der forventes ikke at være behov for førstehjælp. Hudkontakt: Der forventes ikke at være behov for førstehjælp. Øjenkontakt: Der forventes ikke at være behov for førstehjælp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Der forventes ikke at være behov for førstehjælp. 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler

15. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 15 af 15 H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H330 Livsfarlig ved indånding. H332 Farlig ved indånding. H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H350 Kan fremkalde kræft. H350i Kan fremkalde kræft ved indånding. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H360D Kan skade det ufødte barn. H361f Mistænkt for at skade forplantningsevnen. H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Revisions information: Ingen revisionsinformation til rådighed DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle eller specifikke, hændelige eller tilfældige tab eller skader eller følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab eller påvirkning af indtægter, avance eller omsætning ) relateret til eller som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationen gælder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. 3M Danmark SDS'er er tilgængelige på www.3M.com/dk

1. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 1 af 15 Sikkerhedsdatablad Copyright, 2017, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dette produkt er defineret som en artikel under REACH og er derfor ikke påkrævet et sikkerhedsdatablad (SDS) under Artikel 31, Regulering (EC) Nr. 1907/2006. Eftersom et SDS ikke er påkrævet, vil dette dokument ikke indeholde den nødvendige information der kræves for SDSer for stoffer og blandinger under REACH. Dokument Gruppe: 32-7009-7 Versionsnummer: 1.00 Revisionsdato: 20/10/2017 Erstatter Dato: Første udgave Transport versions nummer: 1.00 (20/10/2017) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier Produkt identifikationsnumre 52-0000-4379-5 52-0000-4380-3 52-0000-4457-9 7000000128 7000000129 7000000136 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Batteri 1.3. Detaljer fra leverandøren af sikkerhedsdatabladet. Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) 43480100 e-mail: dkmiljo@mmm.com Hjemmeside: www.3M.com/dk 1.4 Nødtelefon Giftlinien 82 12 12 12 Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Dette materiale er fritaget fra fareklassificering ifølge Regulation (EC) Nr. 1272/2008, som ændret, på klassifikation, labelling, og emballering af stoffer og blandinger. 2.2 Etiketelementer

6. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 6 af 15 Vandopløselighed Ikke Anvendelig Ikke vandopløselig Ikke Anvendelig Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ingen data til rådighed Fordampningshastighed Ikke Anvendelig Dampmassefylde Ikke Anvendelig Dekomponeringstemperatur Ikke Anvendelig Viskositet Ikke Anvendelig Densitet Ingen data til rådighed 9.2 Anden information EU flygtigt organisk forbindelse Ingen data til rådighed Procent flygtig Ikke Anvendelig 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale kan være reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette punk 10.2 Kemisk stabilitet Stabil. 10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke forekomme. 10.4 Forhold, der skal undgås Varme 10.5 Uforenelige materialer Stærke oxidationsmidler Reduktionsmidler Stærke syrer Stærke baser 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Forhold Kulilte Ikke specificeret Kuldioxid Ikke specificeret Giftige Dampe, Gasser, Partikler Ikke specificeret Under anbefalet forhold ved brug, forventes der ikke farlige nedbrydningsprodukter. Farlige nedbrydningsprodukter kan forekomme som et resultat af iltning, opvarmning eller ved reaktion med andre stoffer. 11: Toksikologiske oplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 11, baseret på UN GHS beregningsregler og klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger. 11.1 Information om Toksikologiske egenskaber Tegn og Symptomer på Eksponering

5. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 5 af 15 støv og/eller røg)(8 timer):2 mg/m3 Mangan 7439-96-5 Danmark OEL'er: TWA(som Mn dampe)(8 timer):0.2 mg/m3;TWA(som Mn, støv)(8 timer):0.2 mg/m3;TWA(respirativ)(8 timer):0.1 mg/m3 Nikkel 7440-02-0 Danmark OEL'er: TWA(som Ni, støv)(8 timer):0.05 mg/m3 Kræftfremkaldende Cobalt 7440-48-4 Danmark OEL'er: TWA(som Co, støv og røg)(8 timer):0.01 mg/m3 Kræftfremkaldende Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time-Weighted-Average STEL: Short Term Exposure Limit CEIL: Loftsværdi 8.2 Eksponeringskontrol Informationen i dette datablad er i overenstemmelse med Artikel 17 eller Artikel 18 i REACH forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 8.3 maskinmæssig kontrol Forventes ikke at være relevant ved normal brug. 8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Øjenbeskyttelse er ikke påkrævet. Hud/hånd beskyttelse Ingen beskyttelseshandsker påkræves. Beskyttelse af åndedrætsorganer Åndedrætsværn er ikke påkrævet. 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Fast stof. Specifik Fysisk Form: Batteri Udseende/Lugt Lugtløs, metalisk, gemotriske objekter. Lugttærskel Ikke Anvendelig pH Ikke Anvendelig Kogepunkt/kogepunktsinterval Ikke Anvendelig Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke klassificeret. Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt Intet flammepunkt Selvantændelig temperatur Ikke Anvendelig Brandfarlige Begrænsninger (LEL) Ikke Anvendelig Brandfarlige Begrænsninger (UEL) Ikke Anvendelig Damptryk Ikke Anvendelig Relativ Densitet Ingen data til rådighed

2. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 2 af 15 CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Ikke anvendelig 2.3 Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. REACH registreringsnummer: % af Vægt Klassifikation Nikkel 7440-02-0 231-111-4 30 - 45 Hud Sens. 1, H317; Carc. 2, H351; STOT RE 1 , H372; Aquatic Chronic 3, H412 - Nota 7,S Aquatic Acute 1, H400,M=1 Jern 7439-89-6 231-096-4 15 - 30 Stoffet er ikke klassificeret som farligt Aluminium 7429-90-5 231-072-3 7 - 15 Flam. Sol. 1, H228; Water- react. 2, H261 - Nota T Ufarlige indholdsstoffer Blanding 4 - 9 Stoffet er ikke klassificeret som farligt Plastik (Polyamid PA/PP, EPDM, Polyethylen, PVC) Blanding 1 - 5 Stoffet er ikke klassificeret som farligt Nikkeldihydroxid 12054-48-7 235-008-5 1 - 5 Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Resp. Sens. 1, H334; Hud Sens. 1, H317; Muta. 2, H341; Carc. 1A, H350i; Repr. 1B, H360D; STOT RE 1 , H372; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 Lithiumhydroxid 1310-65-2 215-183-4 1 - 5 Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335 Koboltdihydroxid 21041-93-0 244-166-4 1 - 5 Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 Lithium 7439-93-2 231-102-5 1 - 5 Vand-reaktiv 1, H260; EUH014; Skin Corr. 1B, H314 Kalium 7440-09-7 231-119-8 1 - 5 Vand-reaktiv 1, H260; EUH014; Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Chronic 3, H412 Kaliumhydroxid 1310-58-3 215-181-3 1 - 5 Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1A, H314 Met. Corr. 1, H290 Natrium 7440-23-5 231-132-9 1 - 5 Vand-reaktiv 1, H260; EUH014; Skin Corr. 1B, H314 Cobalt 7440-48-4 231-158-0 1 - 5 Resp. Sens. 1, H334; Hud Sens. 1, H317; Aquatic

13. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 13 af 15 tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering Aluminium 7429-90-5 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Cobalt 7440-48-4 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Koboltdihydroxid 21041-93-0 Estimeret Biokoncentration 20 dage Bioakkumulerings Faktor 4.2 Andre metoder Lithium 7439-93-2 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Lithiumhydroxid 1310-65-2 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Nikkeldihydroxid 12054-48-7 eksperimentel Biokoncentreringsfa ktoren - fathead minnow 30 Bioakkumulerings Faktor 106 Kalium 7440-09-7 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Kaliumhydroxid 1310-58-3 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Natrium 7440-23-5 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Natriumhydroxid 1310-73-2 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Mangan 7439-96-5 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A 12.4 Mobilitet i jord Kontakt producent for yderligere information. 12.5 Resultater af PBT-vurdering Ingen tilgængelig information på nuværende tidspunkt. Kontakt producent for yderligere information. 12.6 Andre negative virkninger Ingen information til rådighed 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder for affaldsbehandling se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter Bortskaf affaldsproduktet som kemikalieaffald.

7. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 7 af 15 Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer: Indånding: Der forventes ingen sundhedsfare ved indånding. Ingen kendte helbredseffekter Hudkontakt: Der forventes ingen sundhedsfarer ved kontakt med huden. Øjenkontakt: Der forventes ingen alvorlige sundhedsfarer ved øjenkontakt. Indtagelse: Der forventes ingen sundhedsfare ved intagelse. Ingen kendte helbredseffekter Supplerende information: Dette produkt, når det anvendes under rimelige forhold og i overenstemmelse med brugsanvisningen, bør ikke udgøre en sundhedsfare. Dog kan anvendelse og forarbejdning af produktet der ikke er i overensstemmelse med produktets brugsanvisning påvirke produktets ydeevne og kan udgøre potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici. Toksikologisk Data Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgår i tabellen herunder, så er data enten ikke tilgængelig for den grænseværdi eller data er ikke tilstrækkelig for klassificering. Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til rådighed; beregnet ATE2.000 - 5.000 mg/kg Nikkel Dermal LD50 estimeret til at være > 5.000 mg/kg Nikkel Indånding- Støv/Tåge (4 timer) Rotte LC50 > 2,55 mg/l Nikkel Indtagelse Rotte LD50 > 9.000 mg/kg Jern Dermal LD50 estimeret til at være > 5.000 mg/kg Jern Indtagelse Rotte LD50 30.000 mg/kg Aluminium Dermal LD50 estimeret til at være > 5.000 mg/kg Aluminium Indtagelse LD50 estimeret til at være > 5.000 mg/kg Aluminium Indånding- Støv/Tåge (4 timer) Rotte LC50 > 0,888 mg/l Nikkeldihydroxid Dermal estimeret til at være > 5.000 mg/kg Nikkeldihydroxid Indånding- Støv/Tåge estimeret til at være 1 - 5 mg/l Nikkeldihydroxid Indtagelse estimeret til at være 300 - 2.000 mg/kg Cobalt Dermal Professio nel vurderin g LD50 estimeret til at være > 5.000 mg/kg Kaliumhydroxid Dermal Kanin LD50 > 1.260 mg/kg Cobalt Indånding- Støv/Tåge (4 timer) Rotte LC50 < 0,05 mg/l Cobalt Indtagelse Rotte LD50 550 mg/kg Lithiumhydroxid Indånding- Støv/Tåge (4 timer) Rotte LC50 > 3,4 mg/l Lithiumhydroxid Indtagelse Rotte LD50 210 mg/kg Kaliumhydroxid Indtagelse Rotte LD50 273 mg/kg Lithium Dermal estimeret til at være > 5.000 mg/kg

10. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 10 af 15 eksponering. mg/l Cobalt Indånding hæmatopoietisk system | Lever | Nyre og/eller Blære | hjerte | hud | Hormonsystem | knogler, tænder, negle og/eller hår | Immum system | nervesystemet | øjne Ikke klassificeret Rotte NOAEL 0,005 mg/l 14 uger Cobalt Indtagelse hjerte Ikke klassificeret Mennesk e NOAEL Ikke til rådighed Giftig og/eller misbrug Cobalt Indtagelse Hormonsystem | hæmatopoietisk system Ikke klassificeret Mennesk e NOAEL Ikke til rådighed terapeutisk anvendelse Udsugningsfare For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering. Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele. 12: Miljøoplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 12, baseret på UN GHS beregningsregler og klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger. 12.1 Økotoksicitet Ingen produkt testdata til rådighed Materiale Cas # Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt Test Resultat Nikkel 7440-02-0 Grøn alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 50% 0,18 mg/l Jern 7439-89-6 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering Aluminium 7429-90-5 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering Cobalt 7440-48-4 Grøn alge eksperimentel 70 timer Effekt Koncentration 50% 0,27 mg/l Cobalt 7440-48-4 Zebrafisk Effektmål ikke opnået 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) >100 mg/l Cobalt 7440-48-4 Vandloppe Effektmål ikke opnået 48 timer Effekt Koncentration 50% >100 mg/l Cobalt 7440-48-4 Grøn alge eksperimentel 70 timer Effekt Koncentration 10% 0,022 mg/l Koboltdihydroxid 21041-93-0 Vandloppe Estimeret 48 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) 0,95 mg/l

12. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 12 af 15 12.2 Persistens og nedbrydelighed Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Nikkel 7440-02-0 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Jern 7439-89-6 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Aluminium 7429-90-5 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Cobalt 7440-48-4 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Koboltdihydroxid 21041-93-0 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Lithium 7439-93-2 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Lithiumhydroxid 1310-65-2 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Nikkeldihydroxid 12054-48-7 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Kalium 7440-09-7 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Kaliumhydroxid 1310-58-3 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Natrium 7440-23-5 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Natriumhydroxid 1310-73-2 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Mangan 7439-96-5 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A 12.3 Bioakkumulationspotentiale Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Nikkel 7440-02-0 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering N/A N/A N/A N/A Jern 7439-89-6 Data ikke N/A N/A N/A N/A

8. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 8 af 15 Lithium Indånding- Støv/Tåge estimeret til at være > 12,5 mg/l Lithium Indtagelse estimeret til at være > 5.000 mg/kg Kalium Dermal estimeret til at være > 5.000 mg/kg Kalium Indånding- Støv/Tåge estimeret til at være > 12,5 mg/l Kalium Indtagelse estimeret til at være > 5.000 mg/kg Natrium Dermal estimeret til at være > 5.000 mg/kg Natrium Indånding- Støv/Tåge estimeret til at være > 12,5 mg/l Natrium Indtagelse estimeret til at være > 5.000 mg/kg Mangan Dermal LD50 estimeret til at være > 5.000 mg/kg Mangan Indtagelse Rotte LD50 > 9.000 mg/kg ATE = Akut Toksicitets Estimat Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Nikkel Kanin Minimal irritation. Jern Kanin Ingen særlig irritation Aluminium Kanin Ingen særlig irritation Cobalt In vitro data Ingen særlig irritation Lithiumhydroxid In vitro data Ætsende Kaliumhydroxid Kanin Ætsende Natriumhydroxid Kanin Ætsende Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Nikkel Kanin Mildt irriterende Jern Kanin Ingen særlig irritation Aluminium Kanin Ingen særlig irritation Cobalt Kanin Moderat irriterende Lithiumhydroxid Lignende sundheds farer Ætsende Kaliumhydroxid Kanin Ætsende Natriumhydroxid Kanin Ætsende Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Værdi Nikkel Menneske Sensibiliserende Aluminium Guinea pig Ikke klassificeret Cobalt Menneske r og dyr Sensibiliserende Natriumhydroxid Menneske Ikke klassificeret Sensibilisering af åndedrætsorganerne Navn Arter / Typer Værdi Aluminium Menneske Ikke klassificeret Cobalt Menneske Sensibiliserende Kimcelle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Aluminium In Vitro Ikke mutagent

9. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 9 af 15 Cobalt In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Cobalt In Vivo Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Natriumhydroxid In Vitro Ikke mutagent kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Nikkel Indånding Lignende kompone nter. Kræftfremkaldende Cobalt Indånding Mange dyrearter Kræftfremkaldende Reproduktionstoksicitet Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponering svarighed Cobalt Indånding Ikke klassificeret for den kvindelige reproduktion Mus NOAEL 0,01 mg/l 14 uger Cobalt Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Mange dyrearter NOAEL Ikke til rådighed under drægtighedsp erioden / svangerskabs perioden Cobalt Indtagelse Giftig for mandlig reproduktion Mange dyrearter NOAEL Ikke til rådighed Cobalt Indånding Giftig for mandlig reproduktion Mus LOAEL 0,0025 mg/l 14 uger Lithiumhydroxid Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Lignende kompone nter. NOAEL Ikke til rådighed Mål-Organ(er) Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponerings varighed Cobalt Indånding Irritation af åndedrætsorganerne Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Mennesk e NOAEL Ikke til rådighed Lithiumhydroxid Indånding Irritation af åndedrætsorganerne Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Mennesk e NOAEL Ikke til rådighed Arbejdsmæssi g eksponering Lithiumhydroxid Indtagelse nervesystemet Ikke klassificeret Lignende kompone nter. NOAEL Ikke til rådighed Kaliumhydroxid Indånding Irritation af åndedrætsorganerne Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Mennesk e NOAEL Ingen data. Natriumhydroxid Indånding Irritation af åndedrætsorganerne Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Mennesk e NOAEL Ikke til rådighed Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponering svarighed Nikkel Indånding Åndedrætsværn Medfører organskader ved gentagende eller vedvarende eksponering. Rotte LOAEL 0,001 mg/l 13 uger Aluminium Indånding nervesystemet | Åndedrætsværn Ikke klassificeret Mennesk e NOAEL Ikke til rådighed Arbejdsmæssi g eksponering Cobalt Indånding Åndedrætsværn Medfører organskader ved gentagende eller vedvarende Rotte NOAEL 0,000625 14 uger

11. Jupiter Nickel Metalhydrid Batterier __________________________________________________________________________________________ Side: 11 af 15 Koboltdihydroxid 21041-93-0 Zebrafisk Estimeret 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) 25,2 mg/l Koboltdihydroxid 21041-93-0 Grøn alge Estimeret 72 timer Effekt Koncentration 50% 0,23 mg/l Koboltdihydroxid 21041-93-0 Grøn alge Estimeret 72 timer No obs Effekt Konc. 0,051 mg/l Koboltdihydroxid 21041-93-0 Fathead Minnow Estimeret 34 dage No obs Effekt Konc. 0,33 mg/l Koboltdihydroxid 21041-93-0 Crustecea - andre Estimeret 28 dage No obs Effekt Konc. 0,011 mg/l Lithium 7439-93-2 Vandloppe Estimeret 48 timer Effekt Koncentration 50% 10 mg/l Lithium 7439-93-2 Grøn alge Estimeret 72 timer Effekt Koncentration 50% 25,6 mg/l Lithium 7439-93-2 Grøn alge Estimeret 72 timer No obs Effekt Konc. 1,65 mg/l Lithium 7439-93-2 Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Konc. 1,7 mg/l Lithium 7439-93-2 Zebrafisk Estimeret 34 dage No obs Effekt Konc. 2,87 mg/l Lithiumhydroxid 1310-65-2 Fisk andre Estimeret 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) 9,6 mg/l Lithiumhydroxid 1310-65-2 Fathead Minnow Estimeret 26 dage No obs Effekt Konc. 0,7 mg/l Nikkeldihydroxid 12054-48-7 Vandloppe Estimeret 48 timer Effekt Koncentration 50% 0,22 mg/l Nikkeldihydroxid 12054-48-7 Regnbueørred Estimeret 28 dage No obs Effekt Konc. 0,021 mg/l Kalium 7440-09-7 Fathead Minnow Estimeret 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) 460 mg/l Kalium 7440-09-7 Vandloppe Estimeret 48 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) 93 mg/l Kalium 7440-09-7 Alger eller andre vandplanter Estimeret 120 timer Effekt Koncentration 50% 700 mg/l Kaliumhydroxid 1310-58-3 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering Natrium 7440-23-5 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 50% 1.640 mg/l Natriumhydroxid 1310-73-2 Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering Mangan 7439-96-5 Grøn alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 50% 4,5 mg/l Mangan 7439-96-5 Regnbueørred eksperimentel 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) >100 mg/l Mangan 7439-96-5 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 50% >100 mg/l Mangan 7439-96-5 Grøn alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. 2,5 mg/l Mangan 7439-96-5 Vandloppe eksperimentel 8 dage No obs Effekt Konc. 1,7 mg/l

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.