3M Versaflo TR600 Brochure DK

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Den nye 3M TM Versaflo TM TR-600 Turboenhed bringer hele systemet op på et nyt niveau med hensyn til driftssikkerhed, kontrol og komfort. Turboenhedens avancerede teknologi samt den forbedrede kvalitet inden for turbodrevet åndedrætsværn hæver din beskyttelse op på et højere niveau, bedre end nogensinde før. 3M Versaflo TR-600 Turboenhed 3M Personal Safety Division

4. Turboenhed Indeholder TR-602E TR-971 Luftstrømsindikator TR-662 Gnistfang (x2) Filtre Filterdæksler TR-6710E Partikelfilter TR-6820E - Partikel- og lugtfilter* TR-6110E A1P TR-6130E ABE1P TR-6310E A2P TR-6580E ABE2K1 TR-6700FC TR-6800FC TR-6100FC TR-6100FC TR-6300FC TR-6300FC Batterier TR-630 Standardbatteri TR-632 Heavy Duty batteri Opladere TR-641E Standard ladersæt én station TR-644E Standard ladersæt 4 stationer Bælter TR-626 Slidstærkt bælte TR-627 Easy Clean-bælte Reservedele og tilbehør TR-971 Luftstrømsindikator TR-6600 Forfilter TR-662 Gnistfang TR-651 Filterlåseenhed TR-653 Rengørings- og opbevaringssæt BPK-01 Seler til rygmontering TR-655 Adapter til seler TR-329 Seler Personal Safety Division 3M a/s Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Tlf.: 43 48 01 79 E-mail: 3Msikkerhed@mmm.com www.3Msikkerhed.dk www.3M.dk/TR-600 3M og Versaflo er varemærker ejet af 3M. Genbrug venligst. Trykt i Sverige. © 3M 2015. Alle rettigheder forbeholdes. BR65 0195-3 DK 151029 3M Versaflo tilbehør * Små mængder organiske og sure gasser under GV (hydrogenfluorid (HF) op til 10x GV). Opdag, hvordan du kan forbedre komforten og sikkerheden med 3M TM Versaflo TM TR-600 Turboenhed ved at scanne QR-koden med din smartphone eller gå ind på www.3M.dk/TR-600.

2. Opgrader til Versaflo $"

ǬǦǦ $a;;eD Fˆre o=6aDDe>4e 6ors;>9>7 o7 e> 4I2D7‡e>4e 6orsD‡e<se a6 2rE7er>es 2e8oF er 4eDDe 4eD =esD aFa>3ere4e o7 a<s9497e DEr2o4reF>e ‡>4e4rˆDsFˆr> >o7e>s9>4e 6ra 3M Me4 s9D e>;<e 4es97> er DEr2oe> s;a2D D9< aD 7™re Fe:rDrˆ;>9>7e> o7 ar2e:4eD >e==ere es;IDDe<se 3Mōs ava>3ere4e Versaflo TM TR-600 Tur2oe>8e4 giver 2eskIttelse komfort og 8™j I4eev>e me4 et it8ium-io> 2atteri juster2ar luftstr™m og e> u4vi4et række E-go4ke>4te filtre til 2eskIttelse mo4 for eksem@el @artikler orga>iske 4am@e og sure gasser. lle e>8e4er i 3M Versaflo-serie> af ‡>4e4rætsvær> ka> a>ve>4es samme> og 4et giver e> i>tegreret 2eskIttelse af ™j>e 8ove4 a>sigt og ‡>4e4ræt i 8e>8ol4 til E 12ǯǪ1 klasse T2 eller T3 af8æ>gig af 4e> valgte 8ove44el . <s94978e4 For4i 8vert ar2ej4smilj™ 8ar forskellige 2e8ov og krav er s@e3ialfremstille4e l™s>i>ger et krav. TR- 600 er 4esig>et til at ku>>e a>ve>4es samme> me4 a4skillige varia>ter af 8ove44ele luftsla>ger 2atterier filtre mm. Vælg et sIstem som o@fIl4er 4i>e s@e3ifikke krav til komfort @ris og I4else . o<42ar8e4 3M Versaflo TR-600 Tur2oe>8e4e> er u4stIret me4 to 2atteril™s>i>ger som er mere eɢektive e>4 >oge>si>4e f™r. TR-600-2atterier>e 8ar la>g leveti4 og kort o@la4>i>gsti4 8vilket i 4e> si4ste e>4e re4u3erer a>tallet af af2rI4elser i ar2ej4et. TR-600-2atterier>e 8ar i>tuitive i>4ikatorer for o@la4>i>gs>iveau og 2rugergræ>sefla4e som sikrer at 4u er go4t for2ere4t og ka> u4>Itte 2atteriet o@timalt. • E-statuslIs for 2atterio@la4>i>g 2‡4e @‡ 2atteriet og tur2oe> • 4varsel om lavt 2atteri>iveau vi2rere>4e 8™r2are og visuelle alarmer • Tur2oe> giver e> a4varsel 3a. 1ǫ mi>utter f™r 4e> automatisk lukker >e4 @ga. lavt 2atteri>iveau o=6orD Vores 2atteri4rev>e tur2o‡>4e4rætsvær> er sli4stærke og 8ar la>g leveti4. ruger>e 8ar 2e8ov for et sIstem 4er er 2e8ageligt og som 2eskItter 4em i 4eres ar2ej4e. e> ro2uste og ergo>omisk 4esig>e4e 3M Versaflo TR-600 Tur2oe>8e4 er u4viklet me4 8e>2lik @‡ maksimal komfort - selv u>4er 4e læ>gste skift. • Reguleri>g af luftstr™mme> for ™get 2rugerve>lig8e4 • Ergo>omisk 4esig>et til at si44e tæt til kro@@e> 8vilket giver ™get 2evægelsesfri8e4 >‡r ar2ej4s@la4se> er tra>g • Ma>ge justeri>ger af 2æltest™rrelse for korrekt til@as>i>g og komfort • æltet er 4esig>et me4 fleksi2le luftka>aler for at mi>imere o@8o2>i>g af varme

3. Brugervenlighed 3M TM Versaflo TM TR-600 Tur2oe>8e4e> 8ar et 2rugerve>ligt 4esig>. >tuitive farve4e i>teraktive 2er™ri>gs@u>kter og vi2rere>4e 8™r2are samt visuelle i>4ikatorer for >e4sat luftstr™m og lavt 2atteri>iveau. e>>e ro2uste tur2oe>8e4 8ar e> glat overfla4e og er 8urtig og >em at re>g™re. • >4ikatorer som viser status for 2atterio@la4>i>g og @artikelfilterets tilsta>4 • larm for lav luftstr™m og lavt 2atteri>iveau • Tætslutte>4e valgfri 8ove44el me4 automatisk luftstr™msreguleri>g • em ve4lige8ol4else som ikke kræver værkt™j. ɟ Farve4e 2er™ri>gs@u>kter ɟ Ful4 >e4sæ>k>i>g og re>g™ri>g over8ol4er PǫǪ- og P67->ormer for 2rug i 4esi>fektio>s2ruse2a4 og mi4lerti4ig >e4sæ>k>i>g ve4 2rug af 4e me4f™lge>4e re>g™ri>gs- og o@2evari>gs@ro@@er ɟ Tur2oe> er kali2reret og klar til 2rug Let at bestille 1. #tartsæt 3M Versaflo TR-61ǯE Tur2oe>8e4 startsæt omfatter • TR-602E Tur2oe>8e4 • TR-6310E 2P Filter • TR-6300F Filter4æksel • T-30 #elvjustere>4e luftsla>ge • TR-627 EasI lea>-2ælte • TR-632 eavI utI 2atteri • TR-6Ǫ1E #ta>4ar4 la4ersæt ‹> statio> • TR-6600 Forfilter H10 • TR-ǯ71 uftstr™msi>4ikator • TR-662 >istfa>g H2 2. Fuld tilpasning vis 4u 8ar 2e8ov for ful4 til@as>i>g af 4i> 3M Versaflo TR-600 Tur2oe>8e4 ka> 4u k™2e alle kom@o>e>ter se@arat se oversigt @‡ >æste si4e. Intelligent design lader brugerne fokusere på arbejdet.

Views

 • 1245 Total Views
 • 1019 Website Views
 • 226 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 5 www.dsafety.com
 • 3 dsafety.com
 • 2 185.181.116.155