Brillerens 26-2000-00M

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 2 af 11 Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/EF) Fareidentifikation: Brandfarlig; R10 Lokalirriterende; Xi; R36 R67 For fuld te kst af R - sætninger, se sektion 16. 2.2 Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 SIGNAL ORD ADVARSEL! Symboler: GHS02 (Flamme) |GHS07 (Udråbstegn) | Pictogrammer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. % af Vægt Isopropanol 67 - 63 - 0 50 - 60 FARESÆTNINGER: H226 Brandfarlig væske og dampe. H319 Forårsager alvorlig ø jenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. FORHOLDSREGLER VED BRUG Forebyggelse: P210A Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P261A Undgå indånding af dampe. Reaktion: P305 + P351 + P338 V ED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P370 + P378G Ved brand: Brug et brandslukningsmiddel egnet til brandfarlige væsker og faste stoffer såsom tørkemi kale eller kuldioxid til brandslukning. For beholdere <=125 ml kan følgende risiko - og sikkerhedssætninger anvendes: Ingen faresætninger er påkrævet for beholdere <= 125 mL Ingen foranstaltningssætninger er påkrævet for beholdere <= 125 mL F arlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/EF) Symbol(er)

4. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 4 af 11 4.2 Mest vigtige sym ptomer og effekter, både akutte og forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbek æmpel se 5.1 Slukningsmidler Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til brandfarligt væske såsom tørkemikalie eller kuldioxid til brandslukning. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan sprænges. 5.3 Råd til brandslukningspersonale Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkøle beholdere og overflader, som er udsat for varmen og derved forhindre spræ ngning. 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Evakuer området. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gn ister. Ventiler området. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sørg for mekanisk ventilation til at sprede eller udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og kan forårsage at brandfarlige gass er og dampe i området med spild går i brand eller eksploderer. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr. 6.2 Miljøm æssige forholdsregler Und gå udledning til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb og lav afskærmning for at forebygge at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljøet. 6.3 Metoder og m aterialer til indeslutning og oprensning Spild opsamles. Dæk det spildte områ de m ed brandslukkende skum beregnet til brug på opløsningsmidler, som alkoholer og acetone, der kan opløses i vand. Det anbefales, at anvende en egnet "Aqueous Film Forming Foam" (AFFF). Dæk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsætning af abs oberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds - eller miljøfare. Skal opsamles med værktøj som ikke danner gnister. Opbevares i metalbeholder. Rester fjernes med vand. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Referer til afsnit 8 og aftsnit 13 for mere information 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Kun til industriel eller professionel brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/var me overflader. Rygning forbudt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Der må ikke spises, d rikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend sko med lav statisk elektricitet eller jordforbindelse. For at minimere risikoen for antændelse, fastlæg gældende elektriske klassificeringer for processen til anvendelse af dette product og vælg et specifikt punktudsugningssystem for at undgår akkumulering af branfarlige dampe. Jordforbind beholder og modtagende udstyr, hvis der er potentiale for ophobning af statisk elektricitet under overførsel 7.2 Forhold for sikker opbevaring sam t enhver uforenelighed

7. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 7 af 11 10.4 Forhold, der skal undgås Gløder og/eller ild 10.5 Uforenelige m aterialer Ingen kendte. 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Forhold Kulilte I kke specificeret Kuldioxid Ikke specificeret 11: Tok sik ologisk e oplysninger Inform ationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassif iceringen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 11, baseret på UN GHS beregningsregler og klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger. 11.1 Inform ation om Toksikologiske egenskaber Tegn og Sym ptomer på Eksponering Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette m ateriale producere følgende sundhedsfarer: Indånding: Irrita tion af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Kan forårsage yderligere effekter på helbred (se nedenfor). Hudkontakt: Hud affedtende: symptomer kan være lokal rødme, kløe, udtørring, og revnet hud. Øjenkontakt: Alvorlig irritation af øjnene med symptomer som rødme, hævelser, smerter, tårer, skygger på hornhinden og muligvis permanent påvirkning af synet. Indtagelse: Irritation af fordø jelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Kan forårsage yderligere effekter på helbred (se nedenfor). Afsnit 11: Yderligere helbredseffekter heading Enkelteksponering kan forårsage skader på m ålorganer Påvirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, sløvhed, ukoordinerede bevægelser, kvalme, nedsat reaktionstid, sløret tale, ugidelighed og bevidstløshed. Toksikologisk Data Hvis en komponent er offentliggjort i sek tion 3, men ikke fremgår i tabellen herunder, så er data enten ikke tilgængelig for den grænseværdi eller data er ikke tilstrækkelig for klassificering. Ak ut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til rå dighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg Isopropanol Dermal Kanin LD50 12.870 mg/kg Isopropanol Indånding - Rotte LC 50 72,6 mg/l

5. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 5 af 11 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevar køligt. Hold beholderen tæt lukket. Beskyt mod sollys. Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra syrer . Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. Opbevares på et velventileret sted og efter Justitsministeriets regler. Brandfareklasse: II – 2 8: Ek sponeringsk ontrol / Personlige værnemidler 8.1 Kontrol param etre Erhvervsmæssige grænseværdier Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i n edenstående tabel, er en erhvervmæssig eksponeringsværdi ikke tilgængelig for dette komponent. Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bem yndiget organ/ myndighed Begrænsningstype Supplerende ko mmentarer Isopropanol 67 - 63 - 0 Danmark OEL'er: T WA(8 timer):490 mg/m3(200 ppm ) Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time - Weighted - Average STEL: Short Term Exposure Limit CEIL: Loftsværdi 8.2 Eksponeringskontrol 8.3 m ask inm æssig kontrol A nvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation for at kontrollere at eksponeringen via luftvejene er under relevante grænseværdier og/eller kontrollerre støv/røg/gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrækkeligt, så anven d åndedrætsværn. Anvend eksplosions - sikkert ventilationsudstyr. 8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Vælg og anvend øjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret på resultaterne af en eksponeringsvurdering. Følgende øjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet: Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller. Hud/hånd beskyttelse Vælg og anvend handsker og/eller bekyttende tøj godkendt til relevante lokale standarder til beskyttelse af hudkontakt basere t på resultaterne af en ekspo neringsvurdering. Valget bør være baseret på anvendelsesfaktorer såsom ekponeringsniveauer, koncentration af stof og blanding, hyppighed og varighed, fysiske udfordringer såsom ekstreme temperaturer og andre anvendelsesbetingelser. Rådfør med Deres leveran dør af handsker og/eller beskyttelsestøj til udvælgelse af passende kom batible handsker/beksyttelsestøj. Handsker lavet af følgende materialer anbefales: Materiale Tykkelse (mm) Gennemtrængningstid Butylgummi 0.5 > 8 timer Nitrilgummi 0.35 > 8 timer Handskedataen præsenteret er baseret på blystof der driver dermal toksicitet, og forholdende præsenteret på testtidspunktet. Gennemtrængingstiden kan ændres, når handsken er udsat under forhold der udsætter handsken for yderligere stress.

10. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 10 af 11 Isopropanol 67 - 63 - 0 eksperimentel Bionedbrydnin g 14 dage Biological Oxygen Dem and (BOD) 86 vægt % OECD 301C - MITI (I) 12.3 Bioakkumulationspotentiale I ngen testdata til rådighed 12.4 Mobilitet i jord Kontakt producent for yderligere information. 12.5 Resultater af PBT - vurdering Ingen tilgængelig information på nuværende tidspunkt. Kontakt producent for yderligere information. 12.6 Andre negative virk ninger Ingen information til rådighed 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder for affaldsbehandling se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter Bortskaf i en godkendt affaldshåndteringsanlæ g. Som alternativ bortskaffelse, bortskaf i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg. Tomme tromler/tønder/beholdere anvendt til transport og håndtering af farlige kemikalier (Kem iske stoffer/blandinger/præperater klassificeret som farlige ifølge gældende lo vgivning) skal tages i betragtning, opbevares, behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i gældende lovgivning på affaldsområdet. Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastsætte muligheder for affaldsbehand ling og bortskaffelses faciliteteter. Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbrugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskode r (EWC - 2000/532/EC og tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges. EU affaldskode (produkt som solgt) 200129* Vaskeaktive stoffer indeholdt i farlige sto ffer 14: Transportoplysninger DE - 2729 - 3451 - 9 ADR/RID: UN3175, NOT RESTRICTED - SPECIAL PROVISION 216 FULFILLED, II , ( -- ). IMDG - KODE UN3175, NOT RESTRICTED - SPECIAL PROVISION 216 FULFILLED, II , IMDG - Code segregation code: NONE, EMS: -- . ICAO/IATA: NOT RESTRICTED,AS PER SPECIAL PROVISION A46, II , information required for air w ay bill. 15: Oplysninger om regulering 15.1. Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen Global beholdningstatus Kontakt 3M for yderligere oplysninger.

3. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 3 af 11 Lokalirriteren de Indeholder: Ingen indholdsstoffer er tilknyttet etiketten. Risikosætninger: R10 Brandfarlig R36 Irriterer øjnene. R67 Dam pe kan medføre sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedssætninger: Ingen. Noter vedrø rende etikettering: Opdateret i henhold EU Forordning nr. 648/2004 om vaske - og rengøringsmidler. Ingredienser påkrævet pr. 648/2004 (Ikke påkrævet på industriel etiket): Indeholder: Parfume. For containers <125mL, label with Xi; R10. 2.3 Andre farer Ing en kendte Punk t 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Isopropanol 67 - 63 - 0 EINECS 200 - 661 - 7 50 - 60 F:R11; Xi:R36; R67 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 (CLP) Vand 7732 - 18 - 5 EINECS 231 - 791 - 2 40 - 50 Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R - og H - sætning, der refereres til i denne sektion. D er henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer. For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad Punk t 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Hudkontakt: Skyl straks med sæbe og vand. Tilsmudset tøj tages straks af og vaskes før det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstår - søg lægehjælp. Øjenkontakt: Skyl straks med store mængder vand. Fjern kontaktlinser hvis de er lette at få ud. Fortsæt skyldning. Søg lægehjælp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl og rens munden. Hvis du føler dig utilpas - søg lægehj ælp.

1. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 1 af 11 Sikkerhedsdatablad Copy right, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller dow nloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolg t eller på anden vis distribueret med det f orm ål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: 28 - 2376 - 3 Versionsnummer: 1.05 Revisionsdato: 30/03/2015 Erstatter Dato: 02/02/2015 Transport versions nummer: 2.00 (09/08/2015) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Fo rordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifik ation af stoffet / det k em isk e produk t og af selsk abet / virk somheden 1.1 Identifikation af stof eller ke misk produkt 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES P rodukt identifikationsnumre DE - 2729 - 3451 - 9 1.2 Anvendelse af stoffet/det ke miske produkt Identificeret anvendelser Rengøring af linser. Rengøring af linser. 1.3. Detaljer fra leverandøren af sikkerhedsdatabladet. Adresse: 3 M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) 43480100 e - ma il: dkm iljo@mmm.com Hjemmeside: www.3M.com/dk 1.4 Nødtelefon Giftlinien 82 12 12 12 Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: (100kg) P unk t 2: Fareidentifik ation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Brændbart væske, kategori 3 - Flam. Liq. 3; H226 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 - Ey e irrit. 2; H319 Specifik må lorgantoksicitet - Enkelteksponering, Kategori 3 - STOT SE 3; H336 For fuld tekst af H - sætninger, se sektion 16.

6. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 6 af 11 Beskyttelse af å ndedrætsorganer En eksponeringsvurdering kan være nødvendig for at beslutte om en respirationsudstyr er påkrævet. Hvis respirationsudstyr er nødvendig, så brug respirationsudstyr som en del af et fuldt beskyttende respirationsprogram. Baseret på resultaterne af en eksponeringsvurderingen vælges en af de følgende respiratioinstyper til at reducere inhalationeksponering: Halv - eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A. Europæiske standarder (CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN 143 eller EN136/EN141/EN143 Spørgsmål omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af åndedrætsværn 9: Fysisk - ke miske egenskaber 9.1 Inform ation om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske S pecifik Fysisk Form : Ikke - vævet materiale Udseende/Lugt Alkohol lugt. Lugttærskel Ingen data til rådighed pH Ikke Anvendelig Kogepunkt/kogepunktsinterval Ingen data til rådighed Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) I kke Anvendelig Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt 23 ºC Selvantændelig temperatur Ingen data til rådighed Brandfarlige Begrænsninger (LEL) Ingen data til rådighed Brandfarlige Begrænsninge r (UEL) Ingen data til rådighed Damptryk Ingen data til rådighed Relativ Densitet Ingen data til rådighed Vandopløselighed Fuldstændig. [ Detaljer: Fly dende.] Ikke vandopløselig Ingen data til rådighed Fordelingskoefficient: n - oktanol/vand I ngen data til rådighed Fordam pningshastighed Ingen data til rådighed Dampmassefylde Ingen data til rådighed Dekomponeringstemperatur Ingen data til rådighed Viskositet Ingen data til rådighed Densitet Ingen data til rådighed 9.2 Anden inform ation P rocent flygtig Ingen data til rådighed 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale kan være reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette punk 10.2 Kem isk stabilitet Stabil. 10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

11. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 11 af 11 Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, der kan tillade anvendelse under særlige omstændigheder. 15.2. Kem ik aliesikkerhedsvurdering Ikke a nvendelig 16: Andre oplysninger Liste af relevante H Sætninger H225 Meget brandfarlig væske og dampe. H226 Brandfarlig væske og dampe. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Liste over relevante R - sæ tninger R10 Brandfarlig R11 Meget brandfarlig. R36 Irriterer øjnene. R67 Dam pe kan medføre sløvhed og svimmelhed. Revisions information: Revisions Ændringer: Sektion 01: 1.3. Detaljer fra leverandøren af sikkerhedsdatabladet. - Information blev ændret . Overskrift for global opgørelsesstatus - Information blev ændret. Sektion 11: Mål - organer - Singletabel - Information blev ændret. Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information - Information blev ændret. Punkt 8: Information om egnede maskinmæssig e kontroller. - Information blev ændret. Punkt 2: Etiket bemærkninger - Information blev tilføjet. Punkt 1: Heading ved Dansk Produktregistrering - Information blev tilføjet. Punkt 1: Produktregistrerings Nummer tekst - Information blev tilføjet. P unkt 1: Produktregistrerings Nummer - Information blev tilføjet. Punkt 1: Information om brug af produktet. - Information blev tilføjet. Punkt 7: krav til oplagring ved brandfare - Information blev tilføjet. Punkt 7: krav til oplagring ved brandfare - Info rm ation blev tilføjet. Punkt 3: Dansk lovgivning - information omkring aldersbegrænsning. - Information blev tilføjet. Etikette: CLP <125ml - Overskrift - Information blev tilføjet. Etikette: CLP <125ml Fare - Ingen - Information blev tilføjet. Etikette: C LP <125ml Foranstaltninger - Ingen - Information blev tilføjet. DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstæn digheder gøres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle eller specifikke, hændelige eller tilfældige tab eller skader eller følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab eller påvirkning af indtægter, avance eller omsætning ) relateret til eller som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationen gælder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad elle r brug af produktet i kom bination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. 3M Danm ark SDS'er er tilgængelige på www.3M.com/dk

8. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 8 af 11 Dampe (4 timer) Isopropanol Indtagelse Rotte LD50 4.710 mg/kg AT E = Akut Toksicitets Estimat Ætsningsfare på huden/irritation N avn Arter / Typer Værdi Isopropanol Mange dyrearter Ingen særlig irritation Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Isopropanol Kanin Medfører alvorlig irritation Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Værdi Isopropanol G uinea pig Ikke sensibiliserende Sensibilisering af åndedrætsorganerne For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering. Kim celle Mutagenicitet Navn Rute Væ rdi Isopropanol In Vitro Ikke mutagent Isopropanol In Vivo Ikke mutagent kr æftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Isopropanol Indånding Rotte Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering R eproduktionstoksicitet Reproduktions - og/eller Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Resultat Ek sponering svarighed Isopropanol Indtagels e Der eksisterer nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstræ kkelig til klassificering. Rotte NOAEL 400 mg/kg/day under organogenesis Isopropanol Indånding Der eksisterer nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Rotte LOAEL 9 mg/l under dræ gtighedsp erioden / svangerskabs perioden Mål - Organ(er) Specifik Mål - Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål - Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Ek sponerings varighed I sopropanol Indånding Påvirkning af centranervesysteme t Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed Mennesk e NOAEL I kke til rådighed Isopropanol Indånding Irritation af åndedrætsorganerne Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstræ kkeligt til en klassificering Mennesk e NOAEL I kke til rådighed

9. 26 - 2000 - 00M DISPENSER LENS CLEANING TISSUES __________________________________________________________________________________________ Side: 9 af 11 Isopropanol Indånding Høresystemet Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Guinea pig NOAEL 13,4 mg/l 24 timer Isopropanol Indtagels e På virkning af centranervesysteme t Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed Mennesk e NOAEL I kke til rådighed Giftig og/eller misbrug Specifik Mål - Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Ru te Mål - Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Ek sponering svarighed Isopropanol Indånding Nyre og/eller Blære Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Rotte NOAEL 12,3 mg/l 24 måneder Isopropanol Indånding nervesystemet Alle data er negative Rotte NOAEL 12 mg/l 13 uger Isopropanol Indtagelse Nyre og/eller Blære Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering Rotte NOAEL 400 mg/kg/day 12 uger Udsugningsfare F or komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering. Venligst kontakt adresse, E - mail eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, fo r yderligere toksikologisk inform ation om dette materiale og/eller dets bestanddele. 12: Miljøoplysninger I nform ationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklærin ger og data, der er præsenteret i afsnit 12, baseret på UN GHS beregningsregler og klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger. 12.1 Økotoksicitet Ingen produkt testdata til rådighed Materiale Cas # Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt T est Resultat Isopropanol 67 - 63 - 0 Fathead Minnow eksperimentel 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) 6.120 mg/l Isopropanol 67 - 63 - 0 Alge eksperimentel 24 timer Effekt Koncentration 50% >1.000 mg/l Isopropanol 67 - 63 - 0 Crustacea(kreb sdy r) eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 50% 1.400 mg/l Isopropanol 67 - 63 - 0 Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Konc. 30 mg/l 12.2 Persistens og nedbrydelighed Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Isopropanol 67 - 63 - 0 eksperimentel Fotolyse Fotolyse halverings - liv (i luft) 6.3 Dage (t 1/2) Andre metoder

Views

 • 702 Total Views
 • 563 Website Views
 • 139 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+