Brugervejledning Checkmate seler

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Dennebrugsvejledningdækkerfølgendemodeller: PBH1,PBH2,PBH3,PBH4,PBH6,PBH7,PBH8,PBH9,PBH10&PBH11 CheckRig professionel Brugsvejledning CHECKMATE SAFETY Udgave 5

5. C h e c k C h e c k R i g P B H R i g P B H P r o k r o p s s e l e B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 5 C h e c k C h e c k R i g R i g A A f f s s n n i i t t 3 3 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 3 3 . . 0 0 Å b n b e n - o g b r y s t s p æ n d e r n e H o l d s e l e n o p v e d h j æ l p a f d e n d o r s a l e " D " , o g t j e k a t s e l e t ø j e t i k k e e r d r e j e t I f ø r d i g s e l e n s o m v a r d e t e n v e s t F a s t g ø r b r y s t r e m m e n s s p æ n d e T r æ k b e n r e m m e n e i g e n n e m o g s p æ n d r y g g e n f o r a t d a n n e s t r o p p e o m k r i n g h v e r t b e n . R e m m e n e m å I K K E d r e j e s e l l e r k r y d s e s J u s t e r h e l e s e l e t ø j e t , s å s e l e n p a s s e r b e h a g e l i g t u d e n a t b e g r æ n s e f r i b e v æ g e l s e e l l e r k l e m m e . J u s t e r d o r s a l e n , s å d e t s i d d e r m e l l e m s k u l - d e r b l a d e n e o g i n d e n f o r r æ k k e v i d d e . E n b a g d o r s a l , s o m e r f o r h ø j e l l e r f o r l a v , v i l g ø r e , a t k r o p p e n i n d t a g e r e n u ø n s k e t s t i l l - i n g i e n f a l d s i k r i n g s s i t u a t i o n . M e d h e n s y n t i l r e d n i n g s v e s t s e l e r , s e d e n m e d f ø l g e n d e s u p p l e r e n d e i n f o r m a t i o n . P P å å t t a a g g n n i i n n g g P P å å t t a a g g n n i i n n g g

4. Check Check Ri g PBH Ri g PBH Pro kropssele Brugsvejledning Udgave 5 Check Check Rig Rig A A f f s s n n i i t t 2 2 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 2 2 . . 0 0 O O p p b b e e v v a a r r i i n n g g , , u u d d l l e e v v e e r r i i n n g g o o g g O O p p b b e e v v a a r r i i n n g g , , u u d d l l e e v v e e r r i i n n g g o o g g e e f f t t e e r r s s y y n n e e f f t t e e r r s s y y n n Opbevaring Opbevaring på et centralt beskyttet sted tillader eftersynsforsikring ved udlevering og returnering. Denne sele bør opbevares et rent og tørt sted, hvor det er beskyttet mod beskadigelse fra kemiske angreb, skarpe genstande, varme og direkte sollys. Den bør altid opbevares sammen med dens vejledning og registreringskort. Returner til lageret efter brug. Lad aldrig selen ligge og flyde. Udlevering Dette og tilknyttet udstyr skal efterses visuelt af en kvalificeret person, når det første gang leveres til arbejdsstedet, og derefter skal produktet efterses før og efter brug. Der er trykt et registreringskort på bagsiden af denne vejledning , og det bør opdateres efter hvert rutineeftersyn. Følg de punkter, som er fremsat i afsnittet "Eftersyn" uden afvigelse. Personer bør få udleveret deres egen sele til hele arbejdsdagen. Det bliver deres eget ansvar at sørge for, at den sele efterses før og passes på under brug. Alle problemer eller defekter skal rap- porteres til den tilsynsførende med det samme og inden brug. Den tilsynsførende skal sørge for, at udstyret bruges korrekt, og at brugeren kender til dets sikre brug og eftersyn. Den tilsynsførende skal desuden sørge for, at der er egnede og tilgængelige forankringer i arbejdsområdet, som tillader sik ker fastbinding. Eftersyn Pil aldrig ved og forsøg aldrig at reparere denne enhed. Anordningen(erne) skal returneres til fab- rikanten eller deres udpegede repræsentant for al vedligeholdelse. Seletøj - Sørg for, at seletøjet ikke er flænget, afskrabet eller slidt. Vær især opmærksom på gnid- ning og almindelig slitage af seletøjet under samtlige spænder. Tjek, at seletøjets vævning er jævn og ikke viser tegn på forvridning eller "indsnævring" som følge af belastning. Spænder - Tjek for skader, forvridning. Overfladebelægningen bør være ren og ikke vise tegn på tæring. Syning - Se efter løse eller beskadigede tråde og ujævne syninger. Hvis der opstår nogen grund til bekymring, tag øjeblikkeligt enheden ud af drift, mærk selen ikke-funktionsdygtig og returner den til den tilsynsførende. Miljømæssige farer. Dette produkt er udelukkende fremstillet af polyester og er dermed udsat for slitage, afskrab- ninger, flænger, smeltning og kemiske angreb. Efterse altid seletøjets fulde længde før og efter brug. Vær ekstra omhyggelig i miljøer, hvor syrer, alkalier, fenoler og varme er til stede, med at efterse seletøjets helhed. Rengøring af udstyret Rengør udstyret regelmæssigt med et mildt rengøringsmiddel og vand, og lad det tørre af sig selv. En ren sele er lettere at efterse, og denne pleje vil øge produktets levetid. Levetid Produktets l evetid er 10 år fra ibrugtagningsdato. Datoen skal angives på udstyrets label og/eller i denne manual.

2. C h e c k C h e c k R i g P B H R i g P B H P r o k r o p s s e l e B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 5 C h e c k C h e c k R i g R i g I I n n d d h h o o l l d d s s f f o o r r t t e e g g n n e e l l s s e e I I n n d d h h o o l l d d s s f f o o r r t t e e g g n n e e l l s s e e S S i i d d e e S S i i d d e e 1 . 0 I n t r o d u k t i o n t i l C h e c k R i g P r o o g a n v e n d e l s e s m u l i g h e d e r 2 . 0 O p b e v a r i n g , u d l e v e r i n g o g e f t e r s y n 3 . 0 I f ø r s e l 4 . 0 K v a l i t e t , l o v g i v n i n g o g u n d t a g e l s e r 5 . 0 F o r a n k r i n g , k o m p a t i b i l i t e t o g a d v a r s e l ! 6 . 0 R e g i s t r e r i n g s k o r t 3 4 5 6 7 8

6. C h e c k C h e c k R i g P B H R i g P B H P r o k r o p s s e l e B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 5 C h e c k C h e c k R i g R i g A A f f s s n n i i t t 4 4 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 4 4 . . 0 0 4 . 1 K v a l i t e t A l l e C h e c k m a t e - p r o d u k t e r e r f r e m s t i l l e t u n d e r I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 o g t i l d e h ø j e s t e s t a n d a r d e r . A n v e n d e l s e s m u l i g h e d e n i n d e n f o r d e n g i v n e c e r t i f i c e r i n g l a d e r C h e c k m a t e d e s i g n e , f r e m s t i l l e o g a f p r ø v e p e r s o n l i g t f a l d - s i k r i n g u d s t y r . H o r i s o n t a l e l a s t i s k a f p r ø v n i n g s - m a s k i n e , s l i d t e s t e r e o g a f p r ø v - n i n g s u d s t y r t i l d y n a m i s k f a l d e r b a r e e n d e l a f d e n r æ k k e a f p r ø v - n i n g s f a c i l i t e t e r , d e r b r u g e s t i l a t s i k r e v o r e s p r o d u k t u d v a l g s u l t i - m a t i v e s i k k e r h e d . A l l e C h e c k m a t e - s y s t e m e r m å k u n i n s t a l l e r e s a f s e l v e C h e c k m a t e e l l e r e n g o d k e n d t i n s t a l l a t ø r . D e r g i v e s s t r i n g e n t t r æ n i n g , o g v i a n b e f a l e r , a t d e r t a g e s e n s k r i f t l i g e k s a m e n , f ø r i n s t a l l a t ø r e r e l l e r b r u g e r e k a n g i v e s f u l d c e r t i f i c e r - i n g . ( E U - t y p e e k s a m e n f o r D i r e k t i v 8 9 / 6 8 6 / E E C a f S G S U n i t e d K i n g d o m L t d , U n i t 2 0 2 b . W o r l e P a r k w a y , W e s t o n S u p e r - M a r e , S o m e r s e t B S 2 2 6 W A 4 . 2 L o v g i v n i n g o g s t a n - d a r d e r C h e c k R i g - s e l e s e r i e n e r b l e v e t d e s i g n e t t i l a t o p f y l d e a l l e k r a v e n e f o r E N 3 6 1 : 2 0 0 2 & E N 3 5 8 : 1 9 9 9 o g A S / N Z S 1 8 9 1 . 1 F o r a f k l a r i n g a f a l l e c e r t i f i c e r - i n g s a n l i g g e n d e r k o n t a k t C h e c k m a t e e l l e r S G S . 4 . 3 U n d t a g e l s e r C h e c k m a t e h a r g l o b a l t p r o d u k t e r s t a t n i n g s a n s v a r f o r d i n s i k k e r - h e d . C h e c k m a t e v i l i m i d l e r t i d I K K E v æ r e a n s v a r l i g f o r : B r u g e r e , s o m i k k e u d f ø r e a r b e j d e t i h e n h o l d t i l d e n m o d t a g n e t r æ n i n g o g d e s k r i f t l i g e m a n u a l e r . A l l e s y s t e m e r , s o m I K K E e r b l e v e t e f t e r s e t u n d e r d e n g æ l d e n d e l o v g i v n i n g . O p e r a t ø r e r , s o m i k k e b r u g e r b e l a s t n i n g s b e g r æ n s e n d e p e r - s o n l i g t b e s k y t t e l s e s u d s t y r . S e l e r , s o m e r b l e v e t b e s k a d i g e t s o m f ø l g e a f m i s b r u g . M a k s . v æ g t e n i k g e r b l e v e t o v e r s k r e d e t . S e l e r U D E N n o g e n s e r i e n u m m e r m a r k e r i n g e r , o g h v o r f a b r i k a n t e n s n a v n C h e c k m a t e U K L t d i k k e e r t i l s t e d e . K K v v a a l l i i t t e e t t , , l l o o v v g g i i v v n n i i n n g g o o g g K K v v a a l l i i t t e e t t , , l l o o v v g g i i v v n n i i n n g g o o g g u u n n d d t t a a g g e e l l s s e e r r u u n n d d t t a a g g e e l l s s e e r r

3. C h e c k C h e c k R i g P B H R i g P B H P r o k r o p s s e l e B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 5 C h e c k C h e c k R i g R i g A A f f s s n n i i t t 1 1 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 1 1 . . 0 0 C h e c k R i g P r o K r o p s s e l e C h e c k R i g - s e r i e n a f k r o p s s e l e r e r d e s i g n e t f o r d i n s i k k e r h e d . D e 1 0 m o d u l æ r e s e l e r v i l y d e o m f a t t e n d e b e s k y t t e l s e u a n s e t s i t u a t i o n e n . A l l e C h e c k R i g - s e l e r e r d e s i g n e t t i l a t s t ø t t e k r o p p e n o g f o r d e l e k r a f t e n f o r a t f o r h i n d r e a l v o r l i g e s k a d e r o g f o r a t h o l d e p e r s o n e n i e n s i k k e r s t i l l i n g k l a r t i l r e d n i n g i t i l f æ l d e a f e t f a l d . " D " b a g t i l b ø r a l t i d v æ r e d i n p r i m æ r e f o r a n k r i n g . S e l v o m " D " - f o r b i n d e l s e n f o r a n e r t i l l a d t t i l f a l d s i k r i n g , e r d e n p r i m æ r t t i l a r b e j d s s t i l l i n g e r o g t æ t t e f o r b i n d e l s e r , s å s o m k l a t r e n p å s t i g e r o g r e d n i n g . S i d e - D ’ e r n e e r k u n t i l a r b e j d s s t i l l i n g e r . H v i s d u e r i t v i v l , s å k o n t a k t d a v e n l i g s t C h e c k m a t e T e k n i s k e s u p p o r t . D e n n e s e l e m å k u n b r u g e s s a m m e n m e d e n s t ø d d æ m p e r e l l e r b e l a s t - n i n g s b e g r æ n s e n d e a n o r d n i n g . M a k s . k o l l i s i o n s k r a f t 6 k N . M a k s . s a m l e t v æ g t 1 5 0 k g . A n b e f a l e t f o r a n k r i n g s s t y r k e 1 5 k N . M e d h e n s y n t i l b r u g s v e j l e d n i n g t i l r e d n i n g s v e s t , s ø r g f o r a t l æ s e d e n e k s t r a i n f o r m a t i o n s b r o c h u r e f r a p r o d u c e n t e n s . I I n n t t r r o o d d u u k k t t i i o o n n t t i i l l I I n n t t r r o o d d u u k k t t i i o o n n t t i i l l C h e c k C h e c k R i g o g R i g o g a a n n v v e e n n d d e e l l s s e e s s m m u u l l i i g g h h e e d d e e r r a a n n v v e e n n d d e e l l s s e e s s m m u u l l i i g g h h e e d d e e r r " D " B A G P Å S K U L D E R R E M M E B R Y S T R E M " D " F O R A N F R O N T J U S T E R I N G L I V R E M S P Æ N D E M E D K L I K L Å S S I D E - D T I L A R B E J D S S T I L L I N G E R B E N R E G U L E R I N G B E N S T R O P P E R

7. C h e c k C h e c k R i g P B H R i g P B H P r o k r o p s s e l e B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 5 C h e c k C h e c k R i g R i g A A f f s s n n i i t t 5 5 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 5 5 . . 0 0 F o r a n k r i n g e r D e n t i l s y n s f ø r e n d e s k a l s ø r g e , a t d e r e r t i l s t r æ k k e l i g t s t æ r k e o g t i l g æ n g e l i g e f o r a n k r i n g s p u n k t e r i a r b e j d s o m r å d e t f o r a t s i k r e , a t a l l e m e d a r b e j d e r e k a n a r b e j d e s i k k e r t . A l l e f o r a n k r i n g s p u n k t e r b ø r e f t e r s e s r e g e l m æ s s i g t f o r a t s i k r e , a t d e e r r o b u s t e o g s t æ r k e n o k t i l a t m o d s t å e n k r a f t b e - l a s t n i n g p å 1 5 k N . F o r a n k r i n g e r b ø r o m m u l i g t v æ r e o v e r h o v e d h ø j d e , o g o m r å d e t n e d e n u n d e r o g o m k r i n g d i s s e f o r a n k r i n g s p u n k t e r b ø r v æ r e r y d d e t f o r f o r h i n d r i n g e r o g s k a r p e k a n t e r . P e r s o n e n , d e r e r i f ø r t s e l e n , b ø r f o r s ø g e a t f a s t g ø r e s i g t i l e t f o r a n k r i n g s p u n k t , s o m e r t æ t p å d e t s t e d , h v o r d e r s k a l a r b e j d e s o g s å h ø j t o v e r h o v e d h ø j d e s o m m u l i g t u d e n a t b e g r æ n s e f r i b e v æ g e l s e . B æ r e r e n b ø r h e l e t i d e n v æ r e k l a r o v e r h v i l k e t f a s t - g ø r e l s e s p u n k t , d e r s k a l b r u g e s . H v i s d e t t e i k k e e r u m i d d e l b a r t å b e n l y s t , s k a l s k a l d e n t i l s y n s f ø r e n d e s p ø r g e s t i l r å d s . S ø r g a l t i d f o r , a t f a s t g ø r e l s e s u d s t y r e t t i l f o r a n k r i n g e n e r s i k k e r o g f a s t g j o r t , i n d e n d u b e v æ g e r d i g . R e d n i n g o g r i s i k o v u r d e r - i n g B r u g e r e n o g / e l l e r e n t i l s y n s f ø r e n d e b ø r u d f ø r e e g n e d e p l a n l æ g n i n g s - o g r i s i k o v u r - d e r i n g e r . D e r b ø r v æ r e e n p a s s e n d e r e d - n i n g s p l a n p å p l a d s f o r a t m i n i m e r e ' h æ n g e t i d e n ' e f t e r e t f a l d . C h e c k m a t e k a n t i l b y d e e n h e l t r æ k k e a f r e d n i n g s u d s t y r , s o m p a s s e r t i l d i n e b e h o v . K o m p a t i b i l i t e t D e n n e s e l e e r k u n e g n e t t i l b r u g s o m b e s k r e v e t i f a l d s i k r i n g s v e j l e d n i n g e n , n å r d e n b r u g e s s a m m e n m e d e n f a s t b i n d - i n g s a n o r d n i n g , s o m b e g r æ n s e r k r a f t e n p å s e l e n o g f o r a n k r i n g e n t i l 6 k N . S e l e n a n b e f a l e s t i l b r u g s a m m e n m e d f ø l g e n d e p r o d u k t e r : F A B - F a l d s i k r i n g s t a l j e R L - T i l b a g e t r æ k k e l i g s i k k e r h e d s l i n e S A L - S t ø d d æ m p e n d e s i k k e r h e d s l i n e r P A L - P r o a b s o r b e r e n d e s i k k e r h e d s l i n e A R G - A u t o m a t i s k r e b g r a b P E D - P e r s o n l i g e e v a k u e r i n g s a - n o r d n i n g e r M R W - P e r s o n h e j s e s p i l H v i s d u e r i t v i v l , k o n t a k t d i n g o d k e n d t e C h e c k m a t e r e p r æ s e n t a n t f o r y d e r l i g e r e o p l y s n i n g e r . A d v a r s l e r ! L æ s o g f o r s t å f a b r i k a n t e n s v e j l e d n i n g i n d e n e f t e r s y n , i n s t a l l a t i o n e l l e r b r u g a f d e t t e p r o d u k t . M å i k k e b r u g e s , h v i s d u v e j e r m e r e e n d 1 5 0 k g . B r u g k u n g o d k e n d t u d s t y r s a m m e n m e d s e l e n H v i s d e r e r n o g e t i d e n n e v e j l e d n i n g , d u e r u s i k k e r p å , s p ø r g e n k v a l i f i c e r e t , u d d a n - n e t p e r s o n o m h j æ l p i n d e n b r u g . S ø g r å d f r a e n l æ g e , i n d e n d u b r u g e r d e t t e p r o d u k t , h v i s d u h a r p å d r a g e t d i g e n r y g m a r v s s k a d e , l i d e r a f n a k k e - e l l e r r y g p r o b l e m e r , e l l e r h v i s d u t a g e r r e c e p t p l i g t i g m e d i c i n M å a l d r i g b r u g e s , h v i s d u e r p å v i r k e t a f a l k o h o l e l l e r s t o f f e r . U d v i s e k s t r a o m h u , h v i s d e r s v e j s e s , m e n s d e t t e p r o d u k t b r u g e s . B e s k y t h e l e t i d e n s e l e n m o d s t æ n k o g v a r m e . F F o o r r a a n n k k r r i i n n g g e e r r , , k k o o m m p p a a t t i i F F o o r r a a n n k k r r i i n n g g e e r r , , k k o o m m p p a a t t i i - - - - b b i i l l i i t t e e t t o o g g a a d d v v a a r r s s l l e e r r ! ! b b i i l l i i t t e e t t o o g g a a d d v v a a r r s s l l e e r r ! !

8. C h e c k C h e c k R i g P B H R i g P B H P r o k r o p s s e l e B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 5 C h e c k C h e c k R i g R i g A A f f s s n n i i t t 6 6 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 6 6 . . 0 0 D D A A T T O O : : D D A A T T O O : : B B R R U U G G E E R R : : B B R R U U G G E E R R : : R R e e g g i i s s t t r r e e r r i i n n g g s s k k o o r r t t R R e e g g i i s s t t r r e e r r i i n n g g s s k k o o r r t t S S E E R R I I E E N N R R . . : : S S E E R R I I E E N N R R . . : : P P R R O O D D U U K K T T K K O O D D E E : : P P R R O O D D U U K K T T K K O O D D E E : : D A T O D A T O S E L E N S T I L S T A N D S E L E N S T I L S T A N D E F T E R S E T E F T E R S E T A F A F C H E C K M A T E S A F E T Y L L P , S h e e r n e s s , K e n t . E n g l a n d . M E 1 2 1 P Z , S t o r b r i t a n n i e n T l f : 4 4 ( 0 ) 1 7 9 5 5 8 0 3 3 3 F a x : 4 4 ( 0 ) 1 7 9 5 6 6 8 2 8 0 s a l e s @ c h e c k m a t e u k . c o m w w w . c h e c k m a t e u k . c o m G o d k e n d t i n s t a l l a t ø r & s e r v i c e f i r m a :

Views

 • 698 Total Views
 • 613 Website Views
 • 85 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+