True

Checkmate tensioning manual Danish HLL1 & HLL1W

ID: 68
Views
172 Total Views
0 Members Views
172 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

11. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning

2. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Sektion 1.0 Introduktion til HLL1/HLL1W samt anvendelse s- område Checkmate Midlertidig Horisontal opspænding HLL1 & HLL1W er designet med henblik på din sikkerhed. Disse midlertidige livlinesystemer er designet til at yde brug e- ren et fleksibelt ankersystem mellem to strukturer. Linen kan også anvendes som et midlertidigt gelænder eller som afgrænsningssystem. HLL1 HLL1W System Anbefalede antal brugere Maksimal antal brugere HLL1 2 4 HLL1W 1 2

7. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Ankerpunkt, Kompatibilitet Sektion 4.0 & Advarsel ! 4.1 Ankerpunkt Den maksimale kraftpåvirkning: 10 kN. Ankerpunktet bør være stærk nok til at modstå 15 kN kraftpåvirknin g. Livlinen bør altid være på niveau med eller min. 1 m over arbejds - platformen. Brug aldrig gjorden eller rebet som forankringsstrop. Foranker aldrig over skarpe kanter. 4.2 Brug Faldsikring Check at ankerpunkterne ikke er blevet beskadiget, følg inspe ktionsr u- tinen som beskrevet i denne manual. Referer til grafen i Sektion 3.2 for afgøre sikkerhedsafstanden til terræn. Undersøg altid om terrænet nedenfor er fri for skadelige elementer. Check altid endestykker og karabiner før brug. Check alle bevægelige dele samt karabinernes er åbne - / lukk e- funktion. Brug kun Checkmate godkendte produkter – se guide under Kompat i- bilitet. Overstram aldrig HLL’en, 2 kN er tilstrækkelig. 4.3 Kompatibilitet HLL er egnet som faldsikring, når anvendt sammen med: H - sel e iht. EN361, som f.eks. Checkmate PBH serien. Koblingsstykker iht. EN355, som f.eks. SAL, PAL og RL2. Egnede faldblokke iht. EN360, som f.eks. Checkmate FAB og FAB3W. ARG undersystem iht. EN353 - 2. Enheden er ikke anvendelig ifbm. eksplosionsfarlige omgivelser. Søg supplerende vejledning hos teknisk support godkendt af Chec k- mate. 4.4 Advarsel ! Læs og forstå fabrikantens instrukt i- oner før inspektion, installation eller brug af dette produkt. Bruges ikke, hvis du vejer mere end 100 kg. Brug kun godk endt udstyr sammen med HLL udstyret. Søg kvalificeret hjælp hos en trænet person inden brug, såfremt der er punkter i denne manual, som du er usikker på. Søg vejledning hos din læge før brug, hvis du tidligere har været udsat for en rygskade, har nakke ell er ryglidelser, eller tager medicin. Anvend aldrig udstyret under indfl y- delse af alkohol eller stoffer. Varme og gnister vil beskadige dette produkt.

4. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Installation & minimumsafstand til Sektion 3.0 terrænoverflade Guide HLL1 1. Løs møtri kken på endepladen og drejepladen. Forskyd pladen og læg rebet omkring tromlen på opstramningsmekanismen. Observer hvordan rebet anbringes i forhold til rullerne og afstandsdelene. Drej endepladen på plads, konstater om endepladen sidder lige på spi d- serne, og stram vingeskruen godt, mens pladen fastholdes. 2. Øjestykket på den ene ende af rebet fastgøres ved hjælp af en 30 kN karabiner og strop til det ene ankerpunkt. Den anden ende fastgøres på samme måde til det andet ankerpunkt. Hvis opstamningsenheden er o p- sat som vist, vil rebenden hænge nedad. Denne kan fastgøres og sa m- men med en automatisk glidelås fungere som opstigningslivline, når brugeren skal frem til systemet. 3. Opstram først rebet med håndkraft. Check på dette tidspunkt, at rebet hviler i tromlens r ille. Hvis rebet er fastklemt ved siden af tromlen, så udløs mekanismen og træk rebet tilbage indtil det hviler i midten af tromlen. Det er ikke nødvendigt at stramme rebet fuldstændigt op med håndkraft, da dette gøres ved hjælp af en opstramningsnøgle (punkt 4). 4. Brug en 24 mm skiftenøgle til at stramme opstramningsbolten, således at rebet bliver stramt nok til at modstå et fald. Forsøg ikke at dreje o p- stramningsbolten baglæns, da den vil låse og modstå rotation i denne retning. Livlinen kræver 200 kg op stramningskraft for at fungere opt i- malt. Dette kan testes ved at forbinde rebet 1,5 m fra opstramningsenh e- den, hvorefter rebet ikke må give sig mere end 100 mm, når der trækkes med håndkraft. 5. Nedtagning foretages nemt ved at løsne vingeskruen, hvorved pale n frigøres nok til at forskydes. Hjulet frigøres nu relativt nemt fra tromlen, rebet trækkes tilbage gennem opstramningsenheden og livlinen kan t a- ges ned fra ankerpunkterne. Undersøg rebets tilstand, når det løsnes fra opstramningsenheden, herunder om slit age har beskadiget rebets sikke r- hedstråde.

5. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Installation & Systemopsætning Sektion 3.1 Guide til HLL1W 1. Rul gjorden ud fra tasken og find den løse ende. 2. Den korte ende hvor skralden er fastgjort, forbindes ved hjælp af en min. 22 kN O - ring til a nkerpunktet. Dette kan være direkte til en øjebolt eller bygningens struktur. Hvis der er tale om større anke r- poster anbefales det at anvende ankerstroppen AST eller ASTR. 3. Forbind nu også den lange ende af gjorden, som ovenfor beskrevet. 4. Undersøg at gjorde n ikke er snoet og før den løse ende gennem f ø- ringen på skralden. Stram op indtil håndtaget er svært at flytte og gjorden er stram. Sørg for at skralde håndtaget er helt lukket. 5. Rul den overskydne gjord op og læg den i tasken. 6. Systemet nedtages let ved at trække i midterstykket på skralden, hvorved enheden udløses og gjorden kan bevæge sig frit. Frigør e n- destykkerne og rul gjorden pænt sammen og placer den i tasken. Under oprulning undersøges gjordens tilstand, herunder om der er tegn på slitage som bevirke r, at enheden bør tages ud af funktion.

3. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Opbevaring, Udlevering & Inspektion Sektion 2.0 Opbevaring Enheden opbevares på et centralt sted, som sikrer inspektion ved udlevering og returnering. Enheden bør opbevares på et tørt, rent sted, hvor den er beskyttet mod kem i- ske angreb og skarpe genstande. Returneres til opbevaringsstedet efter brug. Bør aldrig efterlades liggende på pladsen. Udlevering Dette og lignende udstyr skal ved udlevering på pladsen inspiceres visuelt af en kompetent person. Efterfølgende inspiceres produktet før og efter brug. Kontrolkortet printet på bagsiden af denne manual skal opdateres efter hver rutineinspektion. Følg ret ningslinierne som beskrevet i sektionen ”Inspekt i- on” uden undtagelse. Inspektion Inspicer enheden for korrosion eller skader (HLL1 & HLL1W). Undersøg om endepladerne er bøjede (HLL1). Undersøg om spidserne er beskadigede samt om endepladen kan rotere frit (HLL1). Undersøg om skraldehåndtaget åbner og udløses fuldstændig (HLL1W). Hvis enheden er monteret med svirvel fatning, så check om disse frit kan rotere og er uden revner el. lign. Undersøg gjorden/rebet for snit, slitage eller kemisk beskadigelse. Før brug undersøges det om enheden har et gyldigt kontrolmærke. Enheden skal være inspiceret inden for de sidste 12 måneder (6 måneder, hvis der arbejdes i atmosfære med risiko for rust / offshore). Enheden skal straks sættes i karantæne eller tages ud af fun ktion, såfremt inspektionen giver anledning til bekymring eller tvivl. Søg vejledning hos din arbejdsleder. Såfremt der fortsat er tvivl sendes enheden til leverandør, godkendt service agent eller fabrikant, som udfører service og re - kalibrering. Denne en hed må kun serviceres af en trænet og kompetent person, som er udpeget af Checkmate Group. Prøv aldrig selv at servicere enheden og prøv ikke at ændre funktionen.

8. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Kvalitet, Lovgivning Sektion 5.0 & Undtagelser 5.0 Kvalitet Alle Checkmates produkter er fremstillet iht. ISO 9001.2000 og efter højeste standard. Hensigten med brugen af certificeringen tillader Checkmate at designe, fremstille og teste Personlige Værnemidler. En horisontal testmaskine til trækstyrke, testenheder for sli d- styrke samt et prøvetårn for d y- namiske faldtest er en del af ræ k- ken af testudstyr, som sikrer den ultimative sikkerhed indenfor vores sortiment af udstyr. 5.2 Lovgivning og Normer HLL1 & HLL1W Midlertidige Opspændingssystemer er designet iht. EN 795 Klasse C. Kontakt Checkmate eller det uvildige testinstitut for spørgsmål vedr. certificeringen. 5.3 Undtagelser Checkmate har dækning for gl o- balt produktansvar vedrørende din sikkerhed. Checkmate vil dog ikke v ære ansvarlige for: a) Brugere, som ikke o p- fylder kravene i de skrevne trænings - manualer. b) Ethvert system, som i k- ke er blevet kontrolleret iht. gældende lovgi v- ning. c) Brugere, som ikke a n- vender vægt begrænse n- de udstyr. d) Udstyr, som er beskad i- get. e) Når maksimumvæg ten i kg er overskredet. f) Udstyr uden serienu m- mer eller hvor fabrika n- tens navn er væk.

6. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Sikkerhedsafstand til terræn i meter Sektion 3.2 HLL1W: Længde maks. 20 m HLL1: Længde maks. 20 m Note: Alle sikkerhedsafstande er baseret på 100 kg masse på en 2 m SAL eller PAL livline. Kontakt venligst leverandør, såfremt værdierne overskrider ovenstående. 5,35 5,85 6,35 6,85 7,35 5 5,5 6 6,5 7 7,5

1. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Indeks Indhold Side 1.0 Introduktion til HLL1/HLL1W samt anvendelsesområde 3 2.0 Opbevaring, Udlevering & Inspektion 4 3.0 Installation & minimumsafstand til terræn 5 - 7 4.0 Forankring, seler/koblingsdele & a d- varsel ! 8 5.0 Kvalitet, lovgivning & undtagelser 9 6.0 Kontrolkort 10 - 11

9. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Kontrolkort Sektion 6.0 Serie nr: Dato: Produktkode: Bruger: Dato Produktets tilstand Inspiceret af

10. 4. udgave HLL1 & HLL1W Brugervejledning Kontrolkort (fortsat) Sektion 6.0 Serie nr: Dato: Produktkode: Bruger: Dato Produktets tilstand Inspiceret af

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.