D-S CSR Håndbog

Denne håndbog beskriver hvordan vi udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

13. h a v d e e t p r o d u k t i v t p r a k t i k f o r l ø b m e d t o s t u d e r e n d e . H v o r a f e n a f d i s s e b l e v   a n s a t i a u g u s t 2 0 1 5 .   ● D - S S i k k e r h e d s u d s t y r v i l i d e k o m m e n d e å r f o r t s æ t t e m e d o v e n n æ v n t e   p r a k t i k f o r l ø b i s a m a r b e j d e m e d l o k a l e u d d a n n e l s e s s t e d e r .     1 3 / 1 5  

1.     C S R H å n d b o g     - D e n n e h å n d b o g b e s k r i v e r h v o r d a n v i   u d v i s e r a n s v a r l i g h e d i f o r h o l d t i l d e t   o m g i v e n d e s a m f u n d .     T h e i s D r æ b e r g , P o u l - E r i k B æ k   S e n e s t r e v i d e r e t : ​ 0 6 / 1 0 - 2 0 1 6   V e r s i o n : ​ 1        

2. Indledning 1 7 - 1 0 - 2 0 1 6     T i l v o r e s i n t e r e s s e n t e r :   J e g e r g l a d f o r a t b e k r æ f t e , a t D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S h e r m e d b e k r æ f t e r s i n s t ø t t e t i l d e   t i p r i n c i p p e r i F N ’ s G l o b a l C o m p a c t i n d e n f o r o m r å d e r n e m e n n e s k e r e t t i g h e d e r ,   A r b e j d s r e t t i g h e d e r , m i l j ø o g a n t i - k o r r u p t i o n .     I d e n n e å r l i g e C o m m u n i c a t i o n o n P r o g r e s s , b e s k r i v e r v i v o r e s h a n d l i n g e r f o r l ø b e n d e a t   f o r b e d r e i n t e g r a t i o n e n a f G l o b a l C o m p a c t o g d e n s p r i n c i p p e r i v o r e s f o r r e t n i n g s s t r a t e g i ,   k u l t u r o g d a g l i g e d r i f t . V i f o r p l i g t e r o s h e r m e d o g s å t i l a t d e l e d i s s e o p l y s n i n g e r m e d v o r e s   i n t e r e s s e n t e r v i a v o r e s p r i m æ r e k o m m u n i k a t i o n s k a n a l e r . D e n n e r a p p o r t f u n g e r e r d e r m e d   o g s å s o m v o r e s C S R H å n d b o g i D - S S i k k e r h e d s u d s t y r , d a v o r e s a r b e j d e m e d   s a m f u n d s a n s v a r l æ g g e r s i g t æ t o p a f d e s a m m e v æ r d i e r s o m G l o b a l C o m p a c t . D e n n e   h å n d b o g b e s k r i v e r d e r f o r h v o r d a n v i u d v i s e r a n s v a r l i g h e d i f o r h o l d t i l d e t o m g i v e n d e   s a m f u n d .       T h e i s D r æ b e r g   A d m i n i s t r e r e n d e d i r e k t ø r           2 / 1 5  

3. B e s k y t t e l s e g e n n e m v i d e n o g s a m a r b e j d e     I g e n n e m s n a r t 7 0 å r h a r D - S   S i k k e r h e d s u d s t y r A / S , s o m t o t a l l e v e r a n d ø r   a f p e r s o n l i g e v æ r n e m i d l e r , h a f t f o k u s p å   s i k k e r h e d e n i n d e n f o r d a n s k i n d u s t r i .     D e n o p t i m a l e b e s k y t t e l s e o g k o m f o r t e r   v o r e s h o v e d m e t i e r , o g v i a r b e j d e r   m å l r e t t e t p å a t s k a b e s k r æ d d e r s y e d e   l ø s n i n g e r , s o m p a s s e r t i l i n d i v i d u e l l e   b e h o v .     G e n n e m v o r e s d a n s k e u d v i k l i n g s a f d e l i n g o g p r o d u k t i o n s a m a r b e j d e r v i m e d s t o r e   i n t e r n a t i o n a l e p r o d u c e n t e r , f o r a t s i k r e l e v e r i n g a f k v a l i t e t s p r o d u k t e r , s o m a l t i d l e v e r   o p t i l d e g æ l d e n d e e u r o p æ i s k e n o r m e r . I s a m a r b e j d e m e d v o r e s k u n d e r l ø s e r v i e n   l a n g r æ k k e o p g a v e r , s o m p r o d u c e r e s a f v o r e s r u t i n e r e d e o g e r f a r n e m e d a r b e j d e r e   p å f a b r i k k e n v e d N æ s t v e d .       V o r e s e g e n p r o d u k t i o n a f d e t b r a n d h æ m m e n d e V a r m e x ​ ® ​ , s o m e r i n t e r n a t i o n a l t   a n e r k e n d t o g o p f y l d e r e n l a n g r æ k k e e u r o p æ i s k e s t a n d a r d e r ( E N ) s a m t B o e i n g o g   A i r b u s n o r m e r , a n v e n d e s i e n l a n g r æ k k e a p p l i k a t i o n e r , h v o r m a n ø n s k e r a t b e s k y t t e   m e n n e s k e r o g k o s t b a r t u d s t y r m o d i l d , v a r m e , g l ø d e r o s v .   H j e m m e s i d e r n e w w w . d - s . d k o g w w w . v a r m e x . d k o p d a t e r e s d a g l i g t o g g i v e r m u l i g h e d   f o r a t l æ s e n æ r m e r e o m p r o d u k t e r n e s a m t r e l e v a n t t e k n i s k i n f o r m a t i o n , a n v e n d e   v o r e s k e m i k a l i e g u i d e s , b e s t i l l e p e r s o n l i g e v æ r n e m i d l e r o n l i n e m v .     3 / 1 5  

15. D e t s a m m e g ø r s i g g æ l d e n d e f o r v o r e l e v e r a n d ø r e r a f m a t e r i a l e r d e r i n d g å r i v o r e s   e g e n p r o d u k t i o n .     D e t l y k k e d e s i g e n i å r , a t f å n e d b r a g t p a p i r f o r b r u g e t ( m e d n æ s t e n t i p r o c e n t ) i   f o r h o l d t i l å r e t f ø r .   P r i m æ r t v e d a t e r s t a t t e p a p i r m e d e l e k t r o n i s k e d o k u m e n t e r .     V i h a r u d f a s e t / s u b s t i t u e r e t n æ s t e n h a l v d e l e n ( 4 3 % ) a f v o r e P V C - h o l d i g e v a r e r f r a   s o r t i m e n t e t .     U d o v e r v i d e r e f ø r e l s e a f p e r m a n e n t e t i l t a g ( s e ” C S R h o s D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ” )   h a r v i v a l g t f ø l g e n d e k o m m e n d e m å l s æ t n i n g e r :     I n d s a t s o m r å d e r f o r 2 0 1 6     L e v e r a n d ø r s t y r i n g     V i v i l i d e t k o m m e n d e å r f æ r d i g g ø r e d e t u a f s l u t t e d e p r o j e k t m e d l e v e r a n d ø r e r a f   v a r e r t i l v o r e s e g e n p r o d u k t i o n , f o r s å v i d t a n g å r d e r e s h o l d n i n g t i l C S R s a m t D - S   S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ’ C o d e o f C o n d u c t .   D e r v i l b l i v e l a g t v æ g t p å , a t l e v e r a n d ø r e r n e a n v e n d e r v o r e s C o d e o f C o n d u c t ( e l l e r   e t t i l s v a r e n d e d o k u m e n t ) o v e r f o r d e r e s l e v e r a n d ø r e r . A t d e r s a m t i d i g g ø r e s e n   i n d s a t s f o r a t u n d e r s ø g e u n d e r l e v e r a n d ø r e r n e o g d e r v i l b l i v e s p u r g t i n d t i l h v o r d a n   d e r a r b e j d e s m e d C S R - k r a v i ø v r i g t .       M i l j ø b e l a s t n i n g     D e r u d o v e r , s å e r m å l e t i g e n i å r , a t r e d u c e r e p a p i r f o r b r u g e t m e d t i p r o c e n t i f o r h o l d   t i l s i d s t e å r , p r i m æ r t b a s e r e t p å , a t s t a d i g f l e r e r u t i n e r k a n o v e r g å f r a p a p i r t i l   e l e k t r o n i s k d o k u m e n t a t i o n m . v .     D e t e r f o r t s a t v o r e s m å l , a t u d f a s e / s u b s t i t u e r e y d e r l i g e r e m i n i m u m 1 2 p r o c e n t a f v o r e   P V C - h o l d i g e p r o d u k t e r f r a s o r t i m e n t e t i l ø b e t a f 2 0 1 6 .     R e s u l t a t e t a f o v e n s t å e n d e s a m t n y e m å l v i l b l i v e r a p p o r t e r e t i n æ s t e C O P , s o m   o f f e n t l i g g ø r e s s e n e s t i O k t o b e r 2 0 1 7 .   1 5 / 1 5  

12. ● E n n y e r h v e r v e t f i r m a b i l t i l e n a f v o r e u d k ø r e n d e s æ l g e r e e r v a l g t m e d ø g e t   f o k u s p å m i l j ø e t , o g h a r f o r b e d r e t u d l e d n i n g o g b r æ n d s t o f f o r b r u g .   ● E t s t ø r r e s y s t e m s k i f t m e d o v e r g a n g t i l e t k o m p l e t E R P s y s t e m i O d o o b e t y d e r e n   v æ s e n t l i g n e d g a n g i f o r b r u g a f p a p i r i n t e r n t .   ● N y s e r v e r e r s a t o p m e d m i n d r e e n e r g i f o r b r u g . S a m t i d i g e r s e r v e r e n c l o u d   b a s e r e t o g v i l d e r i g e n n e m o g s å m i n d s k e f o r b r u g a f p a p i r t i l i n t e r n   k o m m u n i k a t i o n .         M e d a r b e j d e r a n s v a r   ● A l l e n y a n s a t t e m e d a r b e j d e r e s k a l s t r a k s v e d a n s æ t t e l s e m o d t a g e o r i e n t e r i n g   o m v i r k s o m h e d e n s a r b e j d s s i k k e r h e d s - o g m i l j ø p o l i t i k   ● A l l e m e d a r b e j d e r e s k a l l ø b e n d e h o l d e s o r i e n t e r e t o m v i r k s o m h e d e n s   a r b e j d s m i l j ø p r o j e k t e r o g t i l t a g . O r i e n t e r i n g k a n i v æ r k s æ t t e s v e d o p s l a g , s a m l e t   o r i e n t e r i n g e l l e r l i g n e n d e .   ● F ø r i n d f ø r e l s e a f n y e a r b e j d s p r o c e s s e r , v æ r k t ø j e r , m a s k i n e r o g p r o d u k t e r , h v o r   d e r k a n r e t t e s t v i v l o m d e s i k k e r h e d s - o g s u n d h e d s m æ s s i g e f o r h o l d s k a l d e   i n v o l v e r e d e p e r s o n e r i n d d r a g e s o g o r i e n t e r e s o m e v e n t u e l l e r i s i c i , o g o m   n ø d v e n d i g t g e n n e m g å o p l æ r i n g .   ● D e n a d m i n i s t r e r e n d e d i r e k t ø r h a r d e t o v e r o r d n e d e l e d e l s e s a n s v a r o g e r   d e r m e d a n s v a r l i g f o r , a t d e r e l e v a n t e k r a v e t a b l e r e s o g i v æ r k s æ t t e s , s o m a n f ø r t   i a r b e j d s m i l j ø l o v e n , h e r u n d e r u d a r b e j d e l s e o g a j o u r f ø r i n g a f A P V ’ e r .   ● E n h v e r m e d a r b e j d e r s k a l m e d v i r k e t i l a t f o r b e d r e a r b e j d s m i l j ø e t i o g o m k r i n g   u d f ø r e l s e a f e g e t a r b e j d e s a m t e f t e r l e v e d e m i l j ø m æ s s i g e f o r a n s t a l t n i n g e r , -   h e r u n d e r a n v e n d e d e r e l e v a n t e p e r s o n l i g e v æ r n e m i d l e r , s o m e r s t i l l e t t i l   r å d i g h e d .   ● D e t n y e E R P s y s t e m v i l g i v e m e d a r b e j d e r e m u l i g h e d e r f o r s t ø r r e i n d s i g t ,   g e n n e m s i g t i g h e d o g m e d a n s v a r .   ● O d o o s y s t e m e t g i v e r e n y d e r l i g e r e m u l i g h e d f o r i n t e r n k o m m u n i k a t i o n b l a n d t   m e d a r b e j d e r e .   ● I 2 0 1 5 h a v d e v i f o r f ø r s t e g a n g e n s u c c e s f u l d i m p l e m e n t e r i n g a f e t   o p l æ r i n g s p r o g r a m h v o r v i i s a m a r b e j d e m e d l o k a l e u d d a n n e l s e s i n s t i t u t i o n e r   1 2 / 1 5  

7. P e r s o n l i g e V æ r n e m i d l e r e r o m f a t t e t a f b e k e n d t g ø r e l s e n r . 6 5 1 a f 2 3 . j u l i 1 9 9 2 o m   s i k k e r h e d s k r a v m . v . t i l P e r s o n l i g e V æ r n e m i d l e r .     B e k e n d t g ø r e l s e n t r å d t e i k r a f t d e n 1 . a u g u s t 1 9 9 2 o g g e n n e m f ø r t e E F - d i r e k t i v n r .   8 9 / 6 8 6 i d a n s k r e t , m e d e n o v e r g a n g s p e r i o d e o p r i n d e l i g f r e m t i l 1 . j a n u a r 1 9 9 3 ,   s e n e r e f o r l æ n g e t t i l d e n 1 . j u l i 1 9 9 5 .     ● S o m i m p o r t ø r / l e v e r a n d ø r a f P e r s o n l i g e V æ r n e m i d l e r e r D - S   a u t o m a t i s k   u n d e r l a g t d i r e k t i v e t o g m a r k e d s f ø r e r k u n C E - m æ r k e t o g g o d k e n d t   s i k k e r h e d s u d s t y r .   ● D e t e r i k k e m u l i g t f o r e n p r o d u c e n t , a t f å h ø j k l a s s i f i c e r e d e P e r s o n l i g e   V æ r n e m i d l e r g o d k e n d t u d e n a t v æ r e I S O ( e l l e r t i l s v a r e n d e ) c e r t i f i c e r e t .   ● L e v e r a n d ø r e r t i l D - S a f k r æ v e s o v e r e n s s t e m m e l s e s e r k l æ r i n g e r o g o p d a t e r e d e   t e s t r e s u l t a t e r f o r b e s t i l t e p r o d u k t e r .   ● I n d g å e n d e v a r e r s h o l d b a r h e d / u d l ø b s d a t o f o r a n v e n d e l s e c h e c k e s o g d e t   k o n t r o l l e r e s , a t b r u g s a n v i s n i n g m e d f ø l g e r .   ● P e r s o n l i g e V æ r n e m i d l e r o p b e v a r e s t ø r t p å l a g r e m e d k l i m a / a f f u g t n i n g s a n l æ g   o g l e v e r e s , s o m h o v e d r e g e l , t i l k u n d e n i o r i g i n a l - e m b a l l a g e e f t e r F i r s t i n / F i r s t   o u t - p r i n c i p p e t .   ● D - S ’ h j e m m e s i d e ( w w w . d - s v a r m e x . c o m ) o p d a t e r e s l ø b e n d e i . f . m .   p r o d u k t n y h e d e r , p r o d u k t æ n d r i n g e r / m o d i f i k a t i o n e r , n y e t e s t r e s u l t a t e r m . m .   ● E t n y t k o m p l e t E R P s y s t e m i m p l e m e n t e r e s g e n n e m h e l e v i r k s o m h e d e n o g   s k a b e r ø g e t t i l g æ n g e l i g h e d o g g e n n e m s i g t i g h e d p å a l l e l e d . L i g e f r a k u n d e n t i l   v o r e s i n d k ø b .     C S R h o s D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S   H o s   ​ D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ​   e r C S R i n t e g r e r e t i d e n m å d e , v i d r i v e r f o r r e t n i n g p å .   D e t e r d e r g o d f o r n u f t i , i k k e k u n f o r k u n d e r n e s o m p a r t n e r , m e n o g s å f o r o s s e l v o g   v o r e s o m v e r d e n .   V i t i l s t r æ b e r a l t i d a t s k a b e d e m e s t b æ r e d y g t i g e l ø s n i n g e r i s a m s p i l   m e d o g t i l g a v n f o r v o r e s k u n d e r .     " V i i n k o r p o r e r e r C S R a l l e s t e d e r i v i r k s o m h e d e n , v e d a t u d v i s e l e d e r s k a b i   s k a b e l s e n a f b æ r e d y g t i g e l ø s n i n g e r , p r o d u k t i o n o g d r i f t , o g a r b e j d e r k o n t i n u e r l i g t   p å a t f o r b e d r e v o r e s e g e n p r æ s t a t i o n s o m v i r k s o m h e d o g s o m m e d l e m a f v o r e s   l o k a l s a m f u n d . "     H v o r f o r e r C S R v i g t i g t f o r D - S ?   7 / 1 5  

4. V i e r t i l s l u t t e t d e e l e k t r o n i s k e i n d k ø b s s y s t e m e r G a t e t r a d e , I B X , R a k a t , B i z I s l a n d o g   O I O .       V o r e s l a n d s d æ k k e n d e n e t a f r å d g i v e n d e   s i k k e r h e d s k o n s u l e n t e r t i l b y d e r e n b r e d e r f a r i n g   o g v i d e n o m p e r s o n l i g e v æ r n e m i d l e r . D - S   k o n s u l e n t e r n e s t å r t i l r å d i g h e d f o r e t   u f o r p l i g t e n d e b e s ø g , m e d h e n b l i k p å f . e k s . a t   v e j l e d e o m d e o p t i m a l e s i k k e r h e d s l ø s n i n g e r f o r   a l l e t y p e r a f s l u t b r u g e r e .     D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S h a r s i d e n b e g y n d e l s e n   a f 1 9 8 1 v æ r e t m e d l e m a f B r a n c h e f o r e n i n g e n f o r P e r s o n l i g t A r b e j d s m i l j ø ( B P A ) .     " V e d   ​ D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ​   a n s e r v i k v a l i t e t s o m e n y d e r s t v i g t i g p a r a m e t e r f o r   v o r e s v i r k s o m h e d s s u c c e s . S a m t i d i g d e f i n e r e r v i k v a l i t e t , f o r u d e n d e r e n t   p r o d u k t m æ s s i g e f o r h o l d , t i l o g s å a t d æ k k e v o r e s e v n e r t i l a t l e v e r e t i l d e n r e t t e p r i s ,   t i l a t v i s k a l v æ r e f l e k s i b l e , t i l a t o v e r h o l d e l e v e r i n g s t i d e n o g t i l a t l e v e r e g o d   s e r v i c e . "     K v a l i t e t   D - S b e t r a g t e r s t y r i n g a f k v a l i t e t s o m e t m i d d e l t i l a t o p n å g o d   k u n d e t i l f r e d s h e d .   D e r f o r h a r v i u d a r b e j d e t e n k v a l i t e t s p o l i t i k .     E t I S O 9 0 0 1 c e r t i f i c e r e t k v a l i t e t s s t y r i n g s - s y s t e m b e t y d e r i s i g s e l v i k k e a t d e r l a v e s   p r o d u k t e r i h ø j k v a l i t e t - d e t e r m e r e e t s i g n a l t i l o m v e r d e n e n o m a t m a n h a r s t y r p å   h v i l k e n k v a l i t e t m a n l a v e r . N i v e a u e t a f k v a l i t e t e n d e f i n e r e s a f v i r k s o m h e d e n s e l v ,   d e r f o r e r d e t v i g t i g t a t e n I S O - c e r t i f i c e r e t v i r k s o m h e d i k v a l i t e t s s t y r i n g s - s y s t e m e t s   u d f ø r e l s e f a s t l æ g g e r d e t t e n i v e a u . D e t t e h a r v i g j o r t i   ​ D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ​ . V i   a n s e r k v a l i t e t s o m e n v i g t i g p a r a m e t e r f o r v o r e s v i r k s o m h e d s s u c c e s .   V i g å r e f t e r t r e f o r r e t n i n g s - m å l n å r d e t k o m m e r t i l k v a l i t e t :   1 . V i s k a l g e n n e m e n k o n s t a n t p r o d u k t i o n s t e k n i s k o g m a s k i n e l u d v i k l i n g k u n n e   l e v e r e p r o d u k t e r a f n ø j a g t i g k v a l i t e t t i l d e n r e t t e k o n k u r r e n c e l e d e n d e p r i s . V i h a r   s a t e t k r a v t i l o s s e l v o m a t v æ r e l e d e n d e m . h . t . v o r e s p r o d u k t i o n s t e k n i s k e   k u n n e n . H v i l k e t b e t y d e r v æ s e n t l i g e i n v e s t e r i n g e r i m o d e r n e m a s k i n e r o g u d s t y r   s å l e d e s a t v i k a n p r o d u c e r e v o r e s p r o d u k t e r i h ø j e s t e k v a l i t e t , s a m t p å e n   t i d s m æ s s i g o p t i m a l m å d e . D e t t e b e v i r k e r a t v i k a n p r o d u c e r e t i l e n y d e r s t   k o n k u r r e n c e d y g t i g p r i s , s a m t i d i g m e d a t v o r e s k u n d e r i k k e s k a l h a v e b e s v æ r   4 / 1 5  

14. C o m m u n i c a t i o n o n P r o g r e s s ( V )     I d e n n e , v o r e s ​ ​ s j e t t e , C O P v i l v i d e r f o r g e r n e i n d l e d n i n g s v i s u d t r y k k e f o r t s a t s t ø t t e t i l ,   o g o p b a k n i n g o m k r i n g , d e 1 0 p r i n c i p p e r i F N ’ s G l o b a l C o m p a c t , v e d r ø r e n d e :     M e n n e s k e r e t t i g h e d e r       1 . V i r k s o m h e d e r b ø r s t ø t t e o g r e s p e k t e r e b e s k y t t e l s e n a f i n t e r n a t i o n a l t   e r k l æ r e d e m e n n e s k e r e t t i g h e d e r o g   2 . s i k r e s i g , a t d e i k k e m e d v i r k e r t i l k r æ n k e l s e a f m e n n e s k e - r e t t i g h e d e r n e     A r b e j d s t a g e r r e t t i g h e d e r     3 . V i r k s o m h e d e r b ø r o p r e t h o l d e o r g a n i s a t i o n s f r i h e d o g e f f e k t i v t a n e r k e n d e   r e t t e n t i l k o l l e k t i v f o r h a n d l i n g ,   4 . s t ø t t e u d r y d d e l s e a f a l l e f o r m e r f o r t v a n g s a r b e j d e ,   5 . s t ø t t e e f f e k t i v a f s k a f f e l s e a f b ø r n e a r b e j d e , o g   6 . e l i m i n e r e d i s k r i m i n a t i o n i a r b e j d s - o g a n s æ t t e l s e s f o r h o l d     M i l j ø     7 . V i r k s o m h e d e r b ø r s t ø t t e e n f o r s i g t i g h e d s t i l g a n g t i l m i l j ø m æ s s i g e   u d f o r d r i n g e r ,   8 . t a g e i n i t i a t i v e r t i l a t f r e m m e m i l j ø m æ s s i g a n s v a r l i g h e d , o g   9 . t i l s k y n d e u d v i k l i n g o g s p r e d n i n g a f m i l j ø v e n l i g e t e k n o l o g i e r     A n t i - k o r r u p t i o n     1 0 . V i r k s o m h e d e r b ø r m o d a r b e j d e a l l e f o r m e r f o r k o r r u p t i o n , h e r u n d e r a f p r e s n i n g   o g b e s t i k k e l s e       R a p p o r t e r i n g v e d r . l e v e r a n d ø r s t y r i n g o g m i l j ø b e l a s t n i n g f o r 2 0 1 5     V i o p l e v e r , g l æ d e l i g v i s , e n s t a d i g t s t i g e n d e i n t e r e s s e f o r , o g k e n d s k a b t i l , F N ’ s   G l o b a l C o m p a c t .   L a n g t d e f l e s t e d a n s k e v i r k s o m h e d e r f r a d e n k a t e g o r i v i b e t e g n e r s o m l o k a l e   l e v e r a n d ø r e r a f v a r e r t i l v i d e r e s a l g e r m e g e t p o s i t i v e o v e r f o r v o r e h e n v e n d e l s e r i   r e l a t i o n t i l l e v e r a n d ø r s t y r i n g .     1 4 / 1 5  

9. ● D - S s t ø t t e r o g ø n s k e r a t o v e r h o l d e i n t e r n a t i o n a l t a n e r k e n d t e   m e n n e s k e r e t t i g h e d e r .   ● D - S a n e r k e n d e r o g s t ø t t e r m e n n e s k e r s l i g e r e t t i g h e d e r , o g e r i m o d   d i s k r i m i n a t i o n o g f o r s k e l s b e h a n d l i n g i a r b e j d s - o g a n s æ t t e l s e s f o r h o l d p å g r u n d   a f e k s e m p e l v i s r a c e , k ø n , s e k s u e l , r e l i g i ø s e l l e r p o l i t i s k o v e r b e v i s n i n g o g e t n i s k   e l l e r s o c i a l b a g g r u n d .   A r b e j d s t a g e r r e t t i g h e d e r   A r b e j d s t a g e r r e t t i g h e d e r e r k o n v e n t i o n e r , t r a k t a t e r o g a n b e f a l i n g e r m e d d e t f o r m å l a t   e l i m i n e r e u r e t f æ r d i g h e d o g u m e n n e s k e l i g e p r a k s i s s e r p å a r b e j d s m a r k e d e t . D e t e r   c e n t r a l t f o r D - S , a t d e m æ n d o g k v i n d e r s o m u d f ø r e r v o r e s t j e n e s t e r , u a n s e t o m d e t   f o r e g å r i v o r e s e g n e k o n t o r e r , p r o d u k t i o n e r , v a r e h u s e , k ø r e t ø j e r e l l e r u d f ø r e s a f e n   a f v o r e s m a n g e s a m a r b e j d s p a r t n e r e , b e h a n d l e s a n s t æ n d i g t o g m e d v æ r d i g h e d .   M e d a r b e j d e r e e r e t a f d e v i g t i g s t e a k t i v e r i v o r e s v i r k s o m h e d . S i k r i n g a f d e r e s v e o g   v e l s a m t s t ø t t e a f d e r e s i n d s a t s , e r a f g ø r e n d e f o r D - S ' s u c c e s o g f r e m t i d .   D - S h a r i n d e n f o r a r b e j d s t a g e r r e t t i g h e d s o m r å d e t v e d t a g e t p o l i t i k k e r , s o m b l . a .   v e d r ø r e r m e d a r b e j d e r e s f a g l i g e r e t t i g h e d e r , t v u n g e n b e s k æ f t i g e l s e o g a r b e j d s v i l k å r ,   a f l ø n n i n g o g a r b e j d s t i d e r s a m t a r b e j d s m i l j ø e t p å v o r e s a r b e j d s p l a d s e r .   P o l i t i k k e r   ● D - S a n e r k e n d e r m e d a r b e j d e r e s r e t t i l f r i t a t o r g a n i s e r e s i g o g f o r h a n d l e   k o l l e k t i v t , o g ø n s k e r e n k o n s t r u k t i v d i a l o g m e l l e m a r b e j d s g i v e r o g a r b e j d s t a g e r .   ● D - S e r i m o d a l l e f o r m e r f o r a r b e j d s - o g a n s æ t t e l s e s f o r h o l d , s o m f o r e g å r u n d e r   t v a n g .   ● D - S a n s æ t t e r i k k e b ø r n o g a n e r k e n d e r i n t e r n a t i o n a l e s t a n d a r d e r f o r , h v i l k e n   a l d e r b ø r n / u n g e b ø r h a v e f o r a t a r b e j d e i f o r s k e l l i g e t y p e r a f a n s æ t t e l s e r .   ● M e d a r b e j d e r n e i D - S s k a l h a v e e n s k r i f t l i g b e k r æ f t e l s e p å d e r e s   a n s æ t t e l s e s v i l k å r , h v i s d e t e r e t k r a v i f ø l g e l o k a l l o v g i v n i n g . A l l e m e d a r b e j d e r e i   D - S a f l ø n n e s s o m m i n i m u m e f t e r g æ l d e n d e e l l e r a f t a l t e l o k a l e b r a n c h e r s   m i n i m u m s l ø n n i n g e r .   ● D - S o v e r h o l d e r g æ l d e n d e l o k a l l o v g i v n i n g o g a f t a l t e s t a n d a r d e r v e d r ø r e n d e   m e d a r b e j d e r e s a r b e j d s t i d .   ● E n a f D - S ' v i g t i g s t e i n t e r e s s e n t e r e r m e d a r b e j d e r n e . I D - S s k a l e t g o d t f y s i s k o g   p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø m e d v i r k e t i l a t s k a b e t i l f r e d s h e d o g t r i v s e l i j o b b e t , u n d g å   a r b e j d s b e t i n g e d e s y g d o m m e o g f o r h i n d r e a r b e j d s u l y k k e r b l a n d t a l l e   m e d a r b e j d e r g r u p p e r i D - S .   ● E n h v e r l e d e r i D - S e r a n s v a r l i g f o r d e a n s a t t e s s i k k e r h e d o g s k a l , u d o v e r a t g i v e   i n s t r u k t i o n o g k o n t r o l l e r e a t d e n n e f ø l g e s , o g s å s k a b e f o r s t å e l s e f o r d e   n ø d v e n d i g e s i k k e r h e d s f o r a n s t a l t n i n g e r .   9 / 1 5  

10. ● E n h v e r a n s a t i D - S e r a n s v a r l i g f o r s i n e g e n s i k k e r h e d s m æ s s i g e a d f æ r d , o g s k a l   d e r f o r o v e r h o l d e s i k k e r h e d s b e s t e m m e l s e r n e , s a m t g e n n e m o m t a n k e o g   h a n d l i n g b i d r a g e t i l a t f o r e b y g g e u h e l d o g u l y k k e r .   M i l j ø p o l i t i k   M i l j ø e r d e n a t u r l i g e o m g i v e l s e r s o m h e l h e d , d e r k a n p å v i r k e s a f m e n n e s k e l i g e   a k t i v i t e t e r . Ø k o n o m i s k v æ k s t o g k o r r e k t e s i k k e r h e d s l ø s n i n g e r ( f o r a t   d e r s i k r e s   b e s k y t t e l s e a f k u n d e n s h e l b r e d o g v æ r d i e r )   h æ n g e r u l ø s e l i g t s a m m e n .   G l o b a l i s e r i n g e n h a r v æ r e t d r e v e t f r e m p å b a g g r u n d a f ø g e t s a m h a n d e l , o g   v i r k s o m h e d e r n e s k o n k u r r e n c e e v n e e r i h ø j g r a d a f h æ n g i g a f e f f e k t i v e o g p å l i d e l i g e   f o r r e t n i n g s p r o c e s s e r .     T o t a l e s i k k e r h e d s l ø s n i n g e r i d e t i n d u s t r i a l i s e r e d e o g m e g e t v i d e n s b a s e r e d e   s a m f u n d s o m o g s å t a g e r h å n d o m o g o m m u l i g t i k k e b e l a s t e r m i l j ø e t e r e n   n ø d v e n d i g h e d ,   s a m t e n f o r u d s æ t n i n g f o r v e l s t a n d p å h e l e k l o d e n .       D - S f ø l e r s i g f o r p l i g t e t t i l a t p å t a g e s i g s i n d e l a f a n s v a r e t f o r a t b i s t å i e t s u n d t o g   v e l d r e v e n t m i l j ø .   D - S h a r i n d e n f o r m i l j ø o m r å d e t v e d t a g e t p o l i t i k k e r s o m b l . a . v e d r ø r e r v o r e s   l o g i s t i k s y s t e m e r , o v e r h o l d e l s e a f l o v k r a v , b r u g a f m a t e r i e l i p r o d u k t i o n o g p å l a g e r ,   s a m t i u d v æ l g e l s e a f l e v e r a n d ø r e r .   ” S o m i m p o r t ø r o g d i s t r i b u t ø r a f   ​ P e r s o n l i g e V æ r n e m i d l e r ​   b i d r a g e r D - S , s o m   u d g a n g s p u n k t , i k k e d i r e k t e t i l a t b e l a s t e m i l j ø e t n æ v n e v æ r d i g t . "     I n i t i a t i v e r 2 0 1 6   ● S o m e n d e l a f a t f o r b e d r e m i l j ø e t o m k r i n g o s , h a r v i v a l g t a t a f s k a f f e s å m a n g e   p r o d u k t e r s o m m u l i g t d e r i n d e h o l d e r   ​ P V C ​   /   ​ V i n y l ​ .   P o l i t i k k e r   ● D - S f o r p l i g t e r s i g t i l a t s k a b e l o g i s t i k - o g p r o d u k t i o n s s y s t e m e r m e d m i n d s t m u l i g   r e s s o u r c e f o r b r u g o g m i l j ø b e l a s t n i n g . D e r f o r v i d e r e u d v i k l e s o g f o r b e d r e s v o r e s   f o r r e t n i n g s k o n c e p t l ø b e n d e , s å k o n c e r n e n s p r o d u k t e r o g s e r v i c e y d e l s e r t i l   e n h v e r t i d a f s p e j l e r m i l j ø h e n s y n .   ● D - S v i l f ø r e e n å b e n o g k o n s t r u k t i v d i a l o g m e d m y n d i g h e d e r , k u n d e r ,   l e v e r a n d ø r e r , m e d a r b e j d e r e o g a n d r e i n t e r e s s e n t e r o m d e m i l j ø m æ s s i g e   f o r h o l d i f o r b i n d e l s e m e d k o n c e r n e n s a k t i v i t e t e r . D - S e r s i t a n s v a r b e v i d s t o g v i l   t i l e n h v e r t i d o p f y l d e m y n d i g h e d e r s k r a v .   1 0 / 1 5  

11. ● V o r e s l e v e r a n d ø r e r u d v æ l g e s p å e n p r o f e s s i o n e l f o r r e t n i n g s b a s i s , s o m o g s å   i n k l u d e r e r v u r d e r i n g a f d e r e s m i l j ø m æ s s i g e o g s o c i a l e a n s v a r l i g h e d .   ● D - S v i l s i k r e , a t s a m t l i g e a k t i v i t e t e r p l a n l æ g g e s o g u d f ø r e s u n d e r h e n s y n t a g e n   t i l d e t e n k e l t e i n d i v i d , a r b e j d s m i l j ø e t o g o m g i v e l s e r n e , h v o r i d e u d f ø r e s s a m t a t   s i k r e , a t a r b e j d s m i l j ø a r b e j d e t e r d y n a m i s k , s å i n d s a t s e n o p t i m e r e s o g   r e s s o u r c e r n e u d n y t t e s b e d s t m u l i g t i d e n u d s t r æ k n i n g , d e t e r t e k n i s k o g   ø k o n o m i s k m u l i g t .   ● A l l e a k t i v i t e t e r n e h o s D - S s k a l t i l e n h v e r t i d u d f ø r e s i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d   r e l e v a n t l o v g i v n i n g , s a m t d e a f v i r k s o m h e d e n f r e m s a t t e r e t n i n g s l i n j e r f o r   o p r e t h o l d e l s e a f e t s i k k e r t o g s u n d t a r b e j d s m i l j ø .   ● D - S v i l v e d i v æ r k s æ t t e l s e a f s u n d h e d s f r e m m e n d e f o r a n s t a l t n i n g e r m e d v i r k e t i l   a t s k a b e e t l a v t s y g e f r a v æ r f o r s a m t l i g e m e d a r b e j d e r e i v i r k s o m h e d e n .   ● D - S v i l , h v o r d e t e r t e k n i s k o g ø k o n o m i s k m u l i g t , s k a b e d e b e d s t m u l i g e r a m m e r   t i l o p r e t h o l d e l s e a f e t h ø j t a r b e j d s m i l j ø n i v e a u v e d a n v e n d e l s e a f d e p å m a r k e d e t   b e d s t m u l i g e a r b e j d s m i l j ø m æ s s i g e f o r a n s t a l t n i n g e r o g h j æ l p e m i d l e r , -   h e r u n d e r   ​ p e r s o n l i g e v æ r n e m i d l e r ​ .     M i l j ø a n s v a r   D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ​   ø n s k e r p å f o r s k e l l i g v i s a t b i d r a g e t i l e t b e d r e m i l j ø i n t e r n t   p å a r b e j d s p l a d s e n , v e d a t :   ● A l b r æ n d b a r t m a t e r i a l e ( p a p i r , p a p , p l a s t m . m . ) l æ g g e s i c o n t a i n e r t i l s e n e r e   g e n b r u g .   ● B r u g t e b a t t e r i e r , e l e k t r i s k o g e l e k t r o n i s k a f f a l d m . m . o p m a g a s i n e r e s p å l a g e r e t   f ø r t r a n s p o r t t i l M i l j ø s t a t i o n e n .   ● N y a n s k a f f e l s e r s k a l i v i d e s t m u l i g t o m f a n g v æ r e m e r e m i l j ø v e n l i g e e n d d e t d e   e r s t a t t e r .   ● L y s o g a n d r e e n e r g i f o r b r u g e n d e a r t i k l e r t æ n d e s k u n n å r d e r e r b e h o v f o r d e t .   ● O p r y d n i n g o g f j e r n e l s e a f a f f a l d m . m . s k a l e n d v i d e r e m e d v i r k e t i l b å d e , a t ø g e   t r i v s l e n o g m i n i m e r e r i s i k o e n f o r a t k o l l e g e r k o m m e r t i l s k a d e .   ● D e r e r o p s a t s k i l t n i n g m e d p å b u d o m v e n l i g s t a t s l u k k e l y s o g e l e k t r o n i k e f t e r   b r u g , f o r ø g e t f o k u s p å v o r e s g r ø n n e f o d s p o r   ● P a l l e r h v o r p å v a r e r o g p r o d u k t e r e r l e v e r e t b l i v e r s a m l e t s a m m e n o g a f h e n t e s t i l   g e n b r u g   1 1 / 1 5  

8. S o m l e v e r a n d ø r o g p r o d u c e n t a f   ​ s i k k e r h e d s u d s t y r ​   t i l a l l e   i n d u s t r i e r o g b r a n c h e r , h a r   ​ D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ​   a l t i d   v æ r e t s i g s i t s o c i a l e a n s v a r b e v i d s t .   V i h a r f o k u s p å v o r e s   m e d a r b e j d e r e , p å m i l j ø e t o g p å a t s i k r e , a t v i b a s e r e r v o r e s   a r b e j d e p å e n e t i s k f o r r e t n i n g s m o d e l . A t   s æ l g e   ​ s i k k e r h e d s u d s t y r ​   h a n d l e r i k k e k u n o m a t f å l e v e r e t e n   v a r e f r a o s t i l k u n d e n , d e t h a n d l e r o g s å o m a t d e t b å d e e r d e t   r i g t i g e u d s t y r , s å k u n d e n k a n f ø l e s i g t r y g , s å v i k a n f ø l e o s   t r y g g e s a m t a t a l t e r m e d t i l a t b i s t å e n b e d r e f r e m t i d f o r o s s e l v   o g v o r e s n æ s t e .   V o r e s e n g a g e m e n t i C S R   V i t r o r p å , a t   ​ D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ​ ' e n g a g e m e n t e r r e l e v a n t s a m t s k a b e r v æ r d i   f o r v o r e s v i r k s o m h e d o g f o r v o r e s o m d ø m m e . D e s u d e n e r d e t v o r e s o v e r b e v i s n i n g ,   a t u d f ø r e l s e n a f D - S ' t j e n e s t e r s i k r e r e n e n d n u h ø j e r e k v a l i t e t g e n n e m C S R a r b e j d e t .   D - S ' t i l g a n g t i l C S R e r s t y r e t a f f i r e v i g t i g e o m r å d e r : ​ m e n n e s k e r e t t i g h e d e r ,   a r b e j d s t a g e r r e t t i g h e d e r , m i l j ø a n s v a r o g a n t i - k o r r u p t i o n ​ . D i s s e f i r e o m r å d e r e r i   o v e r e n s s t e m m e l s e m e d D e F o r e n e d e N a t i o n e r s G l o b a l C o m p a c t i n i t i a t i v , s o m v i e r   t i l s l u t t e t o g o p f o r d r e r a l l e s a m a r b e j d s p a r t n e r e t i l a t s t ø t t e .   D - S ' t i l s l u t n i n g t i l G l o b a l C o m p a c t a f s p e j l e r v o r e s ø n s k e o m a t s l u t t e s i g t i l e t g l o b a l t   a c c e p t e r e t o g r e s p e k t e r e t i n i t i a t i v , o g v i f o r p l i g t e r o s t i l a t a r b e j d e m e d p r i n c i p p e r n e i   d e n k o n t e k s t , d e r g i v e r m e n i n g f o r v o r e s v i r k s o m h e d .   D - S e r y d e r m e r e a k t i v t m e d l e m a f o r g a n i s a t i o n e n “ V e r d e n s b e d s t e n y h e d e r ” . I   s a m a r b e j d e m e d d e m g ø r v i o p m æ r k s o m p å d e 1 7 v e r d e n s m å l g e n n e m v o r e s   i n t e r n e s å v e l s o m e k s t e r n e m a r k e d s f ø r i n g .   L i g e l e d e s e r v i e r h v e r v s p a r t n e r m e d o r g a n i s a t i o n e n “ K r æ f t e n s b e k æ m p e l s e ” o g   s t ø t t e r s å v i d t m u l i g t i k a m p e n m o d k r æ f t .       M e n n e s k e r e t t i g h e d e r   " A l l e m e n n e s k e r e r f ø d t f r i e o g l i g e i v æ r d i g h e d o g r e t t i g h e d e r . D e e r u d s t y r e t m e d   f o r n u f t o g s a m v i t t i g h e d , o g d e b ø r h a n d l e m o d h v e r a n d r e i e n b r o d e r s k a b e t s å n d . "   -   a r t i k e l 1 i F o r e n e d e N a t i o n e r s v e r d e n s e r k l æ r i n g o m m e n n e s k e r e t t i g h e d e r n e   D - S e r o v e r b e v i s t o m a t m e n n e s k e r e t t i g h e d e r e r r e t t i g h e d e r o g f r i h e d e r , s o m a l l e   m e n n e s k e r h a r r e t t i l .   V i m e n e r o g s å , a t a c c e p t o g o v e r h o l d e l s e a f i n t e r n a t i o n a l t   a n e r k e n d t e m e n n e s k e r e t t i g h e d e r e r g r u n d l æ g g e n d e f o r a l l e f o r h o l d i v o r e s   v i r k s o m h e d .   D e s u d e n e r D - S m o d a l l e f o r m e r f o r d i s k r i m i n a t i o n i a l m i n d e l i g h e d s a m t   p å v o r e s a r b e j d s p l a d s e r .   P o l i t i k k e r   8 / 1 5  

5. m e d m a n g e l f u l d e e l l e r f e j l b e h æ f t e d e p r o d u k t e r . D e t t e y d e r l i g e r e o p t i m e r e r   k u n d e r n e s i n s t a l l a t i o n s t i d e r o g o m k o s t n i n g e r p å v o r e p r o d u k t e r , h v i l k e t u l t i m a t i v t   b e t y d e r a t p r o d u k t e r l e v e r e t a f   ​ D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ​   b l i v e r y d e r l i g e r e   k o n k u r r e n c e d y g t i g e .     2 . K u n d e n s ø n s k e r o g b e h o v s k a l k o n s t a n t v æ r e i h ø j s æ d e t o g v o r e s o r g a n i s a t i o n   s k a l v æ r e t r i m m e t t i l a t k u n n e h å n d t e r e d e t t e .   ​ D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S ​   e r e n   y d e r s t k u n d e o r i e n t e r e t v i r k s o m h e d . D e t e r o s k l a r t a t v i l e v e r a f t i l f r e d s e k u n d e r ,   s o m t i l t i d e r o p e r e r e r i h e k t i s k e m a r k e d s s i t u a t i o n e r h v o r h u r t i g e r e a k t i o n s t i d e r o g   t i l p a s n i n g e r o f t e b l i v e r n ø d v e n d i g e . V o r e s o r g a n i s a t i o n e r o p b y g g e t p å e n m å d e   s o m b e v i r k e r a t f l e k s i b i l i t e t e n e r p r i o r i t e r e t h ø j t . D e t t e b e t y d e r a t r e a k t i o n s t i d e n   f r a b e s l u t n i n g t i l h a n d l i n g e r s å k o r t s o m o v e r h o v e d e t m u l i g t , h v i l k e t v i a n s e r s o m   e n s t o r k v a l i t a t i v f o r d e l f o r v o r e k u n d e r .     3 . L e v e r i n g s t i d e r s k a l a l t i d o v e r h o l d e s i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d k u n d e n .   K v a l i t e t e n   a f l e v e r i n g s t i d e n h a r l i g e l e d e s h ø j p r i o r i t e t h o s     D - S S ​ i k k e r h e d s u d s t y r ​   A / S . N å r v i s a m m e n m e d k u n d e n f a s t l æ g g e r e n   l e v e r i n g s p l a n f o r e n l e v e r a n c e , k a n k u n d e n s t o l e p å a t d e n n e l e v e r i n g s p l a n   h o l d e r . V o r e s l e v e r a n c e e r o f t e s t k u n e n d e l a f k u n d e n s t o t a l e l e v e r a n c e , o g d e t   e r v i g t i g t f o r o s a t v o r e s d e l a f d e n n e t o t a l e l e v e r a n c e i k k e f o r å r s a g e r f o r s i n k e l s e r   f o r k u n d e n .   V e d l e v e r i n g a f t o t a l - o g s y s t e m l ø s n i n g e r   U d o v e r o v e n s t å e n d e t r e k v a l i t e t s m å l s æ t n i n g e r h a r v i s æ r l i g t f o k u s p å :   1 . A f p r ø v n i n g :   A l l e e m n e r a f p r ø v e s i h e n h o l d t i l k u n d e r n e s s p e c i f i k k e ø n s k e r , o g v i e r g e r n e   b e h j æ l p e l i g m e d u d a r b e j d e l s e a f f o r s l a g t i l a f p r ø v n i n g s - p r o c e d u r e r o g t i l h ø r e n d e   d o k u m e n t a t i o n .     2 . D o k u m e n t a t i o n :   D e n l a n g e e r f a r i n g m e d u d a r b e j d e l s e o g s t y r i n g a f d o k u m e n t a t i o n g ø r a t v i e r i   s t a n d t i l a t h å n d t e r e d e s t i g e n d e k r a v t i l d o k u m e n t a t i o n a f v o r e s f æ r d i g e e m n e r .   K r a v e t t i l d o k u m e n t a t i o n d e f i n e r e s n o r m a l t a f k u n d e n , m e n     D - S   ​ S i k k e r h e d s u d s t y r ​   A / S v i l a l t i d s o m s t a n d a r d h a v e e t m i n i m u m a f   d o k u m e n t a t i o n s o m i n d b e f a t t e r f o r k l a r i n g , b å d e s k r i f t l i g t o g v i s u e l t u d f o r m e t m e d   o m f a n g e t a f d e t f æ r d i g e p r o d u k t , s a m t t i l h ø r e n d e a r k i v e r i n g i v o r e s c l o u d - b a s e r e t   d a t a b a s e v æ r k t ø j s o m k u n d e n k a n f å a d g a n g t i l .     3 . A u d i t s :   A u d i t s p å v o r e s I S O 9 0 0 1 k v a l i t e t s s t y r i n g s - s y s t e m u d f ø r e s a f B u r e a u V e r i t a s t o   5 / 1 5  

6. g a n g e å r l i g t , f o r a t k o n t r o l l e r e a t v o r e s s y s t e m k o n t i n u e r l i g t e r o p d a t e r e t o g   f u n k t i o n e l t . D e s u d e n k a n d e r e f t e r a f t a l e m e d k u n d e r n e u d f ø r e s s p e c i e l l e   k u n d e r e l a t e r e d e a u d i t s , s o m h a r t i l f o r m å l a t k u n d e n k a n f å v i s h e d o m a t n e t o p   d e n n e s l e v e r a n c e r p r o d u c e r e s i h e n h o l d t i l d e t a f t a l t e . S e l v o m D - S   S i k k e r h e d s u d s t y r ​   A / S s e r d e t s o m e n s e l v f ø l g e l i g h e d a t g i v e k u n d e r n e d e n n e   m u l i g h e d , e r d e t v o r e s f i l o s o f i a t d e t t e i k k e b ø r v æ r e n ø d v e n d i g t f o r v o r e s   k u n d e r . D e t d e r e r a f t a l t o v e r h o l d e s . ​     I n t e r n e K v a l i t e t s p o l i t i k k e r   I D - S ’ i n t e r n e k v a l i t e t s p o l i t i k k e r u d t r y k k e r v i 7 m å l o g h o l d n i n g e r t i l k v a l i t e t :   1 . H u s k p å d i t a n s v a r : ​     S o m m e d a r b e j d e r i D - S h a r m a n a n s v a r f o r k v a l i t e t e n a f d e t u d f ø r t e a r b e j d e .     2 . P l a n l æ g k v a l i t e t e n : ​     S o m m e d a r b e j d e r i D - S s k a l m a n , n å r m a n u d f ø r e r e n o p g a v e , v u r d e r e , o m d e   m e t o d e r o g p r o d u k t e r m e d a r b e j d e r e n b r u g e r , g i v e r d e n a f t a l t e k v a l i t e t .     3 . S ø g m e r e v i d e n : ​     S o m m e d a r b e j d e r i D - S s k a l m a n v æ r e k v a l i f i c e r e t t i l a t u d f ø r e   a r b e j d s o p g a v e r n e . V i v i l d e r f o r l ø b e n d e t i l b y d e ​ t r æ n i n g ​ , k u r s e r o g u d d a n n e l s e ,   s å m e d a r b e j d e r e n k a n h o l d e s i g a j o u r m e d n y v i d e n o m s i t f a g .     4 . R a p p o r t e r f e j l : ​     S o m m e d a r b e j d e r i D - S s k a l v i r e g i s t r e r e o g l æ r e a f v o r e s f e j l , s å v i k a n b l i v e   e n d n u b e d r e t i l v o r e s a r b e j d e .     5 . I n s t r u e r d i n e m e d a r b e j d e r e o m k v a l i t e t : ​     S o m l e d e r i D - S s k a l m a n s t y r k e o g f a s t h o l d e m e d a r b e j d e r n e s   k v a l i t e t s b e v i d s t h e d g e n n e m d a g l i g l e d e l s e o g i n f o r m a t i o n o m n y e k r a v , n y e   p r o d u k t e r o g n y t e k n o l o g i .     6 . S p ø r g k u n d e n : ​     I D - S s k a l v i s p ø r g e k u n d e n , o m v o r e s k v a l i t e t l e v e r o p t i l d e ø n s k e d e   f o r v e n t n i n g e r o g k r a v .     7 . H a n d l i n g s p l a n e r : ​     U d f r a k v a l i t e t s a n a l y s e , k v a l i t e t s m å l s æ t n i n g o g k v a l i t e t s p o l i t i k s a m t o p f ø l g n i n g   p å o v e r v å g n i n g s o m r å d e r o g f o r b e d r i n g s o m r å d e r s k a l d e r f o r d e e n k e l t e   f o r r e t n i n g s o m r å d e r u d a r b e j d e s p l a n e r m e d k o n k r e t e m å l o g h a n d l i n g e r .   K v a l i t e t s s t y r i n g o g   ​ P P E   6 / 1 5  

Views

 • 1183 Total Views
 • 1033 Website Views
 • 150 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 2 185.181.116.155