True

Disinfection WipeClean Ethanol 80%, 21-P-5212 Data Sheet

ID: 188
Views
282 Total Views
0 Members Views
282 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

3. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag. Hudkontakt: Ved irritation: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Generelt: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Direkte øjenkontakt kan forårsage irritation. Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved brand spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid. Ved ophedning/brand kan dannes eksplosive blandinger med luft. 5.3. Anvisninger for brandmandskab Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel: Hold uvedkommende væk. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. For indsatspersonel: Udover ovenstående: Ingen specielle tiltag er nødvendige. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå unødig udslip til omgivelserne. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 3 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

11. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato (uåbnet). Holdbarhed: 6 måneder (efter åbning). Yderligere information kan rekvireres på info@plum.dk eller telefon +45 64712112. Bactericidal Effect: EN 13727: Contact Time: 1 min EN 13697: Contact Time: 1 min Yeasticidal / Fungicidal Effect: EN 13624: Contact Time: 2 min EN 13697: Contact Time: 2 min Virucidial Efficacy: EN 14476 murin norovirus: Contact Time: 5 min Tuberculocidal / Mycobactericidal Effect: EN 14348: Contact Time: 1 min Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. Dato: 22-05-2017 Liste med relevante H-sætninger H225 Meget brandfarlig væske og damp. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. SDS er udarbejdet af Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 By: Assens Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 Hjemmeside: www.plum.dk Dokumentsprog: DK 11 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: WipeClean Ethanol Disinfection 80% Øvrig Information: Produktet WipeClean Ethanol Disinfection 80% er godkendt til anvendelse som desinfektionsmiddel til fødevarevirksomheder, i mælkeleverende besætninger og på fiskefartøjer med opbevaring af konsumfisk i mere end 24 timer i henhold til § 2 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 134 af 11/02/2013 om godkendelse af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder m.v. Der er givet dispensation for efterskyl med vand. Journalnummer J.nr.: 2015-29-7105-00105. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: PT 2 Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr. PT 4 Fødevarer og foderstoffer. Desinfektion af overflader. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. PC: Biocidholdige produkter (PC8) 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firma: Pal International Ltd. Adresse: Bilton Way Lutterworth Post nr.: LE17 4JA By: Leicestershire Land: STORBRITANNIEN Distributør Firma: Plum A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 By: Assens Land: DANMARK E-mail: info@plum.dk Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 Hjemmeside: www.plum.dk 1.4. Nødtelefon Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad 1 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

4. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Sørg for god udluftning. 6.4. Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Rygning og brug af åben ild forbudt. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet. 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Den brandfarlige væske i kludene betragtes som et fast stof og ikke i væskefase, forudsat at der ikke sker udflydning af brandfarlig væske fra kludene, og vil derfor ikke være omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Kommunalbestyrelsen (i praksis det lokale brandvæsen) kan dog bestemme, at oplaget indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes mest muligt, og forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt, jf. § 34, stk. 2, i Beredskabsloven. 7.3. Særlige anvendelser Ingen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdi Stofnavn Periode ppm mg/m3 Fiber/cm3 Bemærkninger Anmærkninger Ethanol 8h 1000 1900 propan-2-ol 8h 200 490 Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved nr. 986/2012. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007. 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor. Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: Ikke påkrævet ved normal forventet anvendelse. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166. Personlige værnemidler, hudbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Ikke påkrævet ved normal forventet anvendelse. Følg lokale arbejdsinstruktioner. Ved længerevarende arbejde, kan der anvendes beskyttelseshandsker af f.eks. nitrilgummi. Det anbefales at skifte handsken efter brug. Handsker skal følge EN 374. 4 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

2. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad 82 12 12 12 (Giftlinjen) Nødtelefonen er åben hele døgnet. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP-klassificering: Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 CLP-klassificering - andre informationer: Væske i en serviet/wipe. Væsentligste skadevirkninger: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. 2.2. Mærkningselementer Piktogrammer Signalord: Fare H-sætninger H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P-sætninger P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Supplerende oplysninger Kun til erhvervsmæssig brug 2.3. Andre farer Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Stof CAS-nummer EC-nr REACH- registreringsnr. Koncentration Bemærkninger CLP- klassificering Ethanol 64-17-5 200-578-6 01-2119457610- 43-xxxx 70 - 80% 1, 13 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 01-2119457558- 25-xxxx 5 - 10% 1, 13 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger. 1 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. 13 = Stoffet har en national grænseværdi. 2 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

5. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Ikke påkrævet ved normal forventet anvendelse. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Filtertype: A. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145. Miljøeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Parameter Værdi/enhed Produktets tilstand Serviet med væske. Farve Klar Væske Hvid Serviet Lugt Alkohol Opløselighed Blandbart med følgende: Vand. (Rensevæsken) Eksplosive egenskaber Ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber N/A Parameter Værdi/enhed Bemærkninger pH i opløsning 5,5 - 6,5 pH koncentrat Ingen data Smeltepunkt Ingen data Frysepunkt -89,5 °C Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Ingen data Flammepunkt < 23 °C Fordampningshastighed Ingen data Antændelighed (fast stof, luftart) Ingen data Antændelsesgrænser Ingen data Eksplosionsgrænser Ingen data Damptryk Ingen data Dampmassefylde Ingen data Relativ massefylde 0,785 - 0,875 Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data Selvantændelsestemperatur Ingen data Dekomponeringstemperatur Ingen data Viskositet Ingen data Lugttærskel Ingen data 9.2 Andre oplysninger Øvrig Information: Ingen. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ikke reaktivt. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 10.3. Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte. 5 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

10. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø PR-nr.: 2447595 Særlige bestemmelser: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP). EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 (SDS). EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (BPR) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse, med senere ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med senere ændringer. Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Øvrig Information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Versionshistorik og ændringsangivelser Version Revisionsdato Ansvarlig Ændringer 1.0.0 15-09-2015 Plum A/S (SKP) NY 1.1.0 17-05-2016 Plum A/S (SKP) Afsnit 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 1.2.0 04-10-2016 Plum A/S (SKP) Afsnit 1, 7 og 16. 1.2.1 22-05-2017 Plum A/S (SKP) 1.3 og tilføjelse af varenumre 1.2.2 22-06-2018 Plum A/S (SKP) Fjernet alle varenumre Forkortelser: STOT: Specific Target Organ Toxicity DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative Øvrig Information: Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato (uåbnet). Holdbarhed: 6 måneder (efter åbning). Yderligere information kan rekvireres på info@plum.dk eller telefon +45 64712112. Bactericidal Effect: EN 13727: Contact Time: 1 min EN 13697: Contact Time: 1 min Yeasticidal / Fungicidal Effect: EN 13624: Contact Time: 2 min EN 13697: Contact Time: 2 min Virucidial Efficacy: EN 14476 murin norovirus: Contact Time: 5 min Tuberculocidal / Mycobactericidal Effect: EN 14348: Contact Time: 1 min 10 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

6. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad 10.4. Forhold, der skal undgås Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. 10.5. Materialer, der skal undgås Ingen kendte. 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - indtagelse Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Rotte LD50 > 2000mg/kg OECD TG 401 Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Rotte LD50 > 2000mg/kg Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Akut toksicitet - hud Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin LD50 > 2000mg/kg OECD TG 402 Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin LD50 > 2000mg/kg Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Akut toksicitet - indånding Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Mus LC50 4 h > 20mg/l Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Rotte LC50 8 h > 20mg/l Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Hudætsning/-irritation Ethanol 6 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

8. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad 12.1. Toksicitet Ethanol Organisme Arter Eksponeringsti d Testtype Værdi Konklusion Testmetode Kilde Fisk Leuciscus idus melanotus 48 h LC50 > 100mg/l OECD TG 203 Leverandør Alger eller andre vandplanter Chlorella pyrenoidosa EC50 5000 mg/l OECD TG 201 Leverandør Krebsdyr Daphnia magna 24 h EC50 > 100mg/l OECD TG 202 Leverandør Bakterier Pseudomonas putida 16 h EC0 6500 mg/l Leverandør propan-2-ol Organisme Arter Eksponeringsti d Testtype Værdi Konklusion Testmetode Kilde Fisk Leuciscus idus melanotus 48 h LC50 > 100mg/l Leverandør Krebsdyr Daphnia magna 48 h EC50 > 100mg/l Leverandør Alger eller andre vandplanter Scenedesmus subspicatus 72 h > 100mg/l Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 12.2. Persistens og nedbrydelighed Er biologisk let nedbrydeligt. 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering forventes ikke. 12.4. Mobilitet i jord Opløselig i vand. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader. 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 12.6. Andre negative virkninger Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1. Metoder til affaldsbehandling Koncentrerede rester og større spild samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. Emballagen sorteres som plast og brugte klude kan bortskaffes som småt brændbart. Ubrugt produkt skal bortskaffes som farligt affald. Klude med organiske opløsningsmidler: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer. 8 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

7. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Irritation Ingen hudirritation OECD TG 404 Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Ikke irriterende Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Alvorlig øjenskade/-irritation Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Irritation Moderat øjenirritation OECD TG 405 Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Irriterende Leverandør Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Ethanol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Marsvin Ikke sensibiliserende OECD TG 406 Leverandør propan-2-ol Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Marsvin Buehler-Test Ikke sensibiliserende Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Kræftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Andre toksikologiske virkninger: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. PUNKT 12: Miljøoplysninger 7 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

9. Erstatter dato: 22-05-2017 Revisionsdato: 22-06-2018 Version: 1.2.2 WipeClean Ethanol Disinfection 80% Sikkerhedsdatablad Koncentrerede rester og større spild samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. Emballagen sorteres som plast og brugte klude kan bortskaffes som småt brændbart. Ubrugt produkt skal bortskaffes som farligt affald. Klude med organiske opløsningsmidler: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer. Affaldskategorier: 14 06 03* Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport (ADR/RID) 14.1. UN-nummer: 3175 14.4. Emballagegruppe: II 14.2. UN- forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) 14.5. Miljøfarer: Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 14.3. Transportfareklasse(r): 4.1 Fareetiket(ter): 4.1 Farenummer: 40 Tunnel restriktionskode: E Transport via indre vandveje (ADN) 14.1. UN-nummer: 3175 14.4. Emballagegruppe: II 14.2. UN- forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) 14.5. Miljøfarer: Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 14.3. Transportfareklasse(r): 4.1 Fareetiket(ter): 4.1 Transport i tankskibe: Søtransport (IMDG) 14.1. UN-nummer: 3175 14.4. Emballagegruppe: II 14.2. UN- forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) 14.5. Miljøfarer: Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). 14.3. Transportfareklasse(r): 4.1 Navne på miljøfarlige stoffer: Fareetiket(ter): 4.1 EmS: F-A, S-I IMDG Code segregation group: - Ingen - Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1. UN-nummer: 3175 14.4. Emballagegruppe: II 14.2. UN- forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) 14.5. Miljøfarer: 14.3. Transportfareklasse(r): 4.1 Fareetiket(ter): 4.1 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen. 9 / 11 Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.