True

FAB3W Xcalibre Danish Manual

ID: 64
Views
82 Total Views
0 Members Views
82 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

1. B r u g s v e j l e d n i n g

2. H o r i s o n t a l b r u g a f C h e c k m a t e f a l d b l o k k e D e r f i n d e s i k k e e n s a r t e d e E U N o r m e r t i l a t d æ k k e b r u g e n a f f a l d b l o k k e h o r i s o n t a l t , o g d e n n e e r k l æ r i n g d æ k k e r u d e l u k k e n d e f a l d b l o k k e f r a C h e c k m a t e o g d e r e s f u n k t i o n . C h e c k m a t e s u d v a l g a f f a l d b l o k k e ( i n k l u s i v F A B o g X c a l i b r e s o r t i m e n t e t ) k a n f u n g e r e h o r i s o n t a l t i o g m e d a t l u k k e f u n k t i o n e n e l l e r b r e m s e s y s t e m e t i k k e p å v i r k e s a f r o t a t i o n e l l e r r e t n i n g a f e n h e d e n . V i t a g e r d o g i b e t r a g t n i n g , a t h v i s C h e c k m a t e f a l d b l o k k e b r u g e s h o r i s o n t a l t , h a r b r u g e r e n a l l e r e d e u n d e r s ø g t f o r s k a r p e k a n t e r , r i s i k o f o r p e n d u l e f f e k t ( s v i n g f a r e ) o g a t o m r å d e i f a l d r e t n i n g e r f r i f o r f o r h i n d r i n g e r . H v i s d i s s e f a r e r e r t i l s t e d e , m å r i s i k o e l i m i n e r e s i f ø l g e f o r s k r i f t e r f ø r C h e c k m a t e f a l d b l o k k e b r u g e s h o r i s o n t a l t . D e r f i n d e s o g s å e n t e n d e n s t i l a t g j o r d e n ( r e b e t / l i n e n f r a f a l d b l o k k e n ) v i l h æ n g e n e d a d g r u n d e t t y n g d e k r a f t , h v o r f o r g j o r d e n j æ v n l i g t b ø r h i v e s h e l t u d t i l d e n s f u l d e l æ n g d e o g l a d e f a l d b l o k k e n t r æ k k e g j o r d e n t i l b a g e l a n g s o m t o g k o n t r o l l e r e t . H v i s n ø d v e n d i g t k a n d e t t e f u l d f ø r e s m e d b l o k k e n h æ n g e n d e v e r t i k a l t . A l t o v e n s t å e n d e e l l e r v e j l e d n i n g o p h æ v e r i k k e b e h o v e t f o r e n g r u n d i g r i s i k o v u r d e r i n g d e r v i l i n k l u d e r e , f r i h ø j d e , f o r h i n d r i n g e r , s v i n g f a l d , h ø j d e a f a n k e r p u n k t , s k a r p e k a n t e r o s v . O g b e s t e m m e l s e r n e f o r r e d n i n g / e v a k u e r i n g . F o r y d e r l i g e r e t y d e l i g g ø r e l s e e l l e r a f k l a r i n g , e l l e r h v i s n o g e t a f o v e n s t å e n d e f r e m s t å r u k l a r t , k o n t a k t v e n l i g s t t e k n i s k a n s v a r l i g h o s D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S . A a r o n T r e a c y S a l e s A d m i n i s t r a t o r C h e c k m a t e L i f t i n g & S a f e t y L L P

9. C h e c k m a t e U K L i m i t e d , S h e e r n e s s , K e n t . E n g l a n d . M E 1 2 1 P Z , S t o r b r i t a n n i e n T l f : 4 4 ( 0 ) 1 7 9 5 5 8 0 3 3 3 F a x : 4 4 ( 0 ) 1 7 9 5 6 6 8 2 8 0 s a l e s @ c h e c k m a t e u k . c o m w w w . c h e c k m a t e u k . c o m G o d k e n d t s e r v i c e f i r m a :

4. Brugsvejledning Udgave 1 Xcalibre Xcalibre A A f f s s n n i i t t 1 1 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 1 1 . . 0 0 Xcalibre 3w Xcalibre 3w er designet med henblik på din sikkerhed, når du arbejder højt oppe. Xcalibre 3w er kompakt, let og slidstærk. Det har et unikt bremsesystem, som låses ved acceleration, ikke bare hastighed. Det sikrer, at anordningen kan udrulles frit, men låser hurtigt for at minimere frie fald og kraftbelastninger på både forankringen og kroppen. Anordningen reducerer kraftbelastninger via specielt designet forlængende seletøj, som holdes i et kompakt varmeskrumpet plastikomslag. Hvis enheden har været anvendt, vil e t lille mærkat poppe op fra et lille åbnet sting, som er placeret tæt på dæmper posens top. MÅ IKKE BRUGES, hvis det er synligt I I n n t t r r o o d d u u k k t t i i o o n n t t i i l l I I n n t t r r o o d d u u k k t t i i o o n n t t i i l l Che ck Check Ta ljer Ta ljer og og A A n n v v e e n n d d e e l l s s e e s s m m u u l l i i g g h h e e d d e e r r A A n n v v e e n n d d e e l l s s e e s s m m u u l l i i g g h h e e d d e e r r X CALIBRE 3 W

5. Brugsvejledning Udgave 1 Xcalibre Xcalibre A A f f s s n n i i t t 2 2 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 2 2 . . 0 0 Opbevaring på et centralt beskyttet sted tillader eftersynsforsikring ved udlevering og returnering. Denne anordning bør opbevares et rent og tørt sted, hvor det er beskyttet mod beskadigelse fra kemiske angreb og skarpe genstande. Den bør altid opbevares sammen med dens vejledning og registreringskort. Returner til lageret efter brug. Lad aldrig anordningen ligge og flyde. Dette og tilknyttet udstyr skal efterses visuelt af en kvalificeret person, når det først leveres til arbejdsstedet, og derefter skal produktet efterses før og efter brug. Der er trykt et registreringskort i afsnit 5.0 i denne vejledning, og det bør opdateres efter hvert rutineeftersyn. Følg de punkter, som er fremsat i afsnittet "Eftersyn" uden afvigelse. Den tilsynsførende skal sørge for, at udstyret bruges korrekt, og at brugeren kender til dets sikre brug og eftersyn. Den tilsynsførende skal desuden sørge for, at der er egnede og tilgængelige forankringer i arbejdsområdet, som tillader sikker forankring af anordningen. O O p p b b e e v v a a r r i i n n g g , , u u d d l l e e v v e e r r i i n n g g O O p p b b e e v v a a r r i i n n g g , , u u d d l l e e v v e e r r i i n n g g o o g g e e f f t t e e r r s s y y n n o o g g e e f f t t e e r r s s y y n n Opbevaring Eftersyn Efterse anordni ngen, l ivslinen o g forankringen f or teg n på slitage , defor mation, skader eller tæring. Sø rg for , at krogen kan drejes , o g at drejeledd et funger er og lukker , som det skal. Sør g for , a t flage t o g stinget , so m ka n åbnes , ikk e ha r være t udløst . De t viser , a t anordninge n ha r været brug t ti l a t stopp e e t fal d o g bø r returnere s ti l serviceeftersy n o g genkalibrering. T ræk h årdt i linen f or a t aktiv ere bremser ne o g sør g for , at ano rdningen låser hv er eneste gang. T ræk l inen ud f or at sikre , at den glat ka n r ulles ind og ud. Alle kabinetskr uer skal vær e skruet i. Tjek brugsvejledningen Sørg for, at anordningens certificering er gældende inden brug. Anordningen skal have gennemgået serviceeftersyn inden for de sidste 12 måneder ( 6 måneder, hvis den er blevet brugt i korrosive eller offshore miljøer). Hvis inspektionen af denne anordning på nogen måde forårsager bekymring eller tvivl, så skal anordningen øjeblikkeligt isoleres og fjernes fra brug. Den tilsynsførende bør bedømme egnetheden, og hvis der stadig er grund til bekymring, skal anordningen sendes til leverandøren, en godkendt servicerepræsentant eller producenten til serviceeftersyn og genkalibrering. Levetid Produktets levetid er 10 år fra produktionsdatoen. Ibrugstagningsdatoen skal angives på udstyrets label og/eller i denne manual. Denne anordning må kun repareres af en uddannet og kvalificeret person. Forsøg aldrig at reparere denne enhed eller på nogen måde pille ved dens funktion. Udlevering

3. B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 1 X c a l i b r e X c a l i b r e I I n n d d h h o o l l d d s s f f o o r r t t e e g g n n e e l l s s e e I I n n d d h h o o l l d d s s f f o o r r t t e e g g n n e e l l s s e e S S i i d d e e S S i i d d e e 1 . 0 I n t r o d u k t i o n t i l C h e c k T a l j e r o g a n v e n d e l s e s m u l i g h e d e r 2 . 0 O p b e v a r i n g , u d l e v e r i n g o g e f t e r s y n 3 . 0 K v a l i t e t , l o v g i v n i n g o g u n d t a g e l s e r 4 . 0 I n s t a l l a t i o n , b r u g , k o m p a t i b i l i t e t o g a d v a r s e l ! 5 . 0 R e g i s t r e r i n g s k o r t 3 4 5 6 7

6. B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 1 X c a l i b r e X c a l i b r e A A f f s s n n i i t t 3 3 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 3 3 . . 0 0 3 . 1 K v a l i t e t A l l e C h e c k m a t e - p r o d u k t e r e r f r e m s t i l l e t u n d e r I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 o g t i l d e h ø j e s t e s t a n d a r d e r . A n v e n d e l s e s m u l i g h e d e n i n d e n f o r d e n g i v n e c e r t i f i c e r i n g l a d e r C h e c k m a t e d e s i g n e , f r e m s t i l l e o g a f p r ø v e p e r s o n - l i g t f a l d s i k r i n g u d s t y r . H o r i s o n t a l e l a s t i s k a f p r ø v n i n g s - m a s k i n e , s l i d t e s t e r e o g a f p r ø v n i n g - s u d s t y r t i l d y n a m i s k f a l d e r b a r e e n d e l a f d e n r æ k k e a f p r ø v n i n g s f a c i l i t e t e r , d e r b r u g e s t i l a t s i k r e v o r e s p r o d u k t u d - v a l g s u l t i m a t i v e s i k k e r h e d . A l l e C h e c k m a t e - s y s t e m e r m å k u n i n s t a l l e r e s a f s e l v e C h e c k m a t e e l l e r e n u d d a n n e t o p e r a t ø r . D e r g i v e s s t r i n g e n t t r æ n i n g , o g d e r t a g e s s k r i f t l i g e k s a m e n , i n d e n o p e r a t ø r e r k a n g i v e s f u l d c e r t i f i c e r i n g . ( E U - t y p e e k s a m e n f o r D i r e k t i v 8 9 / 6 8 6 / E E C a f S G S U K L t d . W e s t o n - s u p e r - M a r e , B S 2 2 6 W A . S t o r b r i t a n n i e n . ( U n d e r r e t t e t i n s t a n s n r . 0 1 2 0 . ) 3 . 2 L o v g i v n i n g o g s t a n d a r d e r C h e c k T a l j e F A B ’ e r n e e r b l e v e t d e s i g n e t t i l a t o p f y l d e a l l e k r a v e n e f o r B S E N 3 6 0 : 2 0 0 2 o g F A B R ’ e r n e d e s u d e n o p f y l d e k r a v e n e f o r B S E N 1 4 9 6 : K l a s s e A / B . K o n t a k t C h e c k m a t e e l l e r S G S U K f o r a t f å a f k l a r e t a l l e c e r t i f i c e r i n g - s a n l i g g e n d e r . 3 . 2 U n d t a g e l s e r C h e c k m a t e h a r g l o b a l t p r o d u k t - e r s t a t n i n g s a n s v a r f o r d i n s i k k e r h e d . C h e c k m a t e v i l i m i d l e r t i d I K K E v æ r e a n s v a r l i g f o r : B r u g e r e , s o m e r u d e n f o r a l l e s k r i f t l i g e m a n u a l e r s e l l e r d e n m o d t a g n e t r æ n - i n g s r æ k k e v i d d e . A l l e s y s t e m e r , s o m I K K E e r b l e v e t e f t e r s e t u n d e r d e n g æ l d e n d e l o v g i v - n i n g . A n o r d n i n g e r , s o m e r b l e v e t b e s k a d i - g e t . M a k s . v æ g t e n i k g e r b l e v e t o v e r s k r e - d e t . A n o r d n i n g e r U D E N s e r i e n u m m e r - m a r k e r i n g e r , o g h v o r p r o d u c e n t e n t s n a v n C h e c k m a t e U K L t d i k k e f r e m g å r . K K v v a a l l i i t t e e t t , , l l o o v v g g i i v v n n i i n n g g o o g g K K v v a a l l i i t t e e t t , , l l o o v v g g i i v v n n i i n n g g o o g g u u n n d d t t a a g g e e l l s s e e r r u u n n d d t t a a g g e e l l s s e e r r

8. B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 1 X c a l i b r e X c a l i b r e A A f f s s n n i i t t 5 5 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 5 5 . . 0 0 D D A A T T O O : : D D A A T T O O : : B B R R U U G G E E R R : : B B R R U U G G E E R R : : R R e e g g i i s s t t r r e e r r i i n n g g s s k k o o r r t t R R e e g g i i s s t t r r e e r r i i n n g g s s k k o o r r t t S S E E R R I I E E N N R R . . : : S S E E R R I I E E N N R R . . : : P P R R O O D D U U K K T T K K O O D D E E : : P P R R O O D D U U K K T T K K O O D D E E : : D A T O D A T O S Y S T E M E T S T I L S T A N D S Y S T E M E T S T I L S T A N D E F T E R S E T E F T E R S E T A F A F

7. B r u g s v e j l e d n i n g U d g a v e 1 X c a l i b r e X c a l i b r e A A f f s s n n i i t t 4 4 . . 0 0 A A f f s s n n i i t t 4 4 . . 0 0 I n s t a l l a t i o n A n o r d n i n g e n m å i k k e i n s t a l l e r e s , h v o r f ø l g e n d e r i s i c i k a n b r i n g e b r u g e r e n i f a r e e l l e r f o r h i n d r e e f f e k t i v t b r u g a f s y s t e m . O m r å d e t u n d e r a n o r d n i n g e n s k a l v æ r e f r i f o r f o r h i n d r i n g e r , s o m v i l f o r h i n d r e f r i t l ø b a f r e b e t , e l l e r s o m k a n h æ m m e b r u g e r e n s b e v æ g e l s e . M i l j ø e t s k a l v æ r e f r i f o r s t æ r k e o p l ø s n i n g s m i d l e r e l l e r s y r e r , s o m v i l n e d b r y d e a n o r d n i n g e n , l i v s l i n e n e l l e r k r o g e n . A n o r d n i n g e n s k a l f o r a n k r e s t i l e t p u n k t , s o m k a n h o l d e e n b e l a s t - n i n g p å 1 5 k N , s o m e r f a s t g j o r t f o r a t f o r h i n d r e a n o r d n i n g e n s f o r a n k r i n g i a t f l y t t e s i g u n d e r b r u g . U n d l a d i n s t a l l a t i o n , h v i s d e r e r r i s i k o f o r , a t l i n e n b l i v e r v i k l e t i n d i h e j s e u d s t y r , p a s s e r e n d e k ø r e t ø j e r e l l e r s t r u k t u r e n . I n s t a l l e r a n o r d n i n g e n v æ k f r a k a n t e n f o r a t u n d g å s v i n g f a r e r . D e n e v e n t u e l l e b r u g e r m å i k k e s k u l l e l æ n e s i g u d f o r a t n å a n o r d n i n g e n e l l e r k r o g e n o g d e r m e d b r i n g e s i g i f a r e f o r a t f a l d e . M å a l d r i g i n s t a l l e r e s , h v o r d e r e r f a r e f o r e l e k t r i s k s t ø d . S ø r g f o r v e d i n s t a l l a t i o n e n , a t d u i k k e u d s æ t t e r d i g s e l v f o r e v e n t u e l l e f a l d r i s i c i , v æ r i f ø r t e n k o m p l e t k r o p s s e l e o g s t ø d d æ m - p e n d e s i k k e r h e d s l i n e , s o m f o r a n k r e r d i g u n d e r i n s t a l l a t i o n e n . B e g r æ n s e t a d g a n g C H E C K M A T E F A B - u d v a l g e t k a n b r u g e s s o m e n p r i m æ r f a l d s i k r i n g s a n o r d n i n g p å s t a t i v e r e l l e r d a v i t k r a n e . V e d d a v i t k r a n e b ø r a n o r d n i n g e n t i l k o b l e s e n t e n v i a ø j e b o l t s f a s t - g ø r e l s e n e l l e r m e d s t i f t e r . A n o r d n i n g e n k a n o g s å o p s t i l l e s p å b e n e n e v e d h j æ l p a f T W B - s t a t i v e t s h e j s e s p i l s b e s l a g . V e d b r u g a f F A B R - m o d e l l e r n e k a n a n o r d n i n g e n b r u g e s s o m e t p e r s o n h e j s - e s p i l t i l a t h æ v e o g s æ n k e p e r s o n e r . D e s u d e n v i r k e r f a l d s i k r i n g s - b r e m s e r n e s o m e t s e k u n d æ r t b a c k u p - s y s t e m . B R U G I n s t a l l e r e t f r a e n f o r a n k r i n g o v e n o v e r g i v e r a n o r d n i n g e n e n b r u g e r f a l d s i k r i n g i n d e n f o r e n k e g l e p å 4 5 g r a d e r f r a v e r t i k a l e n . F a l d s i k r i n g K o n t r o l l e r , a t k r o g e n s b e l a s t n i n g s i n d i k a t o r i k k e e r a n v e n d t , o g f ø l g d e n e f t e r s y n s r u t i n e , s o m e r f r e m s a t i d e n n e v e j l e d n i n g . A n o r d n i n g e n v i l s t o p p e e t f a l d i n d e n f o r 1 , 5 m e t e r . B r u g i k k e a n o r d n i n g e n m e d h e l e l i n e n r u l l e t u d e l l e r i s i t u a t i o n e r , h v o r d e r e r m i n d r e e n d 2 m e t e r s f r i h ø j d e t i l j o r d e n . K o b l k u n t i l d e n b a g e s t e d o r s a l e " D " - r i n g p å e n k o m p l e t k r o p - s s e l e b e r e g n e t t i l f a l d s i k r i n g . S ø r g f o r , a t a n o r d n i n g e n s k r o g e r f a s t g j o r t t i l s e l e n s " D " - r i n g , o g a t k r o g e n s l e d e r l å s t . A r b e j d a l d r i g o v e n o v e r a n o r d n i n g e n s n i v e a u , o g b i n d a l d r i g l i v s - l i n e n f a s t f o r a t f o r h i n d r e d e n i a t t r æ k k e s t i l b a g e . L i n e n m e l l e m b r u g e r e n o g a n o r d n i n g e n s k a l h e l e t i d e n v æ r e s t r a m . D u m å a l d r i g l ø b e e l l e r s p r i n g e , m e n s d u e r f a s t g j o r t t i l e n h e d e n . V e d a t g å i e t m o d e r a t t e m p o s i k r e r d u , a t a n o r d n i n g e n i k k e f o r n e m m e r e t f a l d o g f a s t l å s e s . I I n n s s t t a a l l l l a a t t i i o o n n , , b b r r u u g g , , k k o o m m I I n n s s t t a a l l l l a a t t i i o o n n , , b b r r u u g g , , k k o o m m - - - - p p a a t t i i b b i i l l i i t t e e t t o o g g a a d d v v a a r r s s l l e e r r ! ! p p a a t t i i b b i i l l i i t t e e t t o o g g a a d d v v a a r r s s l l e e r r ! ! A r b e j d a l d r i g u d e n f o r e n 4 5 g r a d e r s k e g l e , s o m e r o p r e t t e t f r a a n o r d n i n g e n v i a v e r t i k a l e n . S k u l l e d e r o p s t å e t f a l d , v i l l e a n o r d n i n g e n l å s e , o g b r u g e r e n v i l l e s v i n g e s o m e t p e n d u l o g o g k a n d e r v e d l i d e s k a d e . R e d n i n g F A B R ’ e r n e e r d e s i g n e t t i l a t s k u l l e b r u g e s s o m e t p e r s o n h e j s - e s p i l o g t i l r e d n i n g e f t e r e t f a l d . M u l i g h e d a ) F A B R b r u g e s s o m e n a l m i n d e l i g f a l d s i k r i n g s t a l j e o g h e j s e s p i l t i l n ø d r e d n i n g / - b j æ r g n i n g 1 . A n o r d n i n g e n b ø r o p s t i l l e s o v e r h o v e d h ø j d e e l l e r p å e t s t a - t i v / d a v i t k r a n . 2 . S ø r g f o r , a t d e r e r t i l s t r æ k k e l i g t m e d f r i p l a d s o m k r i n g F A B R ' e n f o r a t h å n d t a g e t k a n d r e j e s f u l d s t æ n d i g t . H v i s b r u g e r e n f a l d e r , v i l F A B 2 R - b r e m s e r n e a u t o m a t i s k l å s e & s t o p p e f a l d e t s i k k e r t . 3 . F o r a t a k t i v e r e d e t p r i m æ r e d r e v , t r æ k i d e t l i l l e h å n d t a g p l a c e r e t t æ t p å f o r a n k r i n g s h å n d t a g e t o g d r e j d e t , i n d t i l d e t f a l d e r i p o s i t i o n . 4 . F j e r n h å n d t a g e t f r a d e t s p o s i t i o n , o g f o l d d e t u d . 5 . I n d s æ t n u h å n d t a g e t i c e n t e r d r e v e t . 6 . F o r a t h æ v e e n p e r s o n b a r e d r e j h å n d t a g e t m e d u r e t . 7 . F o r a t s æ n k e e n p e r s o n b a r e d r e j h å n d t a g e t m o d u r e t . M u l i g h e d b ) F A B R ' e n b r u g e s s o m e t p e r s o n h e j s e s p i l 1 . A n o r d n i n g e n s k a l o p s t i l l e s p å e t s t a t i v e l l e r e n D a v i t k r a n . 2 . F o r a t a k t i v e r e d e t p r i m æ r e d r e v , t r æ k i d e t l i l l e h å n d t a g p l a c e r e t t æ t p å f o r a n k r i n g s h å n d t a g e t o g d r e j d e t , i n d t i l d e t f a l d e r i p o s i - t i o n . 3 . F j e r n h å n d t a g e t f r a d e t s p o s i t i o n , o g f o l d d e t u d . I n d s æ t n u h å n d t a g e t i c e n t e r d r e v e t . 4 . F o r a t h æ v e e n p e r s o n b a r e d r e j h å n d t a g e t m e d u r e t . 5 . F o r a t s æ n k e e n p e r s o n b a r e d r e j h å n d - t a g e t m o d u r e t . H v i s d e t p r i m æ r e h e j s e s p i l a f e n e l l e r a n d e n å r s a g s v i g t e r , v i l f a l d s i k r i n g s b r e m s e r n e a u t o m a t i s k b l i v e a k t i v e r e t . K o m p a t i b i l i t e t F A B ’ e r n e e r k u n e g n e t s o m e n f a l d s i k r i n g s t a l j e , h v i s d e e r f a s t - g j o r t t i l e n f o r a n k r i n g p å 1 5 k N o g b r u g t s a m m e n m e d e n k o m p l e t k r o p s s e l e T y p e P B H , F B H e l l e r F B H X . A n v e n d a l d r i g a n o r d n i n g e n s o m e t h æ m n i n g s m i d d e l e l l e r s o m e n h o r i s o n t a l l i v s l i n e . F A B R a n b e f a l e s k u n t i l p e r s o n e r , n å r d e t b r u g e s s a m - m e n m e d T R 2 C h e c k P o d - s t a t i v e t o g D D a v i t . D e n n e e n h e d e r i k k e e g n e t t i l b r u g i e k s p l o s i v e m i l j ø e r . A d v a r s l e r L æ s o g f o r s t å p r o d u c e n t e n s v e j l e d n i n g i n d e n e f t e r s y n , i n s t a l l a - t i o n e l l e r b r u g a f d e t t e p r o d u k t . M å i k k e b r u g e s , h v i s d u v e j e r m e r e e n d 1 5 0 k g . B r u g k u n g o d k e n d t u d s t y r s a m m e n m e d d e t t e p r o d u k t . H v i s d e r e r n o g l e t i n g i d e n n e v e j l e d n i n g , d u e r u s i k k e r p å , k o n - t a k t d a e n k v a l i f i c e r e t , u d d a n n e t p e r s o n o m h j æ l p i n d e n b r u g . S ø g r å d f r a e n l æ g e i n d e n b r u g , h v i s d u h a r p å d r a g e t d i g e n r y g - m a r v s s k a d e , l i d e r a f n a k k e - e l l e r r y g p r o b l e m e r , e l l e r h v i s d u t a g e r r e c e p t p l i g t i g m e d i c i n . M å a l d r i g b r u g e s , h v i s d u e r p å v i r k e t a f a l k o h o l e l l e r s t o f f e r . D e r b ø r u d v i s e s e k s t r a f o r s i g t i g h e d , h v i s d e r s v e j s e s , m e n s d e t t e p r o d u k t e r i b r u g - b e s k y t h e l e t i d e n a n o r d n i n g e n m o d s t æ n k o g v a r m e . B r u g a l d r i g d e t t e s y s t e m u d e n o p s y n . B r u g a l d r i g d e t t e s y s t e m , m e d m i n d r e d u e r o v e r v å g e t a f e n u d d a n n e t o g k v a l i f i c e r e t p e r s o n . L i v s l i n e n k a n f r i t k o m m e f r a a n o r d n i n g e n , i n d e n d u f o r s ø g e r a t a n v e n d e d e t s o m e n f a l d s i k r i n g s e n h e d .

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.