True

GUIDE-til-valg-af-oejenskyl

ID: 1283
Views
68 Total Views
0 Members Views
68 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

1. P lum A/S • Frederik Plums Vej 2 • 5610 Assens • Telefon 6471 2112 • info@plum.dk • www.plum.dk DER ER INGEN DIREKTE LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV TIL VIRKSOMHEDERS ØJENSKYLLELØSNING Ø jenskyl er en del af en virksomheds samlede førstehjælpsforanstaltninger. Den generelle regel om førstehjælpsforanstaltninger er beskrevet i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, Kapitel 5 §23. Heraf fremgår, at arbejdsgiveren skal sørge for, at der træffes de nødvendige foranstaltninger i virksomheden vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse. EN ØJENSKYLLELØSNING SKAL VÆRE: • Effektiv • Let tilgængelig • Hurtig at anvende • Hygiejnisk GUIDE ARBEJDSTILSYNETS ANBEFALING: ” Ved alle former for øjenætsning skal der omgående skylles med rigeligt, rindende vand. Her er øjenskylleflasker at foretrække”. Kilde: ”Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved ætsninger”, Arbejdstilsynet.dk til valg af mobil øjenskyl Vælg en øjenskylleløsning, der passer til arbejdspladsen og de skadestoffer eller materialer, der er risiko for at få i øjnene. F ølg guiden på bagsiden —>

2. GUIDE til valg af mobil øjenskyl D ine valg skal afspejle arbejdsopgavens behov. Hos Plum har du alle mulighederne og kan sammensætte præcis den løsning, du har brug for. VALG AF ØJENSKYLLEVÆSKE 0,9 % Steril saltvandsopløsning D enne væske er den mest gængse i markedet, da væsken svarer til øjets naturlige væske og giver en blød skylning. Anbefales til bortskylning af fremmedlegemer og væsker, som ikke er sure eller basiske. Steril bufferopløsning D er findes forskellige buffererede øjenskylleprodukter, som på forskellige niveauer kan neutralisere syrer og baser. Plum tilbyder en fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer både syrer* og baser. Anbefales til arbejde med kemiske stoffer og mate- rialer, så de skadelige stoffer hurtigt neutraliseres. V ær opmærksom på: S terile øjenskylleprodukter er medicinsk udstyr. De skal være CE-mærket med nummeret på notified body og skal leve op til kravene i direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EØF). Bed din leverandør om dokumentation, hvis du er i tvivl. Det er din garanti for et effektivt og sikkert produkt. TRADITIONEL ØJENSKYLLE- FLASKE ELLER SPRAY? Traditionel øjenskylleflaske E n øjenskylleflaske giver et stort væskeflow – typisk ca. 100 ml/min. Det giver en effektiv bortskylning og du ved, hvor meget væske, der er i flasken, når du starter. Denne løsning er derfor det sikreste valg, hvis der er tale om en alvorligere ulykke, hvor der skal skylles hurtigt og meget. Disse er engangs- flasker, hvor en eventuel restmængde skal kasseres. Spray E n spray giver et mindre væskeflow – typisk ca. 17 ml/min. Det er en behagelig skylning, som an- befales til komfortskylning og bortskylning af mindre fremmedlegemer. Spray kan genbruges, til flasken er tom, men det er ikke muligt at se restmængder. Vær opmærksom på: A rbejdstilsynet anbefaler traditionelle øjenskylleflasker . 1 2 VALG AF ØJENKOP Enkelt øjenkop D e fleste flasker er udstyret med en øjenkop udformet til skylning af et øje. Denne løsning er velegnet til områder, hvor der ikke er kemikalier og andre farlige materialer, som kan ramme begge øjne samtidigt. DUO øjenkop M ed en DUO øjenkop kan du skylle begge øjne sam tidigt med én flaske. Det er en hurtig og effektiv løsning til øjenulykker med kemikalier og farlige materialer, der kan ramme begge øjne samtidigt – for hvilket øje vil du redde? 3 VALG AF ØJENSKYLLESTATION Åben øjenskyllestation E n øjenskylleløsning, der hænger frit passer bedst til meget hygiejne arbejdsområder. Optimalt bør øjenkoppen være tildækket, så der ikke tilføres yderligere til øjet ved skylning. Lukkede bokse og skabe S ådanne løsninger skal være hurtige at åbne og flaskerne hurtige at tage ud. Løsningen er den mest velegnede til de fleste produktområder og værksteder. Frostsikker øjenskyllestation S kyllevæsken skal helst være tempereret. Til udendørsarealer, varebiler, lastbiler og køle-/ fryserum m.m. anbefales en øjenskyllestation med varme. 4 Se mere på www.plum.dk/produkter/forstehjaelp/ojenskyl Vi hjælper gerne med råd og vejledning til at optimere din førstehjælpsforanstaltning, når det gælder øjenskyl. * Gælder ikke Flussyre, hvor særlige sikkerhedsforanstaltninger skal følges

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.