KCL 898 Information brochure

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

27. KCL GmbH Industriepark Rhön Am Kreuzacker 9 36124 Eichenzell Deutschland T +49 6659 87-3 00 F +49 6659 87-1 55 www.kcl.de

28. www.honeywellsafety.com

1. KCL-Informationsbroschüre Kat. III Art. 898 Folleto Informativo Információs füzet Informační brožura Brochura de informação Broşuri de Informare Direktyvos Informacinę brošiūrą Informacijska brošura Информационна брошура Infobrošüür Informačná brožúra Информационная брошюра Ευημερωτικό φυλλάδιο Broszura informacyjna Opuscolo Informativo Informacije brošura Tiedotuslehtisen Informationsbroschyr Direktif Informatie brochure Informasjonsbrosjyre Information brochure Brochure d‘information Informationsbrochure Informationsbroschüre P EST LV PL CZ SK BG RUS GR RO LT SLO D DK E H F GB N NL S TR FIN I HR VIICBUT898 A26 KCL GmbH Industriepark Rhön Am Kreuzacker 9 36124 Eichenzell Deutschland T +49 6659 87-3 00 F +49 6659 87-1 55 www.kcl.de

6. DK ADVARSEL ! Modstandsdygtigheden over for de oplistede kemikalier er blevet fastlagt under laboratoriebetingelser og kan påvirkes i negativ retning ved ændring af fysiske faktorer, som f.eks. temperatur, slitage, strækning osv. Ved stærkt korrosive kemikalier er nedbrydningen den vigtigste faktor ved valget af beskyttelseshandsker. Disse beskyttelseshandsker beskytter ikke mod ekstrem kulde (< -5 °C), varme (> 50 °C), elektrisk strøm. Må ikke anvendes i nærheden af bevægelige maskindele, fare for at blive trukket ind i maskinen. Ubrugelig, når handskerne er revnet, porøse og stive. Sikkerhed handske ikke er godkendt til kontakt med fødevarer. Allergi anmærking: Beskyttende handske kan indeholde spor af Mercaptobenzothiazol, thiuram, dithiocarbamat, polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) og sulfonamider inkluderet. Brug: Brug altid en passende størrelse beskyttelseshandske. Husk, at handskens funktion kan blive påvirket negativt ved anvendelse af underhandsker. Kontrollér beskyttelseshandskerne for skader før brug. Brug under ingen omstændigheder beskadigede beskyttelseshandsker. Undgå indtrængen af forurenende stoffer ud over kanten af handsken.Forhindre overførsel af forurenende stoffer ligger på handsken og krydskontaminering, når du fjerner handsker. Rengøring: Disse handsker kan ikke vaskes. Udløbsdato: Med korrekt opbevaring. Ingen reduktion i ydeevne inden for 60 måneder. Opbevaring /Transport: Flad, tørt, mørkt, uden ekstra vægtbelastning i sin originale emballage, ved en temperatur på 5 °C - 25 °C. Skal beskyttes mod sollys og ozonkilder. Bortskaffelse: Handsker, der ikke har været i berøring med kemikalier, kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Overhold kemikalieproducentens bortskaffelsesanvisninger, hvis handskerne har været i kontakt med kemikalier. For yderligere information kontakt venligst. Informationsbrochure i afsnit 1.4 i bilag II til direktiv 89/686/EØF Personlige kemikalieresistente beskyttelseshandsker Kat. III EN 388, Mekaniske risici 1. tal Slidstyrke (min. 0, maks. 4) 2. tal Skærefasthed (min. 0, maks. 5) 3. tal Rivestyrke (min. 0, maks. 4) 4. tal Modstandsevne mod punktering (min. 0, maks. 4) Artikel Navn S tr. EN 388 klassificering breve (KB) / Beskyttelsesindeks 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Gennemtrængningstid i min. Beskyttelses - indeks > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 CE-mærkningen på denne handske betyder, at det opfylder de væsentlige krav i EU-direktiv EF 89/686 om personlige værnemidler (IPE): uskadelighed-Comfort- Dexterty-robusthed. Beskyttelseshandsker i overensstemmelse med EN 420. Godkendt ifølge EN 374 og EN 388 i henhold til artikel 10 i direktiv 89/686/EØF: EN 374, Effektiv beskyttelseshandske mod kemiske risici iht. Beskyttelsesindeks er baseret på den gennemtrængningstid, der fastlægges ved uafbrudt kontakt med testkemikaliet under stabile laboratoriebetingelser. EN 374-3 = permeation. En handske er modstandsdygtig over for kemikalier, når en beskyttelse indeks er opnået mindst niveau 2 i tre af de bestået prøven, er markeret på handsker opførte kemikalier nedenfor. De kemikalier, som har med bogstaverne A-L. (KB=klassificering breve) EN 374, Beskyttelse mod bakteriologisk kontamination Det testes, at KCL-kemikaliebeskyttelseshandsker er tætte iht. det maksimale beskyttelsesniveau 3, der er beskrevet i EN 374-2 = Penetration . Denne kvalitetsgrænse svarer til AQL < 0,65. IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Registreringsnummeret: 0121 Overvågning efter 11 B i direktiv 89/686/EØF, kemiske risici i henhold til EN 374: samme placering som type test. Registreringsnummeret til afprøvnings- og godkendelsesmyndigheden 0121 til EF-typegodkendelsen samt til overvågningen af de kvalitetssikrende tiltag refererer udelukkende til indholdet af EN 374-1: 2003 og PSA-direktivet 89/686/EØF. EN 421 (afprøvet af IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Registreringsnummeret: 0073) Art. 898 er godkendt iht. EN 421, radioaktiv kontamination KB Kemikalie CAS-nr. B Acetone 67-64-1 C Acetonitril 75-05-8 I Ethylacetat 141-78-6

8. H FIGYELMEZTETÉS ! A felsorolt vegyi anyagokkal szembeni ellenállást laboratóriumi körülmények között határozták meg, és a fizikai tulajdonságok (hőmérséklet, dörzsölés, nyújtás stb.) változása azt negatívan befolyásolhatja. Korrozív vegyi anyagok jelenléte esetén a degradáció a legfontosabb tényező a védőkesztyűk kiválasztásánál. A védőkesztyűk nem nyújtanak védelmet extrém hidegben (< -5 °C), Hőség (> 50 °C), áram. Ne használja mozgó gépalkatrészek közelében a behúzás veszélye miatt. Használhatatlan, ha a kesztyű repedezett, porózus és kemény. Biztonsági kesztyű nem engedélyezett élelmiszerekkel érintkező. Allergia Közlemény: Védőkesztyű nyomokban tartalmazhat merkaptobenzotiazol, tiuram, ditiokarbamát, policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) és szulfonamidok tartalmazza. Használat: Csak az Ön kezének megfelelő nagyságú védőkesztyűt használja. Kérjük figyeljen arra, hogy az alulra húzott kesztyű befolyásolhatja az ujjak mozgathatóságát. Kérjük, ellenőrizze le a védőkesztyűt használat előtt, hogy nincsenek-e rajta sérülések! Kérjük, soha ne használjon sérült védőkesztyűt! Akadályozzuk meg a behatolását mérgezőanyag szélén a kesztyű. Akadályozza átvitele szennyező található a kesztyűt, és a kereszt-szennyeződés eltávolítása, ha kesztyűt. Tisztítás: A kesztyű nem meghatározott mosható. Lejárati idő: A megfelelő tárolás, nem csökken a teljesítmény szinten 60 hónapon belül. Raktározás/Szállítás: Lapos, száraz, sötét, nem plusz súly terhelés az eredeti csomagolásában, a hőmérséklet 5 °C - 25 °C. Napfénytől és ózon sugárzástól óvni kell. Elszállítás: A kesztyű vegyi anygokkal való érintkezés nélkül a háztartási szeméttel együtt eltávolítható. Ha vegyi anyagokkal érintkezett a kesztyű, akkor azt a vegyianyag előállító cég utasítása szerint kell eltávolítani. További információért kérjük, keresse. Információs füzet a melléklet 1.4 II 89/686/EGK irányelv Személyes vegyszerálló védőkesztyű Cat. III EN 388, Mechanikai kockázatok 1. számjegy Kopásállóság (Min. 0; Max. 4) 2. számjegy Vágással szembeni ellenállás (Min. 0; Max. 5) 3. számjegy Továbbszakító erő (Min. 0; Max. 4) 4. számjegy Szúrással szembeni ellenállás (Min. 0; Max. 4) Cikkszám Név Méret EN 388 besorolás betűk (KB) / védelmi index 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 áthatolási idő percben védelmi index > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 A CE-jelölés ezen a kesztyűt azt jelenti, hogy megfelel az alapvető követelményeknek az európai irányelv az EGK 89/686 az egyéni védőeszközök (IPE): ártalmatlanságukat-Comfort-Dexterty-határozottság. Védőkesztyűk megfelelnek az EN 420. Jóváhagyta az EN 374 és EN 388 szerinti 10. cikke 89/686/EGK irányelv:IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Azonosító szám: 0121 EN 374, teljes értékű védőkesztyű vegyi kockázatok ellen A védelmi index alapja az áthatolási idő, amely a vizsgált vegyianyaggal szemben állandó laboratóriumi feltételek alatt kerül meghatározásra. EN 374-3 = permeáció. A kesztyű ellenálló a vegyszerekkel, amikor egy védelmi index elérni, legalább 2. szint három felsorolt vegyi anyagok alább. A vegyi anyagok, amelyek megfeleltek a vizsgálati vannak jelölve a kesztyűt a betűk A-L. (KB=besorolás betűk) EN 374, bakteriológiai fertőzéssel szembeni védelem A KCL vegyvédelmi kesztyűket az EN 374-2 szabvány alapján a legmagasabb, 3 teljesítményszinten vizsgáljuk = penetráció. Ez a minőségi szint megfelel: AQL < 0,65. Felügyeleti után 11 B 89/686/EGK irányelv, kémiai kockázatok az EN 374 szerint: ugyanazon a helyen, mint típusú vizsgálat. Az Európai Közösség építési minták vizsgálatát és minőségbiztosítási intézkedések felügyeletét végző bevizsgáló és minősítő hatóságának 0121-es azonosítószáma kizárólag az EN374-1: 2003 és a 89/686/EWG PSA- irányelvre vonatkozik. EN 421, (tesztelték IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Azonosító szám: 0073) 898 cikk, engedélyezett radioaktív szennyeződés ellen. KB vegyianyag CAS szám B aceton 67-64-1 C acetonitril 75-05-8 I etil acetát 141-78-6

15. EST HOIATUS ! Vastupanuvõime loetletud kemikaalide suhtes on määratud laboritingimustes ja see võib füüsikaliste tegurite, nagu temperatuuri, kulumuse ja väänamise jms, tõttu väheneda. Eriti söövitavate kemikaalidega kokkupuutumisel on kinnaste valikul tähtsaim kriteerium vastupidavus lagundamisele. Need kindad ei kaitse ekstreemse külma (< -5 °C), kuuma (> 50 °C), elektrivoolu eest. Kindaid ei tohi kasutada liikuvate masinate läheduses: sissetõmbe oht. Kasutamiskõlbmatuks, kui kindad on krakitud, poorsed ja jäik. Ohutus kinnas ole heaks kiidetud toiduga kokkupuutuvad. Allergia Teade: Kaitsekinnas võib sisaldada merkaptobensotiasool, Tiuraammonosulfiidid, ditiokarbamaat, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) ja sulfoonamiidid lisada. Kasutamine: Kasutage vaid oma suurusele vastavaid kaitsekindaid. Arvestage, et aluskinnaste kandmisel võivad kinnaste omadused muutuda. Kontrollige enne kasutamist, et kinnastel ei oleks kahjustusi. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada kahjustatud kindaid. Tõkestama ainete imbumise saasteainete üle ääre valatult. Vältida ülekandmissüsteemi saasteainete asub kinda ja ristsaastumise eemaldamisel kindaid. Puhastamine: Need kindad ei ole pestavad. Kõlblikkusaega: Nõuetekohase ladustamise, ei vähene tööparameetreid 60 kuu jooksul. Hoiustamine/Transport: Korter, kuivas, pimedas, ilma täiendavate kaal koormus originaalpakendis, temperatuuril 5 °C - 25 °C. Kaitsta päikesevalguse ja osooniallikate eest. Käitlemine: Keemilise reostuseta kindad võib panna olmeprügi hulka. Kemikaalidega kokku puutunud kindad tuleb käidelda vastavalt kemikaali tootja juhistele. Lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda. Infobrošüür punktis 1.4 II lisa direktiivis 89/686/EMÜ Personal kemikaalikindlad kaitsekindad Cat. III EN 388, Mehaanilised ohud 1. Number Kulumiskindlus (min. 0; max. 4) 2. Number Sisselõikekindlus (min. 0; max. 5) 3. Number Rebenemiskindlus (min. 0; max. 4) 4. Number Perforatsioonikindlus (min. 0; max. 4) Toote Nimi Suurus EN 388 klassifitseerimise kirjad (KB) / Kaitseindeks 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Läbitungivusaeg minutites Kaitse- indeks > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 CE-märgise see kinnas tähendab, et see vastab põhinõuetele Euroopa direktiivi EMÜ 89/686 individuaalse kaitse seadmed (IPE): ohutus-Comfort-Dexterty- vastupidavust. Kaitsekindad vastavad EN 420. Vastab EN 374 ja EN 388 artikli 10 kohaselt direktiivi 89/686/EMÜ: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Identifitseerimise number: 0121 EN 374, Täisväärtuslikud kindad keemiliste ohtude vastu Kaitseindeks põhineb läbilaskvusel, mida mõõdetakse laboritingimustes pidevas kokkupuutes kemikaaliga. EN 374-3 = kaitsekihi läbilaskvus . Kinnas on vastupidavad kemikaalide kaitse indeks on saavutanud vähemalt 2. tase kolmes kemikaalid on loetletud allpool. Kemikaale, mis on läbinud katse tehakse märge kindad tähtedega A-L. (KB=klassifitseerimise kirjad) EN 374, Kaitse mikroorganismide eest KCL-kemikaalide kaitsekinnaste läbilaskvust testitakse vastavalt standardis 374-2 märgitud kõrgeimale (3.) tasemele. See kvaliteeditase vastab kvaliteedinõudele AQL < 0,65. Järelevalve pärast 11 B direktiivi 89/686/EMÜ, keemiliste ohtude vastavalt EN 374: samas kohas, tüübikatsetus. Testimis- ja sertifitseerimisasutuse 0121 tunnusnumbrid EÜ-tüübihindamise ning kvaliteedikontrolli jaoks põhinevad vaid standardil EN 374-1: 2003 ja isikukaitsevahendeid reguleerival direktiivil 89/686/EMÜ. EN 421 (poolt testitud IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Identifitseerimise number: 0073) Artikkel 898, kinnitatud Radioaktiivse saastumise eest. KB Kemikaal CAS no. B Atsetoon 67-64-1 C Atsetoonnitriil 75-05-8 I Etüülatsetaat 141-78-6

3. Information brochure in section 1.4 of Annex II of Directive 89/686/EEC Personal chemical resistant protective gloves Cat. III EN 388, Mechanical risks 1st digit Abrasion resistance (min. 0; max. 4) 2nd digit Cut resistance (min. 0; max. 5) 3rd digit Tear strength resistance (min. 0; max. 4) 4th digit Puncture resistance (min. 0; max. 4) Article Name Size EN 388 classification letter (KB) / Protection index 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Penetration time in min. Protection index > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 The CE marking on this glove means that it meets the essential requirements for in the European Directive EEC 89/686 concerning Individual Protection Equipment (IPE): Harmlessness-Comfort-Dexterity-Sturdiness. Protective Gloves conform to the EN 420. Approved to EN 374 and EN 388 according to Article 10 of Directive 89/686/EEC: IFA, Alte Heerstraße 111, EN 374, Full-protection protective gloves against chemicals The protective index refers to the permeation time determined during uninterrupted contact with the test chemical under stable laboratory conditions. EN 374-3 = Permeation . A glove is resistant to chemicals, when a protection index is achieved at least Level 2 in three of the chemicals listed below. The chemicals which have passed the test are marked on the gloves with the letters A-L. (KB=classification letters.) EN 374, Protection against bacteriological contamination KCL chemical protective gloves have been penetration-tested to the highest performance level (3) set out in EN 374-2. This quality limit equates to an AQL < 0.65. D-53757 St. Augustin, Identification number: 0121Surveillance after 11 B of Directive 89/686/EEC, chemical risks according to EN 374: same location as type test. The identification number for testing and certification centre 0121 for EC type testing and monitoring of quality assurance measures relates solely to the content of EN 374-1: 2003 and the PPE Directive 89/686/EEC. GB WARNING ! Resistance to the chemicals listed was determined under laboratory conditions and may be adversely affected by changes to physical properties such as temperature, abrasion, stretching, etc. When using highly corrosive chemicals, degradation is the most important factor in the choice of protective gloves. These protective gloves provide no protection against extreme cold (< - 5 °C), heat (> 50 °C), electricity. Do not use in the vicinity of moving machine parts. Risk of being drawn into the machine. Unusable when the gloves are cracked, porous and stiff. Safety glove not approved for food contact. Allergy Notice: Protective glove may contain traces of Mercaptobenzothiaziol, thiuram dithiocarbamate, polycyclic aromatic, hydrocarbons (PAHs) and sulphenamides included. Use: The protective gloves you wear must be of the correct size. Note that using undergloves may result in some usage restrictions. Check the protective gloves for damage before you use them. Damaged protective gloves must not be used under any circumstances.Prevent the penetration of pollutants over the edge of the glove. Prevent carryover of contaminants located on the glove and the cross- contamination when removing gloves. Cleaning: The specified gloves are not washable. Expiry date: With proper storage, no reduction in performance levels within 60 months. Storage/Transport: Flat, dry, dark, with no additional weight load in its original packaging, at a temperature of 5 °C - 25 °C. Protect from sunlight and ozone. Disposal: If not contaminated with chemicals, gloves can be disposed of in the household waste. If the gloves have been exposed to chemicals, follow the disposal instructions of the manufacturer of the chemicals. For further information please contact. EN 421 (tested by IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Identification number: 0073) Article 898, approved against radioactive contamination. KB Chemical CAS no. B Acetone 67-64-1 C Acetonitrile 75-05-8 I Ethylacetate 141-78-6

11. I AVVERTENZA ! La resistenza agli agenti chimici elencati è stata rilevata in condizioni di laboratorio e può essere negativamente influenzata dalle variazioni delle proprietà fisiche come temperatura, attrito, allungamento, ecc. In caso di agenti chimici altamente corrosivi, la degradazione costituisce il fattore primario nella scelta dei guanti di protezione. Questi guanti di protezione non offrono alcuna protezione contro il freddo (< -5 °C), calore (> 50 °C), corrente estremo. Non utilizzare nelle vicinanze di componenti mobili di macchine, pericolo di trascinamento. Inutilizzabile quando i guanti sono incrinate, poroso e rigido. Sicurezza guanti non approvato per contatto con alimenti. Allergia Avviso: Guanto protettivo può contenere tracce di mercaptobenzotiazolo, thiuram, dithiocarbamate, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e sulfamidici inclusa. Uso: Utilizzare solo guanti della misura appropriata. Tenere presente che l‘impiego di sottoguanti può ridurre la funzionalità. Prima dell‘uso accertarsi che i guanti protettivi non presentino danni. Non utilizzare mai guanti protettivi difettosi. Impedire la penetrazione di inquinanti oltre il bordo del guanto. Impedire il passaggio di contaminanti trova il guanto e la contaminazione incrociata durante la rimozione guanti. Pulizia: I guanti indicati non sono lavabili. Scadenza: Con una corretta conservazione, nessuna riduzione dei livelli delle prestazioni entro 60 mesi. Immagazzinaggio/Trasporto: Piatto, asciutto, buio, senza carico del peso supplementare nella sua confezione originale, ad una temperatura di 5 °C - 25 °C. Proteggere dalla luce solare e dalle fonti di ozono. Smaltimento: Smaltire i guanti protettivi assieme ai rifiuti domestici, senza contaminazione da sostanze chimiche. Dopo il contatto con sostanze chimiche, osservare le avvertenze per lo smaltimento del produttore di tali sostanze. Per ulteriori informazioni si prega di contattare. Opuscolo informativo nella sezione 1.4 dell‘allegato II della direttiva 89/686/CEE Chimica personale guanti protettivi resistenti Cat. III EN 388, Rischi meccanici 1a cifra Resistenza all‘abrasione (Min. 0; Max. 4) 2a cifra Resistenza al taglio (Min. 0; Max. 5) 3a cifra Resistenza alla propagazione dello strappo (Min. 0; Max. 4) 4a cifra Resistenza alla perforazione (Min. 0; Max. 4) Articolo Nome Misura EN 388 classificazione lettere (KB) / Indice di protezione 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Tempo di rottura in min. Indice di protezione > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 La marcatura CE su questo guanto significa che soddisfa i requisiti essenziali per la Direttiva Europea CEE 89/686 in materia di attrezzature di protezione individuale (IPE): Innocuità-Comfort-Dexterty-Robustezza. Guanti di protezione conforme alla EN 420. Approvata la norma EN 374 e EN 388 ai sensi dell‘articolo 10 della direttiva 89/686/CEE: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Numero di identificazione: 0121 EN 374, Pregiati guanti di protezione contro i rischi chimici L‘indice di protezione è basato sul tempo di rottura, determinato durante il contatto ininterrotto con agenti chimici di prova in EN 374-3 = Permeazione . Un guanto è resistente alle sostanze chimiche, quando un indice di protezione è raggiunto almeno il livello 2 in tre delle sostanze chimiche elencate di seguito. I prodotti chimici che hanno superato la prova sono indicati i guanti con le lettere A-L. (KB=classificazione lettere) EN 374, Protezione contro la contaminazione batteriologica I guanti di protezione contro gli agenti chimici KCL vengono sottoposti a prova di tenuta secondo il livello prestazionale più elevato (livello 3) descritto nella EN 374-2. Questo livello di qualità accettabile corrisponde a un AQL < 0,65. Sorveglianza dopo 11 B della direttiva 89/686/CEE, chimici rischi secondo EN 374: stessa posizione prova di tipo. Il numero identificativo dell‘ente di prova e certificazione 0121 per l‘omologazione CE nonché per il controllo delle misure per la garanzia di qualità si riferisce esclusivamente ai contenuti della norma EN374-1 del 2003 e della Direttiva PSA 89/686/CEE. EN 421 (testato da IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Numero di identificazione: 0073) L‘articolo 898, approvata contro la contaminazione radioattiva. KB Agente chimico N. CAS. B Acetone 67-64-1 C Acetonitrile 75-05-8 I Etilacetato 141-78-6

7. FIN VAROITUS ! Vastustuskyky lueteltuja kemikaaleja vastaan määritettiin laboratorio-olosuhteissa, ja muutokset fysikaalisissa ominaisuuksissa, kuten lämpötila, kitka, venyminen jne., voivat vaikuttaa negatiivisesti. Voimakkaasti syövyttäviä kemikaaleja käsiteltäessä degradaatio on tärkein tekijä suojakäsineitä valittaessa. Nämä suojakäsineet eivät suojaa äärimmäiseltä kylmyydeltä (< -5 °C), kuumuudelta (> 50 °C), sähkövirralta. Älä käytä liikkuvien koneenosien läheisyydessä. Käyttökelvoton, kun käsineet ovat säröillä, huokoinen ja jäykkä. Turvallisuus käsine ole hyväksytty elintarvikekäyttöön. Allergia Ilmoitus: Suojaava käsine saattaa sisältää pieniä määriä Merkaptobentsotiatsoli tiuraami, ditiokarbamaattiyhdiste, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ja sulfonamidit mukana. Käytä: Käytä vain sopivankokoisia suojakäsineitä. Ota huomioon, että suojakäsineiden alla käytettävien käsineiden käyttö voi aiheuttaa zu Behaittaa toiminnalle.Tarkista ennen käyttöä, että suojakäsineet ovat vahingoittumattomat. Älä missään tapauksessa käytä rikkinäisiä suojakäsineitä. Estä tunkeutuminen epäpuhtauksien reunan yli käsine.Estä määrärahasiirron epäpuhtaudet sijaitsevat käsineen ja ristikontaminaation kun poistat hansikkaita. Puhdistus: Käsineitä ei voi pestä. Vanhenemisaika: Kanssa asianmukaisesta varastoinnista, heikentämättä suorituskykyä 60 kuukauden kuluessa. Varastointi /Kuljetus: Tasainen, kuiva, pimeä, ilman ylimääräisiä kuormitustietoja alkuperäispakkauksessa, lämpötilassa 5 °C - 25 °C. Suojattava auringonvalolta ja otsonilähteiltä. Hävittäminen: Jos käsineet eivät ole saastuneet kemikaaleista, ne voi hävittää kotitalousjätteiden mukana. Jos ollut kosketuksessa kemikaalien kanssa, on noudatettava kemikaalivalmistajan hävitysohjeita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys. Esite 1.4 jaksossa liitteessä II direktiivin 89/686/ETY Henkilökohtaiset kemikaalinkestävät suojakäsineet Cat. III EN 388, Mekaaniset vaarat 1. Numero Kulutuskestävyys (Min. 0; Maks. 4) 2. Numero Leikkauskestävyys (Min. 0; Maks. 5) 3. Numero Jatkorepäisylujuus (Min. 0; Maks. 4) 4. Numero Pistolujuus (Min. 0; Maks. 4) Tuote Nimi Koko EN 388 luokitus kirjaimet (KB) / Suojaindeksi 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Puhkaisuaika minuutteina Suojaindeksi > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 CE-merkintä tästä käsine tarkoittaa, että se täyttää olennaiset vaatimukset Euroopan direktiivissä ETY 89/686 yksittäisiä suojavarusteet (IPE): vaarattomuus- Comfort-Dexterty-tukevuus. Suojakäsineitä normin EN 420. Hyväksytty EN 374 ja EN 388 mukaan 10 artiklan direktiivin 89/686/ETY: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Kennnummer: 0121 EN 374, Täysiarvoiset suojakäsineet kemiallisia vaaroja vastaan EN 374:n mukaan Suojaindeksi perustuu rikkoutumisaikaan, joka määritetään vakaissa laboratorio-olosuhteissa testauskemikaaliin kohdistuvan keskeytymättömän kosketuksen avulla. EN 374-3 = läpäisevyys . Käsine kestää kemikaaleja, kun suoja-indeksi saavutti vähintään tason 2 kolmessa kemikaalien alla. Kemikaaleja, jotka ovat läpäisseet kokeen on merkitty käsineet kirjaimet A-L. (KB=luokitus kirjaimet) EN 374, Suoja bakteriologista saastumista vastaan KCL:n kemikaalisuojakäsineet testataan tiiviyden osalta EN 374-2:ssa selostetun korkeimman tehotason 3 mukaan = läpitunkeutuvuus. Tämä laadun rajatila vastaa tilannetta AQL < 0,65. Valvonta jälkeen 11 B direktiivin 89/686/ETY, kemialliset riskit sen mukaan EN 374: samassa paikassa kuin tyypeille. Testaus- ja sertifiointipaikan tunnusnumero EY-tyyppihyväksyntää ja laadunvarmistustoimenpiteitä varten viittaa ainoastaan standardin EN 374-1: 2003 ja henkilösuojadirektiivin 89/686/EEC sisältöihin. EN 421 (testattu IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Tunnusnumero: 0073) Artikla 898, hyväksytty radioaktiivista kontaminaatiota vastaan . KB Chemical CAS no. B Acetone 67-64-1 C Acetonitrile 75-05-8 I Ethylacetate 141-78-6

19. GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΑΣΝ ! Η αντίσταση έναντι των αναφερόμενων χημικών ουσιών καθορίστηκε υπό συνθήκες εργαστηρίου και ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά λόγω μεταβολών των φυσικών ιδιοτήτων όπως θερμοκρασία, τριβή, διαστολή κλπ. Στις έντονες διαβρωτικές χημικές ουσίες η υποβάθμιση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κατά την επιλογή των γαντιών προστασίας. Αυτά τα γάντια προστασίας δεν παρέχουν καμία προστασία από το ακραίο ψύχος (< -5 °C), θερμότητα (> 50 °C), ρεύμα. Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων, κίνδυνος εμπλοκής. Άχρηστα όταν ραγίσει τα γάντια, πορώδη και δύσκαμπτο. Ασφάλεια γάντι δεν έχει εγκριθεί για επαφή με τρόφιμα. Ανακοίνωση Αλλεργία: Προστατευτικά γάντια μπορεί να περιέχει ίχνη μερκαπτοβενζοθειαζόλης, θειουραμικό διθειοκαρβαμιδικού, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) και σουλφοναμίδες συμπεριλαμβάνεται. Χρήση: Χρησιμοποιήστε μόνο το μέγεθος γαντιών που είναι κατάλληλο για εσάς. Λάβετε υπόψη σας ότι με τη χρήση των εσωτερικών Λάβετε υπόψη σας ότι με τη χρήση των εσωτερικών γαντιών μπορεί να περιοριστεί η λειτουργικότητα. Ελέγξτε πριν από τη χρήση τα γάντια για τυχόν φθορές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε γάντια προστασίας. Εμποδίστε τη διείσδυση των ρύπων πάνω από την άκρη του γαντιού. Αποφευχθεί το φαινόμενο μεταφοράς των ρύπων που βρίσκεται στο γάντι και η διασταυρούμενη μόλυνση, όταν βγάζετε τα γάντια σας. Καθαρισμός: Τα αναφερόμενα γάντια δεν πλένονται. Ημερομηνία λήξης: Με την κατάλληλη αποθήκευση, χωρίς μείωση των επιπέδων απόδοσης εντός 60 μηνών. Αποθήκευση/Μεταφορά: Επίπεδη, ξηρό, σκοτεινό, χωρίς επιπλέον βάρος του φορτίου στην αρχική του συσκευασία, σε θερμοκρασία 5 °C - 25 °C. τις πηγές όζοντος. Προστατέψτε από το φως του ήλιου και Απόρριψη: Απορρίψτε στα οικιακά απορρίμματα τα γάντια που δεν έχουν μολυνθεί με χημικές ουσίες. Μετά την επαφή με χημικές ουσίες θα πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις απόρριψης του παραγωγού της χημικής ουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με. Ενημερωτικό φυλλάδιο στο σημείο 1.4 του παραρτήματος II της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ Προσωπικά ανθεκτικό στις χημικές ουσίες προστατευτικά γάντια Cat. III N 388, Μηχανικοί κίνδυνοι 1. Αριθμός Αντοχή στην τριβή (ελάχ. 0, μέγ. 4) 2. Αριθμός Αντοχή στην κοπή (ελάχ. 0, μέγ. 5) 3. Αριθμός Αντοχή στη συνεχιζόμενη ρήξη (ελάχ. 0, μέγ. 4) 4. Αριθμός Αντοχή στη διάτρηση (ελάχ. 0, μέγ. 4) Κωδικός προϊόντος Όνομα Μέγεθος EN 388 γράμματα ταξινόμησης (KB) / Δείκτης προστασίας 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Χρόνος διάρρηξης σε λεπτάtime in min. Δείκτης προστασίας > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 Η σήμανση CE σε αυτό το γάντι που σημαίνει ότι πληροί τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΟΚ 89/686 σχετικά με την ατομική Προστασίας (ΕΚΠ): Αβλάβεια-Comfort-Dexterty-Στιβαρότητα. Προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το πρότυπο EN 420. Εγκρίθηκε ΕΝ 374 και ΕΝ 388, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Αριθμός αναγνώρισης: 0121 EN 374, Ποιοτικά γάντια προστασίας έναντι των χημικών κινδύνων Ο δείκτης προστασίας βασίζεται στο χρόνο διάρρηξης ο οποίος καθορίζεται κατά τη διάρκεια της αδιάκοπης επαφής με τη δοκιμαστική χημική ουσία υπό αμετάβλητες συνθήκες εργαστηρίου. EN 374-3 = Διαπερατότητα . Ένα γάντι είναι ανθεκτικό σε χημικά, όταν ένας δείκτης προστασίας επιτυγχάνεται τουλάχιστον επιπέδου 2 σε τρεις από τις χημικές ουσίες που αναφέρονται παρακάτω. Οι χημικές ουσίες που έχουν περάσει τη δοκιμασία υπάρχει σχετική σήμανση στο γάντια με τα γράμματα A-L. (KB=γράμματα ταξινόμησης) EN 374, Προστασία από βακτηριακή μόλυνση Τα γάντια χημικής προστασίας KCL ελέγχονται ως προς τη στεγανότητα=διεισδυτικότητα σύμφωνα με το μέγιστο επίπεδο απόδοσης 3 που περιγράφεται στο ΕΝ 374-2. Αυτή η οριακή τιμή ποιότητας αντιστοιχεί σε AQL < 0,65. Επιτήρηση μετά από 11 Β της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ, χημικών κινδύνων σύμφωνα με το πρότυπο EN 374: ίδια θέση με δοκιμή τύπου. Ο χαρακτηριστικός αριθμός 0121 της υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποιήσεων για τον έλεγχο δείγματος EΚ και την εποπτεία των μέτρων διασφάλισης ποιότητας αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο περιεχόμενο του EN374-1: 2003 και της Οδηγίας PSA 89/686/ΕΟΚ. EN 421 (δοκιμάζονται από IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Αριθμός αναγνώρισης: 0073) Άρθρο 898, εγκρίθηκε από ραδιενεργό μόλυνση. KB Χημική ουσία Αρ. CAS B Ακετόνη 67-64-1 C Ακετονιτρίλιο 75-05-8 I Οξεικός αιθυλεστέρας 141-78-6

4. F AVERTISSEMENT ! La résistance aux produits chimiques listés à été établie en conditions de laboratoire et peut être altérée par la modification de propriétés physiques telles que la température, le frottement, l‘allongement, etc. En situation de produits chimiques très corrosifs, la dégradation est le principal paramètre à prendre en compte dans le choix des gants de protection. Ces gants de protection n’offrent aucune protection contre le froid extrême (< - 5 °C), chaleur (> 50 °C), le courant. Ne pas utiliser à proximité de pièces de machines mobiles, risque d’introduction. Inutilisable lorsque les gants sont fissurés et poreux et raides. Sécurité Gant pas approuvé pour le contact alimentaire. Avis allergie: Gant de protection peut contenir des traces de Mercaptobenzothiazole, thiuram, dithiocarbamate, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des sulfamides inclus. Utilisez: Utilisez uniquement des gants de protection de taille adaptée. Veillez à ce que l’utilisation de sous-gants n’entrave pas la fonctionnalité. Avant toute utilisation, vérifiez l’état des gants. N’utilisez en aucun cas de gants de protection endommagés. Empêcher la pénétration des polluants sur le bord de la boîte à gants. Éviter toute contamination de contaminants situés sur le gant et la contamination croisée lors du retrait des gants. Nettoyage: Les gants mentionnés ne sont pas lavables. Date d‘expiration: Avec un stockage, pas de réduction des niveaux de performances dans les 60 mois. Stockage/Transport: Plat, sec et sombre, sans charge de poids supplémentaire dans son emballage d‘origine, à une température de 5 °C - 25 °C. Protéger de la lumière du soleil et de toute source d’ozone. Élimination: En l’absence de contamination par des produits chimiques, éliminez les gants avec les ordures ménagèresAprès contact avec des produits chimiques, respectez les instructions d’élimination préconisées par le fabricant des produits chimiques. Pour plus d‘informations s‘il vous plaît contacter. Brochure d‘information à la section 1.4 de l‘annexe II de la directive 89/686/CEE Chimiques personnels de protection résistant aux gants de Cat. III EN 388, Risques mécaniques 1. chiffre Résistance à l’abrasion (Min. 0; max. 4) 2. chiffre Résistance à la coupure (Min. 0; max. 5) 3. chiffre Résistance à la propagation de la déchirure (Min. 0; max. 4) 4. chiffre Résistance à la perforation (Min. 0; max. 4) Article Nom Taille EN 388 lettres de classification (KB) / Indice de protection 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Temps de percement en min Indice de protection > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 Le marquage CE sur ce gant signifie qu‘il satisfait aux exigences essentielles de la CEE directive européenne 89/686 relative aux équipements de protection individuelle (EPI): Innocuité-Confort-Dexterty-Robustesse. Gants de protection conforme à la norme EN 420. Approuvé à la norme EN 374 et EN 388, selon l‘article 10 de la directive 89/686/CEE: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Numéro d‘identification: 0121 Surveillance après 11 B de EN 374, Gants de protection contre les risques chimiques, protection complète L’indice de protection repose sur le temps de percement déterminé pendant un contact ininterrompu avec le produit chimique de contrôle, dans des conditions de laboratoire stables. EN 374-3 = Perméation . Un gant est résistant aux produits chimiques, où un indice de protection est assurée au moins au niveau 2 dans trois des produits chimiques listés ci-dessous. Les produits chimiques qui ont passé le test sont indiquées sur les gants avec les lettres A-L. (KB=lettres de classification) EN 374, Protection contre la contamination bactériologique Les tests de perméabilité des gants de protection chimique KCL donnent le meilleur niveau de performance, niveau 3, selon la norme EN 374-2 (= pénétration ). Ce niveau de qualité correspond à une valeur NQA < 0,65. la directive 89/686/CEE, risques chimiques selon la norme EN 374:même endroit que le type de test. Le numéro d‘identification du 0121 (organisme de contrôle et de certification) pour l‘examen de type CE et le contrôle des mesures d’assurance qualité porte exclusivement sur les contenus de la norme EN 374-1: 2003 et de la directive 89/6868/CEE relative aux équipements de protection individuelle. EN 421 (testé par IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Numéro d‘identification: 0073) L‘article 898, approuvé contre la contamination radioactive. KB Produit chimique Numéro CAS B Acétone 67-64-1 C Acétonitrile 75-05-8 I Acétate d’éthyle 141-78-6

5. N ADVARSEL ! Motstanden mot de oppførte kjemikaliene er fastslått under laboratorieforhold og kan påvirkes negativt hvis de fysikalske egenskapene, f.eks. temperatur, slitasje og strekking, forandres. I forbindelse med sterkt korrosive kjemikalier er nedbrytningen den viktigste faktoren ved valg av beskyttelseshanske. Disse beskyttelseshanskene beskytter ikke mot ekstrem kulde (< - 5 °C), varme (> 50 °C), strøm. Må ikke brukes i nærheten av bevegelige maskindeler. Fare for å bli trukket inn i maskinen. Ubrukelig når hanskene er sprukket, porøse og stiv. Sikkerhet hanske ikke godkjent for kontakt med næringsmidler. Allergi Notice: Avec un stockage, pas de réduction des niveaux de performances dans les 60 mois. Bruk: Vær nøye med å velge riktig hanskestørrelse. Vær oppmerksom på at bruk av underhansker kan påvirke beskyttelseshanskenes funksjonalitet. Kontroller før bruk at beskyttelseshanskene ikke er skadet. Skadde beskyttelseshansker skal ikke under noen omstendighet brukes. Hindre inntrengning av forurensninger over kanten av hansken. Forhindre carryover av forurensninger ligger på hansken og kryss-smitte ved fjerning av hansker. Rengjøring: Disse hanskene kan ikke vaskes. Utløpsdatoen: Med riktig oppbevaring, ingen reduksjon i ytelse nivåer innen 60 måneder. Oppbevaring/Transport: Flat, tørt, mørkt, uten ekstra vektbelastning i originalemballasjen, ved en temperatur på 5 °C - 25 °C. Beskyttes mot sollys og ozonkilder. Kassering: Hansker som ikke har vært i kontakt med kjemikalier, kan kastes med vanlig husholdningsavfall. Overhold kjemikalieprodusentens kasseringsanvisninger hvis hanskene har vært i kontakt med kjemikalier. For ytterligere informasjon vennligst kontakt. Informasjonsbrosjyre i avsnitt 1.4 i vedlegg II til direktiv 89/686/EØF Personlig kjemikaliebestandige vernehansker Cat. III EN 388, Mekaniske risikoer 1. Tall Slitestyrke (Min. 0, maks. 4) 2. Tall Kuttmotstand (Min. 0, maks. 5) 3. Tall Rivestyrke (Min. 0, maks. 4) 4. Tall Punkteringsmotstand (Min. 0, maks. 4) Artikkel Navn Størrelse EN 388 klassifisering brev (KB) / Beskyttelsesindeks 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Gjennombruddstid i min Beskyttelsesindeks > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 CE-merking på denne hansken betyr at den oppfyller de grunnleggende krav for i det europeiske direktivet EEC 89/686 om individuell verneutstyr (IPE): harmløshet-Comfort-Dexterty-stabilitet. Vernehansker i samsvar med EN 420. Godkjent til EN 374 og EN 388 i henhold til artikkel 10 i direktiv 89/686/EØF: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, EN 374, Fullverdige beskyttelseshansker mot kjemiske risikoer Beskyttelsesindeksen er basert på hvor lang tid det tar før testkjemikaliet trenger gjennom ved uavbrutt kontakt og under stabile laboratorieforhold. EN 374-3 = permeasjon . En hanske er motstandsdyktig mot kjemikalier, når en beskyttelse indeks er oppnådd minst nivå 2 i tre av de kjemikaliene som er oppført nedenfor. De kjemikalier som har bestått prøven er markert på hansker med bokstavene A-L. (KB=klassifisering brev ) EN 374, Beskyttelse mot bakteriologisk forurensing KCL-kjemikaliehansker testes for tetthet iht. det høyeste ytelsesnivået (3) beskrevet i EN 374-2 = penetrasjon . Denne kvalitetsgrensen tilsvarer et AQL-nivå på < 0,65. Identifikasjonsnummer: 0121 Overvåking etter 11 B i direktiv 89/686/EØF, risiko kjemisk henhold til EN 374: samme sted som type test. Registreringsnummeret for test- og sertifiseringsorganet 0121 for EU- typegodkjenning og overvåkning av de kvalitetssikrende tiltakene viser utelukkende til innholdet i EN 374-1: 2003 og PSA-direktivet 89/686/EØF. EN 421 (testet av IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Identifikasjonsnummer: 0073) 898 artikkel, vedtatt mot radioaktiv forurensning. KB Kjemikalie CAS-nr. B Aceton 67-64-1 C Acetonitril 75-05-8 I Etylacetat 141-78-6

9. S VARNING ! Motståndet mot de uppräknade kemikalierna har fastställts under laboratoriebetingelser och kan påverkas negativt om de fysikaliska egenskaperna, t.ex. temperatur, förslitning, töjning osv., förändras. Vid starkt frätande kemikalier är nedbrytningen den viktigaste faktorn Vid starkt frätande kemikalier är nedbrytningen den viktigaste faktorn vid valet av skyddshandske. Dessa skyddshandskar ger inget skydd mot extrem kyla (< -5 °C), värme (> 50 °C), ström. Använd inte i närheten av rörliga maskindelar, fara för indragning. Oanvändbart när handskarna är skadade, porösa och stel. Säkerhet handske godkänt inte för kontakt med livsmedel. Allergi Meddelande: Skyddshandske kan innehålla spår av Merkaptobensotiazol, tiuram, ditiokarbamat, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och sulfonamider ingår. Använd: Använd bara den handskstorlek som är lämplig för dig. Beakta att funktionaliteten kan försämras vid användning av underhandskar. Kontrollera före användningen att handskarna inte är skadade. Använd inte skadade handskar under några omständigheter. Förhindra inträngning av föroreningar över kanten av handsken. Förhindra överföring av föroreningar som finns på handsken och korskontaminering när du tar bort handskar. Rengöring: De angivna handskarna är inte tvättbara. Utgångsdatum: Med rätt förvaring, ingen minskning av prestanda inom 60 månader. Lagring/transport: Platt, torrt, mörkt, utan några extra viktbelastning i originalförpackningen vid en temperatur av 5 °C - 25 °C. Skydda mot solljus och ozonkällor. Bortskaffning: Utan kemikalieföreoreningar, kasta bort handsken med hushållssopor. Efter kemikaliekontakt skall kemikalietillverkarens bortskaffningsupplysningar beaktas. För ytterligare information kontakta. Informationsbroschyr i punkt 1.4 i bilaga II till direktiv 89/686/EEG Personlig kemikalieresistenta skyddshandskar Cat. III EN 388, Mekaniska risker 1. siffra slitstyrka (Min. 0; Max. 4) 2. siffra skärhållfasthet (Min. 0; Max. 5) 3. siffra återrivhållfasthet (Min. 0; Max. 4) 4. siffra stickhållfasthet (Min. 0; Max. 4) Artikel namn storlek EN 388 klassificering bokstäver (KB) / skyddsindex 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 genombrottstid i minuter skyddsindex > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 CE-märkning på denna handske innebär att den uppfyller de grundläggande krav för in EU-direktivet EEG 89/686 om personlig skyddsutrustning (IPE): ofarlighet- Comfort-Dexterty-stabilitet. Skyddshandskar överensstämmer med EN 420. Godkänd enligt EN 374 och EN 388 enligt artikel 10 i direktiv 89/686/EEG: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Identifieringsnummer: 0121 EN 374, fullvärdiga skyddshandskar mot kemiska risker Skyddsindexet beror på genombrottstiden, som bestäms under den oavbrutna kontakten med provkemikalien under stabila laboratoriebetingelser. EN 374-3 = genomträngning . Rokavica je odporen proti kemikalijam, če je zaščita indeks doseže najmanj na ravni 2 v treh od kemikalij, uvrščenih v nadaljevanju. De kemikalier som har klarat provet är markerade på handskarna med bokstäverna A-L. (KB=klassificering bokstäver) EN 374, skydd mot bakteriologisk förorening KCL-kemikalieskyddshandskar provas enligt det i EN 374-2 beskrivna högsta prestandasteget nivå 3 med avseende på täthet = genomträngning . Detta kvalitetsgränsläge motsvarar ett AQL-värde < 0,65. Övervakning efter 11 B i direktiv 89/686/EEG, kemiska risker enligt EN 374: samma plats som typprovningsmoment. Identifieringsnumret för test- och certifieringsorganet 0121 för EG-typkontroll och övervakning av de kvalitetssäkrande åtgärderna hänvisar endast till innehållet i EN 374-1: 2003 och direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning. EN 421 (testats av IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Identifieringsnummer: 0073) Artikel 898, som godkänts mot radioaktiva föroreningar. KB kemikalie CAS no. B aceton 67-64-1 C acetonitril 75-05-8 I etylacetat 141-78-6

10. E ADVERTENCIA ! La resistencia contra los productos químicos listados fue determinada bajo condiciones de laboratorio y puede verse afectada mediante el cambio de determinadas condiciones físicas como la temperatura, abrasión, dilatación, etc. En caso de productos químicos altamente corrosivos, la degradación constituye el factor más importante en la selección del guante de protección. Estos guantes no ofrecen ninguna protección contra el frío extremo (< -5 °C), calor (> 50 °C), corriente eléctrica. No emplear cerca de partes de maquinaria en movimiento, riesgo de atrapamiento. Inutilizables cuando los guantes están agrietados, poroso y rígido. Seguridad guante no ha sido aprobado para el contacto con alimentos. Aviso de la alergia: Guante protector puede contener trazas de Mercaptobenzotiazol, tiuram, ditiocarbamato, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y sulfamidas incluido. Uso: Utilice sólo el tamaño de guantes adecuado para usted. Tenga en cuenta que al utilizar guantes interiores puede que la funcionalidad quede limitada. Verifique que el guante no presente daños antes de utilizarlo. Nunca utilice guantes defectuosos. Evitar la penetración de los contaminantes sobre el borde del guante. Prevenir el arrastre de contaminantes se encuentra en la guantera y la contaminación cruzada, cuando quitarse los guantes. Limpieza: Los guantes especificados no se pueden lavar. Fecha de caducidad: Con el almacenamiento adecuado, no hay reducción en los niveles de desempeño dentro de 60 meses. Almacenamiento/Transporte: Plano, seco y oscuro, sin carga de peso adicional en su embalaje original, a una temperatura de 5 °C - 25 °C. Proteger de la luz solar y fuentes de ozono. Eliminación de desechos: Los guantes sin contaminación química deben eliminarse con la basura doméstica. Tras el contacto con productos químicos hay que prestar atención a las indicaciones de eliminación de desechos del fabricante del producto químico. Para más información póngase en contacto con. Folleto informativo en la sección 1.4 del anexo II de la Directiva 89/686/CEE Química personal guantes protectores resistentes a Cat. III EN 388, Riesgos de carácter mecánico 1º número Resistencia a la abrasión (Mín. 0; Máx. 4) 2º número Resistencia a los cortes (Mín. 0; Máx. 5) 3º número Resistencia al desgarre progresivo (Mín. 0; Máx. 4) 4º número Resistencia a pinchazos (Mín. 0; Máx. 4) Artículo Nombre Tamaño EN 388 cartas de clasificación (KB) / Apsaugos indeksas 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Tiempo de rotura en min Índice de protección > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 El marcado CE en este guante significa que cumple con los requisitos esenciales de la directiva europea CEE 89/686 relativa a los Equipos de Protección Individual (EPI): Inocuidad-Comfort-Dexterty robustez. Guantes de protección conforme a la norma EN 420. Aprobada la norma EN 374 y EN 388 de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva 89/686/CEE: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Número de identificación: 0121 EN 374, Guantes de protección de alta calidad contra los riesgos de carácter químico El índice de protección se refiere al tiempo de rotura, que se determina durante el contacto ininterrumpido con productos químicos de prueba en condiciones estables de laboratorio. EN 374-3 = permeación . Un guante es resistente a los productos químicos, cuando un índice de protección se logra por lo menos en el nivel 2 en tres de los productos químicos enumerados a continuación. Las sustancias químicas que han pasado la prueba se marcan en los guantes con las letras de la A-L. (KB=cartas de clasificación) EN 374, Protección contra la contaminación bacteriológica La estanqueidad de los guantes de protección contra productos químicos de KCL se prueba según el nivel máximo de prestaciones 3 descrito en EN 374-2 = penetración . Esta posición límite de calidad corresponde a un valor AQL < 0,65. De vigilancia después de 11 B de la Directiva 89/686/CEE, los riesgos químicos según la norma EN 374: mismo lugar que tipo de prueba. El número de identificación de la entidad de control y certificación 0121 para la prueba de tipo CE, así como para la vigilancia de las medidas de control de calidad, se refiere exclusivamente a los contenidos de EN374-1: 2003 y a la directiva sobre equipos de protección individual 89/686/CEE. EN 421 , Art. 898 homologado según EN 421, contaminación radiactiva (probado por IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Número de identificación: 0073) KB Producto químico Número CAS B Acetona 67-64-1 C Nitrilo de acetona 75-05-8 I Acetato etílico 141-78-6

12. NL WAARSCHUWING ! De weerstand tegen de scheikundige stoffen in de lijst is onder laboratoriumomstandigheden vastgesteld en kan verminderen door verandering van de fysieke eigenschappen, veroorzaakt door bijvoorbeeld temperatuurverandering, slijtage, uitrekking, enz. Bij sterk corrosieve scheikundige stoffen is de achteruitgang van de stof de belangrijkste factor bij de keuze van de veiligheidshandschoen. Deze veiligheidshandschoenen beschermen niet tegen extreme koude (< -5 °C), hitte (> 50 °C), elektrische stroom. Niet gebruiken in de nabijheid van bewegende machineonderdelen, gevaar op bekneld geraken. Onbruikbaar wanneer de handschoenen zijn gekraakt, poreus en stijf. Veiligheid handschoen niet goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen. Allergie Merk: Beschermende handschoen kan sporen van Mercaptobenzothiazool bevatten, thiuram, dithiocarbamaat, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK‘s) en sulfonamiden inbegrepen. Gebruik: Gebruik enkel de voor u passende maat van veiligheids - handschoenen. Houd er rekening mee dat het. Controleer voor gebruik of de veiligheidshandschoenen niet beschadigd zijn. Gebruik nooit handschoenen die schade vertonen. Voorkomen dat de penetratie van verontreinigende stoffen over de rand van de handschoen. Voorkom overdracht van contaminanten op de handschoen en de cross-contaminatie bij het verwijderen van handschoenen. Schoonmaken: De vermelde handschoenen zijn niet wasbaar. Vervaldatum: Met de juiste opslag, geen vermindering van de prestaties binnen de 60 maanden. Bewaring/Transport: Vlak, droog, donker, met geen extra gewichtsbelasting in de originele verpakking, bij een temperatuur van 5 °C - 25 °C. Beschermen tegen zonlicht en ozonbronnen. Afvalverwijdering: Zonder besmetting met chemicaliën mogen de handschoenen met het huisvuil meegegeven worden. Na contact met chemicaliën dienen de afvalverwijderingsrichtlijnen van de chemicaliënproducent in acht genomen te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met. Informatie brochure in punt 1.4 van bijlage II van Richtlijn 89/686/EEG Persoonlijke chemisch bestendige veiligheidshandschoenen Cat. III EN 388, Mechanische risico’s 1. Cijfer Slijtvastheid (Min. 0; Max. 4) 2. Cijfer Snijvastheid (Min. 0; Max. 5) 3. Cijfer Doorscheurvastheid (Min. 0; Max. 4) 4. Cijfer Steekvastheid (Min. 0; Max. 4) Artikel Naam Maat EN 388 indeling brieven (KB) / Veiligheidsindex 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Doorbreektijd in min Veiligheids- index > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 De CE-markering op deze handschoen wil zeggen dat het de essentiële eisen in de Europese richtlijn EEG 89/686 met betrekking tot individuele beschermingsmiddelen (IPE) voldoet: onschadelijkheid-Comfort-Dexterty- stevigheid. Beschermende handschoenen voldoen aan de EN 420. Goedgekeurd volgens EN 374 en EN 388 overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 89/686/EEG: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Identificatienummer: 0121 EN 374, Volwaardige veiligheidshandschoenen tegen chemische risico’s De veiligheidsindex is gebaseerd op de doorbreektijd die gedurende ononderbroken contact met de scheikundige teststof in stabiele laboratoriumomstandigheden vastgesteld wordt. EN 374-3 = permeatie . Een handschoen is bestand tegen chemicaliën, als een bescherming index is bereikt van ten minste niveau 2 in drie van de chemicaliën hieronder opgesomd. De chemische stoffen die zijn geslaagd voor de test zijn aangegeven op de handschoenen met de letters A-L. (KB=indeling brieven) EN 374, Beschermt tegen bacteriologische besmetting KCL-veiligheidshandschoenen tegen chemicaliën van het in EN 374-2 beschreven hoogste prestatieniveau 3 getest op dichtheid = penetratie . Deze kwaliteitsgrenspositie komt overeen met een AQL < 0,65. Surveillance na 11 B van Richtlijn 89/686/EEG, chemische risico‘s volgens EN 374: dezelfde locatie als type-test. Het identificatienummer van de test- en certificeringsautoriteit 0121 voor de EG- conformiteitverklaring en voor de controle van de maatregelen voor kwaliteits - bewaking heeft uitsluitend betrekking op de inhoud van EN 374-1: 2003 en de PBM-richtlijn 89/686/EEG. EN 421 (getest door IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Identificatienummer: 0073) Artikel 898 goedgekeurd tegen radioactieve besmetting. KB Scheikundige stof CAS-Nr. B Aceton 67-64-1 C Acetonitriel 75-05-8 I Ethylacetaat 141-78-6

13. SK UPOZORNENIE ! Odolnosť voči uvedeným chemikáliám bola stanovená v laboratórnych podmienkach. Zmeny fyzikálnych vlastností ako teplota, natiahnutie a podobne ju môžu negatívne ovplyvniť. Pri práci s vysoko koróznymi chemikáliami je najdôležitejším faktorom pri výbere Pri práci s vysoko koróznymi chemikáliami je najdôležitejším faktorom pri výbere rukavíc zníženie ochranných vlastností výrobku. Tieto ochranné rukavice neposkytujú žiadnu ochranu proti extrémnemu chladu (< -5 °C), tepelným rizikám (> 50 °C), elektrickému prúdu. Rukavice nepoužívajte v blízkosti pohyblivých častí strojov, hrozí nebezpečenstvo vtiahnutia. Nepoužiteľné, pokiaľ sú popraskané rukavice, porézny a tuhý. Bezpečnostné rukavice nie je schválený pre styk s potravinami. Všimnite si, alergie: Ochranné rukavice môžu obsahovať stopy Merkaptobenzotiazol, thiuramová, ditiokarbamáty, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) a sulfónamidy hotela. Použitie: Používajte iba vhodnú veľkosť ochranných rukavíc. Majte na pamäti, že použitie spodných rukavíc môže mať negatívny vplyv na funkčnosť ochranných rukavíc. Pred použitím skontrolujte, či ochranné rukavice nevykazujú poškodenia. Poškodené ochranné rukavice v žiadnom prípade nepoužívajte. Zabrániť prenikaniu škodlivín cez okraj rukavíc. Zabrániť prenosu znečisťujúcich látok sa nachádza na rukavicu a krížovej kontaminácie pri zložení rukavíc. Čistenie: Uvedené rukavice sa nesmú prať. Dátum platnosti: Pri správnom skladovaní, žiadne zníženie úrovne výkonu do 60 mesiacov. Skladovanie/Preprava: Ploché, suché, tmavé, bez ďalšej záťaž v originálnom balení, pri teplote 5 °C - 25 °C. Rukavice chráňte pred slnečným žiarením a zdrojmi ozónu. Likvidácia: Rukavice, ktoré neboli znečistené chemikáliami, je možné zlikvidovať v rámci domového odpadu. V prípade, že došlo ku kontaktu s chemikáliami, je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu chemikálie na jej likvidáciu. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte. Informačná brožúra v oddieli 1.4 prílohy II smernice 89/686/EHS Osobné chemicky odolné ochranné rukavice CAT. III EN 388, Mechanické riziká 1. Číslo odolnosť proti oderu (min. 0; max. 4) 2. Číslo odolnosť proti prerezaniu (min. 0; max. 5) 3. Číslo odolnosť proti natrhnutiu (min. 0; max. 4) 4. Číslo odolnosť proti prepichnutiu (min. 0; max. 4) Č. Výrobku Meno Veľkosť EN 388 Klasifikácia listy (KB) / Index ochrany 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Čas penetrácie v min. Index ochrany > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 Označenie CE na tejto rukavici znamená, že spĺňa základné požiadavky v Európskej smernice EHS 89/686 o individuálne ochrany (IPE) platí: nezávadnosť- Comfort-Dexterty-solídnosť. Ochranné rukavice v súlade s EN 420. Schválené podľa EN 374 a EN 388 v súlade s článkom 10 smernice 89/686/EHS: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Identifikačné číslo: 0121 EN 374, Plnohodnotné ochranné rukavice proti chemickým rizikám Index ochrany vychádza z času, za ktorý dôjde k penetrácii rukavice pri nepretržitom kontakte s testovacou chemikáliou za stabilných laboratórnych podmienok. EN 374-3 = permeabilita . Rukavica je odolný voči chemikáliám, kedy je ochrana index dosiahol minimálne úroveň 2 v troch z chemických látok uvedených nižšie. Chemických látok, ktoré boli podrobené skúške sú vyznačené na rukavice s písmenami A-L. (KB=Klasifikácia listy) EN 374, Ochrana proti bakteriologickým rizikám U ochranných rukavíc proti chemikáliám firmy KCL sa skúša ich nepriepustnosť = penetrácia , a to podľa najvyššej úrovne 3. stanovenej v EN 374-2. Táto hranica kvality zodpovedá prijateľnej medznej polohe akosti (AQL) < 0,65. Dozor 11 B smernice 89/686/EHS, chemických rizík podľa EN 374: rovnakom mieste ako typové skúške. Identifikačné číslo skúšobného a certifikačného pracoviska 0121 pre skúšku konštrukčného vzoru ES, ako aj kontrolu dodržiavania opatrení na zachovanie kvality sa vzťahuje výlučne na obsah normy EN 374-1: 2003 a smernice 89/686/ EHS týkajúcej sa osobných ochranných pomôcok. EN 421 (testované IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Identifikačné číslo: 0073) Článok 898, ktorá bola schválená proti rádioaktívnej kontaminácii. KB Chemikália Číslo CAS B acetón 67-64-1 C acetonitril 75-05-8 I etylacetát 141-78-6

14. HR UPOZORENJE ! Otpornost navedenih kemikalija utvrđena je u laboratorijskim uvjetima i može biti pod negativnim utjecajem u slučaju promjena fizičkih svojstava, kao što su temperatura, trošenje, rastezanje i sl. Za visokokorozivne je kemikalije degradacija najvažniji čimbenik pri izboru zaštitnih rukavica. Ove zaštitne rukavice ne pružaju zaštitu od ekstremne hladnoće (< -5 °C), topline (> 50 °C), požara . Ne upotrebljavajte u blizini pokretnih dijelova strojeva zbog opasnosti od uvlačenja. Nedostupnoj kada su rukavice puknut, porozne i krut. Sigurnost rukavica nije odobren za doticaj s hranom. Upozorenje na alergije: Zaštitna rukavica može sadržavati tragove merkaptobenzotiazola, thiuram, ditiokarbamat, policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) i sulfonamida uključeni. Koristite: Upotrebljavajte samo vama primjerenu veličinu zaštitnih rukavica. Imajte na umu da koristite undergloves može rezultirati u nekim korištenja ograničenja. Provjerite zaštitne rukavice za štetu prije nego što ih koristiti. Oštećene zaštitne rukavice ne smiju se koristiti pod bilo kojim okolnostima. Spriječiti prodiranje zagađivača preko ruba rukavica. Spriječiti carryover kontaminanata smještenih na rukavicu i cross-kontaminacije prilikom uklanjanja rukavice. Čišćenje: Navedene rukavice ne smiju se prati. Datum isteka: Uz pravilnu pohranu, bez smanjenja razine performansi u roku od 60 mjeseci. Skladištenje/transport: Stan, suho, tamno, bez dodatne težine tereta u originalnom pakiranju, na temperaturi od 5 °C - 25 °C. Zaštitite od sunčeva svjetla i izvora ozona. Zbrinjavanje: Ako ne kontaminiran kemikalijama, rukavice može se odlagati u kućni otpad. Ako su rukavice su bili izloženi kemikalijama, slijedite odlaganje upute proizvođača kemikalija. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte. Informacije brošura u točki 1.4 Dodatka II Direktive 89/686/EEC Osobni kemijski otporne zaštitne rukavice Mačka. III EN 388, Mehaničke opasnosti 1. brojka čvrstoća na habanje (min. 0; maks. 4) 2. brojka čvrstoća na rezove (min. 0; maks. 5) 3. brojka čvrstoća na daljnje kidanje (Min. 0; maks. 4) 4. brojka ubodna čvrstoća (Min. 0; maks. 4) Artikla Naziv Veličina EN 388 klasifikacija pisma (KB) / Indeks zaštite 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Vrijeme potrebno za propuštanje u min Indeks zaštite > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 CE oznaka na ovom rukavicom znači da ispunjava bitne zahtjeve za u Europskoj direktivi EEC 89/686 o zaštiti osobne opreme (IPE): neškodljivosti-sobe-Dexterty- čvrstoću. Zaštitne rukavice u skladu s EN 420. Odobreno prema EN 374 i EN 388 u skladu s člankom 10 Direktive 89/686/EEC: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Identifikacijski broj: 0121 EN 374, Visokokvalitetne zaštitne rukavice protiv kemijskih opasnosti Indeks zaštite temelji se na vremenu potrebnom za propuštanje, koje se određuje tijekom neprekidnog doticaja s ispitnom kemikalijom u stabilnim laboratorijskim uvjetima. EN 374-3 = permeacija . Rukavica je otporan na kemikalije, kada zaštita indeks postiže barem Razina 2 u tri kemikalije navedene u nastavku. Kemikalije koje su prošli test označene su na rukavicama sa slovima A-L. (KB=klasifikacija pisma) EN 374, Zaštita od bakteriološke kontaminacije Nepropusnost KCL rukavica za zaštitu od kemikalija ispitana je prema najvišoj razini učinka 3, opisanoj u EN 374-2 = proboj . Ta granična kvaliteta odgovara prihvatljivoj razini kvalitete (AQL) < 0,65. Nadzor nakon 11 B Direktive 89/686/EEC, kemijskim rizicima prema normi EN 374: istom mjestu kao i vrsta testa. Broj oznake institucije za ispitivanje i izdavanje certifikata 0121 za EZ ispitivanje tipa, kao i za nadzor nad mjerama osiguranja kvalitete, odnosi se isključivo na sadržaje u EN 374-1: 2003 i PSA smjernice 89/686/EEZ. EN 421 (testira IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Identifikacijski broj: 0073) Članak 898, odobren od radioaktivne kontaminacije. KB Kemikalija CAS br. B aceton 67-64-1 C acetonitril 75-05-8 I etilacetat 141-78-6

16. CZ VAROVÁNÍ ! Odolnost vůči uvedeným chemikáliím byla stanovena v laboratorních podmínkách a může být negativně ovlivněna změnou fyzikálních vlastností, jako je teplota, odírání, natahování atd. U vysoce leptavých chemikálií je degradace nejdůležitějším faktorem při výběru ochranných rukavic. Ochranné rukavice neslouží k ochraně před extrémním mrazem. (< -5 °C), horku (> 50 °C), elektrickému proudu. Nepoužívejte v blízkosti pohyblivých částí strojů, nebezpečí vtažení. Nepoužitelné, pokud jsou popraskané rukavice, porézní a tuhý. Bezpečnostní rukavice není schválen pro styk s potravinami. Všimněte si, alergie: Ochranné rukavice mohou obsahovat stopy merkaptobenzothiazol, thiuramová, dithiokarbamát, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a sulfonamidy hotelu. Použití: Používejte pouze velikost ochranných rukavic určenou pro Vás. Dbejte na to, že při používání spodních rukavic může dojít k omezení funkčnosti. Před použitím překontrolujte ochranné rukavice kvůli poškození. V žádném případě nepoužívejte poškozené ochranné rukavice. Zabránit pronikání škodlivin přes okraj rukavic. Zabránit přenosu znečišťujících látek se nachází na rukavici a křížové kontaminace při sundání rukavic. Čištění: Uvedené rukavice nejsou pratelné. Datum platnosti: Při správném skladování, žádné snížení úrovně výkonu do 60 měsíců. Skladování/Transport: Ploché, suché, tmavé, bez další zátěž v originálním balení, při teplotě 5 °C - 25 °C. Chraňte před slunečním světlem a zdroji ozónu. Likvidace: Zlikvidujte rukavice bez kontaminace chemikálií s domovním odpadem. Po kontaktu s chemikálií dbejte pokynů k likvidaci od výrobce chemikálií. Pro další informace prosím kontaktujte. Informační brožura v oddílu 1.4 přílohy II směrnice 89/686/EHS Osobní chemicky odolné ochranné rukavice CAT. III EN 388, Mechanická rizika 1. Cifra Odolnost proti otěru (Min. 0; Max. 4) 2. Cifra Odolnost proti prořezu (Min. 0; Max. 5) 3. Cifra Pevnost v trhu (Min. 0; Max. 4) 4. Cifra Odolnost proti propíchnutí (Min. 0; Max. 4) Číslo Název Velikost EN 388 Klasifikace dopisy (KB) / Index ochrany 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Doba protržení v mm Index ochrany > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 Označení CE na této rukavici znamená, že splňuje základní požadavky v Evropské směrnice EHS 89/686 o individuální ochrany (IPE) platí: nezávadnost-Comfort- Dexterty-solidnost. Ochranné rukavice v souladu s EN 420. Schváleno podle EN 374 a EN 388 v souladu s článkem 10 směrnice 89/686/EHS: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, identifikační číslo: 0121 EN 374, Plnohodnotné ochranné rukavice proti chemickým rizikům Der Schutzindex beruht auf der Index ochrany spočívá v době protržení, která se určuje nepřetržitým kontaktem s testovanou chemikálií za stabilních laboratorních podmínek. EN 374-3 = Permeance . Rukavice je odolný vůči chemikáliím, kdy je ochrana index dosáhl alespoň na úrovni 2 ve třech z chemických látek uvedených níže. Chemických látek, které byly podrobeny zkoušce jsou vyznačeny na rukavice s písmeny A-L. (KB=Klasifikace dopisy) EN 374, Ochrana proti bakteriologické kontaminaci KCL-ochranné rukavice proti chemikáliím jsou testovány podle nejvyššího výkonnostního stupně 3 na nepropustnost = penetrace , popsaného v EN 374-2. Tato mezní poloha kvality odpovídá AQL < 0,65. Dozor 11 B směrnice 89/686/EHS, chemických rizik podle EN 374: stejném místě jako typové zkoušce Identifikační číslo kontrolního a certifikačního orgánu 0121 pro ES přezkoušení typu a dohled na kvalitní opatření se vztahuje výhradně na obsah normy EN 374- 1: 2003 a směrnice o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS. EN 421 (testovány IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, identifikační číslo: 0073) Článek 898, která byla schválena proti radioaktivní kontaminaci. KB Chemikálie CAS-Nr. B Aceton 67-64-1 C Acetonitril 75-05-8 I Etylacetat 141-78-6

17. P ATENÇÃO ! A resistência contra os químicos listados foi determinada em condições de laboratório e pode ser influenciada negativamente mediante modificação das propriedades físicas como temperatura, fricção, alongamento, etc. Nos químicos altamente corrosivos, a degradação é o factor mais importante para seleccionar luvas de protecção. Estas luvas de protecção não oferecem qualquer protecção contra o frio intenso (< -5 °C), o calor (> 50 °C), a electricidade intenso. Não utilizar perto de elementos móveis de máquinas - perigo de captação. Inutilizável quando as luvas estão rachadas, porosa e rígida. Segurança luva não aprovados para contato com alimentos. Aviso alergia: Luva protetora pode conter vestígios de Mercaptobenzotiazole, thiuram, ditiocarbamatos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e sulfonamidas incluído. Uso: Utilize apenas o tamanho da luva de protecção indicado para si. Tenha em atenção que, se utilizar outras luvas por debaixo, poderá estar a condicionar a sua funcionalidade. Antes da sua utilização, verifique as luvas quanto a danos. Não utilize, de forma alguma, luvas de protecção danificadas. Impedir a penetração de poluentes ao longo da borda da luva. Impedir a mistura de contaminantes localizado na luva e da contaminação cruzada, quando a remoção das luvas. Limpeza: As luvas indicadas não são laváveis. Data de validade: Com o armazenamento adequado, sem redução nos níveis de desempenho dentro de 60 meses. Armazenamento/Transporte: Plano, seco, escuro, sem carregar o peso adicional em sua embalagem original, a uma temperatura de 5 °C - 25 °C. Proteger contra luz solar e fontes de ozono. Eliminar como resíduo: Sem contaminação com químicos: colocar as luvas no lixo doméstico. Após o contacto com químicos: deverão ser seguidas as indicações de eliminação como resíduo do fabricante dos químicos. Para mais informações contactar. Brochura de informação no ponto 1.4 do anexo II da Directiva 89/686/CEE Química pessoal resistentes luvas de proteção Cat. III EN 388, Riscos mecânicos 1. Algarismo Resistência à fricção (Min. 0; Max. 4) 2. Algarismo Resistência ao corte (Min. 0; Max. 5) 3. Algarismo Resistência ao rompimento alargado (Min. 0; Max. 4) 4. Algarismo Resistência à perfuração (Min. 0; Max. 4) Artigo Nome Tamanho EN 388 cartas de classificação (KB) / Índice de protecção 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Tempo de protecção em min. Índice de protecção > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 A marcação CE nesta luva significa que ele atende aos requisitos essenciais para a Directiva Europeia CEE 89/686 sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Inocuidade-Conforto-Dexterty Robustez. Luvas de protecção em conformidade com a EN 420. Aprovada a EN 374 e EN 388 nos termos do artigo 10 º da Directiva 89/686/CEE: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Número de identificação: 0121 EN 374, Luvas de protecção integrais contra riscos químicos O índice de protecção tem como base o tempo de protecção, que é determinado durante o contacto contínuo com o químico de verificação sob condições estáveis do laboratório. EN 374-3 = Penetração . Uma luva é resistente a produtos químicos, quando um índice de protecção é conseguido pelo menos o Nível 2, em três das substâncias químicas listadas abaixo. Os produtos químicos que passaram no teste são marcadas as luvas com as letras A-L. (KB=cartas de classificação) EN 374, Protecção contra contaminação bacteriológica As luvas de protecção contra químicos da KCL são verificadas de acordo com o nível máximo 3 descrito na EN 374-2 quanto a impermeabilidade = penetração . Este nível máximo de qualidade corresponde a um AQL < 0,65. Vigilância após 11 B da Directiva 89/686/CEE, química riscos de acordo com EN 374: mesmo local ensaio de tipo. O número de identificação da entidade de certificação e de verificação 0121 do exame „CE“ de tipo, bem como do cumprimento das medidas de qualidade, refere-se exclusivamente ao conteúdo da norma EN374-1: 2003 e à directiva EPI 89/686/CEE. EN 421 (testado por IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Número de identificação: 0073) Artigo 898, aprovada contra a contaminação radioactiva. KB Químico CAS no. B Acetona 67-64-1 C Acetonitrilo 75-05-8 I Acetato de etilo 141-78-6

18. BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Съпротивлението срещу изброените химикали е потвърдено при лабораторни условия и при промяна на физическите свойства като температура, износване, опъване и др. може да се повлияе негативно. При силно корозивни химикали деградацията е най-важният фактор при избора на защитна ръкавица. Тези защитни ръкавици не предлагат защита срещу екстремен студ (< -5 °C), топлина (> 50 °C), ток. Да не се използват в близост до подвижни машинни части, опасност от захващане. Неизползваем, когато ръкавиците са напукани, порести и схванат. Безопасност ръкавици не е одобрен за контакт с храни. Алергия Забележете: Защитни ръкавици може да съдържа следи от Меркаптобензотиазол, тиурам, дитиокарбаматен, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и сулфонамиди включени. Употреба: Използвайте само подходящия за Вас размер. Имайте предвид, че при използване на други ръкавици отдолу може да се получи нарушаване на функционалността. Преди употреба проверете защитните ръкавици за повреди. В никакъв случай не използвайте повредени защитни ръкавици. Пречат на проникването на замърсители над ръба на ръкавицата. Предотвратяване на пренос на замърсители, разположени на ръкавици и кръстосано замърсяване, при сваляне на ръкавиците. Почистване: Посочените ръкавици не трябва да се перат. Срок на годност: С правилното съхранение, няма понижение в нивата на производителност в рамките на 60 месеца. Съхранение/Транспорт: Да се съхраняват в хоризонтално положение, на сухо и тъмно място без допълнително тегловно натоварване върху защитната ръкавица, при температура от 5 °C - 25 °C. Да се пази от слънчева светлина и източници на озон. Изхвърляне като отпадък: Ако ръкавиците не са замърсени с химикали се изхвърлят като битов отпадък. След контакт с химикали трябва да се спазват указанията за изхвърляне на производителя на химикалите. За повече информация, моля свържете се с. Информационна брошура в раздел 1.4 от приложение II на Директива 89/686/ЕИО Лична химически устойчиви защитни ръкавици Cat. III EN 388, Механические риски 1. Цифра Прочность к истиранию (мин. 0; макс. 4) 2. Цифра Прочность на разрез (мин. 0; макс. 5) 3. Цифра Прочность к продолжению разрыва (мин. 0; макс. 4) 4. Цифра Прочность на укол (мин. 0; макс. 4) Артикул Име Размер EN 388 класификация писма (KB) / Индекс на защита 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Време на пропускане в мин. Индекс на защита > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 Маркировката „СЕ“ върху тази ръкавица означава, че тя отговаря на съществените изисквания в Директива ЕИО 89/686 относно индивидуалната предпазни средства (IPE): безвредност Комфорт-Dexterty на-здравина. Предпазни ръкавици съответстват на EN 420. Одобрени EN 374 и EN 388, в съответствие с член 10 от Директива 89/686/ЕИО: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, идентификационен номер: 0121 EN 374, Пълноценни защитни ръкавици срещу химични рискове Индексът на защита се основава на времето на пропускане, което се определя по време на непрекъснатия контакт с пробните химикали при стабилни лабораторни условия. EN 374-3 = проникване . А ръкавица е устойчив на химикали, когато индекс на защита се постига най-малко на ниво 2 в три от химическите вещества, посочени по-долу. Химикалите, които са преминали теста, се маркира на ръкавици с буквите A-L. (KB=класификация писма) EN 374, Защита срещу бактериологично замърсяване Защитните ръкавици срещу химикали KCL се изпитват съгласно описаната в in EN 374-2 максимална степен на качество 3 за плътност = пропускливост . Тази гранична степен на качеството съответства на AQL < 0,65. Наблюдение след 11 Б от Директива 89/686/ЕИО, химичните рискове съгласно EN 374: на същото място като тип тест. Регистрационният номер на тестовия и сертифициращ орган 0121 за ЕС тест на материала, както и за контрол на мерките за контрол на качеството, се отнася изключително до съдържанието на EN 374-1: 2003 и на Директива PSA 89/686/ЕИО. EN 421 (тествани от IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, идентификационен номер: 0073) Член 898, одобрена срещу радиоактивно замърсяване. KB Химикал CAS-Nr. B Ацетон 67-64-1 C Ацетонитрил 75-05-8 I Етилацетат 141-78-6

20. LT ĮSPĖJIMAS ! Atsparumas išvardytiems chemikalams buvo nustatytas laboratorinėse sąlygose ir, pasikeitus fizinėms savybėms, pvz., temperatūrai, dilimui, pailgėjimui ir t. t., gali neigiamai pasikeisti. Naudojant labai ėdžius chemikalus, irimas yra svarbiausias veiksnys, renkantis pirštinių apsaugą. Šios apsauginės pirštinės neapsaugo nuo didelio šalčio (< -5 °C), karščio (> 50 °C), srovės. Nenaudokite šalia judančių mašinos dalių. Įtraukimo pavojus! Nenaudojamos kai pirštines krekingo, akytas ir standus. Saugos gaminama pirštinė, nėra patvirtinta, skirti liestis su maistu. Alergija Obavijest: Apsauginės pirštinės sudėtyje gali būti pėdsakai merkaptobenztiazolas, tiuramo, ditiokarbamato, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) ir sulfonamidai įtraukti. Naudoti: Naudokite tik sau tinkamo dydžio apsaugines pirštines. Atkreipkite dėmesį, kad, naudojant apatines pirštines, gali būti daroma įtaka funkcionalumui. Prieš naudodami apsaugines pirštines, patikrinkite, ar jos nepažeistos. Jokiu būdu nenaudokite pažeistų apsauginių pirštinių. Užkirsti kelią teršalų skverbimosi per pirštinių krašto. Užkirsti kelią perkeliamų teršalų, esančių ant pirštinių ir kryžminio užteršimo, kai pašalinti pirštines. Valymas: Nurodytų pirštinių plauti negalima. Galiojimo laikas: Uz pravilnu pohranu, bez smanjenja razine performansi u roku od 60 mjeseci. Laikymas/Pervežimas: Butas, sausoje, tamsioje, originalioje pakuotėje neturi papildomo svorio apkrovos, bent 5 °C temperatūroje - 25 °C. Saugokite nuo saulės šviesos ir ozono šaltinių. Utilizavimas: Chemikalais neužterštas pirštines utilizuokite su buitinėmis atliekomis. Po sąlyčio su chemikalais atkreipkite dėmesį į chemikalų gamintojo utilizavimo nurodymus. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis. Direktyvos 89/686/EEB II priedo 1.4 skirsnyje informacinę brošiūrą Asmeniniai chemijos atsparūs apsauginiai pirštinės Kačių. III EN 388, Mechaninė rizika 1. punktas Atsparumas dilimui (Min. 0; Maks. 4) 2. punktas Atsparumas prapjovimui (Min. 0; Maks. 5) 3. punktas Atsparumas plyšio sklidimui (Min. 0; Maks. 4) 4. punktas Atsparumas įsidūrimui (Min. 0; Maks. 4) Gaminio Pavadinimas Dydis EN 388 klasifikavimo raidės (KB) / Apsaugos indeksas 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Proveržio trukmė, min. Apsaugos indeksas > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 „CE“ ant šio pirštinių reiškia, kad jis atitinka esminius reikalavimus ir Europos Tarybos direktyvos 89/686 EEB dėl individualios apsaugos priemones (IPE): nekenksmingumą-patogumas-Dexterty stiprumu. Apsauginės pirštinės turi atitikti EN 420. Patvirtintas pagal Direktyvos 89/686/ EEB 10 straipsnį EN 374 ir EN 388: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Identifikacijos numeris:: 0121 EN 374, Visavertės apsauginės pirštinės nuo cheminės rizikos Apsaugos indeksas grindžiamas proveržio trukme, kuri nustatoma nenutrūkstamo kontakto su tikrinamu chemikalu metu stabiliose laboratorinėse sąlygose. EN 374-3 = prasiskverbimas . Pirštinės yra atsparios chemikalams, kai apsaugos indeksas pasiekiamas bent 2 lygio trijose iš išvardytų cheminių medžiagų žemiau. Cheminių medžiagų, kurios išlaikė bandymą, pažymėtos ant su raidėmis A-L pirštines. (KB=klasifikavimo raidės) EN 374, Apsauga nuo bakteriologinės taršos KCL apsauginių pirštinių nuo chemikalų atsparumas tikrinamos pagal EN 374-2 aprašytą didžiausiąjį 3 galios lygį = skvarba . Ši kokybės riba atitinka AQL < 0,65. Priežiūra po Direktyvos 89/686/EEB 11 B, cheminis pavojus, pagal EN 374: pačioje vietoje kaip ir tipo bandymas. EB tipo bandymo ir kokybę užtikrinančių priemonių kontrolės Vertinimo ir sertifikavimo institucijos 0121 kodas susijęs tik su EN374-1 turiniu: 2003 ir Asmeninių apsaugos priemonių direktyva 89/686/EEB. EN 421 (išbandyta pagal IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Identifikacijos numeris: 0073) 898 straipsnis, patvirtintas nuo radioaktyviosios taršos. KB Chemikalas CAS-Nr. B Acetonas 67-64-1 C Acetonitrilas 75-05-8 I Etilacetatas 141-78-6

21. PL OSTRZEŻENIE ! Odporność na wymienione chemikalia została określona w warunkach laboratoryjnych; może ona ulec pogorszeniu po zmianie parametrów fizycznych, takich jak temperatura, ścieranie, rozszerzalność. W przypadku chemikaliów o silnych właściwościach korozyjnych najważniejszym czynnikiem przy wyborze rękawic ochronnych jest degradacja. Rękawice ochronne tego typu nie stanowią ochrony przed ekstremalnym zimnem. (< -5 °C), temperaturami (> 50 °C), elektrycznym. Nie stosować w pobliżu ruchomych części maszyn, ryzyko wciągnięcia. Bezużyteczne, gdy rękawice są popękane, porowate i sztywne. Bezpieczeństwo rękawica nie dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wskazówka dla alergików: Rękawica ochronna może zawierać ślady merkaptobenzotiazol, tiuram, ditiokarbaminian, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) oraz sulfonamidy włączone. Stosowanie: Rękawice ochronne nosić muszą być odpowiedniej wielkości. Proszę pamiętać, że nałożenie jeszcze jednej pary rękawic pod rękawice ochronne może mieć negatywny wpływ na ich funkcjonalność. Przed użyciem sprawdzić rękawice pod kątem uszkodzeń. Proszę w żadnym wypadku nie używać uszkodzonych rękawic. Zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń na krawędzi rękawicy. Zapobiec przeniesieniu zanieczyszczeń znajduje się na rękawiczki i zanieczyszczeń krzyżowych podczas zdejmowania rękawic. Czyszczenie: Podane rękawice nie nadają się do prania. Data ważności: Z właściwego przechowywania, bez redukcji poziomu wydajności w ciągu 60 miesięcy. Przechowywanie/transport: Płaskie, suche, ciemne, Bez dodatkowych ładunek, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5 °C - 25 °C. Chronić przed słońcem i ozonu. Utylizacja: Rękawice nieskontaminowane chemicznie utylizować z odpadkami domowymi. W przypadku kontaktu z chemikaliami proszę przestrzegać informacji producenta chemikaliów o utylizacji W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Broszura informacyjna w pkt 1.4 załącznika II dyrektywy 89/686/EWG Osobiste chemoodporne rękawice ochronne Cat. III EN 388, Zagrożenia mechaniczne 1. cyfra opdporność na ścieranie (min. 0; maks. 4) 2. cyfra odporność na przecięcie (min. 0; maks. 5) 3. cyfra odporność na przedarcie (min. 0; maks. 4) 4. cyfra odporność na przekłucie (min. 0; maks. 4) Artykułu nazwa rozmiar EN 388 litery klasyfikacji (KB) / współczynnik ochronny 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Przebicie w min. współczynnik ochronny > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 CE na tej rękawicy oznacza, że spełnia zasadnicze wymagania dotyczące w europejskiej dyrektywy 89/686 EWG dotyczącej sprzętu indywidualnej ochrony (IPE): Nieszkodliwość-Comfort-Dexterty-solidność. Rękawice ochronne zgodne z EN 420. Zatwierdzony z EN 374 i EN 388 zgodnie z artykułem 10 dyrektywy 89/686/EWG: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Numer identyfikacyjny: 0121 EN 374, Pełnowartościowe rękawice ochronne przed zagrożeniami chemicznymi Współczynnik ochronny oparty jest na czasie przebicia, który ustalany jest w niezmiennych warunkach laboratoryjnych podczas stałego kontaktu z badaną chemikalią, EN 374-3 = permeacja . Rękawice są odporne na chemikalia, gdy wskaźnik realizowany jest co najmniej na poziomie 2 w trzech substancji chemicznych wymienionych poniżej. Substancji chemicznych, które zdały test są zaznaczone na rękawice z literami AL. (KB = litery klasyfikacji.) EN 374, Ochrona przed bakteriologiczną kontaminacją Rękawice ochronne KCL sprawdzane są na szczelność według najwyższego poziomu 3, EN 374-2 = penetracja Ta wartość odpowiada AQL < 0,65. Nadzór po 11 B dyrektywy 89/686/EWG, chemicznego ryzyka zgodnie z EN 374: samym miejscu, badania typu. Oznaczenie jednostki certyfikującej 0121 dotyczące oceny wzoru WE oraz nadzorowania środków zapewnienia jakości odnosi się wyłącznie do treści normy EN374-1: 2003 i dyrektywy 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej. EN 421 (przetestowane przez IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Numer identyfikacyjny: 0073) Artykuł 898, zatwierdzony przed skażeniami promieniotwórczymi. KB chemikalia CAS no. B Aceton 67-64-1 C Acetonitryl 75-05-8 I Octan etylu 141-78-6

22. LV BRĪDINĀJUMS ! Izturība pret uzskaitītajām ķimikālijām ir noteikta laboratorijas apstākļos un fizikālo lielumu, piemēram, temperatūras, nodiluma, elastības utt., izmaiņas var negatīvi ietekmēt iegūtos rezultātus. Darbojoties ar spēcīgas iedarbības ķimikālijām, aizsargcimdu izvēles noteicošais faktors ir to īpašību pazemināšanās. Šie aizsargcimdi nenodrošina aizsardzību pret ļoti lielu aukstumu (< -5 °C), karstumu (> 50 °C), strāvu. Neizmantot kustīgu mašīnu detaļu tuvumā, pastāv ievilkšanas risks. Nelietojams, kad cimdi ir sašķelts, porainu un stīvs. Drošības cimds nav apstiprināts saskarē ar pārtiku. Alerģija Paziņojums: Protective cimdu var saturēt Mercaptobenzothiazole, thiuram, ditiokarbamāts, policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) un sulfanilamīdi iekļauti. Lietojiet: Izmantojiet tikai tādu cimdu izmēru, kas jums ir piemērots. Ņemiet vērā, ka, izmantojot novelkamus cimdus, to darbība var tiks ierobežota. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai aizsargcimdi nav bojāti. Nekādā gadījumā neizmantojiet bojātus aizsargcimdus. Novērst iekļūšanu piesārņojošo pār malu cimdu. Novērst pārnešanu piesārņotāju atrodas cimdu un krusteniskās kontaminācijas, ja noņemot cimdi. Tīrīšana: Šos cimdus nevar mazgāt. Derīguma termiņš: Ar pareizu uzglabāšanu, bez darbības samazinājuma līmenis 60 mēnešu laikā. Uzglabāšana/Transportēšana: Dzīvoklis, sausā, tumšā, bez papildu masas slodze oriģinālā iepakojumā, temperatūrā no 5 °C - 25 °C. Sargāt no saules gaismas un ozona avotiem. Utilizācija: Ja cimdi nav saskārušies ar ķimikālijām, tos var utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Ja cimdi ir saskārušies ar ķimikālijām, jāievēro ķimikāliju ražotāja norādījumi par utilizāciju. Sīkākai informācijai lūdzam sazināties ar. Informācijas brošūra Direktīvas 89/686/EEK II pielikuma 1.4 iedaļā Individuālie ķīmiski izturīgus aizsargcimdus Cat. III EN 388, Mehāniska veida riski 1. cipars Aizsardzība pret nodilumu (Min. 0; maks. 4) 2. cipars Aizsardzība pret sagriešanos (Min. 0; maks. 5) 3. cipars Aizsardzība pret saraušanu (Min. 0; maks. 4) 4. cipars Aizsardzība pret saplīšanu (Min. 0; maks. 4) Izstrādājuma Nosaukums Izmērs EN 388 klasifikācijas vēstules (KB) / Aizsardzības rādītājs 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Iekļūšanas laiks, min Aizsardzības rādītājs > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 CE marķējums uz šo cimdu nozīmē, ka tā atbilst pamatprasībām attiecībā uz Eiropas Direktīva EEK 89/686 par atsevišķu Aizsardzības līdzekļi (IPE) skaits: nekaitīgo-Comfort-Dexterty-stipruma. Aizsargcimdus atbilst EN 420. Apstiprināts ar EN 374 un EN 388 saskaņā ar Direktīvas 89/686/EEK 10 pantu: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Identifikācijas numurs: 0121 EN 374, Pilnvērtīgi aizsargcimdi pret ķīmiskiem riskiem atbilstoši standartam Aizsardzības rādītājs ir balstīts uz stabilos laboratorijas apstākļos noteiktu iekļūšanas laiku, cimdiem nepārtraukti saskaroties ar pārbaudes ķimikāliju. EN 374-3 – necaurlaidīgums . Cimdu, ir izturīgi pret ķimikālijām, kad aizsardzības indekss sasniedz vismaz 2 Līmenis trīs ķīmisko vielu uzskaitīti turpmāk. Ķimikālijas, kas ir nokārtojuši pārbaudi, ir norādīts uz ar burtiem A-L cimdi. (KB=klasifikācijas vēstules) EN 374, Aizsardzība pret bakterioloģisko piesārņojumu KCL aizsargcimdu, kas paredzēti aizsardzībai pret ķimikālijām, caurlaidība tiek pārbaudīta atbilstoši standartā EN 374- 2 minētajai augstākajai 3. pakāpei – caurlaidīgums . Kvalitātes robeža atbilst pieļaujamā kvalitātes līmeņa vērtībai < 0,65. Uzraudzību pēc 11 B Direktīvas 89/686/EEK, ķīmisku apdraudējumu saskaņā ar EN 374: pašā atrašanās vietā, tipa pārbaude. EK tipa pārbaudes un kvalitātes nodrošināšanas uzraudzības pasākumu pārbaudes un sertificēšanas iestādes identifikācijas numurs 0121 attiecas vienīgi uz standartu EN 374-1: 2003 un Direktīvu 89/686/EEK par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. EN 421 (testētie IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Identifikācijas numurs: 0073) 898 pants, kas apstiprināts pret radioaktīvo saindēšanos. KB Ķimikālija CAS-Nr. B Acetons 67-64-1 C Acetonitrils 75-05-8 I Etilacetāts 141-78-6

24. SLO OPOZORILO ! Odpornost proti navedenim kemikalijam je bila določena v laboratorijskih pogojih in se lahko zelo zmanjša zaradi sprememb fizikalnih lastnosti, kot so temperatura, zgoščina, raztezanje itd. Pri visokokorozivnih kemikalijah je degradacija najpomembnejši dejavnik pri izbiri zaščitnih rokavic. Te zaščitne rokavice niso namenjene zaščiti pred izjemnim mrazom (< -5 °C), vročino (> 50 °C), električnim tokom. Ne uporabljajte v bližini gibljivih delov stroja, nevarnost povleka. Neuporabna, ko so krekirani rokavice, porozni in trd. Varnost rokavice ni odobren za stik z živili. Alergija Obvestilo: Zaščitna rokavica lahko vsebuje sledove merkaptobenzo, tiuramsko, ditiokarbamat, policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) in sulfonamidi vključeni. Uporaba: Uporabljajte samo ustrezno velikost zaščitnih rokavic. Upoštevajte, da pri uporabi rokavic, ki jih lahko uporabljate pod drugimi rokavicami, lahko pride do omejene funkcionalnosti. Pred uporabo preverite, ali so zaščitne rokavice poškodovane. Poškodovanih rokavic ne uporabljajte. Preprečiti prodiranje onesnaževala čez rob rokavice. Prevent prenos onesnaževal, ki se nahajajo na rokavico in navzkrižne kontaminacije pri odstranjevanju rokavice. Čiščenje: Navedenih rokavic ni mogoče prati. Datum prenehanja veljavnosti: S pravilno skladiščenje, brez zmanjšanja ravni delovanja v 60 mesecih. Skladiščenje/Transport: Stanovanje, suho, temno, brez dodatne obremenitve teža v originalni embalaži, pri temperaturi od 5 °C - 25 °C. Zavarujte jih pred sončno svetlobo in ozonom. Odstranjevanje: Če z rokavicami niste prišli v stik s kemikalijami, jih lahko odstranite z gospodinjskimi odpadki. Po stiku s kemikalijami morate za odstranjevanje upoštevati opozorila proizvajalca kemikalij. Za dodatne informacije se obrnite na. Informacijska brošura v oddelku 1.4 Priloge II Direktive 89/686/EGS Osebni Zaščita oči Cat. III EN 388, Mehanske nevarnosti 1. številka Abrazivna odpornost (Min. 0; Maks. 4) 2. številka Odpornost proti urezninam (Min. 0; Maks. 5) 3. številka Odpornost proti nadaljnjemu trganju (Min. 0; Maks. 4) 4. številka Odpornost proti vbodom (Min. 0; Maks. 4) Številka Ime Velikost EN 388 razvrstitev črk (KB) / Indeks zaščite 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Čas prodora v min Indeks zaščite > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 CE na tej rokavici pomeni, da izpolnjuje bistvene zahteve za v Evropski Direktivi EGS 89/686 v zvezi z individualno opremo za varstvo IPE): Neškodljivost-Comfort- Dexterty-trdnost. Zaščitne rokavice v skladu z EN 420. Odobreno z EN 374 in EN 388 v skladu s členom 10 Direktive 89/686/EGS: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Matična številka: 0121 EN 374, Zaščitne rokavice za popolno zaščito pred kemijskimi nevarnostmi Indeks zaščite temelji na času prodora, ki se določi med neprekinjenim stikom s testno kemikalijo pri normalnih pogojih v laboratoriju. EN 374-3 = prodiranje . Rokavica je odporen proti kemikalijam, če je zaščita indeks doseže najmanj na ravni 2 v treh od kemikalij, uvrščenih v nadaljevanju. Kemikalije, ki so opravili test so označene na rokavice s črkami A-L. (KB=razvrstitev črk) EN 374, Zaščita proti bakteriološki kontaminaciji Rokavice za zaščito pred kemikalijam KCL se preverjajo glede na tesnjenje = prepajanje , v skladu z najvišjo stopnjo 3, ki je navedena v EN 374-2. Mejna vrednost kakovosti ustreza vrednosti AQL < 0,65. Nadzor po 11 B Direktive 89/686/EGS, kemičnih tveganj glede na EN 374: istem mestu kot testni vrsti. Identifikacijsko številko organa za preizkušanje in certificiranje 0121 za izvajanje ES-preizkusa tipa in nadzorovanje ukrepov za zagotavljanje kakovosti določata izključno standard EN 374-1: 2003 in Direktiva 89/686/EGS o približevanju zakonov držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo. EN 421 (testirane IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Matična številka: 0073) Člen 898, odobreni pred radioaktivno kontaminacijo. KB Kemikalija Št. CAS B Aceton 67-64-1 C Acetonitril 75-05-8 I Etilacetat 141-78-6

2. D Informationsbrochüre nach Abschnitt 1.4 des Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG für persönliche Chemikalienschutzhandschuhe Kat. III EN 388, Mechanische Risiken 1. Ziffer Abriebfestigkeit (Min. 0; Max. 4) 2. Ziffer Schnittfestigkeit (Min. 0; Max. 5) 3. Ziffer Weiterreißkraft (Min. 0; Max. 4) 4. Ziffer Durchstichkraft (Min. 0; Max. 4) WARNUNG ! Der Widerstand gegen die gelisteten Chemikalien wurde unter Laborbedingungen bestimmt und kann durch Veränderungen der physikalischen Eigenschaften wie Temperatur, Abrieb, Dehnung usw. negativ beeinflusst werden. Bei hochkorrosiven Chemikalien ist die Degradation der wichtigste Faktor bei der Auswahl des Handschuhes. Diese Schutzhandschuhe bieten keinen Schutz gegenüber extremer Kälte (< - 5 °C), Hitze (> 50 °C), Strom. Schutzandschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile verwenden, Gefahr des Einzuges. Schutzhandschuhe nicht mehr verwenden, wenn sie rissig, porös oder hart sind. Schutzhandschuh nicht zugelassen für Lebensmittelkontakt. Allergikerhinweis: Schutzhandschuh kann Spuren von Mercaptobenzothiaziol, Thiuramen, Dithiocarbamaten, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Sulfenamiden enthalten. Gebrauch: Benutzen Sie nur die für Sie geeignete Schutzhand - schuhgröße. Bei der Verwendung von Unterzieh handschuhen kann es zu Beeinträchtigungen in der Funktionalität kommen. Vor Gebrauch muss der Schutzhandschuh auf Schäden kontrolliert werden. Verwenden Sie auf keinen Fall schadhafte Schutzhandschuhe. Verhindern Sie das Eindringen von Schadstoffen über den Stulpenrand. Verhindern Sie Verschleppungen von auf dem Schutzhandschuh befindlichen Schadstoffen und deren Querkontaminationen beim Ausziehen. Reinigung: Die angegebenen Handschuhe sind nicht waschbar. Verwendungsdauer: Bei sachgerechter Lagerung sind die Schutzhandschuhe 60 Monate einsetzbar. Lagerung/Transport: Flach, trocken dunkel, ohne zusätzliche Gewichtsbelastung in Originalverpackung, bei einer Temperatur von 5 °C - 25 °C. Vor Sonnenlicht und Ozonquellen schützen. Entsorgung: Ohne Chemikalienkontamination Schutzhand schuhe mit Hausmüll entsorgen. Nach Chemikalien kontakt sind die Entsorgungshinweise des Chemikalienherstellers zu beachten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Artikel Name Größen=Gr. EN 388 Kennbuchstabe KB / Schutzindex 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Durchbruchs- zeit in min. Schutz- index > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 Mit der CE Kennzeichnung auf dem Schutzhandschuh werden die wesentlichen Anforderungen -Unbedenklichkeit, Komfort, Beweglichkeit und Stabilität- der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG in Bezug auf individuelle Schutzausrüstung bestätigt. Schutzhandschuhe entsprechen der EN 420. Baumustergeprüft EN 374 und EN 388 nach Artikel 10 Richtlinie 89/686/EWG, durch: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Kennnummer: 0121 Überwachungsstelle nach 11 B der EN 374, Schutzhandschuhe sind deklariert als vollwertige Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken Der Schutzindex beruht auf der Durchbruchszeit, die während ununterbrochenen Kontaktes mit der Prüfchemikalie unter stabilen Laborbedingungen bestimmt wird. EN 374-3 = Permeation . Ein Handschuh wird als beständig gegen Chemikalien angesehen, wenn ein Schutzindex von mindestens Level 2 bei drei Prüfchemikalien erreicht wird. Die bestandenen Prüfchemikalien werden durch die Kennbuchstaben (A-L) auf dem Handschuh gekennzeichnet. EN 374, Schutzhandschuhe bieten Schutz gegen bakteriologische Kontamination Chemikalienschutzhandschuhe werden nach der in EN 374-2 beschriebenen höchsten Leistungsstufe Niveau 3 auf Dichtigkeit überprüft = Penetration . Diese Qualitätsgrenzlage entspricht einem AQL < 0,65. Richtlinie 89/686/EWG, chemische Risiken nach EN 374: gleiche Stelle wie Baumusterprüfung. Die Kennnummer der Prüf- und Zertifizierungsstelle 0121, für die EG- Baumusterprüfung, sowie für die Überwachung der qualitätssichernden Maßnahmen nach Artikel 11B, bezieht sich ausschließlich auf die Inhalte der EN 374-1: 2003 und der PSA-Richtlinie 89/686/EWG. EN 421 , Artikel 898 zugelassen gegen radioaktive Kontamination (geprüft durch IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Kennnummer: 0073) KB Chemikalie CAS-Nr. B Aceton 67-64-1 C Acetonitril 75-05-8 I Ethylacetat 141-78-6

26. RUS ОСТОРOЖНО ! У стойчивость против перечисленных химикатов была определена при лабораторных условиях и может подвергаться негативному влиянию в результате изменения физических качеств, таких, как температура, износ, растяжение и т. д. При использовании химикатов При использовании химикатов с высокой коррозионной активностью важнейшим фактором, определяющим выбор перчаток, является деструкция. Данные защитные перчатки не защищают от э кстремального холода (< - 5 °C), высоких температур (> 50 °C), тока. Не использовать вблизи подвижных частей машинных установок, опасность затягивания. Неиспользуемые когда перчатки имеют трещины, пористой и жесткой. Безопасность перчатки не одобрен для контакта с пищевыми продуктами. Аллергия Обратите внимание: Защитная перчатка может содержать следы меркаптобензотиазол, тиурам, дитиокарбамат, полициклические ароматические углеводороды (ПА У ) и сульфаниламиды включены. Использование: Используйте только защитные перчатки подходящего вам размера. Обратите внимание, что использование нижних перчаток может привести к ограничению функциональности. Проверьте защитные перчатки перед использованием на предмет повреждений. Ни в коем случае не используйте поврежденные защитные перчатки. Предотвращение проникновения загрязняющих веществ над краем перчатки. Предотвращение переноса загрязняющих веществ находится на перчатку и перекрестного загрязнения при снятии перчаток. Чистка: У казанные перчатки не пригодны для стирки. Срок годности: При правильном хранении, без снижения уровня производительности в течение 60 месяцев. Хранение/Транспортировка: Плоский, сухом, темном, без дополнительной нагрузки весом в оригинальной упаковке, при температуре от 5 °C - 25 °C. Беречь от солнечного света и источников озона. Утилизация: Без загрязнения химикатами перчатки можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. После контакта с химикатами следует учитывать инструкции по утилизации производителя химикатов. За дополнительной информацией обращайтесь. Информационная брошюра в разделе 1.4 Приложения II Директивы 89/686/EEC Личные химической стойкости и защитных перчаток Cat. III EN 388, Механические риски 1. Цифра Прочность к истиранию (мин. 0; макс. 4) 2. Цифра Прочность на разрез (мин. 0; макс. 5) 3. Цифра Прочность к продолжению разрыва (мин. 0; макс. 4) 4. Цифра Прочность на укол (мин. 0; макс. 4) Aртикула Название Размер EN 388 классификации букв (KB) / Индекс защиты 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Время разрыва в мин. Индекс защиты > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 Маркировка CE на э том перчатка означает, что оно соответствует основным требованиям в европейской директиве Е Э С 89/686 относительно средств индивидуальной защиты (СИЗ): Безвредность-Comfort-Dexterty-изделия. Защитные перчатки соответствуют EN 420. Соответствует EN 374 и EN 388 в соответствии со Статьей 10 Директивы 89/686/EEC: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Идентификационный номер: 0121 Наблюдение после EN 374, Полноценные защитные перчатки против химических рисков Индекс защиты основан на времени разрыва, определяемом во время непрерывного контакта испытуемого химиката при стабильных лабораторных условиях. EN 374-3 = проникновение . Перчатки химически стойкие, когда защита индекса достигли по крайней мере 2-го уровня в трех из химических веществ, перечисленных ниже. Химические вещества, которые прошли испытания отмечены на перчатки с буквы A-L. (KB=классификации букв) EN 374, Защита от бактериологического загрязнения Перчатки KCL, защищающие от воздействия химикатов, проверены по EN 374-2 и показали высшую степень прочности 3 = Проникновение . Такое пограничное качество соответствует приемлемому уровню качества (AQL) < 0,65. 11 В Директивы 89/686/EEC, химических рисков в соответствии с EN 374: же месте, типовых испытаний. Номер контрольной и сертификационной лаборатории 0121 для выдачи свидетельства об испытании типового образца Е Э С, а также для наблюдения за выполнением мероприятий по контролю качества относится исключительно к содержанию EN 374-1: 2003 и директивы PSA 89/686/EEC. EN 421 (проверено IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Идентификационный номер: 0073) Статья 898, утвержденным от радиоактивного загрязнения.) KB Химикат CAS No B Ацетон 67-64-1 C Ацетонитрил 75-05-8 I Э тилацетат 141-78-6

23. RO AVERTIZARE ! Rezistenţa la substanţele chimice indicate a fost determinat ă în condiţii de laborator şi poate fi influenţat ă negativ prin modificarea caracteristicilor fizice cum ar fi temperatura, frecarea, dilatarea etc. La substanţele chimice foarte corozive, degradarea este cel mai important factor determinant în alegerea m ă nuşilor de protecţie. Aceste m ă nuşi de protecţie nu ofer ă protecţie la temperaturi extrem de sc ă zute (<- 5 °C), c ă ldurii (> 50 °C), curentului electric. A nu se utiliza în apropierea pieselor în mişcare ale maşinilor, risc de prindere. Inutilizabile în cazul în care m ă nuşile sunt cracare, poroase şi rigid. M ă nu șă de protec ţ ie nu este aprobat pentru contact cu produsele alimentare. Alergie Comunicarea: M ă nu șă de protec ţ ie poate con ţ ine urme de Mercaptobenzotiazol, tiuram, ditiocarbamat, hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ș i sulfonamide inclus. Utilizare: Utilizaţi numai m ă rimea de m ă nuşi corespunz ă toare pentru Dvs. Reţineţi c ă la utilizarea unor m ă nuşi pe dedesubt riscaţi s ă afectaţi funcţionalitatea acestui produs. Î nainte de utilizare, controlaţi m ă nuşile pentru a nu prezenta deterior ă ri. Nu utilizaţi în nici un caz m ă nuşi de protecţie defecte. Î mpiedica p ă trunderea de poluanţi peste marginea de m ă nuşi. Prevenirea reportarea de contaminanţi situat pe m ă nuşa şi contamin ă rii încrucişate în cazul scoaterea m ă nuşi. Curăţare: Aceste m ă nuşi nu sunt lavabile. Data expir ă rii: Cu depozitarea corespunz ă toare, nici o reducere în nivelurile de performanţ ă în termen de 60 de luni. Depozitare/Transport: Plat, uscat, întunecat, cu nici o masa sarcinii suplimentare în ambalajul original, la o temperatur ă de 5 °C - 25 °C. A se proteja împotriva luminii solare şi a surselor de ozon. Eliminare: M ă nuşile necontaminate cu substanţe chimice se vor elimina împreun ă cu deşeurile menajere. Dup ă contactul cu substanţe chimice se vor respecta instrucţiunile de eliminare ale produc ă torului substanţei chimice. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi. Broşuri de informare la punctul 1.4 din anexa II din Directiva 89/686/CEE Chimic cu caracter personal de protecţie rezistente la manusi Cat. III EN 388, Riscuri mecanice 1. Cifra Rezistenţ ă la abraziune (Min. 0; Max. 4) 2. Cifra Rezistenţ ă la t ă iere (Min. 0; Max. 5) 3. Cifra Rezistenţ ă laa propagarea rupturii (Min. 0; Max. 4) 4. Cifra Rezistenţ ă la perforare (Min. 0; Max. 4) Articol Nume Mărime EN 388 clasificare litere (KB) / Index de protecţie 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 Timp de străpungere în min Index de protecţie > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 Marcajul CE de pe aceasta manusa înseamn ă c ă acesta îndeplineşte cerinţele esenţiale pentru în Directiva European ă CEE 89/686 referitoare la echipamentele de protecţie individual ă (IPE): Riscuri-Comfort-Dexterty-robusteţe. M ă nuşi de protecţie în conformitate cu EN 420. Aprobat de EN 374 şi EN 388 în conformitate cu articolul 10 din Directiva 89/686/CEE: IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Num ă r de identificare: 0121 EN 374, Mănuşi standard de protecţie împotriva riscurilor chimice Indexul de protecţie se refer ă la timpul de penetrare care este determinat prin contactul continuu cu substanţa chimic ă testat ă , în condiţii stabile de laborator. EN 374-3 = Permeabilitate . O m ă nuş ă este rezistent la substante chimice, atunci când un indice de protecţie este realizat de cel puţin nivelul 2 în trei de substanţe chimice enumerate mai jos. Substanţelor care au trecut testul sunt marcate pe m ă nuşi cu litere A-L. (KB=clasificare litere) EN 374, Protecţie împotriva contaminării bacteriologice Indexul de protecţie se refer ă la timpul de penetrare care este determinat prin contactul continuu cu substanţa chimic ă testat ă , în condiţii stabile de laborator. EN 374-3 = Permeabilitate. O m ă nuş ă este rezistent la substante chimice, atunci când un indice de protecţie este realizat de cel puţin nivelul 2 în trei de substanţe chimice enumerate mai jos. Substanţelor care au trecut testul sunt marcate pe m ă nuşi cu litere A-L. (KB=clasificare litere) Supraveghere dup ă 11 B din Directiva 89/686/CEE, riscurile chimice în conformitate cu EN 374: aceeasi locatie ca test de tip. Num ă rul de identificare al organismului de verificare şi certificare 0121 pentru omologarea CE a modelului precum şi pentru supravegherea m ă surilor de asigurare a calit ă ţii se refer ă exclusiv la conţinutul EN 374-1: 2003 şi al directivei PSA 89/686/CEE. EN 421 (testate de către IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Număr de identificare: 0073) Articolul 898, aprobat împotriva contaminării radioactive. KB Substanţă chimică Nr. CAS B Aceton ă 67-64-1 C Acetonitril 75-05-8 I Acetat etilic 141-78-6

25. UYARI ! Listelenen kimyasallara karş ı olan direnç laboratuvar koşullar ı nda belirlenmiştir ve s ı cakl ı k, aş ı nma, esneme vs. gibi fiziksel özelliklerin de ğ işimi ile birlikte olumsuz etkilenebilir. Yüksek derecede aş ı nd ı r ı c ı olan kimyasallarda koruma eldiveninin seçimi için en önemli olan faktör bozulmad ı r. Bu koruyucu eldivenler aş ı r ı so ğ u ğ a (< -5 °C), ı s ı ya (> 50 °C), şuna karş ı koruma sa ğ lamaz. Hareketli makine parçalar ı n ı n yak ı n ı nda kullanmay ı n, içeri çekilme tehlikesi vard ı r. Sert, defolu ve koruyucu özelli ğ ini kaybetmiş eldivenleri kullanmay ı n. Güvenlik eldiven yiyecek temas ı için onaylanm ı ş de ğ ildir. Alerji Bildirimi: Koruyucu eldiven mersaptobenzatiazol izleri içerebilir, tiyuram, ditiokarbamat, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve sülfonamidlerdir dahil. Kullanım: Sadece size uygun koruyucu eldiven ölçülerini kullan ı n. Eldivenin alt ı na giyilen eldiven kullan ı ld ığı nda işlevselli ğ in olumsuz etkilenebilece ğ ine dikkat edin. Kullanmadan önce koruyucu eldivenleri hasar bak ı m ı ndan kontrol edin. Asla hasarl ı koruyucu eldivenler kullanmay ı n. Eldiven kenar ı na kirletici maddelerin nüfuz etmesini önleyiniz. Eldiven ve eldiven kald ı rarak çapraz kontaminasyon bulunan kirletici maddelerin taş ı nmas ı n ı önleyin. Temizlik: Belirtilen eldivenler y ı kanamaz. Son kullanma tarihi: Uygun depolama, performans seviyeleri 60 ay için ve herhangi bir şey olmaz. Depolama/Taşıma: Düz, kuru karanl ı k ve koruyucu eldivenin üzerine ilave a ğı rl ı k bindirmeden 5 °C - 25 °C aras ı ndaki oda s ı cakl ığı nda depolay ı n. Güneş ı ş ı n ı na ve ozon kayna ğı na karş ı koruyun. Tasfiye: Kimyasal olarak kirlenmemiş eldivenleri evsel at ı klarla atabilirsiniz. Kimyasalla temas etmiş olan eldivenler için kimyasal madde üreticisinin at ı k uyar ı lar ı dikkate al ı nmal ı d ı r. Daha fazla bilgi için lütfen. TR Direktif 89/686/EEC Ek II Bölüm 1.4 ‚te bilgilendirme broşürü Kişisel kimyasal dayanıklı koruyucu eldiven Cat. III EN 388, Mekanik riskler 1. Rakam Aş ı nmaya karş ı dayan ı kl ı l ı k (asgari. 0; azami. 4) 2. Rakam Kesilmeye karş ı dayan ı kl ı l ı k (asgari. 0; azami. 5) 3. Rakam Y ı rt ı lmaya devam etme dayan ı kl ı l ığı (asgari. 0; azami. 4) 4. Rakam Batmaya karş ı dayan ı kl ı l ı k (asgari. 0; azami. 4) Ürün No Ad Büyüklük EN 388 sınıflandırma harfler (KB) / Koruma endeksi 898 Butoject® 8, 9, 10, 11 0010 B/6 C/6 I/4 dakika cinsinden geçirgenlik süresi Koruma endeksi > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6 Zarars ı zl ı k-Comfort-Dexterty-sa ğ laml ı k: Bu eldiven üzerindeki CE işareti, Avrupa Direktifi EEC 89/686 ile ilgili Kişisel Korunma Ekipmanlar ı (IPE) ‚ de temel şartlar ı yerine getirdi ğ i anlam ı na gelir. Koruyucu Eldivenler EN 420 uygundur. Direktif 89/686/EEC Madde 10 EN 374 ve EN 388 Onayl ı : IFA, Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Kimlik numaras ı : 0121 EN 374, Kimyasal risklere karşı tam değerli koruyucu eldivenler Koruma endeksi, sabit laboratuar koşullar ı alt ı nda kontrol kimyasal ı yla temas edilmedi ğ i süredeki geçiş süresine dayan ı r. EN 374-3 = Geçirgenlik . Bir eldiven bir koruma endeksi aşa ğı da listelenen kimyasallar ı n üç Düzey 2, en az ı ndan elde edilir kimyasallara karş ı dayan ı kl ı d ı r. Testi geçti kimyasal harfler A-L ile eldiven işaretlenir. (KB=s ı n ı fland ı rma harfler) EN 374, Bakteriyel kontaminasyona karşı koruma KCL kimyasal koruyucu eldivenler EN 374-2’de aç ı klanan en yüksek güç kademesi olan seviye 3’e göre s ı zd ı rmazl ı k bak ı m ı ndan kontrol edilir = Penetrasyon . Bu kalite s ı n ı r durumu AQL < 0,65’e eşittir. 89/686/EEC say ı l ı Direktifin 11 Yatak sonra Gözetleme, kimyasal EN 374‘e göre riski: tip testi olarak ayn ı yerde. Kontrol ve sertifika enstitüsünün AB yap ı örne ğ i kontrolü ve kaliteyi sa ğ layan yöntemlerin denetimi için olan kimlik numaras ı 0121 sadece EN 374-1: 2003 ve PSA Yönetmeli ğ i 89/686/EWG‘nin içeriklerine yöneliktir. EN 421 (tarafından test IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Kimlik numarası: 0073) Madde 898, radyoaktif kirlenmeye karş ı onaylanm ı şt ı r. KB Kimyasal CAS no. B Aseton 67-64-1 C Asetonitril 75-05-8 I Etil asetat 141-78-6

Views

 • 631 Total Views
 • 523 Website Views
 • 108 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+