locking-connectors-no-sv-fi-dk-pl-cz-sk

Fall protection / Documentation

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. CZ: Belay Master 1. Karabina Belay Master se západkou je urcena speciálne k použití v systémech jištení a sestupu a k použití se všemi zarízeními k jištení a jako takzvaný italský úvaz (známý také jako uzel HMS), viz schéma A. Tato karabina splnuje požadavky standardu EN12275 a patrí do trídy karabin H (HMS). 2. Pevne usazená oválná plastová pružná zarážka slouží k následujícím úcelum: 2.1 Pomáhá uživateli udržet si kontrolu nad jištením. 2.2 Udržuje karabinu natocenou ve správné pozici, aby se pri jištení nepretocila. 2.3 Zamezí prícnému zatížení západky karabiny pri používání. 2.4 Zajištuje bezpecné zamknutí karabiny pri používání a zamezí náhodnému otevrení pri vibracích a náhlém zatížení. 2.5 Zamezí pácení napríc západkou karabiny pri používání v soucinnosti s karabinou osmickou a podobnými pomuckami. 3. Pripnutí karabiny Belay Master Správné pripnutí karabiny Belay Master má zásadní vliv na zajištení požadované úrovne bezpecnosti a správného fungování. 3.1 Schémata A, B a C zobrazují správnou metodu pripnutí a zamknutí systému Belay Master k horolezeckému úvazku typu C EN12277, a to vcetne správného nasmerování a použití úvazku a použití s ruznými pomuckami pro jištení a sestup. 3.2 Karabina Belay Master musí být pri používání správne nasmerována a plastová spona správne umístena. 3.3 Duležité upozornení: Zamykání karabiny Belay Master (schémata Di, ii, iii). Když je karabina pripnutá k úvazku, musí mít západku zavrenou a zapnutou v zámku karabiny, zámek musí být plne zašroubován a plastová spona zarovnána se zamknutou západkou karabiny a poté zaklapnuta. Tím se zámek karabiny zamkne a uzavre. Všimnete si, že plastová spona se nezaklapne, dokud zámek karabiny plne nezašroubujete a nezamknete. Na sponu netlacte, abyste ji nepoškodili. Karabinu poté otevrete obráceným postupem. 3.4.UPOZORNENÍ: Plastová spona na karabine Belay Master nesmí nést žádnou zátež. K této plastové spone nesmejí být za žádných okolností pripojeny pomucky k jištení, lana ani další vybavení používané s touto karabinou. SK: Belay Master 1. Karabína so skrutkovacou západkou zámkom Belay Master je urcená špeciálne na upevnovacie a spúštacie systémy a je navrhnutá pre použitie so všetkými upevnovacími zariadeniami a uzlom “Taliansky úväz” (taktiež známy ako HMS uzol). Pozrite si diagram A. Belay Master je v súlade s EN12275 a je klasifikovaná ako karabína typu H (HMS). 2. Oválna plastová pružná zarážka, ktorá je integrovanou súcastou tejto karabíny, je urcená na: - 2.1 Pomáha používatelovi udržat kontrolu nad jeho upevnením. 2.2 Udržiava karabínu orientovanú v správnej polohe a tým zabranuje otácaniu pocas používania. 2.3 Predchádza zatažovaniu krížovej západky karabíny pocas používania. 2.4 Zabezpecuje, že je západka karabíny bezpecne zamknutá pocas používania, cím sa predchádza náhodnému otvoreniu pocas vibrácií a náhleho zataženia. 2.5 Predchádza pákovému pôsobeniu napriec západkou karabíny pri použití v spojení s osmickou alebo inými podobnými zariadeniami. 3. Pripojenie Belay Master Správne pripojenie Belay Master je dôležité pre zabezpecenie požadovanej úrovne bezpecnosti a umožnenie správneho fungovania. 3.1. Diagramy A, B a C zobrazujú správny spôsob pripojenia a zamknutia systému Belay Master na Váš horolezecký výstroj EN12277 typu C vrátane správnej orientácie a použitia s týmito výstrojmi a použitia s rozsahom upevnovacích a spúštacích zariadení. 3.2 Je dôležité, aby bol Belay Master pocas používania správne orientovaný a aby bola plastová svorka správne umiestnená. 3.3 Velmi dôležité: Zamknutie Belay Master (diagramy Di, ii, iii). Pri pripojení na Váš výstroj musí byt západka karabíny zatvorená a úplne zasunutá do závory karabíny, zamykací mechanizmus skrutkovacej západky musí byt úplne vyskrutkovaný nahor a plastová svorka musí byt zarovnaná s úplne zamknutou západkou karabíny a potom zatvorená kliknutím. To zamkne zamykací mechanizmus skrutkovacej západky na karabíne do zatvorenej polohy. Berte do úvahy, že plastová svorka sa nezavrie klknutím, kým nie je zamykací mechanizmus karabíny úplne vyskrutkovaný nahor a zamknutý. Nevyvíjajte silu na svorku, mohlo by to spôsobit jej poškodenie. Pri otváraní Belay Master postupujte opacne. 3.4 DÔLEŽITÉ: Plastová svorka na Belay Master nenesie zataženie. Upevnovacie zariadenia, laná alebo iné súcasti výbavy použité v spojení s týmto zariadením sa za žiadnych okolností nesmú pripájat k plastovej svorke. NO: Belay Master 1. Belay Master skrukarabiner er utelukkende ment for bruk i forankrings- og rapelleringssystemer og er formgitt for bruk i kombinasjon med alle forankringsinnretninger og Italian Hitch-knuten (også kjent som HMSknuten), se figur A. Belay Master tilfredsstiller kravene i henhold til EN12275 og er klassifisert som en karabiner av type H(HMS). 2.1 Den støpte nylonklipsen som er en integrert del av denne karabineren, er ment å skulle: 2.2 Hjelpe brukeren til å opprettholde kontroll med forankringen 2.3 Hindre belastning tvers over låstungen under bruk 2.4 Sikre at karabinerens tunge er betryggende låst under bruk for derved å unngå uforutsett åpning på grunn av rystelser og plutselig belastning 2.5 Hindre vektstangvirkning tvers over låstungen når karabineren benyttes sammen med rapellåtter og andre tilsvarende innretninger 3. Feste av Belay Master Korrekt feste av Belay Master er vesentlig for å gi den ønskede sikkerhet og muliggjøre korrekt funksjon. 3.1 Figurene A, B & C viser den korrekte metode for feste og låsing av Belay Master til din EN12227 type C klatresele, inklusive korrekt orientering og bruk sammen med slike seler, samt korrekt bruk sammen med et utvalg forankrings- og rapelleringsinnretninger. 3.2 Det er viktig at Belay Master er korrekt orientert under bruk og at nylonklipsen er smekket på plass. 3.3 Merk: Slik låses Belay Master (figurene Di, ii, iii). Når karabineren festes til klatreselen må låstungen være helt lukket og smekket igjen, muffen må være skrudd helt til, og nylonklipsen vendt over den låste tungen og smekket på plass. Dette vil låse karabinerens skrulås i korrekt stilling. Merk at nylonklipsen ikke vil kunne låses dersom muffen ikke er skrudd helt til. Bruk ikke makt på klipsen, da dette vil kunne skade den. Belay Master åpnes ved å gjøre håndgrepene i motsatt rekkefølge. 3.4 VIKTIG: Nylonklipsen på Belay Master er ikke ment å skulle belastes. Forankringsinnretninger, tau eller andre utstyrsdeler brukt i kombinasjon med denne innretningen må ikke under noen omstendigheter Festes til nylonklipsen SV: Belay Master 1. Belay Master karbinhake med skruvstängning är särskilt avsedd för användning i säkrings- och nedstigningssystem och är designad för användning med alla säkringsanordningar och “Italian Hitch”- knopen (även kallad HMS-knopen), se diagram (A). Belay Master uppfyller kraven för EN12275 och klassificeras som en karbinhake av typen H (HMS). 2. Den gjutna svänghaken i plast som är en integrerad del av karbinhaken är designad för att:- 2.1 Hjälpa användaren att upprätthålla kontrollen över säkringen. 2.2 Hålla karbinhaken riktad i rätt position för att undvika rotation under användning. 2.3 Undvika korsbelastning av karbinhakens stängning vid användning. 2.4 Säkerställa att karbinhakens stängning är säkert låst under användning och undviker oavsiktlig öppning på grund av vibrationer eller plötslig belastning. 2.5 Undvika hävstångsbelastning på karbinhakens stängning när den används i kombination med Figure of 8s och andra liknande anordningar. 3. Fästning av Belay Master Korrekt fästning av Belay Master är grundläggande för att tillhandahålla tillräcklig säkerhetsnivå och möjliggöra korrekt funktion. 3.1 Diagram C och D visar korrekt fästmetod och låsning av Belay Master-systemet vid din klättringssele av EN 12277 typ C, inklusive korrekt inriktning och användning med dessa selar och användning med olika säkrings- och nedstigningsanordningar. 3.2 Det är viktigt att Belay Master är korrekt riktad vid användning och att plastklämman är korrekt positionerad. 3.3 MYCKET VIKTIGT : Låsning av Belay Master (diagram Di, ii, iii). När den är fäst vid din sele måste karbinhakens stängning vara stängd och fullständigt hopkopplad med karbinhakens spärr, skruvstängningens låsanordning måste vara fullständigt igenskruvad och plastklämman måste vara anpassad efter den fullständigt låsta karbinstängningen och därefter klickstängd. Detta kommer att låsa skruvstängningens låsanordning på karbinhaken i stängd position. Notera att plastklämman inte kommer att klickstängas såvida inte karbinhakens låsanordning är fullständigt igenskruvad och låst. Använd inte överdriven kraft på klämman, eftersom detta kan skada den. Du öppnar Belay Master genom att utföra proceduren i omvänd ordning. 3.4. VIKTIGT: plastklämman på Belay Master kan inte bära belastning. Säkringsanordningar, rep eller andra utrustningsdelar som används i kombination med denna enhet får inte fästas vid plastklämman under några omständigheter. FI: Belaymaster 1. Belay Master on lukittava sulkurengas, joka sopii erityisesti käytettäväksi varmistus- ja laskeutumisjärjestelmissä. Se on suunniteltu käytettäväksi kaikkien varmistuslaitteiden ja italialainen sorkka -solmun (tunnetaan myös HMS-solmuna) kanssa. Katso kaaviota A. Belay Master on EN12275:n vaatimusten mukainen ja luokitellaan tyypin H (HMS) sulkurenkaaksi. 2. Muovattu muovinen sulkurenkaan lukitsin on olennainen osa sulkurengasta, joka on suunniteltu: 2.1 Auttamaan käyttäjää varmistusvälineen kontrolloinnissa. 2.2 Pitämään sulkurenkaan oikeassa asennossa ja näin välttämään kiertymisen käytön aikana. 2.3 Estämään kuormittamisen porttia vasten käytön aikana. 2.4 Varmistamaan sen, että sulkurengas on lukittu käytön aikana, jottei se avaudu vahingossa tärinän tai äkillisen kuormituksen vuoksi. 2.5 Estämään vipuvaikutuksen sulkurenkaan lukituksessa, kun sulkurengasta käytetään laskeutumiskahdeksikon tai muun vastaavan laitteen kanssa. 3. Belay Masterin kiinnitys Belay Masterin oikeanlainen kiinnitys on tärkeää, jotta turvallisuus pysyy vaaditulla tasolla ja oikeanlainen toiminta on mahdollista. 3.1 Kaavioissa A, B & C kerrotaan Belay Master -järjestelmän oikeat kiinnitys- ja lukitusmetodit EN12277:n tyypin C mukaisiin valjaisiin, mukaan lukien oikea suuntaaminen ja käyttö valjaissa sekä erilaisissa varmistus- ja laskeutumislaitteissa. 3.2. On tärkeää, että Belay Master on suunnattu oikein käytön aikana ja että muovinen kiinnike on aseettu oikein. 3.3 Erittäin tärkeää: Belay Masterin lukitus (kaavioissa Di, ii, iii). Kun sulkurengas on kiinnitetty valjaisiin, lukon on oltava suljettu ja kiinnitetty kokonaan sulkurenkaan salpaan. Lukittavan sulkurenkaan lukituslaitteen on oltava kokonaan suljettu, ja muovisen kiinnikkeen kokonaan linjassa lukitun sulkurenkaan kanssa ja kiinni klikattuna. Tämä lukitsee sulkurenkaan lukituslaitteen suljettuun asentoon. Huomaa, että muovinen kiinnike ei mene kiinni ennen kuin sulkurenkaan lukituslaite on kierretty kokonaan kiinni ja lukittu. Älä paina kiinnikettä väkisin, koska se voi vahingoittua. Jos haluat avata Belay Masterin, käy edellä kuvatut kohdat läpi vastakkaisessa järjestyksessä. 3.4 TÄRKEÄÄ: Belay Masterin muovinen kiinnike ei kestä kuormitusta. Varmistuslaitteita, -köysiä tai muita laitteen kanssa käytettäviä välineitä ei saa missään tapauksessa kytkeä muoviseen kiinnikkeeseen. DK: Belay Master 1. “ Belay Master” -låsekarabineren er bestemt til brug i sikrings- og abseil/rappel-systemer. Den er designet til brug sammen med alle rebbremser og HMS-knuden (også kendt som Italian Hitch). Se figur A. “Belay Master”-karabineren opfylder EN12275 og er klassificeret som en type H (HMS) karabiner. 2. Den hængslede, helstøbte plastic-snaplås, som er en integreret del af denne karabiner, er designet til at: 2.1. Hjælpe brugeren med at opretholde styr over deres sikringsarbejde. 2.2 Holde karabineren i den rigtige position og derved undgå rotation under brug. 2.3 Formindske risikoen for tværbelastning af karabineren under brug. 2.4 Sikre, at karabinerens lukker er forsvarligt låst under brug, og derved undgå uheldig åbning p.g.a. vibrationer og pludselig belastning. 2.5 Formindske risikoen for vægtarms-belastning af karabinerens lukker under brug sammen med ottetaller og andre lignende anordninger. 3. Fastgørelse af “Belay Master”-karabineren. Korrekt fastgørelse af “Belay Master”-karabineren er nødvendig for at give det fornødne sikkerhedsniveau og for at tillade rigtig betjening. 3.1 Figurerne A, B & C viser den korrekte metode til at fastgøre og låse “Belay Master”-karabineren til din EN12277 type C klatresele, herunder korrekt orientering og brug sammen med disse seler samt brug sammen med en række af rebbremser og abseil/rappel-anordninger. 3.2 Det er vigtigt, at “Belay Master”-karabineren er korrekt orienteret under brug og at plastic-snaplåsen er rigtigt anbragt. 3.3 Meget vigtigt: Låsning af “Belay Master”-karabineren (figurerne Di, ii, iii). Når “Belay Master”-karabineren er fastgjort til din sele, skal lukkeren være gået fuldstændigt i hak, skruelåsen skal være fuldstændigt skruet til, og plastic-snaplåsen skal være klikket på plads, lige over den helt låste karabinerlukker. Dette vil låse skruelåsen på karabineren i lukket position. Bemærk, at plastic- snaplåsen ikke vil klikke på plads, med mindre karabinerens skruelås er fuldstændigt tilskruet. Tving ikke plastic-snaplåsen på plads, da dette kunne ødelægge den. For at åbne “Belay Master”-karabineren skal fremgangsmåden følges bagfra. 3.4 Vigtigt: Plastic-snaplåsen på “Belay Master”-karabineren er ikke belastnings-bærende. Rebbremser, reb eller ethvert andet stykke udstyr, som bruges i forbindelse med denne karabiner, må under ingen omstændigheder fastgøres til plastic-snaplåsen! PL: Belay Master 1. Karabinek zakrecany Belay Master przeznaczony jest specjalnie do ukladów asekuracyjnych i zjazdowych. Nadaje sie do stosowania ze wszystkimi przyrzadami asekuracyjnymi i pólwyblinka (wezlem HMS) Patrz schemat A. Belay Master spelnia wymagania normy EN12275 i jest klasyfikowany jako karabinek H (HMS). 2. Plastikowy klips, stanowiacy integralna czesc tego karabinka, ma na celu: 2.1 Pomóc uzytkownikowi w kontrolowaniu punktu asekuracyjnego. 2.2 Utrzymac karabinek we wlasciwym polozeniu, zapobiegajac obrotowi podczas pracy. 2.3 Zapobiec obciazeniu karabinka w osi poprzecznej podczas pracy. 2.4 Zagwarantowac, ze zamek karabinka jest bezpiecznie zablokowany podczas pracy, zapobiegajac przypadkowemu otwarciu w wyniku drgan lub naglego szarpniecia. 2.5. Zapobiec obciazeniu karabinka w osi poprzecznej, kiedy stosowana jest ósemka lub inne podobne urzdzenia. 3. Mocowanie karabinka Belay Master Karabinek Belay Master musi byc prawidlowo zamocowany, zeby zapewnic wymagany poziom bezpieczenstwa i prawidlowe dzialanie. 3.1 Schematy A, B i C pokazuja prawidlowa metode mocowania i blokowania systemu Belay Master na uprzezy wspinaczkowej EN12277 typu C, w tym prawidlowe polozenie oraz stosowanie z uprzezami tego typu oraz z róznymi przyrzadami asekuracyjnymi i zjazdowymi. 3.2 Nalezy pamietac, ze podczas pracy Belay Master musi znajdowac sie we wlasciwym polozeniu, a plastikowy klips musi byc dobrze zapiety. 3.3 Bardzo wazne: Blokowanie karabinka Belay Master (schematy Di, ii, iii). Kiedy karabinek jest zamocowany na uprzezy, zamek karabinka musi byc zamkniety i calkowicie wpasowany we wpust karabinka, nakretka musi byc calkowicie zakrecona, a plastikowy klips wyrównany z calkowicie zamknietym zamkiem, az bedzie slyszalne pstrykniecie. Powoduje to zablokowanie mechanizmu karabinka w pozycji zamknietej. Nalezy zauwazyc, ze plastikowy klips nie zamknie sie, jezeli nakretka nie jest calkowicie zakrecona. Nie nalezy wciskac klipsa na sile, zeby go nie uszkodzic. Karabinek Belay Master otwiera sie, wykonujac wszystkie czynnosci w odwrotnej kolejnosci. 3.4 WAZNE: Plastikowy klips karabinka Belay Master nie jest elementem nosnym i nie nalezy go obciazac. Nie nalezy nigdy mocowac do klipsa urzadzen asekuracyjnych, lin ani innego sprzetu. NO - Operasjoner, SV - Funktioner, FI - Toiminnot, DK - Operation, PL - Dzialanie, CZ - Akce, SK - Postupy 1 NO Kontroller forankringspunkt. SV Kontrollera förankringarnas säkerhet. FI Varmista, että ankkurit ovat tukevasti kiinni. DK Check at ankeer sikre. PL Sprawdzic bezpieczenstwo punktów asekuracyjnych. CZ Zkontrolujte bezpecnost bodu jištení. SK Skontrolujte zabezpecenie kotiev. NO Istruksjoner For Bruk Og Beskyttelse Mot Farer. SV Korrekt belastning med stängningsmekanismen stängd på ett säkert sätt. FI Oikeanlainen kuormitus siten, että porttimekanismi on suljettu. DK Rigtig belastning med lukkemekanisme sikret. PL Prawidlowe obciazenie przy zamknietym zamku. CZ Správné zatížení s pevne zavreným mechanismem západky. SK Správne zataženie so zatvoreným mechanizmom zámku. Drive-in Captive Bar NO Vigtigt: klasse T (afslutningsforbinder) kan være forsynet med en fangindretning (“pin”) som enten er fast eller løst. Hvis fangindretningen er løst skal den til brug gøres fast på forbinderen for at være i overensstemmelse med EN362:2004 klasse T som mærket (se piktogrammerne). Hv is Du er i tvivl kontakt venligst din leveran dør eller DMM. SV Viktigt: klass T (avslutande kopplingar) kan medfölja captivaanordningen (“stång”) antingen monterade eller lösa. Om captivaanordningen levereras lös måste den monteras på kopplingen för användning för att uppfylla kraven för EN362:2004 klass T, enligt märkningen (se bilderna). Om du är osäker, var god kontakta din leverantör eller DMM. FI Tärkeää: luokka T (putoamisen estävä sulkurengas) voidaan varustaa kiinnityslaitteella (pultti) joko kiinnitettynä tai irrallisena. Jos kiinnityslaite on toimitettu irrallisena, se tulee kiinnittää sulkurenkaaseen, jotta se on yhdenmukainen EN362:2004:n luokan T kanssa merkityn mukaisesti (katso kuvia). Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai DMM:ään. DK Vigtigt: Klasse T (afslutningskonnektorer) kan være forsynet med en fanganordning (“pin”), enten fast eller løs. Hvis fanganordningen leveres løst, skal det sættes på plads i konnektoren, så den kan anvendes i overensstemmelse med EN362:2004 klasse T som markeret (der henvises til piktogrammer). I tvivlstilfælde bedes du rådføre dig med din leverandør eller DMM. PL Wazne: karabinki klasy T (laczniki skrajne) sa dostarczane z elementem niewypadajacym (“sworzniem”) zainstalowanym lub luznym. Jezeli element niewypadajacy dostarczony zostal luzem, wówczas nalezy go zamontowac w karabinku, zeby spelnic wymagania klasy T wedlug normy EN362:2004 (patrz znaki graficzne). W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dostawca lub DMM. CZ Duležité: trída T (koncové spojky) mohou být dodány s pevne usazenou nebo pouze pribalenou pojistkou proti otocení. Pokud je pojistka pouze volne pribalena, je nutné ji pripevnit do spojky tak, aby splnovala požadavky standardu EN362:2004 trídy T podle oznacení (viz schémata). V prípade pochybností se obratte na dodavatele nebo spolecnost DMM. SK Dôležité: Trieda T (koncové spojky) sa môže dodávat s namontovanou alebo odpojenou poistkou (“kolík”). Ak je poistka dodaná odpojená, musí sa pre používanie namontovat na spojku, aby boli splnené požiadavky EN362:2004, trieda T podla oznacenia (pozrite si piktogramy). V prípade pochybností prosím kontaktujte svojho dodávatela alebo DMM. NO Feilaktig belastning. SV Felaktig belastning. FI Vääränlainen kuormitus DK Forkert belastning. PL Nieprawidlowe obciazenie CZ Nesprávné zatížení SK Nesprávne zataženie NO Unnga kontakt med kjemiske reagensmidler. SV Undvik kontakt med kemiska reagenser. FI Älä päästä kosketuksiin kemiallisten reagenssien kanssa. DK Undgaa kontakt med kemisk aktive stoffer. PL Nie dopuscic do kontaktu z odczynnikami chemicznymi. CZ Nevystavovat pusobení chemických cinidel. SK Predchádzajte kontaktu s chemickými reaktantmi. NO Må ikke merkes eller forandres. SV Märk eller ändra inte. FI Älä merkitse tai muuta. DK Undgaa at lava marker eller at foretage forandringer. PL Nie oznaczac, nie modyfikowac. CZ Neoznacovat ani nemenit. SK Neoznacujte ani neupravujte. NO Unnga blokkeringer. SV Undvik hinder. FI Vältä esteitä. DK Undgaa paavirkninger. PL Unikac przeszkód. CZ Pozor na prekážky. SK Vyhnite sa prekážkam NO - Smøres, SV - Smörj, FI - Voitele, DK - Smøring, PL - Smarowanie, CZ - Mazání, SK - Mazanie. Screwgate NO Skruport apnes slik. SV Öppning av skruvlåsning. FI Lukittavan sulkurenkaan avaaminen DK Aabning af skrue lukkemekanisme. PL Dzialanie zamka Screwgate CZ Otevrení západky Screwgate SK Postup otvárania skrutkovacieho zámku Locksafe NO Locksafe apnes slik. SV Öppning av Locksafe. FI Locksafe avaaminen. DK Aabning af Locksafe lukkemekanisme. PL Dzialanie zamka Locksafe. CZ Otevrení západky Locksafe. SK Postup otvárania Locksafe. Kwiklock NO Kwiklock apnes slik. SV Öppning av Kwiklock. FI Kwiklock avaaminen. DK Aabning af Kwiklock lukkemkanisme. PL Dzialanie zamka Kwiklock. CZ Otevrení západky Kwiklock. SK Postup otvárania Kwiklock. 2 NO Karibin med läsemek anisme skal brukes til standplass sikring. SV Använd endast låskarbinhakar för huvudsäkringar. FI Käytä ainoastaan lukittavia sulkurenkaita köysien varmistamiseen. DK Brug lassekarabiner til hovedsikring. PL W glównych punktach asekuracyjnych stosowac tylko karabinki z blokada. CZ Pro hlavní jištení používejte pouze karabiny se zámkem. SK Pre hlavné upevnenia používajte len zamykacie karabíny. NO Fjerning av fangenskap nål på en karabin (5-8). SV Avlägsnande av en captivastång på en koppling (5-8). FI Ankkuroidun pultin irrottaminen sulkurenkaasta (5-8). DK Fjernelse af captive pin på et konnektor (5-8). PL Wyjmowanie sworznia niegubnego z karabinka (5-8). CZ Odstranení pojistky ze spojky (5-8). SK Odstránenie poistného kolíka zo spojky (5-8). 5. 6. 7. 8. F450B/QA/28/Jul.2018 1. 2. 4. NO Innsetting av fangenskap nål på en karabin (1-4). SV Isättning av en captivastång på en koppling (1-4). FI Ankkuroidun pultin kiinnittäminen sulkurenkaaseen (1-4). DK Indsættelse af captive pin på et konnektor (1-4). PL Wkladanie sworznia niegubnego do karabinka (1-4). CZ Pripevnení pojistky na spojku (1-4). SK Vloženie poistného kolíka na spojku (1-4). 3. NO: Advarsel! Arbeid i hoyden, klippeklatring, ellklatring og relaterte aktiviteter er naturlig farlig. Det påhviler enhver bruker av dette utstyret at de lærer og følger sikre teknikker for korrekt bruk av utstyret Og at de forutser og tar nødvendige forholdsregler i situasjoner hvor det kan bli nødvendig å redde noen. Personer som benytter dette utstyret påtar seg all risiko og har det hele og fulle ansvar for enhver skade Eller personskade som kan oppstå som følge av bruk av utstyret. Det er umulig å dekke alle metoder for bruk. Følgende instruksjoner og diagrammer viser noen av de vanligste riktige og feil metoder for bruk, det er umulig å forutsi dem alle. Instruksjoner kan aldri erstatte opplæring av en competent person med den rette faglige bakgrunnen. BRUGERVEJLEDNING VIGTIGT: Vennligst les og forstå denne informasjonen før bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse. Generell informasjon 1. Disse instruksjoner dekket bruken av DMM låsande karbin, tilpasser en eller ere internasjonal standarder. Referer til produkt for detaljer. Hvis du er i tvil kan du kontakte din leverandør eller DMM. 2. Dette produktet kan benyttes sammen med personlig verneutstyr som faller inn under EU-direktiv 89/686/EEC / PPE forordning (EU) 2016/425. Den kan være tilladelig for andre anvendelser, kontakt vennligst din leverandør. RISIKO : Denne PPE er designet for å beskytte mot fall fra høyde. 3. Rett før bruk skal alt utstyr inspiseres visuelt for å sikre at produktet er i skikket tilstand og fungerer på den riktige måte. Vi anbefaler grundig inspeksjon minst en gang hver 6 måned. Slik inspeksjon bør utføres av en kompetent person (dette kan være produsenten). Denne inspeksjonen ska opp på inspeksjon som levert. 4. Personlig udgivelse: Dette produktet ka n enten udgives enkelt til en person eller som del af et system. 5. Andres liv kan være avhengig av utstyret. Brukeren må ha oversikt over historikken (bruk, lagring, inspeksjon osv.). Hvis utstyret ikke er til personlig bruk (f.eks. til bruk i ellklatringssenter), anbefaler vi en systematisk loggføring. Dette bør utføres av en kompetent person. 6. Advarsel! Dersom du på noen som helst måte er i tvil om dette produktet er i sikker stand, må du omgående bytte det ut med et nytt. 7. EN362:2004 ADVARSEL: Hvis dette produktet har blitt brukt for å arrestere et fall det bør trekkes ut fra bruk og ødelagt. 8. Påse at instruksjonene som gjelder for annet utstyr som brukes sammen med dette produktet, overholdes. Det er brukerens ansvar å sørge for at han eller hun vet hva som er riktig og sikker bruk av dette produktet. 9. Dette produktet er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (-40°C - +50°C). Det kan muligvis anvendes under andre forhold, kontakt vennligst din leverandør. 10. DMM fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på utstyr eller personer eller ved dødsfall som skyldes feil bruk. Hvis du er i tvil, kontakt din leverandør eller DMM. 11. Det kreves ikke spesielle foranstaltninger ved transport, med en bør likevel unngå enhver kontakt med kjemiske reagenser eller andre korrosive sto er. 12. Forsiktighet må utvises for å unngå lasting dette produktet over kanter og andre hindringer. Sjekk den forventede retningen under lasting før bruk. 13. Forankringspunkt 13.1 Ankerplassen punktet i fallsikring systemet bør være over posisjonen til brukeren og i henhold til EN 795:2012 og har en minimum styrke på 12 kN. 13.2 Posisjonering av forankringspunktet er avgjørende for sikker fallsikring og dette må tas hensyn til forventede fallstrekken inkludert tau strekk, deployering av dempningssystem (der brukes) og lengden av kontakten, slik at hindringer (for eksempel bakken ) kan være trygt unngås. 13.3 Fjellklatring: Brukeren er informert at sikkerheten av stein, snø eller is (eller noen kombinasjon av disse) forankringspunkter med naturlig eller kunstig feste ikke kan garanteres som sikkert og at god dømmekraft derfor må benyttes av brukeren for å sikre tilfredstillende beskyttelse. 14. EN362:2004 14.1 Til godkendelse ifølge EN362:2004 blev alle forbindere testet med en 12mm diameter stålpind, inden brugen bær du kontrolle kompatibiliteten for kontraparter hvis du er i tvivl. Der skal også drages omsorg hvis forbinderen sandsynligvis bliver belastet og der samtidig bruges bredde rem (>12mm bred), fordi det kan reducere forbinderens styrke hvis det kommer til en belastning. Hvis Du er i tvivl kontakt venligst din leverandør eller DMM. 14.2 Manuelle lukkeforbinder (skrueåbning) : bør kun bruges der hvor brugeren ikke skal fastgøre og erne forbinderen mange gange om dagen. 15. Vedlikehold og service. Dette produktet må ikke merkes, endres eller repareres av brukeren uten autorisasjon fra DMM. Merk: Dette produktet er ikke bruker vedlikeholde med unntak av følgende: 15.1 Desinfeksjon: Desin ser med et desinfeksjonsmiddel som inneholder kvaternære ammoniumforbindelser forsterket med klorhexidin (f.eks Savlon) i tilstrekkelige mengder for å være e ektive. La produktet ligge til bløt i én time; løsningen skal ha samme styrke som det som anbefales til alminnelig rengjøring. Bruk rent vann (15.2) som holder en temperatur på maks 25°C, skyll deretter godt (15.2). 15.2 Rengjøring : Hvis skittent skyll i rent varmt vann av innenlandske leveringskvalitet (maksimumstemperatur 25 ° C) med et mildt vaskemiddel på passende fortynning (pH-område 5.5 til 8.5). Skyll og tørk naturlig i en varm ventilert rom vekk fra direkte varme. Rengjøring anbefales etter hver bruk i et marint miljø. 15.3 Smøring: Smør mekanismen ved hjelp av med en universalsmøreolje. Dette bør utføres etter rengjøring. Rengjøring og smøring kan kurere en defekt mekanisme, hvis det ikke skjer, erstatte produktet umiddelbart. Smøring anbefales etter hver bruk i marint miljø. 15.4 Opbevaring: Oppbevares etter eventuell rengjøring uinnpakket på et kjølig, tørt og mørkt sted i kjemisk nøytrale omgivelser. Unngå sterk varme eller andre varmekilder, høy luftfuktighet, skarpe kanter, korrosive midler eller andre potensielle skadekilder. Ikke oppbevar våt. 16. Levetid og ukurans 16.1 Levetid: Dette er maksimal levetid for et produkt, styrt av detaljerte forhold, som produsent anbefaler at produktet skal kunne være i bruk. Maksimal Levetid: Tekstilprodukter - 10 år fra produksjonsdato. Metallprodukter - ingen tidsbegrensning. Merk: Dette kan være så lite som ett bruk, eller tidligere dersom skader (under frakt eller lagring) før produkt tas i bruk. For at produkt skal kunne være i fortsatt bruk, må det passere en visuell og rutinebasert inspeksjon etter følgende kriterier: fallsikring, generell slitasje, kjemisk forurensning, korrosjon, mekanisk svikt / deformasjon, sprekker, løse nagler, løse tråder av wire, frynsete og / eller bøyd wire, varme forurensning (over normale klimatiske forhold), kutte søm, frynsete tape, nedbrytning av tape og / eller tråd, løse tråder i bånd, langvarig eksponering for UV,synlig og lesbar merking(serienummer, batchnummer, annen merking). Når slike produkter er permanent koblet til andre produkter i et system, les produsentens anbefalinger som angår det komplette systemet. 16.2 Ukurant: Et produkt kan bli ukurant før levetid utløper. Grunner kan være forandringer i etablerte standarder, reguleringer, lovgivning, utvikling av nye teknikker, inkompatibilitet med annet utstyr etc. 17. Undersøgelsestype i den Europæiske Union: Undersøgelsestype i EU for dette produkt udføres af Bemyndiget Organ nr. 0120:-SGS (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien. 18. Forklaring til mærkninger (Bemærk: Yderligere mærkninger kan være inkluderet på konnektoren, hvis produktoverensstemmelsesstandarder ud over EN362:2004, kræver det): DMM Wales UK - Navn på fabrikant/oprindelsesland. xxkN - EN362:2004 - Styrkegrader, større aksellinier lukket (belastet langs ryg med lukke lukket og låst). EN12275:2013 - MBS (Minste bruddfasthet). . Ved normalbelastning (belastning i lengderetning) med lukket snapper, ved tverrbelastning (snapper lukket), ved normalbelastning (belastning I lengderetning) med lukket åpen, ifølge standard. 0120CE - CE-merket (teknisk kontrollorgan nummer og CE-merket). ARDAGXXXX# - År/dag for produksjon og individuelt serienummer. sertifiserende organ for NFPA 1983 (2017ED) sertifiserende organ for NFPA 1983 (2017ED) MH62383 Bogpiktogram : påmindelse at brugeren bør læse og forstå disse anvisninger og anvisningerne som kommer med andre parter af de personlige værnemidler hvis de bruges i forbindelse med denne konnektor. RFID www.dmmwales.com/id sertifiserende organ for NFPA 1983 (2017ED) EN362:2004 B/T - Europeisk standard og klasse som produktet oppfyller. Axxx/ Cxxx/Sxx x - Produktkode. B H K T X Av karabinere av type B (EN12275:2013 Grunnleggende -karabiner) der dette er aktuelt. Av karabinere av type H (EN12275:2013 HMS -karabiner) der dette er aktuelt. Av karabinere av type K (EN12275:2013 Klettersteig -karabiner) der dette er aktuelt og produktet er utstyrt med automatisk låsesystem. Av karabinere av type T (EN12275:2013 Afslutningsforbinder) der dette er aktuelt. Av karabinere av type X (EN12275:2013 Oval -karabiner) der dette er aktuelt 19. CE/EU-SAMSVARSERKLÆRING: dmmwales.com Garantere: DMM garanterer dette produktet i 3 år mot defekter i materialer eller produksjonsfeil. Garantien dekker ikke dette produktet for normal slitasje gjennom bruk, feil lagring, dårlig vedlikehold, utilsiktet skade, uaktsomhet, eventuelle endringer eller modi kasjoner, korrosjon, eller for noen bruk som produktet ikke er beregnet på. ADVARSEL: Hvis en karabinkrok eller QuickDraw er igjen “fast” på en ellvegg eller andre struktur kan det være utsatt for høye nivåer av slitasje, slitasje, forvitring og / eller korrosjon. Disse faktorene kan produsere skarpe kanter på karabinkrok som kan skade / klippe en klatretauet. De samme faktorer kan også redusere styrken carabiners og tekstil komponenter som kan katastrofalt mislykkes forårsaker skade eller død. Hvis faste carabiners eller quickdraws skal brukes, f.eks på en klatrevegg, grundig inspeksjon av en kompetent person bør foretas på en systematisk måte. D. A. B. C. Belay Master Rhino/Ceros Durolock NO Durolock apnes slik. SV Öppning av Durolock. FI Durolock avaaminen. DK Aabning af Durolock lukkemekanisme. PL Dzialanie zamka Durolock. CZ Otevrení západky Durolock. SK Postup otvárania Durolock. 1 2 1 2 3 1 2 4 3 i. iii. Max. Ø 12mm = Max kN ii. Locking Connectors & Belay Master EN12275 EN362:2004 NO, SV, FI, DK, PL, CZ, SK 0120 Ceros Screw-in Captive Bar 1 2 3 Loctite 243 1nm N O -FØR BRUK MÅ BRUKEREN FYLLE UT SKJEMAET NEDENFOR - Brukers Navn: Kjøpssted: Kjøpsdato: Tatt i Bruk (Dato). S V - INNAN ANVÄNDNING MÅSTE ANVÄNDAREN TILLHANDAHÅLLA FÖLJANDE INFORMATION - Användarens namn: Köpställe: Köpdatum: Datum för första användningen: FI - KÄYTTÄJÄN TULEE TÄYTTÄÄ SEURAAVAT TIEDOT ENNEN KÄYTTÖÄ - Käyttäjän nimi: Ostopaikka: Ostopäivä: Päivä, jolloin varustetta on käytetty ensimmäisen kerran: DK - FORINDEN ANVENDELSEN SKAL BRUGEREN AFGIVE NEDENSTAAENDE OPSLYNGINGER - Brugerens Navn: Indkøbssted: Indkøbsdato: Dato for Første Anvendelse. PL - PRZED UZYCIEM UZYTKOWNIK WINIEN PODAC NASTEPUJACE INFORMACJE - Nazwisko uzytkownika: Miejsce nabycia: Data nabycia: Data pierwszego uzycia. CZ -PRED POUŽITÍM MUSÍ UŽIVATEL VYPLNIT TYTO INFORMACE - Jméno uživatele: Místo nákupu: Datum nákupu: Datum prvního použití: SK -PRED POUŽITÍM JE POUŽÍVATEL POVINNÝ VYPLNIT NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE - Meno používatela: Miesto kúpy: Dátum kúpy: Dátum prvého použitia N O -Kontroll Utført S V - Inspektionsdatum FI -Päivämäärä tarkastetaan. DK -Dato for Inspektion PL -Data inspekcji CZ -Datum inspekce. SK -Dátum inšpekcie. N O -KONTROLLSKJEMA Kommentarer/Tiltak S V - INSPEKTIONSFORMULÄR Kommentarer/Åtgärd FI -TARKASTUS MUODOSSA. Kommentti / toimia. DK -INSPEKTIONSSKEMA Bemærkninger/Aktion PL -FORMA KONTROLi. Komentarz / akcje. CZ -INSPEKCE FORMULÁR. Komentovat / akce. SK -INŠPEKCIA FORMULÁR. Komentovat / akcia. N O -GODKJENT? (Ja/Nei) S V - OK? (Ja/Nej) FI -OK? (Kyllä/Ei) DK -GODKENDT? (Ja/Nej) PL -OK? (Tak/Nie) CZ -OK? (Ano/Ne) SK -OK? (Áno/nie) N O -Signatur S V - Underskrift FI -Allekirjoitus DK -Underskrift PL -Signature. CZ -Podpis SK -Podpis Llanberis, Gwynedd United Kingdom, LL55 4EL Tel: Fax: E-mail: Web: +44 (0) 1286 872 222 +44 (0) 1286 872 090 post@dmmwales.com www.dmmwales.com 0120 Stainless S322 / CB - B/T - - - 27 18 Steel Oval S322AV / CBAV - B/T - - - 27 18 S323 / CB - B/T - - - 27 16 S323ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 27 14 S327 / CB - B/T - - - 27 15 S327CB / CBANSI - B/T 2009 2016 - 27 13 Stainless S812 / CB - B/T - - - 45 18 Steel Offset S812AV / CBAV - B/T - - - 45 18 S813 / CB - B/T - - - 45 14 S813ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 13 S817 / CB - B/T - - - 45 14 S817ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 13 Stainless S842 / CB - B/T - - - 40 22 Steel S842AV / CBAV - B/T - - - 40 22 Klettersteig S843 / CB - B/T - - - 40 21 S843ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 40 20 S847 / CB - B/T - - - 40 20 S847ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 40 20 Small Scaffold C113 - T - - - 45 38 Shadow C302/CB B B 40 17 C303/CB B B/T 40 15 C307/CB B B/T 40 15 Oval C322/CB B&X B/T 30 19 C323/CB B&X B/T 30 19 C327/CB B&X B/T 30 19 10 mm Equal C412 / CB B B/T - - - 30 15 C413 / CB B B/T - - - 30 15 C413ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 30 14 C417 / CB B B/T - - - 30 15 C417ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 30 13 10 mm Oval C452 B B - - - 30 16 C453 B B - - - 30 18 C453ANSI - B 2009 2016 - 30 17 C457 B B - - - 30 12 C457ANSI - B 2009 2016 - 30 17 Scaffold Hooks C714 - T 1992 - - 45 52 C714ANSI - T 2009 2016 - 45 50 C734 - T 1992 - - 35 52 C734ANSI - T 2009 2016 - 35 50 12 mm Offset C812 / CB B B/T - - - 45 18 C813 / CB B B/T - - - 45 15 C813ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 17 C817 / CB B B/T - - - 45 17 C817ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 15 Klettersteig C842 / CB B B/T - - - 45 24 C843 / CB B&K B/T - - - 45 24 C843ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 23 C847 / CB B&K B/T - - - 45 24 C847ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 21 C84K2/CB B B/T 48 26 C84K3/CB B&K B/T 48 26 C84K7/CB B&K B/T 48 26 12 mm Boa C852 B&H B - - - 40 24 C853 B&H&K B - - - 40 24 C853ANSI - B 2009 2016 - 40 22 C857 B&H&K B - - - 40 24 C857ANSI - B 2009 2016 - 40 22 Captive Eye C962 - T - - - 45 18 C963 - T - - - 45 16 C963ANSI - T 2009 2016 - 45 16 C967 - T - - - 45 16 C967ANSI - T 2009 2016 - 45 16 MSA Autolock SRCC642 - B 2009 2016 Class G 55 30 Steel Connectors Stainless Steel Connectors EN362 DMM Connectors Product List Abbreviations : AV = Anti Vibration Screwgate, CB = Captive Bar, B = Basic Connector, T = Termination Connector, H = HMS Connector, K = Kletterstieg Connector, X = Oval Connector Aluminium Connectors Product CatNo EN EN ASSE/ CAN/ NFPA Strength Gate 12275 362: ANSI CSA 1983: kN Opening 2004 Z359.12 Z259.12 2017 (mm) Aero Offset D A372 / A372AV B B - - - 25 17 Aero HMS A362 / CB B&H B/T - - - 25 19 A362AV / CBAV B&H B/T - - - 25 17 A363 / CB B&H B/T - - - 25 17 A367 / CB B&H B/T - - - 25 17 Sentinel A262 / A262AV B&H B - - - 24 20 A263 B&H B - - - 24 17 A267 B&H B - - - 24 17 Revolver A272 / A272AV B B - - - 24 16 A273 B B - - - 24 15 A277 B B - - - 24 15 Shadow A302 / A302AV B B - - - 24 18 A303 B B - - - 24 17 A307 B B - - - 24 17 Phantom A312 B B - - - 24 15 Phantom HMS A572 H B - - - 25 20 A573 H B - - - 25 19 A577 H B - - - 25 19 Ultra O A322 / CB B B/T - - - 25 22 A322AV / CBAV B B/T - - - 25 22 A323 / CB B B/T - - - 25 19 A324 B B - - - 25 20 A327 / CB B B/T - - - 25 19 Ultra D A332 / CB B B/T - - - 30 22 A332AV / CBAV B B/T - - - 30 22 A333 / CB B B/T - - - 30 22 A333ANSI / CBANSI B B/T 2009 2016 - 30 16 A334 / CB B B/T - - - 30 20 A337 / CB B B/T - - - 30 22 A337ANSI / CBANSI B B/T 2009 2016 - 30 16 Rhino A542/AV B&H B - - - 27 20 A543 B&H B - - - 27 19 A547 B&H B - - - 27 19 Scaffold Hooks A113 - B - - - 22 42 A734 - T 1992 - - 23 52 A734OL / TA733OLCR - T 1992 - - 23 52 A734ANSI Ultima - T 2009 2016 - 38 53 A763 - T 1992 - - 23 58 Zodiac A822 / CB B B/T - - - 32 18 A822AV / CBAV B B/T - - - 32 18 A823 / CB B B/T - - - 32 18 A827 / CB B B/T - - - 32 18 Klettersteig A842 / CB B B/T - - - 30 26 A842AV / CBAV B B/T - - - 30 26 NFPA / A843 / CB B&K B/T - - Class T 30 24 A843ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 30 21 A844 / CB B&K B/T - - 30 22 NFPA / A847 / CB B&K B/T - - Class T 30 24 A847ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 30 21 Belay Master 2 A872 / CB B&H B/T - - - 25 24 A872AV / CBAV B&H B/T - - - 25 24 25 kN Boa A892 / CB B&H B/T - - - 25 25 A892AV / CBAV B&H B/T - - - 25 25 A893 / CB B&H B/T - - - 25 23 A897 / CB B&H B/T - - - 25 23 30 kN HD Boa A902 / CB B&H B/T - - - 30 25 A902AV / CBAV B&H B/T - - - 30 25 A903 / CB B&H B/T - - - 30 21 A903ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 30 19 A904 / CB B&H B/T - - 30 19 A907 / CB B&H B/T - - - 30 23 A907ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 30 19 Captive Eye A912 / A912AV - T - - - 30 24 A913 - T - - - 30 23 A913ANSI - T 2009 2016 - 30 19 A917 - T - - - 30 23 A917ANSI - T 2009 2016 - 30 19 Sidewinder A98K21 - T - - - 25 21 A98K31 - T - - - 25 18 A98K31ANSI - T 2009 2016 - 25 15 A98K71 - T - - - 25 20 A98K71ANSI - T 2009 2016 - 25 15 Ceros A562 / CB B&H&T T/B&T - - - 25 20 A563 / CB B&H&T T/B&T - - - 25 19 A567 / CB B&H&T T/B&T - - - 25 19 Perfecto A592 / CB B&X/T B/T 24 16 A593 / CB B&X/T B/T 24 15 A597 / CB B&X/T B/T 24 15

2. SV: Varning! Arbete på höjd, klättring, bergsbestigning och relaterade aktiviteter är farliga till sin natur. Det åligger varje persons ansvar som använder denna utrustning att lära sig och använda korrekt teknik för utrustningens avsedda syften, på ett säkert sätt och förutse och vidta lämpliga åtgärder i situationer där räddning kan krävas. Även korrekt användning av utrustningen och tekniker kan leda till olyckor med dödlig utgång. Medicinska tillstånd kan påverka utrustningsanvändarens säkerhet vid normal användning och i nödsituationer. Alla personer som använder utrustningen tar på sig fullständigt ansvar för alla risker, samt skador eller olyckor som kan ske som ett resultat av användningen. Det är omöjligt att täcka alla användningsmetoder. Följande anvisningar och bilder visar några av de vanligaste korrekta och felaktiga användningsmetoderna. Det är omöjligt att förutse samtliga. Det finns inget substitut för instruktioner av utbildade och kompetent person. ANVÄNDARANVISNINGAR VIKTIGT: Var god läs och förstå denna information innan användningen och behåll anvisningarna för framtida bruk. Allmän information 1. Dessa anvisningar täcker användningen av DMM Låskopplingar, som uppfyller en eller flera internationella standarder. Om du är osäker, var god kontakta din leverantör eller DMM. 2. . Denna produkt kan användas i kombination med valfri lämplig personlig skyddsutrustning (PSU) som uppfyller kravet för Europeiska unionens direktiv 89/686/EEC / PPE-förordningen (EU) 2016/425. Den kan vara lämplig för användning inom andra områden, var god kontakta din leverantör. RISK : Denna PPE är utformad för att skydda mot fall från höjd. 3. Omedelbart före användning bör utrustningen inspekteras visuellt/funktionellt för att säkerställa att produkten är i användningsbart skick och fungerar korrekt. Vi rekommenderar en grundlig inspektion minst en gång var sjätte månad av en kompetent person (detta kan vara tillverkaren). Denna inspektion bör registreras på det medföljande inspektionsformuläret. 4. Personligt bruk: denna produkt får användas för personligt bruk och får användas antingen separat eller som en del av ett system. 5. Ditt liv hänger på din utrustning. Användaren bör vara medveten om produktens historik (användning, förvaring, inspektion osv.). Om denna utrustning inte är för personligt bruk (t.ex. används i klättringsklubbar eller liknande), rekommenderar vi starkt att man använder sig av ett inspektionssystem som registreras. Detta bör alltid utföras av en kompetent person. 6. VARNING: om du har några tvivel angående produktens skick vad gäller säkerhet, byt ut den omedelbart. 7. VARNING EN362:2004: Om denna produkt har använts för att stoppa ett fall ska den tas ur bruk och förstöras. 8. Säkerställ att anvisningarna för andra komponenter som används i kombination med denna produkt respekteras. Det åligger användarens ansvar att säkerställa att han/hon förstår korrekt och säker användning av denna produkt. 9. Denna produkt är avsedd för användning under normala väderförhållanden (-40°C - +50°C). Den kan vara lämplig för andra förhållanden, var god kontakta din leveratör. 10. DMM kommer inte att ta på sig något ansvar för skador, personskador eller dödsfall som är resultatet av felaktig användning. Om du är osäker, var god kontakta din leverantör eller DMM. 11. Inga speciella förebyggande åtgärder vid transport är nödvändiga, emellertid ska all kontakt med kemiska reagenter och andra korrosiva substanser undvikas. 12. Försiktighet måste iakttas för att undvika att lasta denna produkt över kanter eller andra hinder. Kontrollera den förväntade riktningen under last före användning. 13. Förankringar. 13.1 Förankringspunkten för fallskyddssystemet bör befinna sig ovanför användarens position och uppfylla kraven för EN795:2012 och ha en minsta styrka på 12kN. 13.2 Positioneringen av förankringspunkten är grundläggande för säkert fallskydd och man måste beakta den förväntade fallhöjden, inklusive repsträckning, aktivering av stötdämpningssystemet (där det är tillämpligt) och längden för kopplingen så att hinder (som exempelvis marken) kan undvikas säkert. 13.3 Bergklättring: användaren bör vara medveten om att säkerheten för alla klippor, snö eller is (och någon kombination av dessa) som används som förankringspunkt (säkring), naturlig eller onaturlig, inte kan garanteras och därför krävs det gott omdöme från användarens sida för att uppnå tillräckligt skydd. 14. EN362:2004 14.1 Alla kopplingar testas med stålsprintar med en diameter på 12 mm. Kontrollera kompatibiliteten för kopplingskomponenterna före användning om du är osäker. Försiktighet måste iakttas om det är sannolikt att denna koppling kommer att belastas med breda remmar (>12 mm breda) eftersom detta kan minska kopplingens styrka om belastning sker. Om du är osäker, var god kontakta din leverantör eller DMM. 14.2 Manuella låskopplingar (skruvstängning) får endast användas när användaren inte behöver fästa och ta bort kopplingen många gånger under en arbetsdag. 15. Underhåll och service Denna produkt får inte märkas, modifieras eller repareras av användaren, såvida det inte har godkänts av DMM. OBS: denna produkt kan inte underhållas av användaren, med undantag för följande: 15.1 Desinfektion: använd ett desinficeringsmedel som innehåller föreningar av kvartärt ammonium, förstärkt med klorhexidin (t.ex. Savlon) i tillräckliga mängder för att vara effektivt. Blötlägg produkten under 1 timme med en utspädning som rekommenderas för allmän användning och använd rent vatten i enlighet med (15.2) som inte överstiger 25°C och skölj sedan noggrant i enlighet med (15.2). 15.2 Rengöring: rengör i rent varmt vatten av dricksvattenkvalitet (maximal temperatur 25°C) med milt rengöringsmedel med en lämplig utspädning (pH-intervall 5,5 - 8,5). Skölj noggrant och låt lufttorka i ett varmt ventilerat utrymme, men på avstånd från direkta värmekällor. Viktigt : Rengöring rekommenderas efter varje användningstillfälle i marina miljöer. 15.3 Smörjning: smörj mekanismen med en lämplig smörjolja. Detta bör göras efter rengöring. Rengöring och smörjning kan reparera en defekt mekanism. Om så inte är fallet, byt ut produkten omedelbart. Smörjning rekommenderas efter varje användningstillfälle i marina miljöer. 15.4 Förvaring: efter all nödvändig rengöring, förvara oförpackad på en sval, torr, mörk plats i en kemiskt neutral miljö på avstånd från för hög värme eller värmekällor, hög luftfuktighet, vassa kanter, frätande ämnen eller andra skadliga element. Förvara inte i fuktigt tillstånd. 16. Livslängd och åldrande. 16.1 Livslängd: detta är produktens maximala livslängd med förbehåll för detaljerade villkor som tillverkaren rekommenderar att produkten ska användas för. Maximal livslängd: Textil och plastprodukter – 10 år från tillverkningsdatumet. Metallprodukter – ingen tidsbegränsning. OBS: Detta kan vara så lite som en användning, eller till och med tidigare om utrustningen har skadats (t.ex. under transport eller förvaring) före det första användningstillfället. För att produkten ska kunna bli kvar i tjänst måste den godkännas i en visuell och taktil inspektion där följande ska beaktas: fallskydd, allmänt slitage, kemisk kontaminering, korrosion, mekaniska fel/deformering, sprickor, lösa nitar, lösa trådändar, fransig och/eller böjd vajer, värmekontaminering (över normala klimatförhållanden), trasiga sömmar, fransig tejp, försämring av tejp och/eller tråd, lösa trådar i tejpen, långvarig exponering för UV-strålning, tydlig och läsbar märkning (t.ex. märkning, partireferens, individuella serienummer osv.) När sådana produkter är permanent sammankopplade med andra produkter i ett system, var god se tillverkarens rekommendationer för hela systemet. 16.2 Åldrande: en produkt kan bli föråldrad före slutet av dess livstid. Anledningar till detta kan inkludera ändringar i gällande föreskrifter, regler, lagstiftning, utveckling av nya tekniker, inkompatibilitet med annan utrustning osv. 17. EU-typkontroll: EU-typkontroll för denna produkt utförs av det anmälda organet nr. 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien. 18. Förklaring av märkningen: (Observera att ytterligare märkning kan inkluderas på produkten i enlighet med vad som krävs av regler för produktöverensstämmelse utöver EN362 (2004): DMM Wales UK - Namn på tillverkare/ursprungsland. xxkN - EN362:2004 - Styrkeklass, huvudaxelstängning stängd (belastning längs med rygg med stängning stängd och låst). EN12275:2013/MEETS NFPA 1983 (2017ED) - MBS (minsta brottstyrka), huvudaxelns stängning stängd, korsstängning (mindre axel, stängning stängd), huvudaxel öppen. 0120CE - CE-märkning (nummer för det anmälda organet och CE-märkning). A RDAGXXXX# - År/dag för tillverkning och individuellt serienummer. MH62383 Bild av en bok - påminnelse att slutanvändaren måste läsa och förstå dessa anvisningar och de som medföljer övriga komponenter i PSU som kan användas i kombination med denna produkt. RFID www.dmmwales.com/id certifierande organ för NFPA 1983 (2017ED) EN362:2004 B/T - Europeisk standard och klassificering för kopplingen. Axxx/Cxxx/Sxxx - Produktkod. B H K T X För kopplingar av typen B (EN12275:2013 Grundläggande kopplingar) där det är tillämpligt. För kopplingar av typ H (EN12275:2013 HMS-kopplingar) där det är tillämpligt. För kopplingar av typen K (EN12275:2013 Klettersteig-kopplingar) där det är tillämpligt och när de är utrustade med stängningar med automatisk låsning. För kopplingar av typen T (EN12275:2013 Avslutande kopplingar) där det är tillämpligt. För kopplingar av typ X (EN12275:2013 Oval-kopplingar) där det är tillämpligt. 19. CE/EU-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE: dmmwales.com Garanti: DMM tillhandahåller en garanti för denna produkt under 3 år för material- eller tillverkningsdefekter. Garantin täcker inte produkten för normalt slitage som orsakas av användning, felaktig förvaring, bristande underhåll, ofrivilliga skador, försumlighet, ändringar eller modifieringar, korrosion, eller för all användning för vilken produkten inte är avsedd. VARNING: Om en karbinhake eller slingset lämnas permanent ‘fixerad’ på en klippvägg eller någon annan struktur kan den utsättas för mycket höga nivåer av slitage, nötning, vittring och/eller korrosion. Dessa faktorer kan skapa vassa kanter på karbinhaken vilket kan skada/ skära sönder ett klättringsrep. Samma faktorer kan även minska styrkan för karbinhakar och textilkomponenter som kan leda till katastrofala fel och orsaka skada eller dödsfall. Om fasta karbinhakar eller slingseter ska användas, t.ex. på en klättervägg, måste en grundlig inspektion utföras av en behörig person på ett systematiskt sätt. FI: Varoitus! Korkeissa paikoissa työskentely, vuorikiipeily ja vastaava toiminta on luonteeltaan vaarallista. On jokaisen välineitä käyttävän henkilön vastuulla oppia ja harjoitella käyttämään välineitä turvallisesti ja niiden määriteltyjen käyttötarkoituksien mukaisesti sekä oppia ennakoimaan ja toimimaan asianmukaisella tavalla tilanteissa, joissa pelastautuminen voi olla tarpeen. Välineiden ja tekniikoiden oikeakaan käyttö, ei poista kaikkia riskejä, joiden seuraukset voivat olla hengenvaaralliset. Sairaudet voivat vaikuttaa välineiden käyttäjän turvallisuuteen normaaleissa- ja hätätilanteissa. Välineitä käyttävä henkilö hyväksyy vastuun kaikista vahingoista ja vammoista, jotka voivat aiheutua välineiden käytöstä. On mahdotonta mainita kaikki käyttömenetelmät. Seuraavissa ohjeissa ja kuvissa esitellään joitakin tavallisia oikeita ja vääriä käyttömenetelmiä. Kaikkia menetelmiä ei ole mahdollista ennakoida. Koulutetun ja asiantuntevan henkilön ohjaus on korvaamatonta. KÄYTTÖOHJEET TÄRKEÄÄ: Lue ja sisäistä nämä ohjeet ennen käyttöä, ja pidä ohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten. Yleistä tietoa 1. Näissä ohjeissa käsitellään DMM:n sulkurenkaiden käyttöä. Sulkurenkaat ovat yhden tai useamman kansainvälisen standardin mukaisia. Katso lisätiedot tuotelistasta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai DMM:ään. 2. Tuotetta voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa asianmukaisen Euroopan unionin direktiivin 89/686/EY / PPE-asetus (EU) 2016/425 mukaisen henkilösuojaimen kanssa. Sitä voidaan ehkä käyttää myös muissa sovelluksissa. Varmista asia aina jälleenmyyjältäsi. RISK : Tämä henkilökohtainen suojavaruste on suunniteltu suojaamaan putoamiselta korkealta. 3. Tutki tuote silmämääräisesti/toiminnallisesti juuri ennen käyttöä, jotta tiedät, onko tuote käyttökunnossa ja toimiiko se oikein. Tarkistus tulee merkitä toimitettuun tarkastuslomakkeeseen. Suosittelemme asiantuntevan henkilön suorittamaa huolellista tarkistusta puolen vuoden välein (esimerkiksi valmistaja). 4. Henkilökohtainen käyttö: tuote voidaan antaa henkilökohtaiseen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää joko erikseen tai jonkin järjestelmän osana. 5. Välineidesi varassa on ihmishenkiä. Käyttäjän tulee tietää varusteiden käyttöhistoria (käyttö, varastointi, tarkistukset jne.) Jos tuote ei ole henkilökohtaisessa käytössä (esim. käytössä vuorikiipeilykeskuksissa), suosittelemme systemaattista kirjanpitoa. Asiantuntevan henkilön tulee aina suorittaa tämä tehtävä. 6. VAROITUS: Jos olet epävarma tuotteen turvallisuudesta, vaihda se uuteen välittömästi. 7. EN362:2004 VAROITUS: Jos tuotetta on käytetty putoamisen estämiseen, se tulee poistaa käytöstä ja hävittää. 8. Varmista, että muiden tämän tuotteen kanssa käytettävien komponenttien ohjeita noudatetaan. On käyttäjän vastuulla varmistaa, että hän ymmärtää, miten tuotetta käytetään oikein ja turvallisesti. 9. Tuote on suunniteltu käytettäväksi normaaleissa ilmasto-olosuhteissa (-40°C-+50°C). Sitä voidaan mahdollisesti käyttää myös muissa olosuhteissa. Varmista asia jälleenmyyjältäsi. 10. DMM ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista, vammoista tai kuolemasta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai DMM:ään. 11. Erityiset kuljetukseen liittyvät varotoimenpiteet eivät ole tarpeen. Vältä kuitenkin kontaktia kemiallisten reagenssien tai muiden syövyttävien aineiden kanssa. 12. Tuotetta on vältettävä lastaamasta reunojen ja muiden esteiden yli. Tarkasta odotettavissa oleva suunta lastauksen aikana ennen käyttöä. 13. Ankkurit. 13.1 Putoamisen estämisjärjestelmän ankkuripisteiden tulisi olla käyttäjän sijaintikohdan yläpuolella ja EN795:2012:n vaatimusten mukaiset ja lujuudeltaan vähintään 12 kN. 13.2 Ankkuripisteen sijainti on erittäin tärkeää putoamisen pysäyttämisen kannalta. Siinä tulee ottaa huomioon oletettu putoamismatka mukaan lukien köyden jousto, iskunvaimennusjärjestelmän (mikäli käytössä) nykäisy ja jatkon pituus, jotta esteet (esimerkiksi maanpinta) voidaan välttää turvallisesti. 13.3 Vuorikiipeily: käyttäjän tulee huomata, ettei kiven, lumen tai jään (tai näiden yhdistelmän) muodostaman luonnollisen tai ei-luonnollisen ankkuripisteen (varmistus) turvallisuutta voi taata. Näin ollen käyttäjän oma arvostelukyky on välttämätön, jotta suojaus on riittävä. 14. EN362:2004 14.1 Kaikki sulkurenkaat testataan halkaisijaltaan 12 mm:n kokoisia teräspultteja käyttämällä. Jos olet epävarma, tarkista liitettävien osien yhteensopivuus ennen käyttöä. On oltava varovainen, jos sulkurengas kuormittuu leveitä hihnoja (yli 12 mm) käytettäessä, koska sulkurenkaan lujuus saattaa heikentyä kuormittuessa. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai DMM:ään. 14.2 Manuaalisesti lukittavia sulkurenkaita (ruuvillinen portti) tulee käyttää vain silloin, kun käyttäjän ei tarvitse kiinnittää ja irrottaa sulkurengasta montaa kertaa työpäivän aikana. 15. Huolto Käyttäjä ei saa merkitä, korjata tai muokata tuotetta, ellei DMM ole antanut tähän lupaa. Huom: käyttäjä ei saa huoltaa tuotetta, ellei kyseessä ole jokin seuraavista: 15.1 Desinfiointi: desinfioi desinfiointiaineella, joka sisältää sopivalla määrällä klooriheksidiiniä (esim. Savlon) vahvistettua kvaternaarista ammoniumyhdistettä toimiakseen tehokkaasti. Liota tuotetta tunnin ajan yleiskäyttöön suositellussa laimennoksessa. Käytä puhdasta vettä (kohdan 15.2 mukaisesti) alle 25 °C:n lämpötilassa ja huuhtele sen jälkeen (kohdan 15.2 mukaisesti). 15.2 Puhdistus: jos likaantunut, puhdista lämpimällä vedellä (maksimilämpötila 25 °C) ja miedolla, asiaankuuluvasti laimennetulla pesuaineella (pH 5,5-8,5). Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua itsestään lämpimässä ja ilmastoidussa huoneessa poissa suoran lämmönlähteen läheisyydestä. Puhdistusta suositellaan jokaisen käytön jälkeen merellisessä ympäristössä. 15.3 Voitelu: voitele mekanismi sopivalla voiteluöljyä. Voitele puhdistuksen jälkeen. Voitelu ja puhdistaminen voivat korjata viallisen mekanismin, mutta mikäli vika ei korjaannu, vaihda tuote uuteen välittömästi. Voitelua suositellaan jokaisen käytön jälkeen merellisessä ympäristössä. 15.4 Varastointi: varastoi tuote puhdistuksen jälkeen ilman paikkausta viileässä, kuivassa paikassa kemiallisesti neutraalissa ympäristössä poissa kuumuudesta tai kuumuuden lähteestä, kosteudesta, terävistä reunoista, syövyttävistä aineista ja muista mahdollisista vahingon aiheuttajista. Älä varastoi kosteana. 16. Käyttöikä ja vanheneminen 16.1 Käyttöikä : ttuotteen maksimikäyttöaikaa, joka riippuu yksityiskohtaisista olosuhteista ja jonka ajan tuotetta voi valmistajan suosituksen mukaan käyttää. Suurin Käyttöikä: Tekstiilit - 10 vuotta valmistuspäivästä. Metallituotteet - ei ole aikarajaa. Huomaa: Tämä voi olla niin vähän kuin yksi käyttöä tai jopa aikaisemmin, jos vahingoittunut (esim. kuljetuksen tai varastoinnin) ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jotta tuote säilyy käyttökunnossa, sen tulee läpäistä silmämääräinen ja käsin suoritettu tarkistus, jossa huomioidaan seuraavat kriteerit: putoamisen pysäyttäminen, yleinen kuluminen, kemiallinen kontaminaatio, korroosio, mekaaninen toimintahäiriö/epämuodostuma, halkeamat, löysät kiinnikkeet, löysät johdot, haurastuneet ja/tai vääntyneet johdot, lämpösaaste (normaaleita ilmasto-olosuhteita korkeampi lämpötila), paikatut viillot, haurastunut vyö, vyön ja/tai köyden haurastuminen, vyön löysät köydet, pitkäkestoinen altistuminen UV-säteilylle, selkeät ja luettavissa olevat merkinnät (esim. merkintä, erän viite, yksilölliset sarjanumerot jne.). Kun tällaiset tuotteet on kytketty pysyvästi muihin tuotteisiin järjestelmässä, tarkista koko järjestelmää koskevat valmistajan suositukset. 16.2 Vanheneminen : tuote voi vanhentua ennen kuin sen käyttöikä tulee päätökseen. Tähän voivat olla syynä muutokset sovellettavissa standardeissa, säädökset, lainsäädäntö, uusien tekniikoiden kehittäminen, yhteensopimattomuus muiden välineiden kanssa jne. 17. Euroopan unionin tyyppitarkastus Tuotteen EU-tyyppitarkastuksen suoritti tarkastuslaitos nro 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, U.K. 18. Merkintöjen selitykset (Huomaa, että tuotteessa saattaa olla muitakin merkintöjä muiden tuotteen yhdenmukaisuusvaatimusten kuin EN362:2004:n mukaisesti.) DMM Wales UK - Valmistajan nimi / valmistusmaa. xxkN - EN362:2004 - lujuusluokitus, pituussuuntaan portti suljettuna (kuormitus selkää pitkin siten, että portti on suljettu ja lukittu). EN12275:2013 - MBS (minimimurtolujuus), pituussuuntaan portti suljettuna, sulkurengas, jonka portit aukeavat vastakkaisille puolille (poikittaissuuntaan portti suljettuna), pituussuuntaan portti avonaisena 0120CE - CE-merkki (ilmoitettu rungon numero ja CE-merkki). VUPAIXXXX# - Vuosi/päivä valmistus ja yksittäisten sarjanumero. MH62383 Kirjasymboli - muistuttaa siitä, että loppukäyttäjän tulee lukea ja ymmärtää nämä ohjeet sekä muiden tämän tuotteen kanssa käytettävien henkilösuojainten mukana toimitetut ohjeet. RFID www.dmmwales.com/id sertifiointielimen varten NFPA 1983 (2017ED) EN362:2004 B/T – Eurooppalaisen standardin ja alaluokassa tuote täyttää. Axxx/Cxxx/Sxxx - Tuotteen koodi. B H K T X Tyypin B sulkurenkaille (EN12275:2013 perustiedot sulkurenkaat) tarvittaessa. Tyypin H sulkurenkaille (EN12275:2013 HMS-sulkurenkaat) tarvittaessa. Tyypin K sulkurenkaille (EN12275:2013 Klettersteig-sulkurenkaat) tarvittaessa ja automaattisiin sulkurenkaisiin liitettynä. Tyypin T sulkurenkaille (EN12275:2013 Putoamisen estävä sulkurengas ) tarvittaessa. Tyypin X sulkurenkaille (EN12275:2013 Oval-sulkurenkaat) tarvittaessa. 19. CE/EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: dmmwales.com Takuu: DMM antaa tuotteelle takuun kolmen vuoden ajaksi materiaali- tai valmistusvirheiden varalta. Takuu ei kata tuotteen normaalia kulumista käytössä, vääränlaista säilytystä, heikkoa huoltoa, vahingossa tapahtuvaa vaurioitumista, huolimattomuutta, muutoksia, syöpymistä tai käyttöä tarkoituksissa, joihin tuotetta ei ole suunniteltu. VAROITUS: Jos sulkurengas tai jatko jätetään liian pitkäksi aikaa kiinni kiveen tai muuhun rakenteeseen, siihen voi kohdistua normaalia enemmän kulutusta, hankausta, säälle altistumista ja/tai korroosiota. Nämä voivat hangata sulkurenkaan reunat teräväksi, mikä taas voi vahingoittaa köyttä tai jopa leikata sen poikki. Samat tekijät voivat myös heikentää sulkurenkaiden ja tekstiiliosien lujuutta, minkä vuoksi ne voivat pahimmassa tapauksessa pettää ja aiheuttaa vammautumisen tai kuoleman. Jos käytetään kiinteitä sulkurenkaita tai jatkoja, esim. kiipeilyseinällä, asiantuntevan henkilön tulee tutkia ne huolellisesti ja systemaattisesti. DK : Advarsel! Arbejde med højde, klippeklatring, bjergbestigning og lignende sportsgrene er i sig selv farlige aktiviteter. Det påhviler enhver, der anvender dette udstyr til at lære og praktisere de korrekte teknikker til brug af udstyr til sine udpegede formål sikkert. Samt at forudse og træffe de rette forholdsregler, i tilfæde der skulle opstår en rednings sltuation. Selv den korrekte brug af udstyr og teknikker kan resultere i fatale konsekvenser. Medicinske tilstande kan påvirke sikkerheden for brugeren ved normal og brug i nødsituationer. Enhver person som anvender dette udstyr paatager sig al risko for enhver form for skade, herunder personskade, som maatte opstaa som følge af dets brug. Det er umuligt at dække alle anvendelsesmaader. Følgende instruktioner og diagrammer viser nogle af de fælles rigtige og forkerte metoder til brug, er det umuligt at forudsige dem alle. Der findes ingen erstatning for undervisning af en uddannet og kompetent person. BRUGERVEJLEDNING VIGTIGT: Læs venligst og forstå denne information før ibrugtagning, gem venligst denne information til fremtidig brug. Generel information 1. Disse anvisninger gælder brugen af DMM læser sammenknytte, der svarer til en eller flere internationale standarder. Se produkt listen for detaljer. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din leverandør eller DMM. 2. Dette produkt kan anvendes sammen med relevante dele af dit Personlige Beskyttelsesudstyr (PPE), i forhold til gældende EU Direktiv 89/686/ EEC / PPE- forordning (EU) 2016/425. Det kan muligvis accepteres til brug i andre anvendelser, spørg venligst din leverandør. RISIKO : Denne PPE er designet til at beskytte mod fald fra højde. 3. Umiddelbart før brug inspiceres produkt visuelt og funktionelt, for at tilsikre at denne produkt er i funktionsdygtig tilstand og fungerer korrekt. Vi anbefaler en grundig inspektion mindst én gang om hver 6 måneder af en kyndig person (dette kan være fabrikanten). Denne inspektion bør noteres på den vedlagte inspektionsblanket. 4. Personlig version: dette produkt kan gives til personlig brug, og kan anvendes enten alene eller som del af et system. 5. Andre menneskers liv eller død kan afhænge af dit udstyr. Brugeren bør nøje kende udstyrets historie (anvendelse, opbevaring, eftersyn mm). Hvis udstyret ikke er for personligt brug (for eksempel udstyr tilhørende bjergbestigningscentre) vil vi alvorligt anbefale en form for systematisk bogført kontrol. Denne bør altid udføres af en kompetent person. 6. ADVARSEL: Hvis du er i tvivl om sikker tilstand af dette produkt, skal den straks udskiftes. 7. EN362:2004 ADVARSEL: Hvis denne konnektor er brugt til at standse et fald, skal det tages ud af brug og destrueres. 8. Sørg for at instruktioner vedrørende andre komponenter, som anvendes I forbindelse med dette udstyr, bliver overholdt. Det er brugerens ansvar at sikre sig at han/hun forstaar hvordan dette udstyr anvendes korrekt og forsvarligt. 9. Dette produkt er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (-40°C - +50°C). Det kan muligvis anvendes under andre forhold, spørg venligst din leverandør. 10. DMM paatager sig intet ansvar for nogen form for ulykke, persoskade eller død foraarsaget af misbrug. Hvis du er i tvivl, kontakt din leverandør eller DMM. 11. Ingen specielle transport forholdsregler er nødvendige, men undgå al kontakt med kemiske reagenser eller andre ætsende stoffer. 12. Der skal udvises forsigtighed for at undgå at indlæse dette produkt over kanter og andre forhindringer. Tjek den forventede orientering under læsning før brug. 13. Ankeer 13.1 The forankringspunkt for faldsikringssystem bør være over positionen af brugeren og er i overensstemmelse med EN 795:2012 og have en mindste styrke på 12kN. 13.2 Placering af forankringspunktet er afgørende for sikker fald og dette skal der tages hensyn til forventede faldlængde herunder reb stretch, indsættelsen af dæmpningssystem (hvor sådanne anvendes) og længden af konnektoren, så hindringer (såsom jorden ) kan være sikker undgås. 13.3 Bjergbestigning: Brugeren tilrådes, at sikkerheden for enhver sten, sne eller is (eller enhver kombination af disse) forankringspunkt naturlig eller unaturlig, ikke kan garanteres som sikker, og derfor god dømmekraft af brugeren er en nødvendighed for at opnå tilstrækkelig beskyttelse . 14. EN362:2004 14.1 Godkendelse testes alle konnektorer ved hjælp af stålpins med diameter 12 mm. I tvivlstilfælde checkes kompatibiliteten med moddele før anvendelse. Der skal også drages omsorg for, om der er sandsynlighed for, at denne konnektor belastes ved hjælp af brede straps (> 12 mm brede), da dette kan reducere styrken af konnektoren, hvis der opstår belastning. I tvivlstilfælde bedes du rådføre dig med din leverandør eller DMM. 14.2 Manuelle låsekonnektorer (skruelukke): må kun anvendes, hvor brugeren ikke skal fastgøre og fjerne konnektoren mange gange på en arbejdsdag. 15. Vedligeholdelse og service Dette produkt må ikke være mærket, ændret eller repareret af brugeren medmindre de er godkendt af DMM. Bemærk: dette produkt er ikke bruger vedligeholdes med undtagelse af følgende: 15.1 Desinfektion: Desinficer med et desinfektionsmiddel indeholdende kvaternære ammoniumforbindelser forstærket med klorhexidin (f.eks Savlon) i tilstrækkelige mængder til at være effektive. Soak produktet i 1 time ved fortyndinger anbefales til almindelig brug med rent vand pr (15,2), der ikke overstiger 25 ° C og derefter skylles grundigt som per (15,2). 15.2 Rengøring: Skylles i rent varmt vand fra vandhanen, hvis beskidt (maksimumtemperatur 25°C) med mildt rengøringsmiddel i passende fortyndingsgrad (pH-værdi 5,1-8,5). Skyl set grundigt af of lad det tørre naturligt I et varmt ventileret rum vaek fra direkte varme.Rengøring anbefales efter hver brug i havmiljøer. 15.3 Smøring: smøre mekanismen ved hjælp af almindelig smøreolie. Smøring skal udføres efter rengøring. Rengøring og smøring kan helbrede en defekt mekanisme, hvis det ikke sker, skal du udskifte produktet med det samme. Smøring anbefales efter hver brug i et havmiljøer. 15.4 Opbevaring: Efter nødvendig rengøring opbevares udstyret uindpakket paa et køligt, mørkt sted i kemisk neutrale omgivelser i passende afstand fra stærk varme eller i direkte varmekilder, høj fugtighed, skarpe kanter, ætsende stoffer eller andre mulige aarsager til beskadigelse. Maa ikke opbevares fugtigt. 16. Levetid og forældelse 16.1 Levetid: Dette er den maksimale levetid, afhængigt af detaljerede betingelser, som fabrikanten anbefaler, at produktet kan forblive i anvendelse. Maximum Levetid: Tekstilvarer - 10 år fra datoen for fremstillingen. Metalprodukter - uden tidsbegrænsning. Bemærk: Det kan være så lille som en enkelt anvendelse, eller endda mindre, hvis den er beskadiget (f.eks. under transit eller opbevaring) før første anvendelse. For at produktet kan forblive i anvendelse, skal det bestå en visuel og taktil inspektion, hvor følgende kriterier overvejes: faldsikring, almindelig slitage, kemisk forurening, korrosion, mekanisk fejl / deformation, revner, løse nitter, løse kabelender, flosset og / eller bøjet wire, varme forurening (over normale klimatiske forhold), skære syning, flosset tape, nedbrydning af tape og / eller tråd, løse tråde i tape, langvarig udsættelse for UV, klar og letlæselig mærkning (f.eks mærkning, batch reference, individuel serienumre osv). Hvis sådanne produkter er permanent fastgjort til andre produkter i et system, henvises til producentens anbefalinger af det samlede system. 16.2 Forældelse: Et produkt kan blive forældre før afslutningen af dets levetid. Grunde til dette kan omfatte ændringer i relevante standarder, forskrifter, lovgivning, udvikling af nye teknikker, uforenelighed med andet udstyr osv. 17. Undersøgelsestype i den Europæiske Union: Undersøgelsestype i EU for dette produkt udføres af Bemyndiget Organ nr. 0120:-SGS (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien. 18. Forklaring til mærkninger (Bemærk: Yderligere mærkninger kan være inkluderet på dette connectorlink, hvis produktoverensstemmelsesstandarder ud over EN362:2004, kræver det): DMM Wales UK - Fabrikantens navn. xxkN - EN362:2004 Styrkegrader, større akselukke lukket (belastet langs ryg med lukke lukket og låst). EN12275:2013 - MBS (Minimum brudstyerke). Hovedaksel retning lukket, minor aksel (retning lukket), hovedaksel retning aabnet, i henhold til standard. 0120CE - CE mærke (almindeligt kendt kropsnummer og CE mærket). ARDAGXXXX# - År/dag i fremstilling og individuelt serienummer. MH62383 Bog piktogram - Bog piktogram - Påmindelse om, at slutbrugeren skal læse og forstå disse vejledninger samt de vejledninger, der leveres med andre PPE enheder, hvis de skal anvendes sammen med denne enhed. RFID www.dmmwales.com/id certificerende organ for NFPA 1983 (2017ED) EN362:2004 B/T - Europæisk standard og klasse som produkt er i overensstemmelse. Axxx/Cxxx/Sxxx - Produktkode. B H K T X For karabiner af type B (EN12275:2013 grundlæggende karabiner) hvor dette er relevant. For karabiner af type H (EN12275:2013 HMS karabiner hvor dette er relevant. For karabiner af type K (EN12275:2013 Klettersteig karabiner) hvor dette er relevant og hvor de er forsynet med automatisk lukker. For karabiner af type T (EN12275:2013 Afslutningskonnektorer) hvor dette er relevant. For karabiner af type X (EN12275:2013 Oval karabiner) hvor dette er relevant. 19. CE/EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: dmmwales.com Garanti: DMM garanterer dette produkt i 3 år mod eventuelle fejl i materialer eller fremstilling. Garantien dækker ikke dette produkt for normal slitage gennem brug, forkert opbevaring, ringe vedligeholdelse, hændelig skade, uagtsomhed, eventuelle ændringer eller forandringer, korrosion, eller for nogen brug, som produktet ikke er beregnet. ADVARSEL: Hvis en karabinhage eller ekspresslynge er tilbage “faste” på en klippevæg eller enhver anden struktur kunne blive udsat for meget høje niveauer af slid, slid, vejrlig og / eller korrosion. Disse faktorer kan producere skarpe kanter på den karabinhage, der kan skade / klippe en klatre reb. De samme faktorer kan også reducere styrken af karabinhager og tekstil komponenter, der kan katastrofalt mislykkes forårsage personskade eller døden. Hvis faste karabinhager eller quickdraws skal anvendes, fx på en klatrevæg, grundig inspektion af en kompetent person bør foretages på en systematisk måde. PL: Ostrzezenie! Praca na wysokosci, wspinaczka skalna, alpinizm i podobne zajecia sa z natury niebezpieczne. Na uzytkowniku tego sprzetu spoczywa odpowiedzialnosc za zapoznanie sie z zasadami bezpiecznego uzytkowania tego sprzetu do celu, do którego jest przeznaczony, oraz za przestrzeganie tych zasad, a takze za przewidzenie sytuacji, w których konieczna moze byc akcja ratunkowa, i podjecie odpowiednich dzialan. Nawet poprawne stosowanie sprzetu i przestrzeganie zasad nie gwarantuje bezpieczenstwa. Stan zdrowia moze wplynac na bezpieczenstwo uzytkownika sprzetu w sytuacjach normalnych i awaryjnych. Kazdy uzytkownik tego sprzetu bierze na siebie wszelkie ryzyko i pelna odpowiedzialnosc za wszelkie szkody i obrazenia, które moga byc rezultatem stosowania go. Niemozliwe jest opisanie wszystkich metod uzytkowania tego sprzetu. Ponizsze instrukcje i znaki graficzne przedstawiaja niektóre najczesciej spotykane, poprawne i niepoprawne sposoby stosowania sprzetu; wszystkich przewidziec nie mozna. Nic nie zastapi przeszkolenia przez wykwalifikowana i doswiadczona osobe. INSTRUKCJE UZYTKOWANIA WAZNE: Przed przystapieniem do uzytkowania sprzetu nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami i zachowac je na przyszlosc. Informacje ogólne 1. Te instrukcje dotycza uzytkowania karabinki z blokada DMM, spelniajacych co najmniej jedna norme miedzynarodowa. Szczególy w wykazie produktów. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dostawca lub producentem. 2. Ten produkt mozna stosowac w polaczeniu z kazdym odpowiednim srodkiem ochrony osobistej (SOO), spelniajacym wymagania europejskiej Dyrektywy 89/686/EWG / Rozporządzenie w sprawie ŚOI (UE) 2016/425. Produkt moze nadawac sie do innych zastosowan; informacje na ten temat nalezy uzyskac od dostawcy. RYZYKO : Ten PPE ma na celu ochronę przed upadkiem z wysokości. 3. Bezposrednio przed uzyciem nalezy przeprowadzic wzrokowa i funkcjonalna kontrole produktu, zeby upewnic sie, ze jest w dobrym stanie technicznym i dziala poprawnie. Kontrole nalezy wpisac w dostarczonym formularzu inspekcji. Zalecamy przeprowadzenie kontroli produktu co najmniej raz na 6 miesiecy przez osobe wykwalifikowana (moze to byc producent). 4. Uzytek osobisty: ten produkt przeznaczony jest do uzytku osobistego i moze byc stosowany indywidualnie albo jako czesc systemu. 5. Od tego produktu zalezy ludzkie zycie. Uzytkownik powinien znac historie produktu (stosowanie, przechowywanie, kontrole itp.). Jezeli produkt nie jest przeznaczony do uzytku osobistego (np. w osrodku alpinistycznym), zdecydowanie zalecamy systematyczne podejscie do dokumentowania jego historii. Powinna sie tym zajmowac osoba kompetentna. 6. OSTRZEZENIE: W razie jakichkolwiek watpliwosci odnosnie stanu technicznego tego produktu nalezy go niezwlocznie wymienic. 7. EN362:2004 OSTRZEZENIE: Jezeli ten produkt zostal uzyty do zatrzymania upadku, wówczas nalezy go wycofac z eksploatacji i zniszczyc. 8. Nalezy upewnic sie, ze przestrzegane sa instrukcje uzytkowania innych komponentów, stosowanych razem z tym produktem. Uzytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie sie, ze rozumie, jak korzystac z produktu w sposób prawidlowy i bezpieczny. 9. Ten produkt przeznaczony jest do stosowania w normalnych warunkach pogodowych (-40°C - +50°C). Produkt moze nadawac sie do stosowania w innych warunkach; informacje na ten temat nalezy uzyskac od dostawcy. 10. DMM nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za zadne szkody, obrazenia ciala ani smierc w rezultacie nieprawidlowego uzytkowania produktu. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dostawca lub producentem. 11. Podczas transportu nie trzeba stosowac specjalnych srodków ostroznosci; nalezy jednak unikac wszelkiego kontaktu z odczynnikami chemicznymi i innymi substancjami zracymi. 12. Trzeba uwazac, zeby produkt nie pracowal na krawedziach i przelamaniach. Przed uzyciem nalezy sprawdzic oczekiwane polozenie produktu podczas pracy. 13. Punkty asekuracyjne. 13.1 Punkt asekuracyjny ukladu hamujacego upadek powinien znajdowac sie nad uzytkownikiem, spelniac wymagania normy EN795:2012 i miec minimalna wytrzymalosc 12 kN. 13.2 Umiejscowienie punktu asekuracyjnego ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego zatrzymania upadku i musi uwzgledniac oczekiwana dlugosc lotu, w tym wydluzenie liny, zadzialanie absorbera energii (jezeli jest stosowany) oraz dlugosc karabinka, zeby bezpiecznie uniknac przeszkód (np. ziemi). 13.3 Alpinizm: uzytkownik musi pamietac, ze pewnosci osadzenia punktu asekuracyjnego (naturalnego lub sztucznego) w skale, sniegu lub lodzie (lub jakiejkolwiek ich kombinacji) nie mozna zagwarantowac, dlatego bezpieczenstwo uzytkownika zalezy od dobrej oceny sytuacji. 14. EN362:2004 14.1 Wszystkie karabinki sa testowane przy pomocy stalowych sworzni o srednicy 12 mm. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem sprawdzic zgodnosc czesci kontaktowych. Nalezy zachowac ostroznosc, jesli karabinek ma byc obciazany poprzez szerokie tasmy (>12 mm szerokosci), gdyz takie obciazenie moze obnizyc wytrzymalosc karabinka. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dostawca lub DMM. 14.2 Karabinki zakrecane (“screwgate”) nalezy stosowac tylko wtedy, gdy uzytkownik nie musi wielokrotnie w ciagu dnia mocowac i usuwac karabinka. 15. Konserwacja i serwis Uzytkownikowi nie wolno produktu oznaczac, modyfikowac ani naprawiac bez upowaznienia DMM. Uwaga: użytkownikowi nie wolno prowadzić serwisu i konserwacji tego produktu, za wyjatkiem ponizszych czynnosci: 15.1 Dezynfekcja: do dezynfekcji nalezy stosowac srodek dezynfekcyjny zawierajacy czwartorzedowe zwiazki amoniowe wzmocnione chlorheksydyna (np. Savlon) w ilosciach wystarczajacych do efektywnego dzialania. Produkt nalezy zanurzyc na 1 godzine w roztworze o stezeniu zalecanym do ogólnego stosowania, zawierajacym czysta wode o temperaturze nieprzekraczajacej 25°C, a nastepnie dokladnie wyplukac (patrz punkt 15.2). 15.2 Czyszczenie: w razie zabrudzenia umyc czysta, ciepla woda o jakosci dostepnej w domowym kranie (temperatura maksymalna 25°C) z lagodnym detergentem w odpowiednim stezeniu (zakres pH 5.5 - 8.5). Dokladnie wyplukac i poczekac, az wyschnie w cieplym, wentylowanym pomieszczeniu z dala od zródel ciepla. Zaleca sie czyszczenie po kazdym uzyciu w srodowisku morskim. 15.3 Smarowanie: smarować mechanizm za pomocą odpowiedniego oleju smarowego. Jest to wskazane po czyszczeniu. Czyszczenie i smarowanie moze naprawic wadliwie dzialajacy mechanizm; jezeli nie pomoze, produkt nalezy niezwlocznie wymienic. Zaleca sie smarowanie po kazdym uzyciu w srodowisku morskim. 15.4 Przechowywanie: po niezbednym czyszczeniu przechowywac bez opakowania w chlodnym, suchym, ciemnym pomieszczeniu, w srodowisku chemicznie obojetnym, z dala od nadmiernego ciepla i zródel ciepla, wysokiej wilgotnosci, substancji zracych i innych mozliwych przyczyn uszkodzen. Produkt nalezy przechowywac suchy. 16. Okres uzywalnosci i utrata przydatnosci 16.1 Okres uzywalnosci: jest to maksymalny zalecany przez producenta okres eksploatacji produktu, pod warunkiem spełnienia szczegółowych warunków. Maksymalna żywotność: Wyroby włókiennicze - 10 lat od daty produkcji. Wyroby metalowe - bez ograniczeń czasowych. Uwaga: To może być nawet do jednej użytku, lub nawet wcześniej, jeśli uszkodzony (np. podczas transportu lub przechowywania) przed pierwszym użyciem. Eksploatacja produktu jest możliwa, jeżeli przejdzie on inspekcję wzrokową i dotykową z uwzględnieniem następujących kryteriów: zatrzymanie upadku, ogólne zużycie, zanieczyszczenie chemiczne, korozja, awaria mechaniczna/odkształcenie, pęknięcia, luźne nity, luźne druty linki stalowej, postrzępiona i/lub zgięta linka stalowa, zanieczyszczenie termiczne (praca w temperaturze wyższej niż normalne warunki pogodowe), przecięte szwy, postrzępiona taśma, zniszczona taśma i/lub włókna, luźne włókna taśmy, długotrwałe narażenie na działanie promieniowania UV, jasne i czytelne oznakowanie (np. numer partii, indywidualny numer seryjny itp.). Jeżeli produkt stanowi integralną część układu, należy zapoznać się z zaleceniami producenta odnośnie całego układu. 16.2 Utrata przydatnosci: produkt moze utracic przydatnosc przed uplywem okresu uzywalnosci. Do mozliwych przyczyn naleza zmiany obowiazujacych norm, uregulowan, przepisów prawnych, rozwój nowych technologii, niezgodnosc z innym sprzetem itp. 17. Badanie typu WE: Badanie typu WE tego produktu prowadzi jednostka notyfikowana nr 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, U.K. 18. Wyjasnienie oznaczen (Uwaga: na produkcie moga znalezc sie dodatkowe oznaczenia, zgodnie z normami innymi niz EN362:2004). DMM Wales UK - Nazwa producenta/kraj pochodzenia. xxkN - EN362:2004 - Wytrzymalosc w osi podluznej przy zamknietym zamku (obciazenie wzdluz korpusu przy zamknietym i zablokowanym zamku). EN12275:2013 - MBS (minimalna sila zrywajaca), w osi podluznej przy zamknietym zamku, poprzeczna (w osi poprzecznej przy zamknietym zamku), w osi podluznej przy otwartym zamku. 0120CE - Oznaczenie CE (numer jednostki notyfikowanej i oznaczenie CE). RODZIXXXX# - Rok/dzień produkcji oraz indywidualny numer seryjny. MH62383 Znak graficzny ksiazki - przypomina, ze uzytkownik powinien zapoznac sie z tymi instrukcjami, a takze z instrukcjami do innych srodków ochrony osobistej uzywanych z tym produktem. RFID www.dmmwales.com/id jednostka certyfikująca dla NFPA 1983 (2017ED) EN362:2004 B/T - Norma Europejska i klasy, do których produkt jest zgodny. Axxx/Cxxx/Sxxx - Kod produktu. B H K T X Dla karabinków typu B (EN12275:2013 Karabinki podstawowy), jezeli dotyczy. Dla karabinków typu H (EN12275:2013 Karabinki HMS), jezeli dotyczy. Dla karabinków typu K (EN12275:2013 Karabinki Klettersteig), jezeli dotyczy i jezeli sa wyposazone w zamek automatyczny. Dla karabinków typu T (EN12275:2013 Laczniki Skrajne ), jezeli dotyczy. Dla karabinków typu X (EN12275:2013 Karabinki Oval), jezeli dotyczy. 19. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE: dmmwales.com Gwarancja: DMM udziela gwarancji z tytulu wad materialowych i produkcyjnych niniejszego produktu na okres 3 lat. Gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia bedacego wynikiem korzystania z produktu, nieprawidlowego przechowywania, niewlasciwej konserwacji, przypadkowego uszkodzenia, zaniedbania, jakichkolwiek modyfikacji lub zmian, korozji lub jakiegokolwiek uzycia niezgodnego z przeznaczeniem. OSTRZEZENIE: Karabinek albo ekspres pozostawiony na scianie skalnej lub innym obiekcie moze byc narazony na silne zuzycie, scieranie, korozje i dzialanie czynników atmosferycznych. Czynniki te moga spowodowac powstanie na karabinku ostrych krawedzi, które moga uszkodzic lub przeciac line wspinaczkowa. Te same czynniki moga zmniejszyc wytrzymalosc karabinków i elementów tekstylnych, katastrofalnie wplywajac na ich dzialanie i powodujac obrazenia ciala, a nawet smierc. Jezeli karabinki albo ekspresy maja byc zamontowane na stale, np. na sciance wspinaczkowej, zaleca sie prowadzenie przez osobe wykwalifikowana dokladnych i systematycznych przegladów. CZ : UPOZORNENÍ: Práce ve výškách, lezení po skalách, horolezectví a podobné cinnosti jsou ze své podstaty nebezpecné. Každý, kdo používá toto vybavení, má povinnost naucit se a natrénovat správné techniky bezpecného používání tohoto vybavení k daným úcelum a musí také predvídat a podniknout príslušné kroky v situacích, kdy je nutné provést záchrannou akci. I správné použití vybavení a technik muže mít smrtelné následky. Zdravotní stav muže ovlivnit bezpecnost uživatele vybavení v normálních i mimorádných situacích. Každý, kdo používá toto vybavení, prebírá veškeré riziko a plnou odpovednost za všechny škody ci zranení, ke kterým muže dojít v souvislosti s používáním tohoto vybavení. Není možné zde obsáhnout všechny metody použití. Následující instrukce a schémata zachycují nekteré z obvyklých správných a nesprávných metod použití. Nelze však predvídat všechny. Instrukce od vyškoleného odborníka nic nenahradí. UŽIVATELSKÉ POKYNY DULEŽITÉ: Pred použitím produktu si prectete tyto informace a ponechte si je pro budoucí potrebu. Obecné informace 1. Tyto pokyny se týkají použití spojek vyrobených Spojky se zámkem DMM, které vyhovují nárokum jednoho ci více mezinárodních standardu. Podrobnosti naleznete v seznamu produktu. V prípade pochybností se obratte na dodavatele nebo spolecnost DMM. 2. Tento produkt je možné používat s jakoukoli vhodnou pomuckou osobní ochrany podle smernice Evropské unie 89/686/EHS / Nařízení OOP (EU) 2016/425. Dodavatel vám poskytne informace o prípadném dalším použití produktu. RIZIKO : Toto OOP je určeno k ochraně před pády z výšky. 3. Tesne pred použitím zkontrolujte, zda je produkt v použitelném stavu a správne funguje. Tuto kontrolu zaznamenejte do formuláre, který je soucástí dodávky. Doporucu- jeme, aby odpovedná osoba (muže být i výrobce) provedla dukladnou kontrolu nejméne jednou za pul roku. 4. Osobní použití: tento produkt muže být vyroben pro osobní použití a lze jej použít samostatne nebo jako soucást systému. 5. Na vašem vybavení závisí životy ostatních lidí. Uživatelé musí mít prehled o tom, jak se s vybavením v minulosti zacházelo (použití, uskladnení, kontroly atd.). Pokud toto vybavení nemá sloužit pro osobní použití (napr. se používá v horolezeckých centrech), doporucujeme vést záznamy systémove. To by mela vždy mít na starosti odpovedná osoba. 6. UPOZORNENÍ: Máte-li pochybnosti o bezpecném stavu tohoto produktu, ihned jej prestante používat. 7. EN362:2004 UPOZORNENÍ: Pokud byl tento produkt použit pro zajištení pri pádu, prestante jej používat a znicte jej. 8. Zkontrolujte, zda jsou splneny veškeré pokyny pro další komponenty, které používáte s tímto produktem. Uživatel má povinnost seznámit se se zásadami správného a bezpec- ného používání tohoto produktu. 9. Tento produkt je urcen k použití za obvyklých klimatických podmínek (-40 °C až +50 °C). Dodavatel vám poskytne informace o prípadném dalším použití produktu. 10. Spolecnost DMM neodpovídá za škody, zranení ani smrt, ke kterým došlo následkem nesprávného používání tohoto produktu. V prípade pochybností se obratte na doda- vatele nebo spolecnost DMM. 11. Pri prevozu produktu není nutné dodržovat žádná zvláštní opatrení. Nevystavujte však produkt pusobení chemických cinidel nebo jiných korozivních látek. 12. Pri zatížení produktu u hran a prekážek je nutné postupovat opatrne. Pred použitím zkontrolujte, zda produkt pri zatížení smeruje na správnou stranu. 13. Body jištení. 13.1 Bod jištení systému pro zachycení pádu se musí nacházet nad pozicí uživatele a musí odpovídat standardu EN795:2012 a splnovat minimální pevnost v hodnote 12 kN. 13.2 Umístení bodu jištení zásadním zpusobem ovlivnuje bezpecné zachycení pádu a je nutné zohlednit ocekávanou vzdálenost pádu vcetne délky lana, zapojení systému na tlumení nárazu (pokud je použit) a délku spojky tak, aby nedošlo ke kontaktu s prekážkami (napríklad se zemí). 13.3 Horolezectví: uživatel je srozumen s tím, že bezpecnost jakýchkoli prirozených i umelých bodu jištení ve skále, snehu nebo v ledu (nebo jejich kombinace) nelze zarucit, a proto musí dobre zvážit veškeré okolnosti tak, aby zabezpecil adekvátní ochranu. 14. EN362:2004 14.1 Všechny spojky jsou testovány pomocí ocelových kolíku o prumeru 12 mm. V prípade pochybností pred spojením jednotlivých cástí zkontrolujte jejich kompatibilitu. Pokud má tato spojka být zatížena širokými popruhy (širší než 12 mm), muže dojít ke snížení její pevnosti pri zatížení. V prípade pochybností se obratte na dodavatele nebo spolecnost DMM. 14.2 Rucní spojky se zámkem (se západkou) používejte pouze v prípade, kdy je behem dne nemusíte casto pripínat a odepínat. 15. Údržba a opravy Uživatel tento produkt muže oznacit, upravit nebo opravit pouze s poverením spolec- nosti DMM. Poznámka: údržbu tohoto produktu muže uživatel zajistit pouze v následujících prípadech: 15.1 Dezinfekce: k dezinfekci použijte prípravek s obsahem kvarterní amonné sloucen- iny obohacené o chlorohexidin (napr. Savlon) v potrebném objemu. Namocte produkt na 1 hodinu do roztoku doporuceného pro obecné použití s cistou vodou, jejíž teplota neprekrocí 25 °C, a poté dobre opláchnete, viz bod 15,2. 15.2 Cištení: špinavý produkt opláchnete v cisté teplé vode z vodovodního kohoutku (o maximální teplote 25 °C) s menším obsahem cisticího prostredku ve vhodném pomeru (rozsah pH 5,5 až 8,5). Produkt rádne opláchnete a prirozene osušte v teplé vetrané místnosti bez pusobení prímého zdroje tepla. Čištění se doporučuje po každém použití v mořském prostředí. 15.3 Mazání: mazání mechanismu pomocí vhodného mazacího oleje. Pred mazáním mechanismus nejdríve vycistete. Cištením a mazáním je možné opravit vadný mech- anismus. Pokud se vám to však nepodarí, vadný produkt již nepoužívejte. Mazání se doporučuje po každém použití v mořském prostředí. 15.4 Uskladnení: po každém nezbytném cištení uskladnete nezabalený produkt na chladném suchém tmavém míste v chemicky neutrálním prostredí mimo príliš velké teplo ci zdroje tepla nebo vysokou vlhkost. Dbejte také na to, aby nedošlo k poškození produktu o ostré hrany ci korozní látky nebo k jinému potenciálnímu poškození. Pred uskladnením produkt osušte. 16. Životnost a zastarávání 16.1 Životnost: jedná se o maximální období, podle podrobných podmínek, po které výrobce doporučuje daný produkt používat. Maximální životnost: Textilní výrobky - 10 let od data výroby. Kovové výrobky - bez časového omezení. Poznámka: To může být jen jedním z možných použití, nebo i dříve, pokud poškozený (např. při přepravě nebo skladování) před prvním použitím. Pokud má produkt i nadále sloužit, musí projít vizuální a hmatovou prohlídkou, při které se kontrolují následující kritéria: zachycení pádu, obecné opotřebení, chemická kontaminace, koroze, mechanická porucha či deformace, praskliny, uvolněné nýty, uvolněné drátky, roztřepené či ohnuté dráty, poškození teplem (nad rámec normálních klimatických podmínek), pořezané sešití, roztřepená páska, narušená páska nebo vlákno, uvolněné vlákno v pásce, příliš dlouhé vystavení vlivu UV záření, jasné a čitelné označení (např. značka, číslo série, jednotlivá sériová čísla atd.). V případech, kdy jsou tyto produkty natrvalo připnuty k jiným produktům v systému, obraťte se na doporučení výrobce celého systému. 16.2 Zastarávání: produkt muže zastarat pred koncem životnosti. Muže k tomu dojít z duvodu zmen v príslušných standardech, narízení, legislativy, vývoje nových technik, nekompatibility s ostatním vybavením atd. 17. Zkouška typu podle predpisu EU: Tuto prohlídku produktu vykonává oprávnený orgán c. 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Velká Británie. 18. Vysvetlivky znacení (na tomto produktu se muže objevit další znacení podle požadavku na plnení standardu jiných než standardu EN362:2004). DMM Wales UK- Název výrobce a zeme puvodu. xxkN - EN362:2004 - Hodnocení pevnosti, západka hlavní osy uzavrena (zatížení podél pátere s uzavrenou a uzamcenou západkou). EN12275:2013 MBS (minimální pevnost), . západka hlavní osy uzavrena, prícná západka (vedlejší osa, západka uzavrena), západka hlavní osy otevrena. 0120CE - Oznacení CE (císlo povereného orgánu a oznacení CE). RODENXXXX# - Rok/den výroby a individuální sériové číslo . . MH62383 Ikona knihy - Upozornení, že se koncový uživatel má seznámit s temito pokyny a s pokyny dodanými s dalšími osobními ochrannými pomuckami, které lze použít s touto položkou. RFID www.dmmwales.com/id certifikační orgán pro NFPA 1983 (2017ED) EN362:2004 B/T - Evropská norma a třídy, do které výrobek splňuje. Axxx/Cxxx/Sxxx - kód produktu B H K T X Pro spojky typu B (EN12275:2013 spojky základní ) v príslušným prípadech Pro spojky typu H (EN12275:2013 spojky HMS) v príslušným prípadech Pro spojky typu K (EN12275:2013 spojky pro ferraty) v príslušným prípadech a v prípade, že jsou vybaveny zamykatelnou západkou. Pro spojky typu T (EN12275:2013 spojky koncové ) v príslušným prípadech Pro spojky typu X (EN12275:2013 spojky Oval) v príslušným prípadech 19. CE/EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: dmmwales.com Záruka: Spolecnost DMM poskytuje na tento produkt tríletou záruku. Tato záruka se vztahuje na jakékoli vady materiálu nebo vady z výroby. Záruka na tento produkt se nevztahuje na obvyklé opotrebení používáním, nesprávným uskladnením, náhodným poškozením, nedbalostí, úpravami ci pozmenením, korozí ani jiným použitím, ke kterému produkt není urcen. UPOZORNENÍ: Pokud je karabina ci expreska ponechána pripojena ke skalní stene nebo k jiné konstrukci, muže být vystavena velmi vysoké úrovni eroze, povetrnostním vlivum nebo korozi. Tyto faktory mohou zpusobit vznik ostrých hran na karabine, které následne mohou poškodit ci porezat lano. Tyto faktory dále mohou snížit pevnost karabiny a textilních soucástí, což muže mít katastrofální následky a vést ke zranení ci úmrtí. Pokud mají být použity karabiny a expresky pripojené napríklad na lezeckou stenu, je nutné, aby je systematicky a dukladne prozkoumala odpovedná osoba. SK : Varovanie! Práce vo výške, skalolezectvo, horolezectvo a súvisiace aktivity sú podstatne nebezpecné. Každá osoba, ktorá používa túto výbavu, je zodpovedná za to, aby sa naucila a praktizovala správne techniky bezpecného používania výbavy na urcený úcel a aby predpokladala a prijímala vhodné opatrenia v situáciách, kde môže byt požadovaná záchrana. Aj správne používanie výbavy a správne techniky môžu mat fatálne následky. Zdravotný stav môže ovplyvnit bezpecnost používatela výbavy pri bežnom aj núdzovom použití. Každá osoba používajúca túto výbavu nesie všetky riziká a plnú zodpovednost za všetky poškodenia alebo zranenia, ktoré môžu vzniknút jej používaním. Nie je možné pokryt všetky spôsoby používania. Nasledujúce pokyny a piktogramy zobrazujú bežné správne a nesprávne spôsoby používania; nie je možné predpokladat všetky spôsoby. Neexistuje náhrada za pokyny trénovanej a kompetentnej osoby. POKYNY PRE POUŽÍVATELA DÔLEŽITÉ: Pred použitím si prosím precítajte a porozumejte tejto informácií a uschova- jte informáciu pre neskoršiu potrebu. Všeobecné informácie 1. Tieto inštrukcie pokrývajú použitie Zamykacie spojky DMM v súlade s jednou alebo viacerými medzinárodnými normami. Pre podrobnosti si pozrite zoznam výrobkov. V prípade pochybností prosím kontaktujte svojho dodávatela alebo DMM. 2. Tento výrobok sa môže používat v spojení s akoukolvek vhodnou položkou osobnej ochrannej výbavy (OOV) v zmysle smernice Európskej únie 89/686/EHS / Nariadenie OOP (EÚ) 2016/425. Môže byt akceptovatelný pre použitie v iných aplikáciách, prosím konzultujte to so svojim dodávatelom. RIZIKO : Toto OOP je určené na ochranu proti pádom z výšky. 3. Bezprostredne pred použitím vykonajte vizuálnu/funkcnú kontrolu, aby ste sa uistili, ci je výrobok v prevádzkovatelnom stave a ci pracuje správne. Táto kontrola by mala byt zazna- menaná na dodanom kontrolnom formulári. Odporúcame dôkladnú kontrolu kompetentnou osobou minimálne raz za 6 mesiacov (môže to byt výrobca). 4. Osobné vydanie: tento výrobok môže byt vydaný na osobné používanie a môže sa používat bud samostatne alebo ako súcast systému. 5. Od Vašej výbavy sú závislé ludské životy. Používatel by si mal byt vedomý jej histórie (používanie, uskladnenie, kontroly atd.). Ak táto výbava nie je urcená na osobné používanie (napr. použitie v horolezeckých centrách), dôrazne odporúcame systematický prístup k vedeniu záznamov. Tie by mali byt vždy vykonávané kompetentnou osobou. 6. VAROVANIE: Ak máte pochybnosti o bezpecnom stave tohto výrobku, okamžite ho vymente. 7. EN362:2004 VAROVANIE: Ak bol tento výrobok použitý na zabránenie pádu, mal by byt stiahnutý z používania a zlikvidovaný. 8. Zabezpecte, aby boli dodržané pokyny k iným komponentom používaným v spojení s týmto výrobkom. Používatel je zodpovedný za to, aby porozumel správnemu a bezpecnému používaniu tohto výrobku. 9. Tento výrobok je urcený na používanie v bežných klimatických podmienkach (-40 °C - +50 °C). Môže byt vhodný pre iné podmienky, prosím konzultujte to so svojim dodávatelom. 10. DMM neprijíma žiadnu zodpovednost za poškodenie, zranenie alebo smrt spôsobenú nesprávnym používaním. V prípade pochybností kontaktujte svojho dodávatela alebo DMM. 11. Nie sú potrebné žiadne preventívne opatrenia pre prepravu, avšak vyhnite sa akému- kolvek kontaktu s chemickými reaktantmi alebo inými korozívnymi látkami. 12. Dbajte na to, aby ste tento výrobok nezatažovali cez hrany ani iné prekážky. Pred použitím skontrolujte orientáciu, ktorá sa predpokladá pocas zataženia. 13. Kotvy 13.1 Kotviaci bod systému zábrany proti pádu by sa mal nachádzat nad polohou používatela, mal by zodpovedat EN795:2012 a mal by mat minimálnu pevnost 12 kN. 13.2 Umiestnenie kotviaceho bodu je kritické pre bezpecnú zábranu proti pádu a musí zohladnit predpokladanú dlžku pádu vrátane natiahnutia lana, rozmiestnenie systému na absorpciu nárazu (ak sa používa) a dlžku spojky, aby sa dalo bezpecne vyhnút prekážkam (ako napríklad zem). 13.3 Horolezectvo: Používatel je upovedomený, že zabezpecenie akéhokolvek kotviaceho bodu (upevnenia) do skál, snehu alebo ladu (alebo ich kombinácie), prírodného ci umelého, sa nedá garantovat ako bezpecné a preto je nevyhnutné správne posúdenie zo strany používatela, aby bola dosiahnutá adekvátna ochrana. 14. EN362:2004 14.1 Všetky spojky sú otestované pomocou ocelových kolíkov priemeru 12 mm, v prípade pochybností pred použitím skontrolujte kompatibilitu združených súciastok. V prípade zataženia tejto spojky širokými popruhmi (šírka > 12 mm) postupujte opatrne, pretože popruhy môžu pri zatažení znížit pevnost spojky. V prípade pochybností prosím kontaktujte svojho dodávatela alebo DMM. 14.2 Manuálne zamykacie spojky (skrutkovací zámok) by sa mali používat, len ak používatel nemusí pripájat a odstranovat spojku velakrát pocas pracovného dna. 15. Údržba a servis Tento výrobok nesmie byt oznacovaný, upravovaný ani opravovaný používatelom, pokial to nie je schválené spolocnostou DMM. Poznámka: Údržbu tohto výrobku nemôže vykonávat používatel s výnimkou nasledovného: 15.1 Dezinfekcia: dezinfekciu vykonávajte dezinfekcným prostriedkom s obsahom štvorzložkových zlúcenín amónia posilnených chlórhexidínom (napr. Savlon) v dostatocných množstvách, aby bola efektívna. Ponorte výrobok na 1 hodinu do roztokov odporúcaných pre všeobecné použitie s použitím cistej vody podla popisu v (15.2), ktorej teplota nepresiahne 25 °C, následne ho dôkladne opláchnite podla popisu v (15.2). 15.2 Cistenie: v prípade znecistenia opláchnite cistou teplou vodou v kvalite ako z vodovodu (maximálna teplota 25 °C) s jemným cistiacim prostriedkom vo vhodnom roztoku (rozsah pH 5,5 - 8,5). Dôkladne opláchnite a nechajte prirodzene vyschnút v teplej, vetranej miestnosti mimo priameho tepelného žiarenia. Dôležité: Odporúca sa cistenie po každom použití v prímorskom prostredí. 15.3 Mazanie: mazanie mechanizmu pomocou vhodného mazacieho oleja. Toto by sa malo vykonávat po cistení. Cistenie a mazanie môže opravit chybný mechanizmus. Ak sa tak nestane, výrobok ihned vymente. Odporúca sa mazanie po každom použití v prímorskom prostredí. 15.4. Uskladnenie: po akomkolvek potrebnom cistení výrobok uskladnite na chladnom, suchom, tmavom mieste v chemicky neutrálnom prostredí mimo nadmerného tepla alebo zdrojov tepla, vysokej vlhkosti, ostrých hrán, korozívnych látok alebo iných možných prícin poškodenia. Neskladujte vo vlhkom prostredí. 16. Životnost a starnutie 16.1 Životnost: Toto je maximálna životnosť výrobku s ohľadom na podrobné podmienky, ktoré výrobca odporúča pre udržanie v použiteľnom stave. Maximálna životnosť: Textilné výrobky - 10 rokov od dátumu výroby. Kovové výrobky - bez časového obmedzenia. Poznámka: To môže byť len jedným z možných použití, alebo aj skôr, ak poškodený (napr. pri preprave alebo skladovaní) pred prvým použitím. Aby zostal výrobok v použiteľnom stave, musí prejsť vizuálnou a hmatovou kontrolou zohľadňujúc nasledujúce kritériá: zábrana proti pádu, všeobecné opotrebenie, chemická kontaminácia, korózia, mechanické zlyhanie/ deformácia, praskliny, uvoľnené nity, uvoľnené pramene drôtov, rozstrapkaný a/alebo ohnutý drôt, tepelná kontaminácia (nad rámec bežných klimatických podmienok), prasknuté stehy, rozstrapkaná páska, degradácia pásky a/alebo závitu, uvoľnené závity v páske, dlhšie vystavenie UV žiareniu, čisté a čitateľné označenie (napr. označenie, referencia dávky, individuálne sériové čísla atď.) Keďže sú tieto výrobky neustále pripájané k iným výrobkom v systéme, prosím pozrite si odporúčania výrobcu kompletného systému 16.2 Starnutie: Výrobok môže zostarnút pred dosiahnutím konca životnosti. Dôvody môžu zahrnat zmeny v platných normách, predpisoch, legislatíve, vývoj nových techník, nekompat- ibilitu s ostatnou výbavou atd. 17. Typová skúška podla Európskej únie: Typovú skúšku podla Európskej únie pre tento výrobok vykonáva oboznámený orgán c. 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, U.K. 18. Vysvetlenie znaciek (Berte do úvahy, že na tomto výrobku môžu byt dodatocné znacky vyžadované inými normami pre zhodu výrobku ako EN362:2004.) DMM Wales UK - názov výrobcu/krajina pôvodu. xxkN - EN362:2004 - Úroven pevnosti, zámok hlavnej osi zatvorený (zataženie pozdlž chrbtice so zatvoreným a zamknutým zámkom). EN12275:2013 MPL (minimálna pevnost v lome), zámok hlavnej osi zatvorený, krížový zámok (vedlajšia os, zámok zat- vorený), zámok hlavnej osi otvorený 0120CE - Znacka CE (císlo oboznámeného orgánu a znacka CE). RODENXXXX# - Rok a deň výroby a individuálne sériové číslo. RODENXXXX# - MH62383 Piktogram knihy - Pripomienka, že by si mal koncový používatel precítat & porozumiet tieto pokyny a pokyny dodané s ostatnými položkami OOV, ktoré sa môžu používat v spojení s touto položkou. RFID www.dmmwales.com/id certifikačný orgán pre NFPA 1983 (2017ED) EN362:2004 B/T - Európska norma a triedy, do ktorej výrobok spĺňa. Axxx/Cxxx/Sxxx - kód výrobku B H K T X Pre spojky typu B (EN12275:2013 základná spojky), kde je to relevantné. Pre spojky typu H (EN12275:2013 spojky HMS), kde je to relevantné. Pre spojky typu K (EN12275:2013 spojky Klettersteig), kde je to relevantné a pri vybavení automatickými zámkami. Pre spojky typu T (EN12275:2013 koncové spojky ), kde je to relevantné. Pre spojky typu X (EN12275:2013 spojky Oval), kde je to relevantné. 19. CE/EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: dmmwales.com Záruka: DMM rucí za tento výrobok po dobu 3 rokov pre prípad chyby materiálu alebo výrobnej chyby. Záruka pre tento výrobok nepokrýva bežné opotrebenie používaním, nesprávne skladovanie, slabú údržbu, náhodné poškodenie, zanedbanie, akékolvek modi- fikácie alebo úpravy, koróziu ani žiadne používanie, na ktoré výrobok nebol urcený. VAROVANIE: Ak je karabína alebo expreska ponechaná ‘zafixovaná’ na skalnatej ploche alebo inej štruktúre, môže byt vystavená velmi vysokej úrovni opotrebenia, oderu, poveternostným vplyvom a/alebo korózii. Tieto faktory môžu vytvorit ostré hrany na karabíne, ktoré môžu poškodit/prerezat lezecké lano. Tie isté faktory môžu tiež znížit pevnost karabín a textilných komponentov, ktoré môžu katastroficky zlyhat a spôsobit zranenia alebo smrt. Ak sa majú použit pevné karabíny alebo expresky, napr. na lezeckých stenách, mala by sa systematickým spôsobom vykonávat dôkladná kontrola zo strany kompetentnej osoby.

Views

 • 283 Total Views
 • 247 Website Views
 • 36 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+