True

PED5 Manual Danish

ID: 70
Views
138 Total Views
0 Members Views
138 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

1. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning

2. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning

9. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning lig livline forbundet til arbejderens kropssele. Ved arbejdspositionering tilko b les karabinen på den nederste talje af PED5 systemet til bosun - stolen. Fastgørelsen til tilkoblingspunktet på bosunstolen skal ske i henhold til de n- ne fabrikants anvisninger. Rebgliderens sikkerhedsgjord skal fastgøres til et passende punkt på bosunstolen. Redning PED5 systemet er egnet til redning fra enhver højde eller dybde. F.eks. et begrænset arbejdsområde op til 50 m (afhængig af rebets længde ), hvor en person skal løftes eller sænkes til et sikkert område. Proceduren er den sa m- me som ved forudgående instruktioner for opstigning/løft eller nedsænkning af en anden person. Typisk er systemets nederste talje fastgjort til den fo r- ulykkedes sele ell er båre. Den forulykkede løftes eller nedsænkes efter b e- hov. VIGTIGT: Som i enhver redningssituation anbefales det, at der anve n- des en back up eller sikkerhedsline.

14. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Autoriseret forhandler & kontrolinstans: D - S Sikkerhedsudstyr A/S Menstrupvænge 10 4700 Næstved Tlf. +45 55 44 66 44 E - mail: d - s@d - s.dk Homesite: www.d - s.dk

4. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Introduktion samt anvendelse s område Sektion 1.0 Checkmate PED5 er designet med henblik på din sik kerhed, og anvendes på snævre arbejdsområder, ved arbejdspositionering og til redningsopgaver. PED5 systemet er designet med henblik på at yde brugeren frihed til at kontrollere den vertikale bevægelse, stoppe hvor der er behov for arbejdspositionering, o g op - eller nedstige som ønsket. Systemet kan også kontrolleres af en udenforstående pe r- son, der kan løfte eller sænke brugeren i redningssituationer. Dette system bruges normalt med en bosunstol, men kan også anvendes sammen med en rigger/sidde sele. PE D5 kan også bruges til redning fra snævre områder, såfremt brugeren er nedst e get på anden måde (f.eks. en stige), og får behov for hurtig evakuering. Udstyret er ikke klassificeret til faldsikring, hvorfor supplerende udstyr bør anvendes i denne he n- seende. PED5 enheden er kun beregnet til 1 person, som maksimalt må veje 150 kg inkl. b o sunstol, udstyr osv. System Maks. antal brug e re Maks. vægt Maks. længde PED5 1 150 kg 50 m

10. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Ankerpunkt, Kompatibilitet Sektion 4.0 & Advarsel ! 4.1 A nkerpunkt Ankerpunktet bør være stærk nok til at modstå 15 kN kraftpåvirkning og helst være EN795 godkendt. Arbejd aldrig over ankerpunktet og brug ikke systemet, hvis rebet er slapt. Foranker aldrig over skarpe kanter, brug egnet kantbeskyttelse hvor nød vendigt. 4.2 Brug Arbejdspositionering Før brug udføres inspektion som b e skrevet i denne manual for at sikre egnet anvendelse af PED5 systemet. Kontroller altid at området nedenfor er ryddet. Kontroller altid endestykkerne og karabinerne før brug. Kontro ller alle aksler, glidehjul samt karabiners lukkemekanisme. Anvend kun Checkmate godkendte produkter – se guide under kompat i- bilitet. 4.3 Kompatibilitet PED5 er egnet til arbejdsposition e- ring og redning, når den er anvendt sa m men med en komplet faldsele , min. godkendt iht. EN361, såsom Checkmate PBH serien. PED5 s y- stemet er egnet til brug med en b o- sunstol, hvor brugeren skal bære en komplet fal d sele og tilkobles PED5 systemet via en lanyard. Systemet er ikke egnet i eksplosive miljøer. Kontakt venligst d in godkendte Checkm a te teknisk support afdeling. 4.4 Advarsel ! Læs og forstå fabrikantens instrukt i- oner før inspektion, installation eller brug af dette produkt. Bruges ikke, hvis du vejer mere end 150 kg inkl. bosunstol & udstyr. Brug kun godkendt uds tyr sammen med PED5 udstyret. Søg kvalificeret hjælp hos en trænet person inden brug, såfremt der er punkter i denne manual, som du er usikker på. Søg vejledning hos din læge før brug, hvis du tidligere har været udsat for en rygskade, har nakke eller rygl idelser, eller tager medicin. Anvend aldrig udstyret under indfl y- delse af alkohol eller stoffer. Varme og gnister vil beskadige dette produkt.

8. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning bruge din kropsvægt til at løfte personen. Gentag for at løfte brugeren y de r- ligere. For at holde positionen: Løft/nedsænk brugeren til ønskede position. Hold kontrol rebet stationært med den ene hånd nedenfor glideren, før rebglideren op ad rebet indtil sikringsgjorden er stram. Positionen er nu aflåst. For nedsænkning: Følg p roceduren for nedsænkning, som beskrevet under Metode A, rebet skal holdes under kontrol hele tiden, og må kun glide lan g- somt. Applikationer Sektion 3.4 3.4 Applikationer Når først de basale håndterings procedurer er lært, og brugeren er fortrolig med al le aspekter i forbindelse med opstigning og nedsænkning, så er ve d- kommende klar til at anvende systemet i specifikke applikati o ner. Følgende procedure er kun ment som retningslinier for at forklare, hvordan PED5 systemet kan bruges til forskellige typer a rbejds - og redningssituati o- ner. Disse retningslinier skal derfor ikke erstatte den konkrete træning i si k- ker brug af PED5 systemet. Det anbefales kraftigt, at der trænes i lave højder for at opnå rutine, før systemet bruges i høje afstande. 3.4.1 Redning ved ekstern operatør, når Metode A anvendes Når Metode A anvendes til nedsænkning i et begrænset område, f.eks. et mandehul, er det muligt for en ekstern operatør (arbejdsleder ved indgang s- punkt til det begrænsede område) at redde brugeren uden denne foret ager sig noget. I dette tilfælde er det nødvendigt at have en ekstra rebglider med sikkerhedsgjord. I en redningssituation tilkobler den eksterne bruger sikke r- hedsgjorden til et ankerpunkt, hvorefter den sekundære rebglider påsættes kontrol rebet på et pun kt mellem topdelen og den hængende bruger. Følg proceduren under Metode B, hvorved den hængende bruger kan løftes ud af det begrænsede arbejdsområde. Kontroller, at den eksterne operatør arbejder under sikre betingelser og bærer de korrekte personlige værn emidler he r- iblandt beskyttelse mod fald fra højder. Arbejdspositionering / Arbejde i Bosunstol PED5 systemet brugt sammen med en bosunstol er ideelt, når der er behov for arbejdspositionering. PED5 systemet tillader brugeren at løfte og ne d- sænke sig selv samt standse på et bestemt niveau for at udføre arbejdet. VIGTIGT: Når PED5 systemet anvendes til arbejdspositionering, b e tragtes det som en arbejdsplatform, hvorfor et sekundært, selvstændigt faldsikring s- udstyr tillige skal anvendes. Dette kunne være et vertikalt eller selv oprull e-

6. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Før brug undersøges det om enheden har et gyldigt kontrolmærke. Enheden skal være inspiceret inden for de sidste 12 måneder (6 måneder, hvis der arbejdes i atmosfære med risiko for r ust / offshore). Enheden skal straks sættes i karantæne eller tages ud af funktion, såfremt inspekti o- nen giver anledning til bekymring eller tvivl. Søg vejledning hos din arbejdsleder. Såfremt der fortsat er tvivl, sendes enheden til leverandør, godkendt service agent eller fabrikant, som udfører service og re - kalibrering. Rengøring Vask rebet i et mildt rengøringsmiddel og varmt vand, og hæng det op for at tørre naturligt, væk fra varme. Rebet bør holdes så rent som muligt for at optimere levet i- den og re ducere slitage på tromlen. Aftør top - og taljeenheden med en fugtig, blød klud. Returner til fabrikantEN, s å- fremt adskillelse er nødvendig for rengøring. Denne enhed må kun serviceres af en trænet og kompetent person, som er udpeget af Checkmate Group. P røv aldrig selv at servicere enheden og prøv ikke at ændre funktionen. Installation & funktion Sektion 3.0 Følgende instruktioner beskriver den basale brug af PED5 a r bejds - /redningssystemet. Disse instruktioner erstatter ikke en egentlig træning i sikker anvendelse af PED5 systemet. Denne træning ydes af den autoriser e- de forhandler. 3.1 Opsætning og ankerpunkt Før brug skal PED5 systemet på sikker vis fastgøres til et ankerpunkt, som lever op til kravene i EN795. Sikringsgjorde n på rebglideren skal monteres på et egnet fastgørelsespunkt. Et sikkert ankerpunkt for PED5 systemet i n- kluderer treben, dragere eller anden struktur af tilstrækkelig styrke. VÆR ALTID SIKKER PÅ AT ANKERPUNKTET LEVER OP TIL DEN P Å- KRÆVEDE STYRKE I STANDARDE N. 3.2 Montering af Rebglider Før brug skal sikringsgjorden på rebglideren monteres til et ankerpunkt, som kan modstå en belasning på 50 kg. Hvis brugeren skulle komme til at slippe rebglideren vil den forankrede gjord sikre, at nedsænkningen begrænses til gjordens længde. Forankringspunktet kan være en D - ring på brugerens fal d- sikringssele eller en nærliggende struktur, så som bosunstolen (Metode A) eller et gelænder (metode B). Rebglideren må aldrig afmonteres rebet under brug.

5. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Opbevaring, Udlevering & Inspektion Sektion 2.0 Opbevaring Når PED systemet opbevares, bør den nederste talje trækkes tæt op til den øverste. Før rebglid e ren op ad rebet, indtil den når den øverste taljeblok. Rebet kvejles ned i opbevaringstasken, således at det ligger naturligt. Hoveddelen bestående af top - og bundtalje samt rebglider lægges på toppen af rebet. Systemet opbevares på et centralt sted, som sikrer inspektion ved udlevering og returnering. Enheden bør opbevares på et tørt, rent sted, hvor den er beskyttet mod kemiske a n- greb og skarpe genstande. Returneres t il opbevaringsstedet efter brug. Bør aldrig efterlades liggende på pladsen. Udlevering Dette og lignende udstyr skal ved udlevering på pladsen inspiceres visuelt af en kompetent person. Efterfølgende inspiceres produktet før og efter brug. Kontrolko r- tet, printet på bagsiden af denne manual, skal opdateres efter hver rutineinspektion. Følg retningslinierne som beskrevet i sektionen ”Inspektion” uden undtagelse. A r- bejdsl e deren skal sikre, at systemet anvendes korrekt, samt at brugeren er bevidst om sikker a nvendelse og inspektion. Derudover skal a r bejdslederen sikre, at det anker, som systemet skal installeres fra, er sikkert og testet i henhold til den gældende lo v- givning samt denne manual. Brugeren skal være i fysisk god form, for at sikre evnen til at løf te og sænke sig selv. Hvis dette giver anledning til bekymring, så afprøv systemet i et sikkert og kontrolleret område ved lav højde. Inspektion Reb: Hvis rebet er meget beskidt, så bør det rengøres, som beskrevet nedenfor, inden inspekt i on. Inspicer hel e rebets længde for slid, snit, afskrabninger eller anden skade. PED5 rebet er konstrueret med en farvet kappe og en hvid kerne. Snit gennem yde r- kappen vil afsløre den hvide inderkerne. HVIS INDERKERNEN ER SYNLIG, SÅ MÅ SYSTEMET IKKE ANVENDES! De krympede ende forseglinger skal være intakte og må ikke være forandrede. Top - og taljeenhed: Når systemet betragtes fra siden, hvor mærket med brugerve j- ledningen sidder, og hvor kontrolrebet kommer ud fra den højre side af enheden, så kontroller at tromlen roteret med uret og ikke mod uret. HVIS TROMLEN ROTERER MOD URET OG IKKE MED URET, SÅ TAGES ENHEDEN UD AF FUNKTION! Inspicer enheden for korrosion og andre skader. Kontroller, at rebet løber frit gennem enheden, check om overfladen af hjulet er glat, samt at alle sekundære taljer roterer frit. Kontroller, at alle bolte er skruet fast.

11. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Kvalitet, Lovgivning Sektion 5.0 & Undtagelser 5.0 Kvalitet Alle Checkmate s produkter er fremstillet iht. ISO 9001.2000 og efter højeste standard. Hensigten med brugen, som beskrevet i certificeringen, tillader Checkm a- te at designe, fremstille og teste Personlige Værn e midler. En horisontal testmaskine til trækstyrke, testenheder for sli d- styrke samt et prøvetårn for d y- namiske faldtest er en del af ræ k- ken af testudstyr, som sikrer den ultimative sikkerhed indenfor vores sortiment af udstyr. 5.2 Lovgivning og Normer PED5 personligt evakueringsu d- styr/redningssystem er designet iht. EN 341 Klasse A. Kontakt Checkm a te eller det uvildige testinstitut SGS UK for spørg s- mål vedr. certificeringen. 5.3 Undtagelser Checkmate har dækning for gl o- balt produktansvar vedrørende din sikkerhed. Checkmate vil dog ikke være ansvarlige for: a) Brugere, som ikke o p- fylder kravene i de skrevne trænings - manualer. b) Ethvert system, som i k- ke er blevet kontrolleret iht. gældende lovgi v- ning. c) Brugere, som ikke a n- vender vægt begrænse n- de udstyr. d) Udstyr, som er beskad i- get. e) Når maksimumvægten i kg er overskredet. f) Udst yr uden serienu m- mer eller hvor fabrika n- tens navn er væk.

7. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Funktion Sektion 3.3 3.3 Funktionsmuligheder PED5 systemet har 2 funktionsmuligheder, som beskrives nedenfor. 3.3.1 Metode A – Brugerkontrolleret Bruges, når brugeren, som er koblet til udstyret, direkte kontrollerer egen o p stigning/nedsænkning – egnet ved posit ioneringsopgaver. Kontroller, at rebglideren er sikret, som tidligere beskrevet. Ved opstigning: Grib rebglideren og træk nedad til en position ud for kro p- pen. Hold med den ene hånd rebglideren i denne position, grib med den anden hånd rebet nedenfor rebgl ideren. Hold fast i rebet, mens rebgl i deren føres op ad rebet. Træk nedefter (brug begge hænder, hvis nødvendigt), og gør klar til at gentage. For at holde position: Rebglideren er fastlåst på rebet, lad langsomt rebgl i- deren bevæge sig opad, indtil sikring sgjorden er stram. Positionen fastholdes herved. Når opstigning/nedsænkning ønskes genoptaget: træk ned i gjorden for at kunne tage fat i rebglideren. Ved nedsænkning: Placer rebglideren foran kroppen. Hold rebglideren i den ene hånd, grib med den anden hå nd om kontrol rebet nedenfor glideren. Hold hele tiden rebet stramt med den nederste hånd. Udløs med tommelfi n- geren den røde knap på rebglideren. Du holder nu systemet stationært med den nede r ste hånd. Reducer grebet i den nederste hånd, og lad nu rebet gl ide LANGSOMT gennem hånden. Du kontrollerer nu nedsænkningen MAN U- ELT. Giv ALDRIG helt slip på kontrol rebet og lad det ikke løbe for hurtigt! 3.3.2 Metode B – Kontrolleret af ekstern operatør Bruges når positionen af den hængende bruger kontrolleres af en ekstern operatør frem for brugeren. Den hængende bruger gør ikke noget aktivt for at betjene udstyret, når det bruges på denne måde. Kontroller, at den ekste r- ne operatør arbejder under sikre betingelser og bærer de korrekte personlige værnemidler heriblan dt for at beskytte mod fald fra højder. Kontroller, at kommunikationen mellem den hængende bruger og operatoren er acceptabel også på afstand. Ved løft: Grib rebglideren med én hånd og kontrol rebet med den anden hånd (nedenfor glideren). Hold rebet stati onært/stramt og før rebglid e ren op ad rebet. Hold glideren stationært på rebet og grib fast med begge hænder. Træk nedefter med begge hænder, og gå evt. ned i knæene samtidig, for at

3. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Indeks Indhold Side 1.0 Introduktion samt anvendelse s område 3 2.0 Opbevaring, udlevering & inspe k tion 4 3.0 Installation , funktion & applikati o ner 5 - 7 4.0 Forankring, kompatibilitet & a d varsel ! 8 5.0 Kvalitet, lovgivning & undtagelser 9 6.0 Kontrolkort 10 - 11

12. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Kontrolkort Sektion 6.0 Serie nr: Dato: Produktkode: Bruger: Dato Produktets tilstand Inspiceret af

13. 2. udgave PED5 ARBEJDS - POSITIONERINGS SYSTEM Brugervejledning Kontrolkort (fortsat) Sektion 6.0 Serie nr: Dato: Produktkode: Bruger: Dato Produktets tilstand Inspiceret af

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.