True

Tetra 3 Personal Multigas Detector Manual DK Danish

ID: 383
Views
167 Total Views
0 Members Views
167 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

1.       T e t r a 3 P e r s o n l i g m u l t i g a s d e t e k t o r     - M A N U A L D A N S K       V e r s i o n : ​ 1          

2.   U d p a k n i n g K v i k s t a r t g u i d e I . I n t r o d u k t i o n I I . F u n k t i o n e r I I I . B a t t e r i e r I V . A l a r m i n d i k a t i o n e r V . T i l b e h ø r t i l f a s t s p æ n d i n g V I . F l o w m å l i n g V I I . V e d l i g e h o l d e l s e o g k a l i b r e r i n g V I I I . P C I n t e r f a c e o g s o f t w a r e I X . i - m o d u l u d s k i f t n i n g X . S p e c i f i k a t i o n e r X I . P r o b l e m l ø s n i n g s g u i d e A p p e n d i x : B e g r æ n s n i n g e r f o r s e n s o r e r 1  

6.   K v i k s t a r t g u i d e 1. Kom i gang med Tetra 3 Tænd Tetra 3 Gør ​ Tetra 3 ​ klar til brug ved at følge disse step. 1. Sørg for, at enheden befinder sig i ren luft. 2. Tænd Tetra 3 ​ , ved at trykke og holde på Funktionsknappen ​ i ca. 4 sek., indtil den røde LED lampe blinker. LCD displayet tændes og ​ Tetra 3 ​ vil begynde at varme op. Tetra 3 opvarmning A. Der testes at LED lamper, højtaler, vibrationsalarmer og LCD display er OK. (Højtaleren kan slukkes ved et tryk på Funktionsknappen ​ ). B. Tetra 3 ​ fortsætter med opvarmningssekvensen, som vist herunder. Dette vil tage ca. 45 sek. Vibrations test 5  

7.   C. Automatisk nulstilling Er den automatiske nulstillingsfunktion aktiveret (standard), vil ​ Tetra 3 ​ gå til AUTO ZERO ​ menuen, hvilket ses på LCD displayet. Tryk en enkelt gang på ​ Funktionsknappen ​ inden for 10 sek. for at bekræfte nulstillingen, ellers vil Tetra 3 ​ gå i ​ Drifts tilstand ​ , uden at foretage en nulstilling. Drifts tilstand Tetra 3 ​ er nu klar til brug. Her vises et typisk opstarts display med et normal gas monitorerings display. 2. I tilfælde af alarm I tilfælde af gas koncentrationer der overskrider en af grænseværdierne, vil ​ Tetra 3 ​ aktivere en alarm. Årsag til alarm i dette tilfælde O2 6  

13.   I I I . B a t t e r i e r 3.1 Opladelige batterier Tetra 3 ​ bruger et genopladeligt Lithium-ion batteri, som kun må oplades med en Crowcon batterioplader. 5 timers opladning af et fladt batteri vil give mindst 12 timers funktions tid. Et fuldt opladet batteri vil give mere end 14 timers kontinuerlig drift. Opladning af batterierne 1. Vær sikker på, at du befinder dig i et sikkert område. 2. Isæt opladeren i en stikkontakt. 3. Forbind strømforsyningen til opladeren. Isæt ​ Tetra ​ 3 i opladeren. Tænd for strømforsyningen. ( ​ Tetra 3 ​ er normalt slukket under opladning. Når opladningen er gennemført vil opladerens røde LED slukke og skifte til grøn. Hvis enheden bliver tændt under opladning vil det normale batteriikon skifte fra tom til fuld. Ved afbrydelse af opladerens strømforsyning vil displayet vise den aktuelle opladningsstatus. I ​ Drifts tilstand ​ vil batteri ikonet vise seks bar, når batteriet er fuldt opladet. 4. Fjern ​ Tetra 3 ​ fra opladeren og tænd den til anvendelse. Kommunikations stik 1 2  

3.   T e t r a 3 M u l t i g a s d e t e k t o r S i k k e r h e d s i n f o r m a t i o n : ● Læs og forstå alle instruktionerne i denne manual før instrumentet tages i brug. ● Udskift ikke selv komponenter, da sikkerheden kan blive forringet og garantien på instrumentet vil bortfalde. For service af Crowcon ​ Tetra 3 ​ , kontakt ​ D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk ​ . ● Vær opmærksom på alle advarsler og instruktioner i denne manual og markeret på instrumentet. ● Vær opmærksom til stedets sikkerheds- og helbredsprocedurer for de gasser der måles med instrumentet samt stedets evakueringsprocedurer. ● Vær sikker på at alle informationer på displayet forstås også eventuelle alarmadvarsler. ● Hvis dette produkt ikke virker efter hensigterne, læs problemløsningsguiden eller kontakt D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk ​ . ● Ved at få udført service og jævnlig kalibrering hos ​ D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk ​ sikre man sig at det kun er kvalificeret personel, som udskifter respektive sensorer og andre vitale dele, samt sikre at instrumentet altid overholder instrumentets specifikationer. ● Vær sikker på, at vedligeholdelse og kalibrering bliver udført i henhold til procedurerne i denne manual. 2  

5.   ● 1 stk. Oplader og strømforsyning ● 1 stk. Konfigurations rapport der beskriver de sensorer der er installeret – alarmindstillinger ● 1 stk. Kalibreringscertifikat. Valgfrit tilbehør: Håndpumpe til Crowcon Tetra3 Til forundersøgelse om tilstedeværelsen af gasser, inden personer selv kravler ned i rum, kloakker m.v. Kommunikations kit Anvendes til konfigurering af alarmgrænser m.v., samt udlæsning af eventlog m.v. Kommunikations kittet leveres inkl. Bordholder, Multiregion strømforsyning, Kabel RS232, adapter RS232/USB og Crowcon ​ Portable PRO Software ​ . Tetra 3 holder til opladning 12 V Bil adapter Generelt Crowcon ​ Tetra3® ​ er en meget handy multigas detektor med op til 4 måleceller, det er den ideelle gasdetektor, til personer der arbejder i kloakker, brønde o.a., hvor der kan opstå risiko for reduceret ilt indhold eller forekomster af H2S samt eksplosive gasser. Når man arbejder i sådanne områder er det ikke tilstrækkeligt kun at detektere én type gas, derfor skal man vælge Crowcon ​ Tetra3 ​ ®. Venligst læs instruktionerne grundigt før brug. Behold manualen til senere brug. Batteri check Tetra 3 ​ anvender en Li-ion genopladeligt batteripakke, der fuldt opladet holder i 14 timer, og bør ved levering være tilstrækkeligt opladet, så ​ Tetra 3 kan bruges med det samme. Det kan være nødvendigt at oplade batteriet fuldt, for at få den fulde udnyttelse på 14 timer. Den aktuelle drifts tid vil dog være afhængig af hvilke typer af sensorer der er bruges. 4  

10.   3. Auto nulstillings menu Tryk på ​ Funktionsknappen ​ med et enkelt tryk for at bekræfte auto nulstillingen. Hvis ​ Funktionsknappe ​ n ikke er trykket på inden for 10 sek. vil ​ Tetra 3 ​ fortsætte direkte til ” ​ DRIFT tilstanden ​ ” uden nul justering. Flammeholdige og giftige sensorer vil blive indstillet til ​ 0 ​ og oxygen sensoren til ​ 20,9%. NB ​ ! Hvis auto nulstillingen fejler, vises ​ ”X” ​ ved sensoren der har fejlet. S ​ l ​ uk Tetra 3 For at slukke enheden, tryk og hold funktionsknappen i ​ 5 sek ​ . En ” ​ Sluk” ​ menu ” ​ OFF IN ​ ” vil ses. Fortsæt med at holde knappen nede indtil enheden tæller ned og slukker helt. 2.2 DRIFTS tilstand Tetra 3 ​ kan vise op til 4 gasmålinger samtidigt på displayet. Et typisk display med 4 gasser, ser ud som vist her. 9  

25.   LCD for svag/mørk Kontrast opsætning er forkert Juster dette ved hjælp af PC softwaren Fare/auto sluk Service Bruger alarm Kalibrering Konfiguration A p p e n d i k s : B e g r æ n s n i n g e r f o r s e n s o r e r Sensor begrænsninger Sensorerne som bruges i ​ Tetra 3 ​ har som alle den slags sensorer visse begrænsninger, man skal være opmærksom på, se punkterne listet herunder. D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk kan rådgive og foreslå alternative sensorer, hvis instrumentet skal anvendes under ekstreme vilkår. Tetra 3 ​ bruger en katalytisk brandbar gas sensor, som måler brændbarheden i gas. På grund af dette vil Tetra 3 være upålidelig ved koncentrationer på ca. 120% LEL. Oxygen er nødvendigt for at de katalytiske sensorer kan fungere. En ”pellistor saver” bruges til at afbryde strømforsyningen til pellistor sensoren ved overbelastning for at undgå udbrænding af denne. Denne afbrydelse varer i 200 sek., herefter vil et tryk på ​ Funktionsknappen ​ igen tænde for pellistor sensoren. Hvis der tændes mens sensoren er udsat for høj koncentration er der risiko for at ødelægge sensoren. Genstart skal udføres i et område med frisk luft. Et lavt oxygenniveauer kan resultere i for lav måle værdi på brandbare gasser, og er oxygenniveauet under grænsen for indånding, antages det at den målte værdi af den brændbare gas er for lav. Elektrokemiske gas sensorer indeholder kemikalier. Ekstreme niveauer af fugt kan også skabe problemer. Sensoren er gradueret for en (gennemsnits) omgivelse ved en Rel. luftfugtighed på 20-90% RH. Dog har det ikke normalt været et problem ved anvendelse i troperne, i ørkener og tundra. Sensorerne må ikke udsættes for vand, da dette kan hindre gas diffusionen. Vedvarende disponering af giftige gasser med høj koncentration vil forkorte livet på sensorerne. Hvis der er et højt gas niveau er det ætsende (fx hydrogen sulfid) og der kan opstå skader, på metal komponenter. Sensorerne kan være ”kryds følsomme” til andre gasser.   2 4  

22.   Installer eller udskift et i-modul 1. Udpak i-modulet Hvis det nye i-modul installeres på ubrugt stik, skal ”dummy” i-modulet først fjernes se ”Fjern et installeret i-modul. 2. Vær sikker på at pakningen på sensoren sidder korrekt. Placerer den nye sensor på en ledig plads og sæt den forsigtigt på. 3. Tilslut fladkablet i stikket ved at løsne de 2 klemmer og indsæt kablet forsigtigt. Lås kablet igen med de 2 klemmer så det sidder fast. 4. Hvis man installere en dobbelt sensor, placer den i det stil der er længst væk fra displayet. Saml Tetra 3 igen 1. Sørg for at alle i-modulerne sidder i korrekt position og at alle fladkabler ligger pænt. Skru bag kappen på igen. 2. Tænd for Tetra 3 – den nye sensor vil automatisk blive identificeret, X . S p e c i f i k a t i o n e r Dimensioner: 71 x 114 x 48mm Vægt: 295g, inklusiv lommeklemme og 3 sensorer Hus, grad af beskyttelse: Tæthedsklasse IP65/IP67 Arbejdstemperatur: -20 til +55 ​ °​ C Fugtighed: 0-99% RH, ikke kondenserende for kontinuerlig funktion Display: 128 x 64 pixel Opvarmnings tid: ca. 45 sekunder Respons tid (typisk): (T90): ca. 20 sekunder for de fleste sensorer, 10 sekunder for oxygen Reproducerbar måling: + ​ 2% fuld skala, 6 måneder Eksplosionsbeskyttelse: Intern beskyttelse ATEX: Nødvendig sundheds – og sikkerheds krav, paragraf 15.9 2 1  

16.   Diffusions instrumenter Ved brug af det manuale pumpe kit, får man med håndpumpen et ensartet flow. Crowcon anbefaler at presse én gang per sekund for at opnå et flow på ca. 0,5 – 1 liter/min. Mindst 10 tryk per test anbefales (afhængig af slangens længde) Gas testkit. Gas testkittet er en speciel høj stabil og langtidsholdbar mix blanding af 4 gasser beregnet til at lave test af ​ Tetra 3 ​ multigas detektor. Den kan bruges med ​ Tetra 3 ​ enheder, hvor man har sensorer til brandbare, Oxygen, Karbon monoxid og Hydrogen Sulfid gasser. Alle ​ Tetra 3 ​ enheder med disse sensorer kan testes ved at bruge dette kit. Disse test udføres i forbindelse med servicering og kalibrering hos ​ D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk. Gas ud 6.1 Gas test Gas testen kontrollere om sensorerne reagerer inden for de fastsatte grænser for en kendt gas sammensætning. Dette kan udføres så ofte det ønskes, men bør gøres hver gang ​ Tetra 3 tages i brug. Testen vil resultere i en Bestået/ Ikke bestået test. For at udføre denne test skal man sikre sig: ● Den Quad-gas blanding der anvendes har den korrekte koncentration af de pågældende gasser og at udløbsdatoen for gassen ikke er overskredet. ● Flowet af gassen må ikke have nogen lækager. Det sikres at flow pladen er monteret korrekt på Tetra 3 og at slangerne ikke er klemt. 1 5  

21.   også til rådighed fra ​ D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk ​ . PC Softwaren giver mulighed for at ændre alarmniveauer, indstille diverse funktioner, at udføre kalibrering, danne udskriftsrapporter og til at se data og log filer. Opsætning 1. Installer PC-softwaren på pc’en og tilslut RS232 til oplader og til Pc. 2. Tænd Tetra 3 og sæt den korrekt i opladeren. 3. Start PC-softwaren vælg enten ​ Wizard ​ eller ​ Engineer ​ , vælg ​ Tetra 3 ​ og upload konfigurationen. For yderligere information om brugen af PC softwaren, se den installerede hjælp i softwaren. I X . i - m o d u l u d s k i f t n i n g 1. Sluk ​ Tetra 3 ​ og sørg for at være i et sikkert område. 2. Fjern al tilbehør, så som flow plade hvis det er monteret. 3. Fjern bag kappen ved at løsne de fire M3 skruer som vist på billedet Fjern et installeret i-modul 1. Kablet til i-modulet løsnes ved at skubbe de 2 små klemmer på begge sider af det flade stik, så fladkablet kan forsigtigt kan trækkes ud. 2. Forsigtigt løsnes i-modulet, der kan være lidt modstand da forseglingen mellem sensoren og fronten brydes. 2 0  

20.   På grund af den reaktive karakter af ozon (O3) bør disse særlige procedurer følges ved kalibrering af gasdetektorer, der indeholder en ozon-sensor. Ved at følge nedenstående retningslinjer for kalibrering vil brugeren få den maksimale beskyttelse gasdetektorer kan give dem. Kalibrere altid Crowcon ozon detektorer med ren ozon. Fittings: Ved ozon kalibreringer skal alle fittings og rør være i rustfrit stål, messing, aluminium eller PTFE. fittings eller rør i andre plastmaterialer såsom Tygon må ikke anvendes. Gas flow Det er vigtigt, at flowet er korrekt angivet da trykpåvirkninger kan påvirke kalibreringsværdier og forhindre gas detektor fra at virke korrekt. For at kalibrere Crowcon detektorer skal flowet sættes til mellem 0,8-1,0 liter / minut De normale sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ozon skal altid overholdes sammen med de eventuelle anvisninger, der er med kalibreringsgassen der anvendes. Kalibrering med den specielle ozon flow plade Til kalibrering af ozon-sensoren skal den særlige flow plade mærket " ​ Ozone Only ​ " (nr S012975) anvendes. ​ Bemærk ​ , at standard flow pladen skal anvendes til kalibrering af de andre gassensorer. Anvend en ny ozon i-modul sensor enhed Denne note gælder kun for ozon ​ i-modul ​ nr. S011432 / M. Sørg for ekstra altid er nulstillet i ren luft før brug. Efter installation af i-modulet, tændes Tetra 3 i ren luft og med auto nulstilling ved opstart. Hvis Auto nulstillingen er deaktiveret ved opstart, brug menuen til at nulstille. For nærmere oplysninger om, hvordan man nulstiller se ” ​ Kvik start guiden” ​ . V I I I . P C I n t e r f a c e o g s o f t w a r e Tetra 3 ​ kan tilsluttes en PC via en oplader med PC interface. Opladeren er udstyret med et 9 bens type D-stik han RS232 udtag, der er placeret på bagsiden af opladeren, se billedet. Det kræves at PC software er installeret på pc’en. En USB til RS232 adapter er 1 9  

12.   TWA display Viser den 8 timers vægtede gennemsnits værdi (TWA), for giftige gasser, som er opsamlet siden sidste operation. 1. For at se de ekstra display, dobbeltklik på ​ Funktionsknappen ​ . 2. Tryk med et enkelt klik på ​ Funktionsknappen ​ for at bladre igennem menulisten. 3. Når ens valg er fremhævet, dobbeltklik på ​ Funktionsknappen ​ . Tetra 3 ​ funktionsskærmen vil vise ​ Peak ​ eller ​ TWA ​ ikonet og gasmålingen vil blive opsamlet. Nulstilling: Tetra 3 ​ kan udføre en auto nulstilling ved at vælge ” ​ Auto Zero ​ ” funktionen Når nul stillingen er færdig, vil ​ Tetra 3 ​ returnere til normal funktion. 2.5 Data logning Tetra 3 ​ opsamler data og handlings log, som kan tilgås ved hjælp af kommunikations kit med Pc softwaren. Tetra 3 ​ handlings log gemmer tid og dato for et antal af funktions- og diagnostiske hændelser, inkluderende: ● Tænd og sluk ● Level 1, Level, tids vægtede gennemsnits alarmer, alarm tændt, alarm slukket og peak niveauet under alarmfunktionen. ● Nulstilling, kalibrering og gas test med succes eller med fejl meldinger ● Batteriniveauet logges hver gang ​ Tetra 3 ​ bliver tændt eller slukket, og når den er placeret i opladeren. ● Datalogning gemmer dataset med et forudindstillet tidsinterval, der normalt er sat til et minut. 1 1  

11.   Hver af de 4 kanaler vil vise gas benævnelsen, enheden og nuværende værdi. Man skal gøre sig fortrolig med de gasser, der måles på. Vær sikker på, at forstår den pågældende opgaves sikkerheds- og helbreds procedurer. For information om ​ TWA ​ og ​ Peak ​ aflæsninger se næste side. 2.3 Displayets symboler Batteri Et fuldt batteri er angivet med et batteri ikon visende 6 fulde bar. Et lavt batteriniveau vil vise 1 til 2 bar. Når der er 0 bar vil batteri ikonet blinke og højtaleren vil udgive advarsels lyde. Hvis batteriniveauet er for lavt, vil ​ Tetra 3 ​ vise et ” ​ batteri lav ​ ” advarsel og slukke. TWA alarm Tetra 3 ​ vil på displayet vise TWA alarmen, når enten den 15. minut eller den 8. timers vægtet gennemsnit alarmgrænse er nået for giftige gasser. 2.4 Display funktioner Tetra 3 ​ har 2 yderligere valgfrie displayvisninger til rådighed. Peak display Når peak tilstanden er valgt vil instrumentet vise den højeste værdi for flammeholdige- og giftige gasarter, og den laveste værdi for Oxygen siden Tetra 3 ​ blev tændt eller siden sidste nulstilling af Peak værdien. Dette er brugbart ved kontrol i brønde, hvor ​ Tetra 3 ​ bliver sænket ned i en brønd eller skakt, i stedet for kun at bruge et prøverør. Efter 5 sek. vil skærmen vise ” ​ Peak Clear”. ​ Trykkes der på Funktionsknappen ​ inden ​ 10 sek. - nedtællingen ​ er slut, bliver peak værdien nulstillet. Hvis ​ Funktionsknappen ​ ikke bliver trykket ned, vil displayet vende tilbage til den gemte peak værdi. Mens den er i peak funktion, vil nye højere gas værdier blive gemt. Forlader man peak funktionen, vil de gemte peak værdier ikke blive slettet. 1 0  

4.   Instruktioner specifikt ved brug i farlige områder. Følgende instruktioner er påsat instrumentet, med følgende certifikatnumre: Tetra 3 ​ = Baseefa 05ATEX0187 --- ​ Tetra 3 ​ = IECEx BAS 05.0059 Følgende information dækker relevante punkter nævnt i klausulen: 1.0.6 for EHSR ́s i ATEX direktivet. 1. Certifikatmærket ser således ud: 2. Udstyret må bruges i zone 1 & 2 med gruppe IIA, IIB og IIC brændbare gasser, temperaturklasser og dampe T1, T2, T3 og T4. 3. Udstyret er certificeret for brug i omgivelsestemperaturer på -20 ​ °​ C til +55 ​ °​ C. Udstyret må ikke bruges uden for dette område. 4. Overholdelse af IEC 60079-0, 60079-1, 60079-11, EN61779-5, som er certificeret af Baseefa. Overholdelse standarder EN50054, EN50057, EN61779-1, EN61779-4 og EN50104. 5. Reparation af dette udstyr og udskiftning af gas sensorer skal udføres af D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk ​ , eller af leverandøren. 6. Hvis udstyret kommer i forbindelse med aggressive stoffer, er det brugerens ansvar at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer en minimum forringelse af instrumentet. 7. Det opladelige batteri må kun oplades i sikre omgivelser, med den specielt designet Crowcon strømforsyning. 8. Udstyret er ikke certificeret for brug i atmosfærer indeholdende mere end max 21 vol. % Oxygen. Område klassifikationer Zone 1: Et område klassificeret som Zone 1 er beregnet til at have koncentrationer af antændelige brændbare gasser, dampe og væsker under normale forhold. Zone 2: Et område klassificeret som Zone 2 er ​ ikke ​ egnet til at have antændelige brændbare gasser, dampe og væsker under normale forhold. U d p a k n i n g Udpak ​ Tetra 3 ​ , sammen med tilbehøret. Kontroller at indholdet er komplet, se nedenstående liste: ● 1 stk. Tetra 3 enhed 3  

15.   V . T i l b e h ø r t i l f a s t s p æ n d i n g Bæltespænde: Tetra 3 ​ har et stærkt krokodillenæb placeret på bagsiden af enheden. Hvis man løfter det lille håndtag vil dette gøre nemt at montere den på et bælte. Universal seleholder: Crowcon har en universal seleholder, som kan blive brugt med enten en brystsele eller en skuldersele. Hvordan man bærer sin Tetra 3 enhed Bryst seleholder Brug M3 fikseringen på bagsiden af ​ Tetra 3 ​ for at fastsætte bryst seleholderen. Dan en bryst seleholder ved at vedhæfte en strop til topklemmerne, tag den rundt om halsen, og den anden strop til at komme rundt om livet ved at bruge sideklemmerne. Juster længden indtil at ​ Tetra 3 ​ sidder komfortabelt. Skulderstrop Med den universelle seleholder på plads, vedhæft skulderstroppen på top klemmerne. Juster til en komfortabel arbejdsposition. V I . P r ø v e u d t a g n i n g Montering af flowpladen For at udføre en manuel prøveudtagning, monteres flowpladen med doserings pumpen på fronten af Tetra 3 Flow plade Gas ind 1. For at montere, flowpladen klipses den på plads over sensorrillerne, skru fingerskruen fast, så flowpladen sidder godt fast. 2. Tilslut prøveslangen på flowpladens gas indgang. 3. Tilslut doseringspumpen på flowpladens gas udgang. 4. For at fjerne flowpladen igen, løsn fingerskruen for at frigøre den. 1 4  

8.   Vender gas niveauet tilbage til en normal værdi, tryk da på ​ Funktionsknappen ​ . Dette vil nulstille ​ Tetra 3 ​ til drifts tilstand. Ved alarm, vil ​ Funktionsknappen ​ ikke have nogen effekt. 3. Sluk Tetra 3 Tryk og hold Funktionsknappen ​ inde i 5 sek. ” ​ Luk ned ​ ” menuen ses i displayet, fortsæt med at holde knappen inde, ​ Tetra 3 tæller ned indtil det slukker. Opbevaring For at forlænge levetiden af sensorerne bør ​ Tetra 3 opbevares sikkert i omgivelser mellem 0-30 ​ °​ C og med en fugtighed på mellem 10-90%RH I . I n t r o d u k t i o n Tetra 3 ​ er en transportable multigas detektor, designet til at blive brugt af enkelt personer, som arbejder i farefyldte miljøer, såsom lukkede rum. Tetra 3 er beregnet til at blive brugt i Zone 1 og Zone 2 områder. ​ Tetra 3 ​ kan monitorér op til 4 forskellige gasarter og vise resultaterne samtidigt på LCD displayet. Alarmadvarsler er en kombination af en høj akustisk alarm, en klar og synlig alarm af blå/røde blinkende LED lamper samt en vibration. ​ Tetra 3 er udstyret med ”plug and play” gas sensorer. Hver sensor har en intelligent processor, som indeholder kalibrerings- og sensor informationer. Tetra 3 ​ er forsynet med 1 stk. genopladeligt lithium-ion batteri. Der medleveres en bordlader til opladning. Tetra 3 ​ er et instrument for personbeskyttelse mod gasarter, som både er handy (let vægt), kompakt, nemt at bruge og kost effektivt. ​ Tetra 3 ​ har kun en funktionsknap, og et intelligent brugervenligt display med baggrundslys. Gas niveauer er kontinuerligt overvåget ved at sørge for normale gas aflæsninger, peak aflæsninger og tids vægtede gennemsnit (TWA). 7  

18.   vist i omvendt billede med et kryds ved siden af. Aktiver ​ udløseren ​ på regulatoren og tilfør gas til ​ Tetra 3, ​ mens ” ​ Statuslinjen ​ ” tæller ned. Når gassen flyder og ​ Tetra 3 ​ sensorerne reagerer, reguleres værdien for hver gas kanal for at matche de gemte kalibrerede gas værdier i hver sensor i-modul. Forudsat at alle kanaler er kalibreret korrekt inden for den tilladte tid, vil de blive benævnt godkendt. Hvis en af kanalerne ikke bliver kalibreret korrekt, vil kanalen forblive markeret med et kryds og vise disse beskeder ” ​ Gas test failed ​ ” og ” ​ Send for calibration ​ ”. Et check mærke vises ved hver kanal, der godkendes i testen. 4. For at forlade kalibreringstesten, tryk på ​ Funktionsknappen ​ på hvilket som helst tidspunkt, mens testen er i gang. 6.4 Cal/Test Dette kan forekomme, hvis man har valgt og bekræfte kalibrering, og en eller flere (men ikke alle) af sensorerne er ikke kalibrerings klar. I dette tilfælde vil de kalibrerings klare kanaler vil blive kalibreret og ikke tilsluttede kanaler vil kun gas testes. Oxygen sensorernes nulpunkt i frisk luft, er fra fabrikken kalibreret til 20,9%. 6.5 Gas test/ kalibrering problemløsnings guide Symptom Mulig grund Aktion Ingen respons på gas Gas flaske tom Slange blokeret eller med knæk Check måleren, udskift hvis nødvendigt. Fjern evt. blokeringer i flowet. Tetra 3 fejler i gas testen Gas flaske tom Gas over udløbsdato Slange blokeret eller med knæk Kalibrering er drevet Gas flyder ikke med det samme. Check måleren, udskift hvis nødvendigt. Check udløbsdatoen, udskift hvis nødvendigt. Fjern evt. blokeringer i flowet. Kalibrer Tetra 3 Gentag testen, og starten gassen med det samme. 1 7  

19.   Tetra 3 fejler i kalibrering Gas flaske tom Gas over udløbsdato Slange blokeret eller med knæk Kalibrering er drevet Stabiliserings tid for kort. Check måleren, udskift hvis nødvendigt. Check udløbsdatoen, udskift hvis nødvendigt. Fjern evt. blokeringer i flowet. Kalibrer Tetra 3 Nulstil med PC softwaren Tetra 3 OK i gas test, men vil ikke gå til kalibrering Nulstilling er er ikke udført Felt kalibrering ikke aktiveret i Tetra 3 enheden. Vælg ​ Zero ​ fra menuen. Send den ind til Rekalibrering. NOTE! ​ Fjern regulatoren fra gasflasken når den ikke er i brug! V I I . V e d l i g e h o l d e l s e o g k a l i b r e r i n g Tetra 3 ​ er designet til at blive brugt stort set uden vedligeholdelse, under de fleste forhold. Der er dog nogle enkelte vedligeholdelse regler som anbefales at overholde. Generelt For at holde displayet og ​ Funktionsknappen ​ fri for snavs, er det vigtigt, at man regelmæssigt tørrer/renser sin ​ Tetra 3 ​ med en fugtig klud. Nulstil og kalibrering Tetra 3 ​ har som standard en auto nulstillings funktion ved opstart. Denne funktion kan konfigureres til at køre enten automatisk eller ved bruger information (se kvik start guiden), den kan også slås fra ved hjælp af PC softwaren, se ​ kap. 8 ​ Tetra 3 har også en nulstillings funktion i menuen, se kap. ​ 2.4 ​ Crowcon anbefaler, som et minimum, en månedlig gas test, for at bekræfte sensorens funktion. En gas test af kendt sammensætning, tilføres, for at verificere sensorerne og alarm funktionerne. Instrumentkalibrering af alle sensorerne bør blive udført regelmæssigt med maksimum 6 måneders interval. Kalibreringsmetode Tetra 3 ​ kalibrering kan enten udføres ved brug af PC softwaren eller ved brug af Gastest kittet. Ved brug af PC software kan kalibrering foretages med enten enkel gas blanding så hver sensor bliver kalibreret en ad gangen, eller ved brug af en multigas blanding for simultan kalibrering. Her bruges Gas test kittet som er en mix af 4 standard gasser bestående af brandfarlige, oxygen, carbon monooxid, og hydrogen sulfid. Ozon (O3) Detektor kalibrering 1 8  

17.   Brug ikke længere slanger. Gas testkittet leveres i en praktisk taske hvor i der ligger en gasflaske med en Quad-gas mixblanding en ”udløser” regulator med slanger, en magnet til at aktivere ​ Test ​ tilstanden, en flowplade der monteres på Tetra 3 og en udluftnings slange. Udløser regulatoren kan betjenes på 2 måder: 1. Klem og hold- tilføre gas så længe armen holdes inde eller 2. Løft armen så gassen tilføres konstant. 6.2 Hvordan udføres en gas test. 1. Tænd ​ Tetra 3 ​ og vent til den er klar. 2. Monterer flowpladen på fronten af ​ Tetra 3 ​ , og montere slangen fra ”Udløser” regulatoren. Montere slangen til gas udgangen – forlæng, bøj eller klem ikke denne slange. 3. Stryg magneten henover mærkaten på forsiden af ​ Tetra 3, ​ tæt på Funktionsknappen ​ . Tetra 3 vil nu begynde gas testen på displayet vises ” ​ GAS TEST ​ ”. En nedtællingsbar bliver vist i bunden af displayet. 4. Aktiver udløseren på regulatoren og tilfør gas, mens der tælles ned. 5. Vent til nedtællingen er slut ca. 30-45 sekunder. Der vil fremkomme enten en PASS eller FAIL besked på displayet. For at forsætte med at bruge Tetra 3, fjernes test gassen og der trykkes på Funktionsknappen, Tetra 3 ​ vil returner til normal Drift tilstand. ( ​ Tetra 3 ​ sammenligner hvad den har målt fra flasken med den standard gasværdi den ved der skulle være i flasken) 6.3 Hvordan man udfører en felt kalibreringstest. For at udføre en feltkalibreringstest, skal man først nulstille sin ​ Tetra 3 enhed i 15 min. eller mindre før på begyndelse af gas test instruktionerne. 1. Følg step 1 til 3 som givet i forrige afsnit 6.2. ​ Tetra 3 ​ vil vise en skiftende besked på displayet 2. Tryk på ​ Funktionsknappen inden 10 sekunder for at godkende kalibrering. Hvis godkendelsen for kalibrering ikke er udført inden for 10 sekunder, vil processen returnere til ​ Gas test ​ , som beskrevet ​ i 6.2 ​ . 3. Tilføj kalibrerings gas, se punkt 4 i ​ 6.2 ​ . Tetra 3 ​ vil vise en ”statuslinjer” i bunden, navnene på de gas sensorer er 1 6  

23.   Sikkerheds certifikatnummer: Baseefa05ATEX0187 IECEx BAS05.0037 Godkendelses kode Europa ATEX II 2G Ex d llC T4 Gb -20 ​ 0 ​ C ≤Ta≥ 55 ​ 0 ​ C Sikkerhedsstandarder: EN50014, EN50020, EN50018, 94/9/EC Tilbehør og ​ r e s e r v e d e l e Bestillingsnummer Beskrivelse S011952 Flowplade Kalibrering af gas, kontakt ​ D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk ​ , da gasserne afhænger af ens sensor kombination. Opladere C011018 12V DC bordlader uden strømforsyning C011021 Oplader med 230V EU strømforsyning C01296 12V lader tilsluttes i bil cigar stik. C011019 Enkel vejs oplader interface, uden strømforsyning C011025 Enkel vejs oplader/interface 230V EU strømforsyning i - m o d u l e r : S011424/M 0-100% LEL metan S011436/M 0-100% LEL propan S011437/M 0-100% LEL pentan S011439/M 0-100% LEL butan S011440/M 0-100% LEL ethylen S011423/M 0-25% oxygen O2, 2-års levetid S012004 0-25% oxygen O2, 3-års levetid S011421/M 0-50ppm hydrogen sulfid H2S S011422/M 0-500ppm karbon monoxid CO S011953M 0-50ppm H2S/=-500ppm CO dobbelt ​ i-modul S011460/ M 0-100% LEL hydrogen S011432/M 0-1ppm Ozone 03 S011425/ M 0-20ppm Sulphur Dioxide S011435/ M 0-100ppm Ammonia * Kontakt ​ D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk ​ og oplys instrumentets serienummer for kontrol af korrekt sensor type. Prøve tilbehør: 2 2  

24.   S011952 Gas detektor pumpe for CO2 M04897 Flowplade og pakning C01757 Teleskopisk prøve probe 85cm til 155 cm C01097 1 m. prøve pind M04032 Slange i metermål (venligst oplys længde i m.) C03328 6m stof snor med kroge til nedsænkning af Tetra 3 C01245 Væskeudskiller S012975 O3 ozon kalibrerings adapter Bæretasker og beklædning: C01952 Universal sele plade C01843 Skulder strop C01844 Brystsele strop kit Kommunikation: E07532 PC interface kabel C02097 USB til RS232 adapter C01832 Portable Software CD Reservedele: S012047 Batteri holder med genopladelig Li-ion batteri C01851 Doseringspumpe C01853 ”Dummy” sensor modul M04482 i-modul O-ring X I . P r o b l e m l ø s n i n g s g u i d e Symptom/fejlmeddelelse Grund Aktion Instrumentet vil ikke tænde Afladet batteri Genoplad eller udskift batteriet Intet bip Funktionen afbrudt Re konfigurer med PC software Gaslæsning, uden gas tilstede Nulfunktion skredet Genstart instrumentet i ren luft Ustabil/ukorrekt gas aflæsning Sensor fejl Brug ikke ​ Tetra 3 ​ : og forlad området med det samme da det kan være farligt. Returner instrument for re kalibrering eller sensor udskiftning Autonulstilling fejler Nulstillet i forurenet atmosfære Sluk instrument og genstart i ren luft Kalibrering udløbet Kalibreringsdatoen er udløbet Send Tetra 3 ind til kalibrering Kan ikke nulstille pga. alarm Nulstillet i forurenet atmosfære Sluk instrument og genstart i ren luft 2 3  

14.   I V . A l a r m i n d i k a t i o n e r Tetra 3 ​ har 2 forskellige alarmniveauer for hver installeret sensor, benævnt Level 1 og Level 2. For giftige gas sensorer, er der også to tids vægtede gennemsnits alarmer ( ​ TWA) ​ , en for kort tid (STEL): påvirkning baseret på et 15 min. tids vægtet gennemsnit. Den anden ​ TWA ​ alarm er for lang tids påvirkning: baseret på 8 timers vægtet gennemsnit. Alarm konfigurationer opsættes via Crowcon’s PC software. Følgende indstillinger kan sættes: Alarmgrænse for hver sensor: ​ Level 1 og Level 2 alarmer kan opsættes for hver individuel gas sensor. Alarm type: ​ Kan indstilles til stigende eller faldende niveauer gaskoncentrationer. Oxygen er indstillet til at faldende ved utilstrækkelig niveau (som standard). Alarm låsning: ​ Alarmer kan indstilles til at låse eller ikke låses. Låste alarmer vil kræve at funktionsknappen trykkes ind for at nulstille alarmen. Dette er standard. Ulåste alarmer vil nulstilles automatisk, når gas faren er overstået. Alarm slukkes: ​ Højtaleren kan indstilles til at slukke men kun ved niveau 1 alarmer, ved at trykke på funktionsknappen under en alarm, f.eks. ved tilstedeværelse af en farlig gas, dette vil dæmpe alarmen og stoppe vibrationsalarmen. Alarm LED lamperne vil dog stadig lyse. Alarm lyd tone: ​ Forskellige toner kan vælges til at opnå den bedste lyd under forskellige forhold. I tilfælde af tidsvægtet alarm I tilfælde af at en 15 min. eller 8 timer ​ TWA ​ alarm udløses, vil Tetra 3 ​ gå i alarm og vise ​ TWA ​ ikonet med den værdien af den giftige gas. Hverken 15 min. alarmen eller 8 timers alarmen kan nulstilles. 1 3  

9.   Tetra 3 ​ ́s udformning og design gør den komfortabel at bære og så ikke påtrængende som muligt, med en kraftig clips og et optimalt greb. Ekstra tilbehør, såsom skulderstrop og brystsele kan tilkøbes. Tetra 3 ​ er designet fra top til bund for at gøre den så nem at bruge som muligt, lav vedligeholdelse og ekstrem høj drift sikkerhed. i-modul gas sensor Tetra 3 ​ bruger en unik ”plug and play” i-modul sensor teknologi. Hver sensor enhed har sin egen intelligente processor, som indeholder sensor konfiguration og kalibrerings data. Forskellige typer af gas sensorer kan eftermonteres og klar er til brug med det samme. ​ Tetra 3 ​ kan konfigureres med op til 4 sensorer og kan på en gang samtidigt vise disse 4 målinger (informationer og aflæsninger) på LCD displayet. ​ Tetra 3 ​ ́s fleksibilitet gør at man kan konfigurere den til passende behov. ”Plug and play” funktionen vil desuden holde vedligeholdelse og omkostninger nede. Det intelligente modul system gør at man ikke skal kalibrere hver enkelt sensor. Ekstra i-moduler kan tilføjes og kalibreres af ​ D-S Sikkerhedsudstyr A/S tlf.: 55446644 Email: info@d-s.dk ​ . Pålidelig, anti-chock mekanik og robust indkapsling Tetra 3 ​ er bygget af robust og holdbart materiale (IP65), der giver styrke og fleksibilitet til at holde under de hårdeste arbejdsbetingelser. Tetra 3 ​ kan tåle at blive tabt og vil holde i mange år frem. Software Tetra 3 ​ PC softwaren sikrer en høj grad af fleksibilitet, pålidelighed og robusthed. Selvom ​ Tetra 3 ​ er designet til at være et sikkert pålideligt instrumentet så inkluderer PC softwaren også en ”vagthund”, hvor hvilken som helst funktionsfejl i enheden vil kunne ses. I I . F u n k t i o n e r 2.1 Opstartssekvens 1. Tetra 3 skal tændes i frisk luft. 2. Tænd Tetra 3 ​ Tryk og hold ​ Funktionsknappen ​ inde indtil de to røde LED ́s blinker. Instrumentet påbegynder test af LCD displayet, røde og blå alarm LED ́s, højtaler og interne vibrator i ca. 5 sek. (Højtaleren kan slukkes ved at man trykker på ​ Funktionsknappen) ​ . ​ Tetra 3 ​ varmer op som beskrevet tidligere ” ​ Tetra 3 opvarmning ​ . Ved slutningen af opvarmningen, vil auto nulstillings menuen vises. 8  

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.