True

Traffic Paints 1 TDS

ID: 1023
Views
176 Total Views
0 Members Views
176 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

1. SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 – Hvid - Gul Dato : 17/07/2014 Side 1 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - SIKKERHEDSDATABLAD (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : TRAFFIC 2 Produktkode : TR 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen s amt anvendelser, der frarådes 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatablad et Firma : A.M.P.E.R.E. SYSTEM . Adresse : 3 rue Antoine Balard - Z.I. du Vert Galant.95310.Saint-Ouen -l'Aumône .FRANCE. Telefon : +33 1 34 64 72 72. Fax : +33 1 30 37 55 17. fds@amperesystem.com 1.4. Nødtelefon : +33 (0)1 45 42 59 59. Leverandør : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net. PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere til pasninger. Brandfarlig aerosol, Kategori 1 (Aerosol 1, H222 - H229). Specifik målorgantoksicitet (Enkelt eksponering), Kategori 3 (STOT SE 3, H3 36). Denne blanding medfører ingen miljøfare. Der kendes eller forventes inge n påvirkning af miljøet ved normal brug. I overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og senere ændringer. Yderst brandfarlig (F+, R 12). Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R 66). Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R 67). Denne blanding medfører ingen miljøfare. Der kendes eller forventes inge n påvirkning af miljøet ved normal brug. 2.2. Mærkningselementer Blandingen bruges i aerosolform. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere til pasninger. Farepiktogrammer : GHS07 GHS02 Signalord : FARLIG Produktidentifikatorer : EC 265-150-3 DEAROMATIZED HYDROCARBONS Faresætninger : H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Sikkerhedssætninger - Generelt : P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedssætninger - Forebyggelse : P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygnin g forbudt.

11. - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 - TR Dato : 17/07/2014 Side 11 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Regulativ 1272/2008/EØF ændret ved regulativ 758/2013/EØF - Informationer om emballagen: Der foreligger ingen oplysninger. - Specielle forholdsregler : Der foreligger ingen oplysninger. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Der foreligger ingen oplysninger. Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i de n foreliggende leverandørbrugsanvisninger baseret på vort nuværende kendskab og på bestemmelserne både nationalt og i fællesmarkedet. Blandingen må ikke anvendes til andre formål end dem, der er anfø rt i rubrik 1, uden forudgående skriftlige anvisninger vedrørende håndteringen. Det er altid brugers ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for at op fylde lovkrav og lokale bestemmelser. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal anses for at være en beskrivelse af sikkerhedskravene for denne blanding og ikke som en garanti for dens egenskaber. H-, EUH- og R-sætninger i afsnit 3 : H220 Yderst brandfarlig gas. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvej ene. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninge r. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. R 10 Brandfarlig. R 11 Meget brandfarlig. R 12 Yderst brandfarlig. R 36 Irriterer øjnene. R 52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forå rsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Forkortelser : DNEL : Afledt nuleffektniveau. ADR : Den europæiske konvention om international transport af farligt god s ad vej. IMDG : Den internationale kode for søtransport af farligt gods. IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning. OACI : Organisationen for International Civil Luftfart. RID : Reglement for international befordring af farligt gods med jernban e. WGK : Wassergefahrdungsklasse (vandforureningsklasse). GHS02 : flamme GHS07 : udråbstegn PUNKT 1 6 : ANDRE OPLYSNINGER

6. SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 – Hvid - Gul Dato : 17/07/2014 Side 6 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - DNEL : 300 mg/kg body weight/day Eksponeringsvej: Kontakt med huden. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt. DNEL : 300 mg/kg body weight/day Eksponeringsvej: Indånding. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt. DNEL : 900 mg of substance/m3 DEAROMATIZED HYDROCARBONS (CAS: 64742-48-9) Slutanvendelse: Arbejdstagere. Eksponeringsvej: Kontakt med huden. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt. DNEL : 300 mg/kg body weight/day Eksponeringsvej: Indånding. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt. DNEL : 1500 mg of substance/m3 Slutanvendelse: Forbrugere. Eksponeringsvej: Indtagelse. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt. DNEL : 300 mg/kg body weight/day Eksponeringsvej: Kontakt med huden. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt. DNEL : 300 mg/kg body weight/day Eksponeringsvej: Indånding. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt. DNEL : 900 mg of substance/m3 8.2. Eksponeringskontrol Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værne midler Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr. Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr på et rent sted adskilt fra ar bejdsområdet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tag forurenet tøj af og vask det, inden det bruges igen. Sørg for passende ventilation, navnlig i tillukkede områder. - Beskyttelse af øjne/ansigt Undgå kontakt med øjnene. Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Inden håndtering skal der bæres sikkerhedsbriller, der opfylder kravene i EN166. - Håndbeskyttelse Anvend passende beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige ove r for kemiske stoffer i overensstemmelse med normen EN374. Handskerne skal vælges alt efter anvendelsen og anvendelsens varighed på ar bejdspladsen. Arbejdshandskerne skal vælges alt efter arbejdspladsen : Andre kemikalier, der skal anvendes, nødvendig fysisk beskyttelse (snitsår, stik, varmeafskærmning), nødvendig behændighed. Anbefalet handsketype : - Nitrilgummi (acrylonitril-butadien copolymerer (NBR)) - PVA (polyvinyl alkohol)

5. SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 – Hvid - Gul Dato : 17/07/2014 Side 5 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel ufore nelighed Der foreligger ingen oplysninger. Opbevaring Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar beholderen godt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares isoleret fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Holdes væk fra antændelseskilder, varme og direkte sollys. Gulvet i lokalerne skal være uigennemtrængeligt og danne en fordybnin g, som væsken ikke kan sprede sig udenfor, hvis der ved et uheld skulle ske udslip. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for te mperaturer på over 50°C. Emballage Opbevares altid i original emballage. 7.3. Særlige anvendelser Der foreligger ingen oplysninger. PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering : - ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Thresh old Limit Values, 2010) : CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier : 75-28-5 1000 ppm - - - - 74-98-6 1000 ppm - - - - 141-78-6 400 ppm - - - - - Danmark (2007) : CAS TWA : TWA : Anm : 74-98-6 1000 ppm 1800 mg/m3 - 141-78-6 150 ppm 540 mg/m3 - - Frankrig (INRS - ED984 :2008) : CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Noter: TMP N° : 141-78-6 400 1400 - - - 84 - Norge (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmo sfære, Mai 2007) : CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier : 74-98-6 500 ppm - - - - 141-78-6 150 ppm - - - - - Sverige (AFS 2007:2) : CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier : 141-78-6 150 ppm 300 ppm - - - Afledt nuleffektniveau (DNEL) eller afledt minimumseffektniveau (DMEL): DEAROMATIZED HYDROCARBONS Slutanvendelse: Arbejdstagere. Eksponeringsvej: Kontakt med huden. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt. DNEL : 300 mg/kg body weight/day Eksponeringsvej: Indånding. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt. DNEL : 1500 mg of substance/m3 Slutanvendelse: Forbrugere. Eksponeringsvej: Indtagelse. Potentielle virkninger for sundheden: Systemiske virkninger på lang sigt.

4. SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 – Hvid - Gul Dato : 17/07/2014 Side 4 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - 5.3. Anvisninger for brandmandskab Brandbekæmpere skal anvende friskluftsapparat. PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Følg sikkerhedsforanstaltningerne nævnt under punkt 7 og 8. For ikke-indsatspersonel Fjern antændelseskilderne og luft ud i rummet på grund af de org aniske opløsningsmidler i blandingen. Undgå at indånde dampe. Hvis udslippet er omfangsrigt, evakuer personalet og tillad kun hjælp f ra trænet mandskab med beskyttelsesudstyr. For indsatspersonel Indsatspersonellet skal være udstyret med individuelt passende beskytt elsesudstyr (se afsnit 8). 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Opsaml spild v.h.a. ikke-brændbart materiale, f.eks. sand eller jord og overfør til egnet beholder. Forhindre udstrømning til kloak og vandløb. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Gør helst rent med et rensemiddel, undgå at benytte opløsningsmidle r. 6.4. Henvisning til andre punkter Der foreligger ingen oplysninger. Forskrifterne for oplagringslokalerne gælder for de rum, hvor blandingen hånd teres. 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Vask hænder efter brug. Tag forurenet tøj af og vask det, inden det bruges igen. Sørg for passende ventilation, navnlig i tillukkede områder. Forebyggelse af brand : Sørg for god ventilation. Dampene er tungere end luften. De kan sprede sig langs jorden og danne sprængfarlige blandinger sammen med luft. Undgå dannelse af brandfarlige eller eksplosive koncentrationer i luf ten samt koncentrationer over grænsevædierne Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Brug blandingen i rum uden nogen form for åben ild eller andre antændelseskilder, og det elektriske udstyr skal være beskyttet. Opbevares i godt lukket emballage væk fra antændelseskilder. Brug ikke værktøj, som kan fremkalde gnister. Rygning forbudt. Forhindre adgang for uvedkommende Udstyr og anbefalede fremgangsmåder : Se afsnit 8 angående personlige beskyttelsesforanstaltninger. Bemærk sikkerhedsforanstaltningerne på etiketten såvel som reglerne for arbejdsbeskyttelse. Undgå indånding af aerosoltåger. Ungå at indånde dampe. Ungå indånding af dampe. Udfør om muligt enhver arbejdsproce s i et lukket system. Sørg for punktudsugning og generel ventilation af lokalerne. Sørg for åndedrætsværn til brug i korte arbejdsperioder af usædvanlig karak ter og/eller ved mulighed for indgreb i nødstilfælde. Ialle tilfælde skal udslip indfanges ved kilden. Beholder, der har været åbnet, skal lukkes omhyggeligt og opbevares o pretstående. Forbudt udstyr og fremgangsmåde : Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevarer i de lokaler, hv or blandingen anvendes. PUNKT 7 : HÅNDTERING OG OPBEVARING

7. SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 – Hvid - Gul Dato : 17/07/2014 Side 7 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - Anbefalede egenskaber : - Vandtætte handsker i overensstemmelse med normen EN374 - Kropsbeskyttelse Personalet skal bære arbejdstøj, der vaskes regelmæssigt. Efter kontakt med produktet skal alle urene dele af kroppen vaskes. - Åndedrætsværn Undgå at indånde dampe. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Når arbejdstagerne udsættes for koncentrationer, der er højere end grænse værdierne for eksponering, skal de bære egnet og godkendt åndedrætsværn. Type FFP-maske : Bær en engangsfilterhalvmaske mod aerosoler i overensstemmelse med normen EN149. Klasse : - FFP1 Filtre mod gas og dampe (blandingsfiltre) i overensstemmelse med normen EN14387 : - A1 (brun) Partikelfilter i overensstemmelse med normen EN143 : - P1 (hvid) PUNKT 9 : FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Generel information Tilstand : tykflydende væske aerosol-tåger Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø pH : ikke relevant. Kogepunkt/kogepunktsinterval : Ikke specificeret. Damptryk (50°C) : Ikke oplyst Massefylde : < 1 Vandopløselighed : uopløselig. Smeltepunkt/smeltepunktsinterval : Ikke specificeret. Selvantændelses-temperatur : Ikke specificeret. Nedbrydningspunkt/-interval : Ikke specificeret. Kemisk forbrændingsvarme : Ikke specificeret. Tændingstid : Ikke specificeret. Deflagrationsdensitet : Ikke specificeret. Tændingsafstand : Ikke specificeret. Flammehøjde : Ikke specificeret. Flammens varighed : Ikke specificeret. 9.2. Andre oplysninger Der foreligger ingen oplysninger. PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET 10.1. Reaktivitet Der foreligger ingen oplysninger. 10.2. Kemisk stabilitet Denne blanding stabil ved de håndterings- og opbevaringsbetingelse r, der anbefales i afsnit 7. 10.3. Risiko for farlige reaktioner Når blandingen udsættes for meget høje temperaturer, kan den udsende produkter med farlig nedbrydning, f.eks. kulmonoxid og kuldioxid, røg, nitrogenoxid.

8. SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 – Hvid - Gul Dato : 17/07/2014 Side 8 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - 10.4. Forhold, der skal undgås Antændelseskilder skal fjernes fra lokalet. Træf foranstaltninger mod : - opvarmning - varme 10.5. Materialer, der skal undgås 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Den termiske nedbrydning kan frigive/danne : - kulmonoxid (CO) - kuldioxid (CO2) PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Eksponering af dampe fra opløsningsmidler i denne blanding, der oversk rider de anførte grænseværdier for eksponering, kan forårsage skadelige konsekvenser for helbredet, f.eks. irritation af slim hinderne og af åndedrætssystemet, påvirkning af nyrer, lever og centralnervesystemet. Symptomerne vil være bl.a. hovedpine, fortumlethed, svimmelhed, træthe d, svækkelse af musklerne og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Længerevarende eller gentagen kontakt med blandingen kan fjerne hu dens naturlige fedtlag og dermed fremkalde ikke- allergisk kontaktdermatitis og absorption via epidermis. Stænk i øjnene kan medføre irritation Narkotiske virkninger kan komme til udtryk, såsom døsighed, narkose, reduceret opmærksomhed, svigtende reflekser, svigtende koordinering og svimmelhed. De kan også komme til udtryk som alvorlig hovedpine eller kvalme o g kan medføre svækket dømmekraft, svimmelhed, irritabilitet, træthed eller svækket hukommelsesfunktion. 11.1.1. Stoffer Akut toksicitet : DEAROMATIZED HYDROCARBONS Oral : DL50 > 5000 mg/kg Art : rotte Dermal : DL50 > 5000 mg/kg Art : kanin Indånding : CL50 > 4951 mg/m3 Art : rotte DEAROMATIZED HYDROCARBONS (CAS: 64742-48-9) Oral : DL50 > 5000 mg/kg Art : rotte Dermal : DL50 > 5000 mg/kg Art : kanin Indånding : CL50 > 4951 mg/m3 Art : rotte 11.1.2. Blanding Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger om blandingen.

9. SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 – Hvid - Gul Dato : 17/07/2014 Side 9 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - PUNKT 12 : MILJØOPLYSNINGER 12.1. Toksicitet 12.1.1. Stoffer DEAROMATIZED HYDROCARBONS (CAS: 64742-48-9) Toksicitet for fisk : CL50 > 1000 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss Eksponeringstid : 96 h Toksicitet for krebsdyr : CE50 = 1000 mg/l Art : Daphnia magna Eksponeringstid : 48 h Toksicitet for alger : CEr50 > 1000 mg/l Art : Pseudokirchnerella subcapitata Eksponeringstid : 72 h Toksicitet for vandplanter : Art : Others 12.1.2. Blandinger Der forefindes ingen oplysninger om blandingen angående akvatisk to ksicitet. 12.2. Persistens og nedbrydelighed 12.2.1. Stoffer DEAROMATIZED HYDROCARBONS Bionedbrydning : Der foreligger ingen oplysninger om nedbrydelig heden. Stoffet anses som ikke hurtigt nedbrydeligt. DEAROMATIZED HYDROCARBONS (CAS: 64742-48-9) Bionedbrydning : Der foreligger ingen oplysninger om nedbrydelig heden. Stoffet anses som ikke hurtigt nedbrydeligt. 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Der foreligger ingen oplysninger. 12.4. Mobilitet i jord Der foreligger ingen oplysninger. 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Der foreligger ingen oplysninger. 12.6. Andre negative virkninger Der foreligger ingen oplysninger. En korrekt affaldshåndtering af blandingen og/eller egnede beholdere skal f astlægges i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF. 13.1. Metoder til affaldsbehandling Hæld ikke i kloak eller vandløb. Affald : Affaldshåndtering foretages, uden at menneskets sundhed bringes i fare, u den at miljøet skades, og navnlig uden at der opstår risiko for hverken vand, luft, jord, planter eller dyr. Genbrug eller bortskaf i henhold til gældende lovgivning så vidt mul igt via en affaldsindsamler eller en godkendt virksomhed. Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet, lad det ikke gå til grunde i naturen. PUNKT 13 : FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

3. SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 – Hvid - Gul Dato : 17/07/2014 Side 3 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - Søg læge ved vedvarende gener. N.B. Få aldrig en bevidstløs person til at indtage noget 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding : Før tilskadekomne ud i den fri luft i tilfælde af omfattende indå nding, og sørg for, at vedkommende har det varmt og hviler sig . Læg personen i aflåst sideleje, hvis vedkommende er bevidstløs. Kontakt u nder alle omstændigheder en læge for at få bedømt, om der er behov for overvågning og symptombehandling på hos pitalet. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller standset, giv kunstigt åndedræt o g kontakt læge I tilfælde af stænk eller kontakt med øjnene : Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hold øjelågene åbn e. I tilfælde af indtagelse : I tilfælde af indtagelse, skyl munden med vand og søg læge Holdes i ro. Undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt læge, og vis denne etiketten. Tilkald lægehjælp ved utilsigtet indtagelse, og lad lægen vurdere behove t for overvågning og eventuel senere behandling på hospital. Vis lægen etiketten. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Der foreligger ingen oplysninger. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Der foreligger ingen oplysninger. Brandfarlig. Kemisk pulver, kuldioxyd og halogene stoffer kan anvendes mod min dre brande. 5.1. Slukningsmidler Afkøl beholdere i nærheden af flammer for at undgå trykbeholderne e ksploderer. Egnede slukningsmidler Anvend i tilfælde af brand : - forstøvet vand eller vandtåge - vand med tilsætningsstoffet AFFF (hindedannende middel) - haloner - skum - polyvalente ABC-pulvere - BC-pulvere - kuldioxid (CO2) Forhindre afløb fra brandslukningen i at løbe i kloak og vand løb Uegnede slukningsmidler Undlad i tilfælde af brand at anvende : - vandstråle 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand skaber ofte en tyk sort røg. Udsættelsen for nedbrydningsprodukter kan me dføre en risiko for helbreddet. Undgå indånding af røg. I tilfælde af brand kan der dannes : - kulmonoxid (CO) - kuldioxid (CO2) PUNKT 4 : FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER PUNKT 5 : BRANDBEKÆMPELSE

10. - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 - TR Dato : 17/07/2014 Side 10 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) Forurenet emballage : Tøm beholderen fuldstændigt. Etiketten skal blive på beholderen. Gives tilbage til en godkendt affaldshåndteringsvirksomhed. Transport af produkterne iht. bestemmelserne for ADR, RID, IMDG og ICAO/IATA (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014). 14.1. UN-nummer 1950 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) UN1950=AEROSOLS, flammable 14.3. Transportfareklasse(r) - Klassificering : 2.1 14.4. Emballagegruppe - 14.5. Miljøfarer - 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren ADR/RID Klasse Kode Nummer Etikette Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel 2 5F - 2.1 - 1 L 190 327 344 625 E0 2 D IMDG Klasse 2°Etik. Nummer LQ EmS Dispo. EQ 2.1 See SP63 - SP277 F-D,S-U 63 190 277 327 344 959 E0 IATA Klasse 2°Etik. Nummer Passenger Passenger Freighter Freighter nota. EQ 2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 A145 A167 A802 E0 2.1 - - Y203 30 kg G - - A145 A167 A802 E0 Se del 2.7 i OACI/IATA og kapitel 3.4 i ADR og IMDG, hvad angår beg rænsede mængder. Se del 2.6 i OACI/IATA og kapitel 3.5 i ADR og IMDG, hvad angår und tagelser. 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC- koden Der foreligger ingen oplysninger. PUNKT 15 : OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen me d hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø - Informationer om klassifikation og mærkning i afsnit 2: Følgende bestemmelser er blevet lagt til grund: - Direktiv 67/548/EØF og senere tilpasninger - Direktiv 1999/45/EF og senere tilpasninger - Direktiv 75/34/EØF ændret via direktiv 2013/10/EU - Forordning (EF) nr. 1272/2008 ændret ved forordning (EF) nr. 618 /2012 PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER

2. SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave : N°3 (15/07/2014) A.M.P.E.R.E. SYSTEM / 95AMP TRAFFIC 2 – Hvid - Gul Dato : 17/07/2014 Side 2 /11 Udgave : N°6 (10/06/2014) - Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr - P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Sikkerhedssætninger - Opbevaring : P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en tempera tur, som overstiger 50 oC/122oF. Andre oplysninger : 2.3. Andre farer Forbeholdt professionelle brugere Må ikke anvendes i en indelukket atmosfære. Må ikke anvendes til andre formål, end hvad produktet er beregnet til. Opbevares og anvendes fjernt fra enhver flamme eller kilde til varme , antændelse eller gnister eller tændte elektriske apparater. Blandingen indeholder ikke 'Særligt problematiske stoffer' (SVHC) udgivet af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til artikel 57 i REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-tab le Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-blandinger i henhold til bilag XIII i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 3 : SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blandinger Sammensætning : Oplysninger om indholdsstoffer : [1] Stof, for hvilket der findes grænseværdier for eksponering på arbej dspladsen. Identifikation (EF) 1272/2008 67/548/EØ Note % CAS: 64742-48-9 GHS07, GHS08, GHS02 Xn 10 <= x % < 25 EC: 265-150-3 Dgr Xn;R65 REACH: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226 R10 Asp. Tox. 1, H304 R66-R67 DEAROMATIZED HYDROCARBONS STOT SE 3, H336 EUH:066 CAS: 75-28-5 GHS02 F+ [1] 10 <= x % < 25 EC: 200-857-2 Dgr F+;R12 REACH: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280 ISOBUTANE (CONTENANT MOINS DE 0.1% DE BUTADIENE) CAS: 74-98-6 GHS02 F+ [1] 10 <= x % < 25 EC: 200-827-9 Dgr F+;R12 REACH: 01-9112486944-21 Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280 PROPAN EC: 927-241-2 GHS07, GHS08, GHS02 Xn 2.5 <= x % < 10 REACH: 01-2119471843-32 Dgr Xn;R65 Flam. Liq. 3, H226 R10 DEAROMATIZED HYDROCARBONS Asp. Tox. 1, H304 R66-R67-R52/53 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412 EUH:066 INDEX: 607-022-00-5 GHS02, GHS07 Xi,F [1] 2.5 <= x % < 10 CAS: 141-78-6 Dgr Xi;R36 EC: 205-500-4 Flam. Liq. 2, H225 F;R11 Eye Irrit. 2, H319 R66-R67 ETHYLACETAT STOT SE 3, H336 EUH:066

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.